Leren en talent

Inleiding Leren en talent

Inleiding

Onze jeugd is onze toekomst en is daarom voor ons een belangrijke pijler in het gemeentelijk beleid. Op het gebied van onderwijswetgeving hebben gemeente, onderwijs en kindcentra ieder hun eigen verantwoordelijkheden voor wat betreft het opgroeien en opvoeden van de jeugd. Het is daarom belangrijk om de samenwerking tussen onderwijs, kindcentra en gemeente te bestendigen en daar waar nodig te verstevigen op basis van gelijkwaardigheid en vanuit ieders eigen verantwoordelijkheden. De gemeente is wettelijk verplicht om huisvesting aan het onderwijs aan te bieden. Op 18 december 2017 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestings Plan (IHP) vastgesteld. Door de krimp van het aantal leerlingen ontstaat er de komende jaren leegstand in onderwijshuisvesting. Het IHP heeft het doel om, gezamenlijk met alle partijen zoals schoolbestuur en samenleving, te komen tot een toekomstbestendige voorzieningenstructuur op het gebied van onderwijshuisvesting. Het IHP heeft per kern inzicht gegeven in de uitdaging en geeft een richtinggevend advies voor wat betreft de toekomst.

 

Binnen deze ambitie zien wij de volgende thema’s

 • Leren
 • Kunst en Cultuur

Leren

Wat willen we bereiken?

Door samen te werken met het onderwijs en de kindcentra uit onze gemeente willen we bereiken dat de zorg en ondersteuning voor de jeugd en hun ouders/verzorgers geoptimaliseerd wordt, waardoor de gemeente Tubbergen een gemeente is waar voor jeugd sprake is van een positief opvoedklimaat en maximale ontwikkelingskansen.

 

Vergroting van de bewustwording bij jongeren waar hun talenten liggen, ze behouden voor de regio en tegelijkertijd het faciliteren van het bedrijfsleven om met kennis van jong talent vanuit zowel middelbaar onderwijs als hoger onderwijs (van mbo tot Universitair) te groeien en te innoveren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven:

 

Versterken van de relatie en samenwerking met het middelbaar en hoger onderwijs

Behaalde mijlpalen
 • Het college heeft samen met Dinkelland een werkbezoek gebracht aan het ROC van Twente met als doel om de samenwerking te intensiveren.    
 • Afgelopen jaar zijn direct en indirect veel ondernemers verbonden met diverse kennisinstellingen, zoals ROC van Twente, Saxion en de Universiteit Twente. Ook is onderzoek uitgevoerd naar de regiotrouwheid en als vervolg daarop hoe studenten te binden en boeien zijn in deze regio. Dit krijgt een vervolg in samenwerking met Saxion. Hierbij wordt een combinatie gezocht tussen onderzoek en concrete acties voor en door ondernemers. De bijzondere positie van Tubbergen als landelijk gelegen gemeente wordt hierin meegenomen.

 

Het meer inzetten van studenten binnen gemeentelijke projecten of het laten uitvoeren van onderzoek over vraagstukken binnen de gemeente.

Behaalde mijlpalen
 • Afgerond onderzoek naar beheer openbare ruimte en sturen op beleving door Saxion. Dit onderzoek is gebruikt als input voor Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR).
 • Afgerond onderzoek digitale participatie Omgevingswet door Saxion. Zij is tevens betrokken bij aanpak van participatie in kader van de Omgevingswet.
 • Mbo studenten (ROC van Twente) hebben onderzoek uitgevoerd naar regio-trouwheid van studenten. Dit krijgt een vervolg door te kijken hoe dit meer onder de aandacht  van lokale bedrijven kan komen.
 • Ook zijn door studenten van Saxion enkele projecten uitgevoerd, onder meer verduurzaming van ons mobiliteitsbeleid en inrichting van de openbare ruimte.

 

Samen met agrarische ondernemers, LTO en onderwijsinstellingen innovatie aanjagen in deze sector

Behaalde mijlpalen
 • De Agrohub is gerealiseerd en deze is inmiddels operationeel.  Ook is de Agrohub doorontwikkeld en gaan we in 2020 werken aan realisatie van een digitaal platform en inrichting van de organisatie in nauwe samenwerking met onderwijspartners.
Persbericht februari 2019: Agrohub, samenwerken met studenten op boerderijschaal

Waar staan we nu?

Door de vele verbindingen en de nodige contacten met onderwijs en ondernemers krijgen we enerzijds een beter beeld over behoud van talent en anderzijds versterken we op deze wijze de kennis van ondernemers.

Financiële kaders

In de begroting 2018 is voor de uitdaging maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie structureel ruimte gemaakt voor investeringen in de onderwijshuisvesting (IHP). Het gaat hier om een bedrag aan investeringsruimte van €4,25 miljoen met een structurele last van €150.000 welke  de komende jaren nog oploopt naar een structureel bedrag van € 210.000. Dit bedrag komt, afhankelijk van de soort investering, overeen met een bedrag aan investeringsruimte van ongeveer € 5,7 miljoen.

Aangezien er in 2019 niet daadwerkelijk is geinvesteerd in onderwijshuisvesting kon de geraamde stelpost voor het jaar 2019 ten bedrage van € 50.000 op incidentele basis vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Daarnaast is een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld van €2 miljoen waarvan €172.000 betrekking heeft op procesgeld. Uit dit procesgeld is het locatieonderzoek betreffende de basisschool in Geesteren bekostigd (€50.000).

Kunst en cultuur

Wat willen we bereiken?

