Ambitiebegroting

Inleiding ambitiebegroting

In dit document geven wij zowel inhoudelijk als financieel de stand van zaken met betrekking tot de ambitiebegroting van de gemeente Tubbergen weer. We rapporteren op hoofdlijnen, dat wil zeggen dat we voor ieder onderwerp mijlpalen en afwijkingen benoemen indien deze aan de orde zijn. 

 

De opbouw van de ambitiebegroting van de gemeente  Tubbergen ziet er als volgt uit: 

  • Hoe werken wij samen: de doorontwikkeling in de manier van samenwerken met de samenleving (o.a. instrumentenkoffer, participatieprocessen en Omgevingswet).
  • Kernagenda's: per kern de ambities en vraagstukken waar in 2019 aan gewerkt gaat worden.
  • Kernoverstijgende agenda's: agenda voor de overstijgende beleidsthema's waar in 2019 aan gewerkt gaat worden.
  • Aanpassing/bijsturing nodig

Maatschappelijk Akkoord Tubbergen in relatie tot begroting 2019

In het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen zijn op kern- en op kernoverstijgend niveau inspanningen benoemd die de komende collegeperiode opgepakt gaan worden. Afhankelijk van wie er aan zet is en wat de rol van de gemeente is, is ook de inzet van de verschillende partijen in beeld gebracht.  Zodra de gemeente een rol heeft is deze zo concreet mogelijk omschreven en vertaald naar uren en middelen (wat is er voor nodig?). Het overgrote deel van de gemeentelijke inzet in termen van uren wordt opgevangen binnen de reguliere capaciteit. Binnen deze reguliere capaciteit is namelijk structureel (ieder jaar)  ruimte beschikbaar om te besteden aan (nieuwe) ambities, projecten, processen e.d. Dit noemen we A (ambitie) uren. Deze A uren zijn niet oneindig, ze zitten ook een keer vol. Dat betekent dat als gemeenten in enig jaar toch (extra) inzet willen plegen op een bepaalde ambitie (inspanning), project, proces e.d. daar extra uren voor beschikbaar moeten komen. Dit noemen we  A+ uren en deze uren zijn op geld gezet. Het idee achter deze constructie is dat bovenop de reguliere capaciteit extra capaciteit kan worden ingekocht.

In de begroting 2019 zijn zowel de A uren als de A+ uren gekoppeld aan de inspanningen uit de kernagenda’s  en de kernoverstijgende agenda’s. Voor de A+uren, die op geld zijn gezet, is dekking via de procesgelden en de reserves aangegeven. De A+ uren zijn dus incidentele uren met incidentele dekking.

In dit tweede programmajournaal over het jaar 2019 blijkt dat een aantal inspanningen uit het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen in het jaar 2019 zijn opgepakt een voor een deel ook zijn afgerond. Een groot deel van al deze inspanningen zijn opgevangen binnen de reguliere capaciteit. Dit betekent enerzijds dat er met ingang van het jaar 2020 weer ruimte is binnen de reguliere capaciteit (de A uren) om vervolgstappen binnen het MAT op te pakken. Deze ruimte betrekken we bij het opstellen van de begroting 2020

Anderzijds blijkt uit het tweede programmajournaal 2019 dat een aantal inspanningen die we dachten uit te voeren door de inzet van A+ uren uitgevoerd konden worden binnen de reguliere capaciteit aan A uren. Dit betekent dat we hiervoor geen beroep hoeven te doen op de procesgelden en de reserves zoals we in de begroting 2019 hebben aangegeven. Dit nemen we mee in het financiële hoofdstuk van dit tweede programmajournaal 2019. 

Naast de gemeentelijk inzet in termen van uren zijn in de begroting 2019 ook verschillende projectbudgetten beschikbaar gesteld. Zowel voor de kernagenda’s als ook voor de kern overstijgende agenda’s. Hoewel in het MAT en in de begroting 2019 is aangegeven dat veel eerste stappen in 2019 zouden worden uitgevoerd blijkt dat niet in alle gevallen mogelijk. Het blijkt namelijk dat het tempo en het draagvlak vanuit de samenleving een veel flexibelere houding van de gemeentelijk inzet vraagt. Vandaar ook dat we voorstellen de (nog) niet (volledig) aangewende project- en procesbudgetten op grond van het MAT te zien als meerjarige budgetten met een looptijd van 2019 tot en met 2022.