10. Bijlagen bij de jaarrekening

Bijlage 1: Overzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten

Begrotingstechnisch is over 2019 rekening gehouden met een saldo van incidentele baten en lasten van € 117.000. Hierover bent u geïnformeerd van raadsperspectief 2019 t/m financiële rapportage 2019. In werkelijkheid is er sprake van een saldo van  € 219.000. Er is sprake van een positief saldo als de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten. Structureel gezien is dit een positieve ontwikkeling.

 

De belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen:

 • grondexploitatie
  • budgettair neutraal door dotatie/dekking uit algemene reserve;
 • budgetoverheveling
  • budgettair neutraal door dekking reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar;
 • vennootschapsbelasting
  • budgettair neutraal door dekking uit algemene reserve;
 • majeure projecten
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve majeure projecten;
 • fonds kwaliteitsimpuls
  • budgettair neutraal door storting in reserve fonds kwaliteitsimpuls;
 • cofinanciering startende ondernemers
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve gebiedsontwikkeling Noord Oost Twente;
 • meerjarig onderhoudsplan gebouwen (MOP);
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve onderhoud gebouwen;
 • financiering generatiepact
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • stimuleringsregeling binnenstedelijke ontwikkeling;
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • afwaardering Huiskamer Manderveen;
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • kwaliteitsplan opbare ruimte;
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • duurzaamheid en energietransitie;
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie;
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • projectbudget POH;
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • inzet op beeldmerk Glinsterend Tubbergen;
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • meerjarig onderhoudsplan wegen(MOP);
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve onderhoud wegen en kunstwerken;
 • actieplan arbeidsmarkt;
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan van jeugdwerkloosheid;
 • sociaal domein
  • budgettair neutraal door dekking algemene reserve;
 • aanvullende bijdrage aan Agenda van Twente
  • budgettair neutraal door dekking uit reserve Agenda van Twente;
 • resultaat meerjarenraming en tussentijdse rapportages;
  • budgettair neutraal door dekking/dotatie uit/aan reserve incidenteel beschikbare algemene middelen en algemene reserve;
 • verkiezingen;
 • teruggave BTW
 • proceskosten;
 • subsidie cultuurmakelaar;
 • subsidie kunstzinnige vorming;
 • kosten bodemonderzoek;
 • nieuw beleid duurzaamheid;
 • Wmo incidentele opbrengst
 • energieloket 2.0;
 • baten en lasten m.b.t. glashelder cultuurprofielen.

In de volgende tabel worden de incidentele mee- en tegenvallers over 2019 weergegeven (afgerond op € 1.000).

Programma Begroting/Werkelijk Lasten Baten Toevoeging reserve Beschikking reserve Saldo incidentele lasten en baten
MAT 112 KERNAGENDA'S Begroting 187 0 0 76 111
Werkelijk 74 0 0 74 0
MAT 122 SAMEN REDZAAM, GEZOND ME Begroting 87 0 0 87 0
Werkelijk 77 0 0 77 0
MAT 132 LEREN EN TALENT Begroting 0 0 0 0 0
Werkelijk 0 0 0 0 0
MAT 142 WERK AAN DE WINKEL Begroting 305 -130 0 175 0
Werkelijk 213 0 0 213 0
MAT 152 BEREIKBAAR EN AANTREKKEL Begroting 18 0 0 18 0
Werkelijk 15 0 0 15 0
MAT 162 DUURZAAM LEVEN Begroting 431 0 0 359 72
Werkelijk 261 -46 -46 249 12
MAT 172 PARTICIPATIEPROCESSEN Begroting 329 0 0 329 0
Werkelijk 154 0 0 154 0
RP 200 BESTUUR EN MIDDELEN Begroting 1.820 -592 -125 474 879
Werkelijk 1.833 -1.156 -125 565 237
RP 201 DIENSTVERL EN BURGERZAKEN Begroting 46 0 0 0 46
Werkelijk 41 0 0 0 41
RP 210 VEILIGHEID Begroting 0 0 0 0 0
Werkelijk 0 0 0 0 0
RP 220 OPENB RUIMTE EN MOBILITEI Begroting 295 0 0 295 0
Werkelijk 295 0 0 295 0
RP 230 ECONOMIE Begroting 15 2 2 15 0
Werkelijk 15 2 2 15 0
RP 240 ONDERWIJS Begroting 0 0 0 0 0
Werkelijk 0 0 0 0 0
RP 250 SPORT EN ACCOMMODATIES Begroting 37 0 0 37 0
Werkelijk 13 0 0 13 0
RP 251 CULTUUR EN RECREATIE Begroting 54 -38 0 10 6
Werkelijk 51 -15 0 7 29
RP 260 SOCIAAL DOMEIN Begroting 404 -175 0 404 -175
Werkelijk 381 -158 0 381 -158
RP 270 MILIEU Begroting 0 0 0 0 0
Werkelijk 0 0 0 0 0
RP 280 VOLKSHUISV EN RUIMT ORDEN Begroting 165 -504 -489 0 150
Werkelijk 388 -498 -493 326 56
Begroting 4.194 -1.437 -612 2.280 1.089
Werkelijk 3.811 -1.871 -662 2.383 219

