Duurzaam leven

Duurzaamheid

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

In het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland samen met 194 andere landen toegezegd te zorgen dat de aarde in 2050 niet meer dan 2 graden is opgewarmd. Nederland heeft (door actief verder te werken aan het energieakkoord) hierop een eigen klimaatakkoord opgesteld met één groot doel: “om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden.”

Tubbergen  haakt aan bij de landelijk doelstelling voor de opwekking van 100% neutrale duurzame energie. Het tussendoel is om in 2023, 20% duurzame opwekking van energie te realiseren en 6% energiebesparing t.o.v. 2016 (bron Klimaatmonitor). In 2030 zitten we op 30% duurzame opwekking en 12% energiebesparing.

We willen initiatieven vanuit de samenleving, die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de gemeente, verder aanjagen. In samenwerking met “Essenkracht” gaan we de duurzame agenda van de kernen versnellen. Beleid ontwikkelen inzake het energieneutraal en aardgasloos bouwen. Tubbergen haakt aan bij de geformuleerde landelijke doelstellingen uit  het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie voor het klimaatadaptief inrichten van onze omgeving. Met het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt een aanzet gegeven om te voldoen aan de landelijke doelstellingen voor het klimaatadaptief inrichten van onze omgeving. Met het regionale samenwerkingsnetwerk dat “Onder Twente” vormt, samenwerken aan het duurzaam gebruik van de bodem en ondergrond.

Wat willen we bereiken?

 • Door meer vormen van duurzame energieopwekking toe te passen gaan we het gebruik van fossiele brandstoffen beëindigen. Duurzame opwekking staat synoniem voor gebruik maken van wind, zon, bodemwarmte, biogas en technieken die nog in ontwikkeling zijn.
 • We streven naar een afvalloos Tubbergen in 2030.
 • Asbest van de daken voor 2024.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Duurzaamheid':

 • De ROVA heeft geadviseerd om de wijze van inzameling afval vooralsnog niet te wijzigen.
 • De samenwerkingsovereenkomsten ten aanzien van duurzame energieopwekking zijn met betrokken partijen gesloten. Nationale Klimaatdoelen persbericht
 • Essenkracht is opgericht. Alle kernen zijn hierin vertegenwoordigd.
 • Het duurzaamheidsfonds is vastgesteld
 • Er is een sprintsessie geweest waarbij de grote lijnen van de warmtevisie in beeld zijn gebracht. 
 • De aanbesteding gas voor gemeentelijke gebouwen is afgerond.
 • De scoop van de opdracht is bepaald voor de monitoringstool gas- en elektriciteitsverbruik (inmiddels is met drie gebouwen een start gemaakt).
 • Het voorstel voor energie inkoop 2021 is gereed.
 • Het college heeft besloten om met drie andere NOT gemeenten deel te nemen aan het project voor het collectief asbest saneren.  
 • Het ketenvormingsproject (Asbestschakel) is ontstaan.
 • Asbestsaneringsbedrijven en bouwbedrijven hebben elkaar gevonden en bieden een totaalpakket aan.
 • De Provincie heeft middelen beschikbaar gesteld voor het revolverend stimuleringsfonds voor het verwijderen van asbestdaken voor particulieren.
 • 1e Kamer verwerpt wetsvoorstel verbod asbestdaken.  Onduidelijk of  en wanneer er wel een verbod komt.
 • Provincie en gemeente Tubbergen overwegen te participeren in een landelijk fonds.
 • De verkenning en het plan van aanpak ten aanzien van circulaire inkoop is gereed.  Ten aanzien van de pilot deelvervoer: de scenario's zijn opgeleverd.
 • In april 2019 is het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen getekend

 

Energieneutraal

Innovaties en nieuwe inzichten bepalen in belangrijke mate het proces van de energietransitie. Met  de koers en aanpak die we volgen  anticiperen we op adequate wijze op interventies en procesdynamiek. Landelijk gezien zijn  er ontwikkelingen waardoor de transitie nog vele onzekerheden kent. Dit risico constateren we en we gaan hierop anticiperen mocht dat nodig zijn.

Mede door de samenwerking binnen NOT, die geïntensiveerd wordt de komende drie jaar,  kunnen we putten uit veel deskundigheid. 

