Programma Sport & accommodaties

Algemeen

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten. Om dit mogelijk te maken is een kwalitatief goed aanbod van gemeentelijke sportaccommodaties belangrijk. In 2018 is het nieuwe sportcentrum De Vlaskoel gerealiseerd en in gebruik genomen. De stichting  Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT) gaat de exploitatie van dit sportcentrum op zich nemen. 

 

De gemeente Tubbergen is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Na jarenlange afwezigheid is in 2017 het sportgala Tubbergen teruggekeerd en hier is in 2019 voor de derde keer invulling aan gegeven. Als gemeente vinden we dit een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten.  

Kengetallen

Binnen het programma Sport en accommodaties maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Oppervlakte sportaccommodaties                                5.770 m²

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Wet- en regelgeving

Wijziging btw op Sport/Regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) 

Tot en met 2018 kon de gemeente de btw op de kosten van sport terugvorderen. De btw  op de ontvangsten moesten worden afgedragen. Omdat de uitgaven aanzienlijk hoger waren dan de ontvangsten en daarnaast over de  uitgaven  21% btw in rekening werd gebracht en  de ontvangsten  onder het lage btw tarief vielen (6%), waren de btw regels voor sport financieel gunstig voor de gemeente. Omdat is vastgesteld dat de btw regels voor sport in strijd waren met de Europese regels is de btw aftrek voor sport met ingang van 2019 vervallen. Ter compensatie heeft het rijk besloten om de regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) in te stellen. Voor 2019 heeft het rijk  hiervoor 152 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de gemeenten. Tot eind mei 2019 konden de gemeenten een aanvraag indienen. Voor de gemeente Tubbergen hebben wij een bedrag aangevraagd van afgerond €62.000. Inmiddels blijkt dat vanuit de gemeenten meer is aangevraagd dan beschikbaar is aan budget.  

 

Besluitvorming

Er is geen besluitvorming geweest die heeft geleid tot aanpassingen in bestaand beleid.

 

Nieuw beleid

Er is geen sprake van nieuw beleid met betrekking tot dit programma.

 

Moties en amendementen

Moties

Binnensportaccommodatie Tubbergen

In de raadsvergadering van 14 maart 2016 is de motie Binnensportaccommodatie Tubbergen aangenomen met twaalf stemmen voor en zeven stemmen tegen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

  • De kosten voor de realisatie van de nieuwe sporthal voor de gemeente Tubbergen zo laag mogelijk te houden;
  • Om met de betrokken partijen vast te leggen dat door zelfwerkzaamheid en via andere wijzen een eigen bijdrage wordt gerealiseerd waardoor de kosten van de nieuwbouw worden verminderd en het eigenaarschap en binding met de accommodatie wordt vergroot;
  • Samen met stakeholders uit de gemeente Tubbergen te komen met een voorstel waarin de vrijkomende locatie van de Burgemeester Verdegaalhal zo optimaal mogelijk wordt her bestemd.

Stand van zaken: 

In november 2018 is de sporthal De Vlaskoel Tubbergen" officieel geopend. De financiële afwikkeling liep nog door in 2019. We bleven binnen het budget van ca. €3.500.000. Een positief resultaat op de investering van  €70.000. Hierdoor ontstaat een structurele meevaller in de exploitatie. Het laatste punt van de motie is nog in behandeling. 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2016

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Indicator

Realisatie 

2017

 

2018

 

2019

Niet sporters (percentage) 44,3 44,3 44,3

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 114 122 105 -17
Lasten 1.309 1.350 1.315 35
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -1.195 -1.228 -1.210 18
Onttrekkingen aan reserves 0 37 13 -25
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -1.194 -1.191 -1.198 -7

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk  een lagere onttrekking voor onderhoud van gebouwen van € 25.000. 

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".