Programma Onderwijs

Algemeen

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Tubbergen verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Tubbergen hebben we ca. 1.960 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal negen basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Tubbergen.

 

Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het basisonderwijs en de GGD/JGZ. We hechten veel belang aan een goede verbinding tussen gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt en hulp of ondersteuning zo vroeg mogelijk kan worden ingezet.

 

Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Tubbergen onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters. Door de inzet van RMC en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten.

 

Project Twentse belofte

Sinds een jaar zoeken we als gemeente actief contact met alle jongeren en jongvolwassenen tussen 23 en 27 jaar zonder diploma (startkwalificatie) en een maximum inkomen van €300 zoals beschreven in het projectplan Twentse belofte. Deze personen zijn per begin 2020 in beeld en er wordt maatwerk geleverd over wat er nodig is om tot ontwikkeling te komen. Hierbij valt te denken aan ondersteuning op het gebied van zorg, werk of leren.

De aanpak Twentse belofte werkt tot nu toe goed. Er wordt integraal gewerkt, bijvoorbeeld in samenwerking met een jeugd- of Wmo consulent van de gemeente. Daarnaast wordt er maatwerk geleverd door breed naar de unieke situatie en behoefte per persoon te kijken. En te adviseren naar de best passende vorm van interventie of ondersteuning. We sturen hierbij ook op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid omdat dit motiveert en activeert op de lange termijn.

Per 2021-2025 komt er een vervolg op dit project.

Kengetallen

Binnen het programma Onderwijs maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Oppervlakte schoolgebouwen                                                  12.800 m²

 

Leerlingenprognose groei t.o.v. 2018:

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Wet- en regelgeving

Er is geen gewijzigde wet- en regelgeving met betrekking tot dit programma.

 

Besluitvorming

School verplaatsen naar Kulturhus

In het kader van Mijn Dorp 2030 zijn zowel in Fleringen als in Manderveen plannen om de school te verplaatsen naar het Kulturhus. Voor beide kleine kernen is dit belangrijk om de leefbaarheid van het dorp te behouden.

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

We hebben gezamenlijk met de kinderdagverblijven ervoor zorggedragen dat alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in een kinderdagverblijf voldoen aan de wettelijke taaleis F3. Verder zijn we gestart met de voorbereidingen op de invoering van de nieuwe wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang.

 

Faciliteren van techniekdagen

In overleg met de basisscholen zijn er in 2019 geen techniekdagen georganiseerd. In 2020 zal dit wel het geval zijn.

 

Nieuw beleid

Pilot GoOV

Op dit moment draaien we in de gemeente Tubbergen de pilot GoOV. Dit is een app op een smartphone die mensen met een beperking of autisme helpt om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. GoOV is simpel en intuïtief te gebruiken en begeleidt de reiziger van deur tot deur met looproutes, actuele OV-informatie en een noodknop om, indien nodig, hulp in te schakelen. Onlangs heeft de eerste leerling zijn certificaat ontvangen die middels de pilot zelfstandig heeft leren reizen met het openbaar vervoer. In 2019 hebben in totaal zeventien leerlingen deelgenomen aan de pilot. 

 

Moties en amendementen

Er zijn geen moties en amendementen met betrekking tot dit programma. 

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) 0,0  0,0 0,0
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) 13,95 13,48 19,0
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs) 0,7 0,6 0,4

 

Ter info:

Er is sprake van absoluut verzuim als een leerplichtige jongere niet in een school staat ingeschreven. 

Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel in een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Relatief verzuim is de officiële benaming in de Leerplichtwet voor spijbelen.

 

Dalende trend vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

Landelijk gezien is er op deze indicator juist een toename, terwijl in de gemeente Tubbergen een afname wordt geconstateerd. In Tubbergen behoren we tot het laagste percentage vsv-ers van heel Twente. Of deze daling een direct gevolg is van ons beleid is op dit moment nog niet met feiten en cijfers te onderbouwen.

Overzicht baten en lasten

 

Overzicht baten en lasten

 

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 64 68 69 1
Lasten 1.630 1.810 1.775 35
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -1.566 -1.742 -1.706 36
Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -1.566 -1.742 -1.706 36

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

Huisvesting bijzonder basisonderwijs (voordeel €50.000)

Op basis van het “Integraal Huisvestings Plan” voor het basisonderwijs is een structurele “stelpost kapitaallasten” opgenomen. Voor de startjaar 2019 bedroeg deze stelpost € 50.000. We hebben nog niet geïnvesteerd waardoor dit bedrag ten gunste van het exploitatieresultaat van 2019 komt.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".