 • Het bevorderen van cultuureducatie, talentonwikkeling, muziekonderwijs, lezen en het bestrijden van taalachterstanden op de basisscholen in alle dorpen.
 • Het bestrijden van laaggeletterdheid bij volwassenen.
 • Relatie leggen tussen de dorpen en het belang van het behoud van cultureel erfgoed, zowel materieel als immaterieel.
 • Het bevorderen van cultuurparticipatie onder jongeren.
 • Het versterken van de culturele netwerkvorming.
 • Het stimuleren van culturele deskundigheidsbevordering.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven:

 

Gemeente Tubbergen ontvangt over de periode 2017 t/m 2020 subsidie van Provincie Overijssel in het kader van het project ‘Cultuur aan de basis’ voor alle basisscholen in Tubbergen. Naast taal en rekenen stimuleert de gemeente de creativiteit en talentontwikkeling op de basisscholen.

Behaalde mijlpalen
 • De subsidie van de Provincie Overijssel, in het kader van het project ‘Cultuur aan de basis’ voor alle basisscholen, is ontvangen.
 • Subsidie is doorgezet naar Stichting TOF. Deze stichting voert programma uit.
Status Resultaat is opgeleverd en daarmee is de inspanning afgerond. Verdere uitvoering vindt plaats in programma Cultuur & recreatie.

 

De gemeente Tubbergen heeft met de Stichting Federatie van Muziekgezelschappen Tubbergen en Kaliber Kunstenschool Enschede voor de periode 1 januari 2017 tot en met 1 juli 2022 een overeenkomst gesloten tot het verzorgen van muziekonderwijs tot de leeftijd van 21 jaar.

Behaalde mijlpalen
 • Kaliber heeft een website gebouwd en deze is inmiddels opgeleverd.
 • Er wordt uitvoering gegeven aan de overeenkomst. De monitoring is een continu proces.
Status Resultaat is opgeleverd en daarmee is de inspanning afgerond. Verdere uitvoering vindt plaats in programma Cultuur & recreatie.

 

De gemeente Tubbergen heeft met de Stichting Bibliotheek Tubbergen voor de jaren 2017-2021, op basis van de visie ‘De bibliotheek als spil van de samenleving’ afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente met een daaraan gekoppelde vast bedrag in de begroting. Dit betreft ook een ambitieuze nieuwe vorm van bibliotheekwerk met als speerpunten in elke dorp het concept ‘bibliotheek op school’ en een Taalhuis voor de bestrijding van taal-achterstanden bij volwassenen.

Behaalde mijlpalen
 • Er wordt uitvoering gegeven aan de overeenkomst. De monitoring is een continu proces.
Status Resultaat is opgeleverd en daarmee is de inspanning afgerond. Verdere uitvoering vindt plaats in programma Cultuur & recreatie.

 

Met de directie van de Bibliotheek afspraken maken over de inzet in Geesteren van de door de gemeente bij de bibliotheek Tubbergen gesubsidieerde cultuurcoach*. In de overige dorpen is de cultuurcoach* ook inzetbaar als daar belangstelling voor is.

(*cultuurcoach is cultuurmakelaar geworden)

Behaalde mijlpalen
 • De cultuurmakelaar is aangesteld voor een periode van 2 jaar en eindigt medio 2021. Dit wordt gefinancierd door de Provincie.
Status Resultaat is opgeleverd en daarmee is de inspanning afgerond. Verdere uitvoering vindt plaats in programma Cultuur & recreatie.

 

Uitvoering ‘Cultuurprofiel 2017-2020’. Gemeente Tubbergen ontvangt over de periode 2017 t/m 2020 subsidie van Provincie Overijssel. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. De voorwaarden zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2017 t/m 2021 cultuurprofiel Tubbergen ‘de weg naar één glashelder cultureel netwerk’.

Behaalde mijlpalen
 • Het proces 'Uitvoering ‘Cultuurprofiel 2017-2020’ kent meerdere projecten met wisselende mijlpalen.
 • De cultuurmakelaar is benoemd per 1 augustus voor de duur van twee jaar voor acht uur in de week (d.m.v. subsidie Provincie).

Waar staan we nu?

 • We staan er goed voor. Bibliotheek Tubbergen is uitgeroepen tot de beste bieb voor de jeugd. Dat komt door het concept “de bibliotheek op school”. Dit heeft ook een positief effect op de laaggeletterdheid (bestrijding daarvan). Via taalhuis loopt een apart programma voor laaggeleerdheid voor 18+. 
 • Cultuureducatie is verankerd in het basisonderwijs.
 • Na bezuiniging op muziekonderwijs is dit opgepakt door de muziekfederatie in samenwerking met Kaliber en vrijwilligers.
 • Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de diensten van muziekfederatie en Kaliber blijft constant (terwijl het elders terugloopt). Dit wordt als positief gezien.

Financiële kaders

Als onderdeel van Tubbergen Bruist heeft de gemeente Tubbergen een subsidie ontvangen van de provincie Overijssel voor het project cultuur in Tubbergen: Glashelder! Cultuurprofielen 2017-2020. Het betreft hier een meerjarige bijdrage van €160.000 waar ook een stuk cofinanciering vanuit de gemeente bij hoort. Deze cofinanciering hebben wij gevonden binnen de reguliere cultuur budgetten in de begroting. Per saldo een budgettair neutrale situatie.

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

In de begroting 2019 is het volgende budget opgenomen:

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Dorpen via Mijn Dorp en heemkundeverenigingen uitdagen na te denken en mede vormgeven aan een nieuwe vorm van behoud van cultureel en materieel erfgoed. -11 0 -11
Eindtotaal -11 0 -11

 

Programmajournaal 1

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Programmajournaal 2

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Jaarstukken

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Leren en talent - financieel

Overzicht baten en lasten

Ambitie leren en talent
Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 0 0 0 0
Lasten 30 19 19 -0
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -30 -19 -19 -0
Onttrekkingen aan reserves 11 0 0 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -19 -19 -19 -0

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".