Programma Sociaal domein

Informatie Programma Sociaal domein (klik hier)

Algemeen

Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners  zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen.

In de gemeente Tubbergen werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroegsignalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten.

Actuele ontwikkelingen

Instroom na wijziging eigen bijdrage naar abonnementstarief Wmo

In de begroting 2019 hebben we rekening gehouden met een aanzuigende werking met betrekking tot het gebruik van de Wmo voorzieningen als gevolg van de wijziging van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage naar een abonnementstarief van €17,50 per vier weken. Voor hulpmiddelen, individuele- en groepsondersteuning is in het eerste kwartaal het aantal indicaties niet gestegen. Binnen de huishoudelijke ondersteuning is wel een instroom waar te nemen, het aantal unieke cliënten is in het eerste kwartaal met veertien toegenomen. Vooralsnog lijkt de instroom als gevolg van de wijziging van de eigen bijdrage naar het abonnementstarief mee te vallen, echter is het eerste kwartaal nog onvoldoende basis om iets over het hele jaar te zeggen. We blijven de instroom monitoren en zullen u middels de P&C documenten op de hoogte houden van de mogelijke (financiële) gevolgen. 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Het nieuwe beleid uit de begroting 2019 is het interventieplan sociaal domein. Hier rapporteren we over de stand van zaken van een aantal inspanningen. 

  • Regionaal Menzis project: Er loopt een traject voor het verkennen van kansrijke interventiemogelijkheden met de gemeenten Dinkelland, Rijssen, Wierden, Hof van Twente en Twenterand. 
  • Voorliggende begeleiding als alternatief voor individuele ondersteuning: Dit is onderdeel van het project algemene voorzieningen dat inmiddels is gestart. 
  • Vergaand verschuiven naar algemene en collectieve voorzieningen: Dit wordt enerzijds gerealiseerd via MijnDorp2030! (huiskamerprojecten) en anderzijds binnen het project algemene voorzieningen. 
  • Uitbreiden van samenwerking met huisartsen: De pilot projectondersteuner Jeugd GGZ is gestart. 
  • Uitvoeren acties binnen maatschappelijk kader sport: Er wordt een convenant en uitvoeringsplan ontwikkeld om gestructureerd uitvoering te geven aan het Maatschappelijk Kader. Er worden bijvoorbeeld mogelijkheden voor algemene dagbesteding ontwikkeld. 
  • Inzetten op samenwerking tussen voorliggende voorzieningen (Wij in de Buurt) en Team Ondersteuning en Zorg: Het visiedocument is in concept gereed en bijna klaar voor besluitvorming. 
  • Onderscheid kinderen dyslexie en andere spraak- of taalproblemen: De gesprekken met het onderwijs over doorgaande ontwikkellijn zijn begonnen.