Kernagenda's

Inleiding op de kernagenda

Inleiding op de kernagenda

Het Maatschappelijk Akkoord (MAT) bestaat uit kernagenda’s en kern overstijgende agenda’s. In dit hoofdstuk ziet u de kernagenda’s.

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn bij het opstellen van de begroting 2019 per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in het jaar 2019 aan gewerkt gaat worden. Hierbij is ook aangegeven wat wij als gemeente in 2019 gaan bijdragen qua geld en capaciteit. 

Middels deze perspectiefnota 2020 (inclusief eerste programmajournaal 2019) geven we de stand van zaken per kernagenda weer, zowel inhoudelijk als financieel. 

 

Per kern zijn in tabelvorm de behaalde mijlpalen en eventuele afwijkingen weergeven:

V beschrijving van de bereikte mijlpaal 

X beschrijving van de 'afwijking'. Een afwijking betekent bijvoorbeeld als  de oorspronkelijke eerste stap (volgens begroting) niet meer aan orde is en dat de plannen gewijzigd zijn (bijvoorbeeld vanwege voortschrijdend inzicht) of dat de uitvoering langer duurt dan gepland.

Albergen

Albergen

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema:   Bereikte mijlpaal:
Wonen en Groen V N.a.v. de woonwensen is er in samenwerking met de initiatiefnemers een plan ingediend bij de gemeente voor de invulling van het pand “Miets”.
De rotondes zijn ingezaaid met zomerbloeiers door  de werkgroep groen.
Sport en Bewegen X De tennisvereniging heeft niet gekozen voor een verplaatsing richting de MFA. Er wordt nu een vierde baan aangelegd op de huidige locatie.
Ondernemen V De werkgroep ondernemen heeft een gebiedsregisseur aangesteld.
    Er is een eerste inventarisatie gemaakt van alle ondernemers/ middenstanders in Albergen, het zijn er in totaal 576.

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Fleringen

Fleringen

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema:

 

Bereikte mijlpaal:

School naar Kulturhus

Werkgroep Fleringen, TOF en de gemeente zijn met elkaar in gesprek om de plannen concreet te krijgen.

Woningbouw

V

Er is een woonenquête uitgevoerd.

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Financiële kaders

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 

 

Herinrichting Fleringen

De gemeente Tubbergen is opdrachtgever en heeft eind juli 2019 de subsidie aangevraagd, het plan voor de herinrichting blijft van Fleringen. 

Het plan is in voorbereiding. De uitwerking van dit plan wordt betrokken bij de opstelling van de begroting 2020.

 

Van school naar Kulturhus 

Het plan is in voorbereiding. De uitwerking van dit plan wordt betrokken bij de opstelling van de begroting 2020.

Geesteren

Geesteren

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema:   Bereikte mijlpaal:
Sportief Geesteren X Werkgroep denkt na over alternatieven vanwege de uitkomst van het locatieonderzoek nieuwe school.
Vitaal Geesteren V Subsidiebeschikking is afgegeven.
  V Wandelavonden zijn gestart.
Regionomisch Geesteren X Werkzaamheden ten aanzien van een compact centrum zijn in afwachting van de gebiedsontwikkeling van de schoollocatie.
  V

Geesteren gaat concrete behoefte inventariseren voor een winkeliershub. 

Muziek en Cultuur V Podium openluchtvoorziening is aangepast  (fysiek gedraaid).
  V Cultuurmakelaar / muziekcoach is gestart.
Voorzieningen V Er zijn twee bijeenkomsten geweest over wonen voor jongeren in Geesteren.
  V Besluit over locatie nieuwe school genomen door gemeenteraad.

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Harbrinkhoek/Mariaparochie

Harbrinkhoek

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema:

 

Bereikte mijlpaal:

Duurzaamheid

-

Er is een mail uitgegaan naar de bewoners m.b.t. de zonnepanelen. De bewoners kunnen een offerte opvragen voor de plaatsing van zonnepanelen.

Herinrichting

-

Er zijn nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot De Krön.  Bij de ontwikkeling van dit industrieterrein wordt, voor wat betreft de ontsluiting van de Krön, eerst gekeken om de ontsluiting via de Almeloseweg te laten plaatsvinden.  

 

V

Het speel- en ontmoetingsplein is op 11 april 2019 officieel geopend.

Woonconcepten

V

De woonbehoefte is op een rijtje gezet evenals de mogelijke opties op bestaande locaties. Er is behoefte aan kleinere duurzame levensbestendige woningen.

Zorg

-

Er is een bord geplaatst in de Haambrink waarop de activiteiten die in Harbrinkhoek/Mariaparochie plaatsvinden, kenbaar gemaakt kunnen worden. De verenigingen en de bedrijven zijn hierover ingelicht.

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Langeveen

Langeveen

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema:

 

Bereikte mijlpaal:

Wonen/Voorzieningen/ Bereikbaarheid

V

Enquête, uitgevoerd door Overijsselse Vereniging voor Krachtige Kernen in opdracht van provincie met betrekking tot de behoefte starterswoningen is afgerond. Er is een vervolgafspraak met jongeren op 1 april 2019 geweest en vanuit deze sessie wordt nu voor drie stellen concreet naar (inbreiding)bouwlocaties gezocht. 

Verkeersveiligheid

V

Verharding van de Veldboersweg is gerealiseerd.

Economie en Recreatie

V

We hebben gesprekken gevoerd met de werkgroep toerisme voor Langeveen over promotie van culturele en maatschappelijke waarden (bijvoorbeeld Natura2000, gebied Engbertsdijkvenen).

Samenvoeging maatschappelijk vastgoed

V

Wij zijn aangehaakt bij het haalbaarheidsonderzoek over de exploitatie van een gezamenlijke maatschappelijke accommodatie voor sport, onderwijs en gemeenschappelijke voorzieningen.