 

Afval

De vraag is of we de samenleving meer kunnen betrekken bij het halen van het gestelde doel. Deze overweging die vooral betrekking heeft op draagvlak en betrokkenheid bij dit maatschappelijke thema kan nader onderzocht worden. De aandacht voor gescheiden inzameling van afval bij maatschappelijke organisaties blijft een veranderopgave

Er zijn geen verder trends of ontwikkelingen op dit moment die bijsturing van het thema afval noodzakelijk maken. 

 

Asbestdaken en vervanging door zonnepanelen

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetvoorstel asbestdakenverbod per 2025 verworpen. Naast de discussie over gezondheidsrisico’s bij sanering van asbest, is het ‘moeten’ er voorlopig vanaf.

Het Rijk (trekker), de provincie en de gemeenten onderzoeken de mogelijkheden van een revolverend fonds voor het verwijderen van asbestdaken voor particulieren. Van de gemeente wordt vooralsnog een bijdrage in het fonds gevraagd. In het vierde kwartaal van 2019 wordt hierover duidelijkheid verwacht.

In 2019 zullen er geen nieuwe initiatieven worden ontplooid om de sanering van asbestdaken te versnellen. Bij de begroting van 2020 komen we hierop terug.

 

Circulaire inkoop

Wij zijn bezig met het onderzoeken van het mobiliteitsvraagstuk Dinkelland, Tubbergen, Noaberkracht. In de begroting van 2020 geven wij u hierover meer duidelijkheid.

We gebruiken 2019 vooral om inzicht te krijgen in onze ambities en mogelijkheden (inclusief financiële consequenties) voor circulaire inkoop. Begin 2020 komt hierover een raadsvoorstel.

Er zijn momenteel verder geen trends en ontwikkelingen die bijsturing van het thema circulaire inkoop noodzakelijk maken.

Financiële kaders

Er zijn in financiële zin geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het feit dat er een aantal inspanningen zijn afgerond maakt echter wel dat er een aantal zogenaamde A uren beschikbaar komen voor het intensiveren  van de huidige opgaven en/of  voor nieuwe actielijnen en inspanningen. Deze uren betrekken we bij het opstellen van de begroting 2020.

Conclusie

Naar verwachting is er in het vierde kwartaal van 2019 meer duidelijkheid over de mogelijkheden van een revolverend fonds asbest verwijderen particulieren.  Van ons wordt een bijdrage gevraagd die zal leiden tot een multiplier. 

De inspanningen die we verrichten zijn vooralsnog verder op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen de geprogrammeerde koers totdat blijkt dat de ontwikkelingen bijsturing van het doel tot gevolg heeft.

Wonen en ruimte

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

De uitdaging is om plannen te ontwikkelen die zowel op de korte termijn voorzien in actuele, concrete behoefte, als ook op de middellange termijn verstandig zijn. Hierbij houden wij aandacht voor differentiatie per kern en willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te geven aan de woonprogrammering: elke woning die nog wordt toegevoegd aan de woningmarkt, moet “raak” zijn, zodat de woningmarkt in Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte.

Hierbij dient een omslag in denken tot stand te komen, waarbij de woningvoorraad afgestemd wordt op de demografische ontwikkelingen. Er is met name aandacht voor de doelgroep ouderen en de doelgroep waarvoor te weinig aanbod is: de starters. Het uitgangspunt is dat inbreiding voor uitbreiding gaat en in toenemende mate de oplossing gevonden moet worden in de bestaande voorraad.

Wat willen we bereiken?

 • We willen bereiken dat de woningmarkt in Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte. We willen dat elke toevoeging aan de markt ‘raak’ is.
 • We willen plannen ontwikkelen die niet alleen op de korte termijn voorzien in actuele, concrete behoefte, maar ook op de middellange termijn verstandig zijn.
 • We houden aandacht voor differentiatie per kern
 • We willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te geven aan de woonprogrammering.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Wonen en ruimte':

- Wij zijn gestart met onze pro-actieve aanpak om op basis van de kwalitatieve behoefte per kern de mogelijke ontwikkellocaties te initiëren. Alles in samenwerking met de MijnDorp woon-werkgroepen per kern. Elk dorp is in staat gesteld om enquêtes uit te voeren. 

 

Financiële kaders

Het incidentele budget van € 50.400 voor de inspanning 'We willen dat de woningmarkt in de gemeente Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte.' is deels niet benodigd geweest, gezien deze inspanning voor een gedeelte heeft plaatsgevonden binnen de reguliere budgetten.  De financiële consequenties hiervan zij opgenomen in het financiële hoofdstuk.