Programma Veiligheid

Algemeen

Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op.

 

Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking met onder meer Veiligheidsregio Twente, het RIEC, Openbaar Ministerie en woningcorporaties.

Verbonden partijen

De onderstaande verbonden partijen dragen bij aan de doelen binnen het programma Veiligheid:

  • Veiligheidsregio Twente (VRT): Een verplicht samenwerkingsverband tussen de veertien Twentse gemeenten. Veiligheidsregio Twente heeft als missie ‘Samenwerken aan een veilig Twente’.
  • Omgevingsdienst Twente (ODT): De Omgevingsdienst Twente voert in opdracht van alle Twentse gemeenten en de provincie Overijssel de werkzaamheden m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bodem uit.

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Veilige gemeente

Tubbergen is al jarenlang een van de veiligste gemeentes van ons land. De politie constateert dat over het algemeen het aantal diefstallen daalt. Er is een verschuiving gaande naar andere criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Om te zorgen dat de gemeente Tubbergen hoog blijft scoren op het gebied van veiligheid is in 2019 helder gemaakt wat de situatie rondom ondermijning in de gemeente Tubbergen is en welke mogelijke (structurele) interventies nodig zijn.

 

Ondermijning

In 2019 is geïnvesteerd in het vergroten van de bewustwording over ondermijning bij de medewerkers van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Dit is o.a. gerealiseerd door het bijwonen van teamoverleggen. Er is er een informatiebijeenkomst gehouden i.h.k.v. ondermijning voor alle ondernemers in de gemeente Tubbergen . Daarnaast is er een bijeenkomst geweest in samenwerking met LTO voor alle agrariërs. Beide bijeenkomsten zijn erg goed bezocht.

 

Samen met de NOT gemeenten is een project ondermijning (pijler witwassen) uitgevoerd. De opdrachtgever van dit project was de gezagsdriehoek NOT. Er zijn twee themadagen hennep in Noordoost Twente georganiseerd over het vergroten van bewustwording en de signalering van hennepteelt. Ook medewerkers van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen hebben bijgedragen aan de voorbereiding van deze dagen en hebben hieraan deelgenomen.Ook zijn de raads- en commissieleden van Tubbergen meegenomen in een avond waar ondermijnende criminaliteit centraal stond.

 

Naast alle informatiebijeenkomsten is ook het damoclesbeleid van 2015 geëvalueerd en opnieuw opgesteld. De definitieve vaststelling vindt plaats in 2020. Tot slot is een start gemaakt met de evaluatie en aanpassing van het BIBOB beleid.

 

Kampeerfeesten

Om jongeren bewust te maken van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid in onze gemeente, heeft de gemeente Tubbergen in navolging van voorafgaande jaren, samen met jongeren, ouders en grondeigenaren ‘spelregels’ opgesteld voor het houden van een gezond en veilig kampeerfeest. Deze spelregels worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Sinds 2019 wordt er meer verantwoordelijkheid bij de ouders neergelegd. Daarvoor was de strekking dat we vanuit handhaving een bezoek zouden brengen aan alle feesten. In 2019 is afgesproken dat we alleen nog op meldingen en klachten afgaan.

 

Paasvuren

In de periode rondom Pasen is het erg droog geweest. In de week voor Pasen heeft de brandweer door deze aanhoudende droogte ‘’fase 2’’ afgekondigd. Het advies vanuit de brandweer luidde om alle paasvuren te verbieden. De gemeente heeft het belang van veiligheid, traditie en beleving meegenomen in het besluit om één paasvuur per kern door te laten gaan. Voor deze paasvuren zijn in samenwerking met de brandweer aanvullende maatregelen opgesteld. De organisatoren zijn middels brief en een bijeenkomst geïnformeerd over het besluit.

 

Moties en amendementen

Er zijn geen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) 39,0 34,0 44,0
Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) 0,2 0,2 0,2
Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) 1,2 1,3 1,4
Diefstallen uit woningen (aantal per 1.000 inwoners) 1,4 1,0 1,4
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners) 0,9 1,4 1,4

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 26 26 18 -8
Lasten 2.780 2.810 2.783 27
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -2.754 -2.784 -2.765 19
Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -2.754 -2.784 -2.765 19

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Ondermijning (voordeel €22.000)

Om de aanpak van ondermijning mogelijk te maken zijn er in 2019 voor het eerst financiële middelen geraamd. Voor Tubbergen een bedrag van in totaal €30.000, beschikbaar voor de bestrijding van ondermijning in het algemeen en voor de inzet van een juridisch medewerker veiligheid.

 

Een deel van de financiële middelen is in 2019 gebruikt voor het houden van bewustwordingscampagnes hennep: de inzet van hennepcontainers. Deze campagnes zijn georganiseerd voor de gemeenteraad en voor de medewerkers van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, maar ook voor ondernemers en agrariërs in onze gemeente. Niet het gehele budget dat in 2019 beschikbaar was voor de bestrijding van ondermijning is ingezet. Dit komt onder andere doordat de kosten voor ondermijning deels afhankelijk zijn van gebeurtenissen op dit vlak in de gemeente. Deze zijn niet op voorhand te voorspellen. 2019 was het eerste jaar dat budget geraamd is voor dit actuele onderwerp. De komende tijd zal aan de hand van ervaringen het budget eventueel bijgesteld worden.

 

Daarnaast was een deel van het budget voor 2019 beschikbaar voor de inzet van een juridisch medewerker veiligheid met het accent op ondermijning. De invulling van deze functie is gerealiseerd per 1 oktober 2019, waardoor een deel van de geraamde financiële middelen niet zijn ingezet.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".