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Manderveen

Manderveen

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema:

 

Bereikte mijlpaal:

Proces Mijn Dorp 2030 Manderveen

V

Dorpsraad heeft uitbreiding gevonden en ontwikkelt zich door.

Huiskamer

V

Onderhandelingen tussen gemeente en huidige eigenaar zijn afgerond. Werkgroep werkt aan subsidieaanvragen en verdere uitwerking van het plan. Voorbereidingen bestemmingsplan zijn opgestart.

Fietspad

V

In februari 2019 is een inloopbijeenkomst gehouden, voor grondeigenaren, aanwonenden en inwoners van Manderveen over het ontwerp. Traject grondaankopen loopt, offerte voor RO procedure is afgerond.

Duurzaamheid

V

Manderveen is ook aangesloten bij Essenkracht. De gemeente heeft zich bij Cogas aangemeld als pilotgemeente, om de mogelijkheden van de inzet van waterstof (H2) als vervanger van aardgas te onderzoeken. Dat onderzoek is uitgevoerd in het dorp Manderveen.

Woningbouw

V

Overleg tussen gemeente en dorpsraad heeft plaatsgevonden. Dorpsraad gaat behoefte peilen in Manderveen. Daarna weer overleg met gemeente.

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Financiële kaders

Het incidentele budget van €28.000 voor de inspanning 'Huiskamer Manderveen: de eerste stap is het voeren van gesprekken en onderhandelingen met de huidige eigenaar van het plangebied.' is niet benodigd geweest, gezien de inspanning heeft plaatsgevonden binnen de reguliere capaciteit. Er zijn dus geen A+ uren benodigd geweest, zoals in de inleiding van de ambitiebegroting is beschreven. Deze meevaller is meegenomen in het financiële hoofdstuk

Reutum

Reutum

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema:

 

Bereikte mijlpaal:

Wonen

V

Er is een woonenquête uitgevoerd.

 

V

In mei 2019 is een omgevingsvergunning verleend voor realisatie van 7 appartementen. Deze appartementen zijn reeds grotendeels gerealiseerd.

Behoud voorzieningen

V

Er zijn vanuit de werkgroep gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de TOF, het Kulturhuus en de locatieraad Reutum, om zicht te krijgen op hoe ze ervoor staan en wat de uitdagingen zijn richting 2030. 

Verenigingen

V

Met de verenigingen zijn overleggen gevoerd om te komen tot een overkoepelende website voor een overzicht van activiteiten en agenda. De opzet van de website is concreet en kan tot uitvoering worden gebracht.

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Tubbergen

Tubbergen

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema:   Bereikte mijlpaal:
Wonen V Overleggen hebben plaatsgevonden voor het in kaart brengen van de woonbehoefte en mogelijkheden in Tubbergen. Concrete stappen zijn gezet bij de volgende inbreidingslocaties: De Marke, De Esch en Weleveld.
Sport een verbindende factor V Hardlooproute is aangelegd.
  V Aanpassing openbare ruimte rondom Vlaskoel voor kwaliteitsslag.
Een sterk centrum V Programma van eisen en concept businesscase voor het Glashoes zijn gereed. Raad heeft ingestemd met de plannen en de voorkeur uitgesproken voor het scenario nieuwbouw
  V Plan van aanpak voor de herontwikkeling Verdegaalhal is in concept gereed. 
Vervolg Proces Tubbergen Bruist/ MijnTubbergen2030 V Tubbergen Bruist heeft de huidige rol geëvalueerd in relatie tot kernagenda Tubbergen en proces mijn Dorp. Op basis daarvan is een voorzet gemaakt voor een nieuwe werkwijze, met een kernteam en daaraan verbonden werkgroepen gerelateerd aan de thema’s uit de kernagenda. Overleggen met dorpsraad Tubbergen hebben plaatsgevonden over hun rol en positie in het proces.

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Financiële kaders

Gemeentehuis Tubbergen / Glashoes:

In het besluit ter afronding van fase 1 is een voorbereidingsbudget opgenomen. Hiermee kan fase 2 van start gaan. Naast dit voorbereidingsbudget zijn ambtelijke uren nodig voor uitwerking van de deelopdrachten. De exacte uren worden na besluit fase 1 concreet gemaakt.

Vasse

Vasse

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema:   Bereikte mijlpaal:
Wonen V Het Balkon is gekocht door een particuliere ondernemer die hier woningen/-appartementen gaat bouwen (10 wooneenheden), geschikt voor jong en oud.
  V Er is een woonenquête uitgevoerd op basis waarvan nu mogelijke ontwikkellocaties worden verkend.
Zorg, Welzijn & Educatie V Er is een Peuterbieb 0-4 jaar gerealiseerd.
Toerisme & Landbouw V Binnen het toeristisch plan Vasse worden er 8 projecten/initiatieven uitgevoerd. 
    Binnen het plan landbouw is een subsidie-aanvraag ingediend voor de uitvoering van 2 projecten.
Sport & Verenigingen V Aanschaf vloermatten in sportzaal ’t Eschhoes is gerealiseerd.
  X Plan multifunctionele speelhal bij voetbalveld is ingetrokken in verband met herinrichtingsplannen accommodatie  SV Vasse.

Financiële kaders

Het incidentele budget van € 7.000 voor de inspanning 'Wonen en infrastructuur: Verdere uitwerking door de initiatiefnemers van een Noaberhof, dat als inbreiding van woningbouw gerealiseerd zou moeten worden.'  is niet benodigd geweest, gezien het Balkon is gekocht door een particuliere ondernemer. Deze meevaller is meegenomen in het financiële hoofdstuk.