Bereikbaar en aantrekkelijk

Mobiliteit

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

De uitdagingen liggen vooral in de verkeersveiligheid en dan met name voor de oudere fietsers. De meeste dodelijke en ernstig gewonde verkeersslachtoffers zijn oudere fietsers. De groep neemt ook in aantal toe (ouderen blijven langer mobiel), maar ook door de toename van het gebruik van e-bikes stijgt het aantal verkeersslachtoffers in deze groep. Ook bij provincie Overijssel is de stimulering van het fietsgebruik een speerpunt en is geld beschikbaar om maatregelen uit te voeren. Goede communicatie gericht op gedragsbeïnvloeding is onderdeel van de verkeerveiligheidsaanpak.

De uitdagingen op het terrein van de infrastructurele bereikbaarheid liggen vooral bij de provincie Overijssel en de grote Twentse gemeenten. Gemeente Tubbergen neemt deel aan de bekende overlegstructuur en werkt van daaruit aan een betere bereikbaarheid via de weg en met het openbaar vervoer. Vanuit het sociaal domein wordt geïnvesteerd in toegankelijkheid en bruikbaarheid van het Openbaar Vervoer met projecten als MaaS (het ontsluiten van het totale vervoersaanbod en het integreren van OV met doelgroepenvervoer) en de reiskoffer waarmee inwoners ondersteund worden in het zelfstandig reizen met het OV.

Wat willen we bereiken?

 • Verbeteren veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers.
 • Verbeteren veiligheid en bereikbaarheid ‘auto’.
 • Verbeteren mogelijkheden om te reizen met het openbaar vervoer.
 • Instandhouding van adequate parkeervoorzieningen.
 • Uitbreiden communicatie over verkeersgedrag.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Mobiliteit':

 • De gemeente Tubbergen neemt deel aan een projectgroep over de verkeersproblematiek in Zenderen en Borne.
 • Overleg is gestart en er is afgestemd met provincie, buurtbus, Syntus en buurgemeenten over nieuwe openbaar vervoer verbinding Tubbergen-Hardenberg. Persbericht Enquête over de openbaar vervoer behoefte Tubbergen-Hardenberg
 • We hebben actief bemiddeld in het dienstenrooster van Keolis in verband met volle busverbinding Tubbergen-Almelo (motie).

 

In het 1e programmajournaal is van onderstaande inspanningen aangegeven dat deze zijn opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan  (GVVP). Deze zijn nog niet afgerond maar worden binnen het GGVP uitgevoerd. Zie hieronder:

Wat gaan we er voor doen?

Wat is de eerste / volgende stap zoals beschreven in de begroting 2019?

Status

Het stimuleren van het fietsgebruik, met als basis een goed en veilige fietsnetwerk, met speciale aandacht voor ouderen en scholieren (met name schoolroutes).

Het opzetten van acties om het fietsgebruik te stimuleren en het bieden van goede fietsvoorzieningen, onder meer door het uitvoeren van proeven met bredere fietsvoorzieningen.

Deze is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan. De inspanning moet nog worden uitgevoerd.

Het veiliger maken van en verbeteren van fietsvoorzieningen, zodat het gebruik toeneemt en de bereikbaarheid voor gebruikers toeneemt.

Het verbeteren van de oversteekbaarheid van drukke wegen en onveilige verkeerssituaties wegnemen.

Deze is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan. De inspanning moet nog worden uitgevoerd.

.

Het verbeteren en uitbreiden van de communicatie over verkeersgedrag en verkeersmaatregelen.

Meer gebruik maken van Huis aan huis-blad en andere media.

Deze is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan. De inspanning moet nog worden uitgevoerd.

Omdat deze inspanningen zijn afgerond wordt de uitvoering hiervan opgenomen in de basisbegroting in het programma Openbare ruimte & mobiliteit.

Financiële kaders

Fietsvoorzieningen

De incidentele budgetten voor de inspanningen met betrekking tot het stimuleren van fietsgebruik, het veiliger maken en verbeteren van fietsvoorzieningen en het verbeteren en uitbreiden van de communicatie over verkeersgedrag en verkeersmaatregelen zijn niet benodigd. Deze inspanningen zijn opgenomen in het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan en kunnen worden uitgevoerd binnen de reguliere capaciteit. De financiële consequenties hiervan zijn opgenomen in het financiële hoofdstuk.

