11. Overige gegevens

Controleverklaring

Raadsvoorstel en raadsbesluit

Raadsvoorstel- en besluit

Voorstel

Wij stellen u voor de jaarstukken 2019 conform vast te stellen en het positief resultaat van €2.396.000 als volgt te bestemmen:

                      

                                      a.  Toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar €487.000;

                                      b.  Toevoeging reserve incidenteel beschikbaar algemene dekkingsmiddelen  €260.000.

 

Na verwerking van bovenstaande bestemming blijft het positieve resultaat over van €1.649.000. Conform bestaand beleid wordt dit bedrag gedoteerd aan de algemene reserve.

 

Tubbergen, 29 juni 2020

 

Burgemeester en Wethouders van Tubbergen,

 

de secretaris,                                                              de burgemeester,

                             

 

 

 

 

 

Besluit

 Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tubbergen in zijn openbare vergadering van 29 juni 2020

 

 

de griffier,                                                       de voorzitter,