Inleiding

Inleiding

Voor u ligt het tweede programmajournaal over het jaar 2019. Dit programmajournaal is opgebouwd volgens de indeling van de begroting 2019 en vindt daarmee voor het ambitiedeel zijn grondslag in het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen.  Zo beginnen we met de stand van zaken van de kernagenda's  gevolgd door de stand van zaken van de kernoverstijgende agenda's. De stand van zaken  van deze beide agenda's gaat zowel over de inhoudelijke voortgang als over de financiën.  Voor het overzicht en de inzichtelijkheid nemen we de financiële afwijkingen uit het ambitiedeel (de beide agenda's) ook mee in het financiële hoofdstuk.

Voor wat betreft de basisbegroting gaan we onder de programma's in op de inhoudelijke stand van zaken. De eventuele financiële afwijkingen hebben we opgenomen in het financiële hoofdstuk.