Landelijk gebied

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

De samenleving staat voor grote uitdagende opgaven op het gebied van klimaat, voedselzekerheid en voedselveiligheid, biodiversiteit en waterkwaliteit. Landbouwbodems van goede kwaliteit vormen niet alleen een belangrijke basis, maar ook een voorwaarde voor het realiseren van die opgaven. Duurzaam bodembeheer draagt wezenlijk bij aan het herstellen van de balans tussen landbouw en natuur. Denk hierbij aan het versterken van kringlooplandbouw die van belang is voor de opgaven voor bodem, water, natuur en klimaat.

Onze ‘speelruimte’ is beperkt. We kunnen inzetten op bewustwording en ‘meeliften’ met bestaande programma’s zoals Mineral Valley Twente, Vruchtbare Kringloop Overijssel, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Natura2000, MijnDorp2030, Commissie Grondgebondenheid, Twentse Energie Strategie, Agenda voor Twente, Twente Marketing (toerisme).

De basis van ons beleid is om het buitengebied aantrekkelijk te houden. Voor de vrijkomende agrarische erven en de huidige regelingen (o.a. Rood voor Rood, Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, Schuur voor Schuur) ligt de uitdaging om verrommeling en verpaupering van het landschap tegen te gaan maar ook om nieuwe economische dragers in het buitengebied te krijgen.

In het kader van de Omgevingsvisie zien wij de uitdaging om deze en andere gemeentelijke regelingen tegen het licht te houden en te bezien waar met minder of andere regels een beter passende invulling gegeven kan worden aan vrijkomende agrarische erven.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Landelijk gebied':

 • De bijeenkomst over biomassa heeft plaatsgevonden.
 • Tussen LTO en  wethouders NOT zijn afspraken gemaakt over voortgang c.q. samenwerking in NOT verband.
 • Er zijn drie ervencoaches aangesteld. Zij werken in NOT verband. Ervencoaches
 • De  vierde ervencoach is aangesteld voor project toekomstgerichte erven specifiek Stoppersregeling  en Warme sanering Varkenshouderij
 • De boerinnenavond is georganiseerd door de ervencoaches.
 • De bijeenkomst over ondermijning heeft plaatsgevonden.
 • We maken geen aparte visie over landelijk gebied, dat zit in de omgevingsvisie ingesloten.
 • Er is overeenstemming over de deel te nemen partijen aan de Mineral Valley en de bij te dragen middelen en menskracht.
 • De samenwerkingsovereenkomst en de oprichtingsakte tussen deelnemende partijen Mineral Valley is getekend. Persbericht Samenwerking bekrachtigd samen aan de slag met verwaarding mest en gezondere bodem

De onderstaande inspanning draagt bij aan het bereiken van het doel van dit kernoverstijgende thema. Gezien de aard van deze inspanning en de positionering van de uitvoering hiervan, wordt voorgesteld om deze over te dragen naar de basisbegroting in het programma Milieu. Dat betekent dat de hieronder genoemde inspanning, zowel inhoudelijk als financieel, met ingang van het begrotingsjaar 2020 niet meer onder deze actielijn worden verantwoord.

Inspanning

Resultaat

Status

Bijdrage aan de kringlooplandbouw door invulling ambitie Mineral Valley Twente (MVT)

Uitvoering geven aan de pilot “Twents bermgras verrijkt bodemleven” binnen het plan van aanpak Circulair Terreinbeheer

Overdragen

We zien inmiddels een trend voor een aantal integrale verduurzamingsopgaven  in het landelijk gebied waar ook de agro en food sector een essentiële rol speelt. Samenvattend gaat het om de volgende samenhangende opgaven: landbouw en voedsel (1), klimaatverandering (2), natuur, landschap en biodiversiteit (3) en energietransitie (4).  We gebruiken de input die de omgevingsvisie (via een participatief proces) zal opleveren  als  input voor het nader bepalen van ambitie en rol in het landelijk gebied. 

 

Financiële kaders

Er zijn in financiële zin geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het feit dat er een aantal inspanningen zijn afgerond maakt echter wel dat er een aantal zogenaamde A uren beschikbaar komen voor het intensiveren van de huidige opgaven of het uitvoeren  van nieuwe actielijnen en  inspanningen. Deze uren betrekken we bij het opstellen van de begroting 2020.