Leren en talent

Leren

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

Proces

Goede ketensamenwerking bevorderen, zodat signalen eerder aan het licht komen en er vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid en op basis van gelijkwaardigheid afspraken gemaakt kunnen worden.

 

Leerlingenvervoer

Indien mogelijk jongeren met een beperking zelfstandig leren te reizen met het openbaar vervoer of met de fiets naar school, te starten met leerlingen vanuit het voortgezet speciaal onderwijs.

 

Doorgaande ontwikkelingslijn/Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

We lopen vooruit op de verplichtingen die de nieuwe wet voorschrijft. Integratie van peuterspeelzaal/kinderopvang is gerealiseerd. De uitdaging ligt in het verbeteren van de kwaliteit door de kennis op het gebied van vroegsignalering te vergroten en ervoor zorg te dragen dat alle pedagogisch medewerkers voldoen aan de zogeheten taaleis.

 

Doorgaande ontwikkelingslijn/Lokaal Educatieve Agenda

Om de samenwerking tussen onderwijs, kindcentra en gemeente te bevorderen, wordt in gezamenlijkheid een lokaal educatieve agenda (LEA) opgezet, waarin vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid afspraken worden gemaakt over onderwerpen die alle drie de partijen raken, waaronder:  voor- en vroegschoolse educatie (VVE), cultuureducatie, preventie, jeugdzorg, milieu/duurzaamheid, sport, leerplichtwetgeving, vergunninghouders, bieb op school, passend onderwijs  en doorgaande lijnen.

 

Onderwijshuisvesting

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor wat betreft onderwijshuisvesting. De gemeente is hierbij verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor (groot) onderhoud en de kwaliteit van onderwijs in zijn algemeenheid. Op het gebied van onderwijshuisvesting is er weinig autonomie. De Wet primair onderwijs en de verordening voorziening huisvesting onderwijs vormen de basis voor onderwijshuisvesting. Wanneer er een verzoek tot (vervangende) nieuwbouw komt, heeft het college/de gemeenteraad de autonomie om de aanvraag af te wijzen wanneer dit past binnen de verordening. Per kern is in het IHP aangegeven welke uitdagingen er zijn in een richtinggevend advies.

Wat willen we bereiken?

Door samen te werken met het onderwijs en de kind centra uit onze gemeente willen we bereiken dat de zorg en ondersteuning voor de jeugd en hun ouders/verzorgers geoptimaliseerd wordt, waardoor de gemeente Tubbergen een gemeente is waar voor jeugd sprake is van een positief opvoedklimaat en maximale ontwikkelingskansen.

Vergroting van de bewustwording bij jongeren waar hun talenten liggen, ze behouden voor de regio en tegelijkertijd het faciliteren van het bedrijfsleven om met kennis van jong talent vanuit zowel middelbaar onderwijs als hoger onderwijs (van mbo tot universitair) te groeien en te innoveren.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Leren':

 

 - Het onderwijsprogramma wordt vormgegeven door Zikke.

- De AgroHub is gestart. Agrohub

Financiële kaders

Hieronder vindt u een toelichting op de reeds beschikbaar gestelde middelen en de nog toe te kennen middelen uit dit budget voor processen en projecten voor maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie.

 

Eerste programmajournaal

Inmiddels zijn de volgende middelen beschikbaar gesteld uit de programmamiddelen maatschappelijk vastgoed: 

Verschillende ontwikkelingen maatschappelijk vastgoed

Het programmabudget is ingezet voor het locatieonderzoek onderwijs Geesteren en het verschillende onderzoeken inzake verwerving gronden Manderveen (huiskamer). De totale kosten bedragen € 26.000.

 

Subsidieloket

De gemeente faciliteert een subsidieloket dat door inwoners en instanties wordt gebruikt om te inventariseren welke subsidies beschikbaar zijn voor hun initiatieven en ontwikkelingen. Aangezien het subsidieloket onder meer wordt gebruik door initiatiefnemers die plannen hebben op het gebied van maatschappelijk vastgoed worden 2-jaarlijkse van de kosten van € 8.000 gedekt uit het programmabudget.

 

Perspectiefnota

Het programmabudget maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie biedt de dekking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Voorgesteld wordt om de resterende middelen beschikbaar te stellen aan de volgende processen. Het gaat hier niet om “nieuw” geld, maar vooral van een nadere concretisering van het bestaande budget, namelijk het door de raad ter beschikking gestelde bedrag voor “maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie.

  • Opgaven maatschappelijk vastgoed op het gebied van kulturhuzen en gemeenschapsgebouwen: het gaat om clustering en effectiever ruimtegebruik van maatschappelijke voorzieningen in bijvoorbeeld kulturhuzen, waarbij de combinatie wordt gezocht met onderwijs of andere maatschappelijke voorzieningen. (Verwijzing naar participatieprocessen Mijn Tubbergen 2030).

Opgaven maatschappelijk vastgoed op het gebied van sport en bewegen: gemeente wil bijdragen aan een robuuste binnensportstructuur. Doelstelling is om een toekomstbestendige lijn te ontwikkelen voornamelijk ten aanzien van de exploitatie en het beheer van (binnen)sportaccommodaties.

Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van bovenstaande middelen verwijzen wij u naar het financiële hoofdstuk.

Kunst en cultuur

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

Cultuurprofiel: concreet betreft de investering in het cultuurprofiel een subsidie die gemeente Tubbergen ontvangt van de Provincie Overijssel. De subsidierelatie kent randvoorwaarden waar de gemeente zich aan dient te houden. Het bespreken van de subsidie met inwoners is niet aan de orde omdat er niet afgeweken kan worden van de beschikking. Er is geen speelruimte. De subsidie is beschikt voor programmaonderdelen ten behoeve van cultuurparticipatie, netwerkvorming en deskundigheidsbevordering onder inwoners op het gebied van beeldende (glas)kunst en theater.  De meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de subsidie dienen op korte termijn besproken te worden met de verantwoordelijk portefeuillehouder.

Cultuurbeleving: De behoefte aan meer kunst en cultuur kan uiteraard wel besproken worden met de inwoners. Afhankelijk van het wensen- en behoeftepatroon onder inwoners kan de gemeente haar beleid hier op afstemmen.

Wat willen we bereiken?

  • Het bevorderen van cultuureducatie, talentonwikkeling, muziekonderwijs, lezen en het bestrijden van taalachterstanden op de basisscholen in alle dorpen.
  • Het bestrijden van laaggeletterdheid bij volwassenen.
  • Relatie leggen tussen de dorpen en het belang van het behoud van cultureel erfgoed, zowel materieel als immaterieel.
  • Het bevorderen van cultuurparticipatie onder jongeren.
  • Het versterken van de culturele netwerkvorming.
  • Het stimuleren van culturele deskundigheidsbevordering.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Kunst en cultuur':

- De subsidie van de Provincie Overijssel, in het kader van het project ‘Cultuur aan de basis’ voor alle basisscholen, is ontvangen.