Bijlage 2: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Verantwoording Wet normering topinkomens (WNT) 2019
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in werking getreden (WNT). De WNT bevat vooral een regeling over de hoogte van de bezoldiging en de ontslagvergoeding van topfunctionarissen en ook over de openbaarmaking van deze gegevens welke voor het eerst zijn opgenomen in de jaarrekening 2013. De gemeentesecretaris van Tubbergen heeft binnen de gemeente Tubbergen een onbezoldigde functie. Zij bekleedt binnen het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen een bezoldigde functie als algemeen directeur en in het kader van de WNT is zijn bezoldiging vermeld in de jaarstukken 2019 van Noaberkracht. De griffier van de gemeente Tubbergen heeft binnen Tubbergen een bezoldigde functie.

bedragen x € 1 Legtenberg L.
Functiegegevens Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking? nee
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 75.257
Beloningen betaalbaar op termijn € 12.442
Subtotaal € 87.699
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 194.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.
Totale bezoldiging € 87.699
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan12 N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling13 N.v.t.
Gegevens 2018
bedragen x € 1 Legtenberg L. van limbeek-ter Haar H.J.M.J.
Functiegegevens Griffier Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2018 20-03 31-12 01-01 20-03
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 0,8889
Dienstbetrekking? Nee Nee
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 58.372 € 16.167
Beloningen betaalbaar op termijn € 8.835 € 1.848
Subtotaal € 67.207 € 18.014
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 148.093 € 36.362
Totale bezoldiging € 67.207 € 18.014
NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE
Mensink G.B.J. Gemeentesecretaris
Scholten J. Gemeentesecretaris

Bijlage 3: Single information Single audit (SiSa)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Gemeenten Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 01 Indicatornummer: D8 / 02 Indicatornummer: D8 / 03
€ 57.362 € 0 € 15.335
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 04 Indicatornummer: D8 / 05 Indicatornummer: D8 / 06 Indicatornummer: D8 / 07
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2019 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06
€ 1.770.385 € 54.074 € 188.948 € 4.041 € 36.404 € 0
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12
€ 0 € 0 € 0 € 269.959 € 8.708 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2019 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Besteding (jaar T) Bob
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06
€ 43.269 € 25.445 € 1.735 € 100.342 € 5.078 € 0
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09
€ 0 € 0 Ja
VWS H4 Specifieke uitkering Sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Projectnaam / nummer Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen
Gemeenten
Aard controle R. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: H4/ 01 Indicatornummer: H4 / 02 Indicatornummer: H4 / 03 Indicatornummer: H4 / 04 Indicatornummer: H4 / 05 Indicatornummer: H4 / 06
1 € 50.961 SPUK-Sport18-632994 € 18.207 € 14.062 € 2.337 € 1.808
Kopie projectnaam / nummer Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Percentage besteed (Jaar T) per project tenopzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) Toelichting Overig (Jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: H4 / 07 Indicatornummer: H4 / 08 Indicatornummer: H4 / 09 Indicatornummer: H4 / 10 Indicatornummer: H4 / 11
1 SPUK-Sport18-632994 18207 35,73% € 32.754

Bijlage 4: Investeren Met Gemeenten (IMG)

IMG

Beschikkings-nummer provincie Project afgerond / eindverantwoording Ja-nee In de verlenings-beschikking opgenomen subsidie voor dit project Besteed tlv provinciale middelen jaar 2019 (conform baten/lasten-stelsel) Besteed tlv gemeentelijke middelen jaar 2019 (conform baten Cumulatief besteed tlv provinciale middelen t/m jaar 2019 (conform baten/lastenstelsel) Cumulatief besteed tlv gemeentelijke middelen t/m jaar 2019 (conform baten/lasten-stelsel) Geplande einddatum Optionele toelichting op één van de voorgaande kolommen
/lasten-stelsel)
Aard controle D1 D1 R R R R R D1 D1
Mobiliteit 2019 2019/0159516 Ja € 82.218 € 148.743 € 528.800 € 148.743 € 528.800 31-12-2019

Bijlage 5: Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Taakvelden * € 1000 Inkomsten/Uitgaven Begroting 2019 Rekening 2019 Saldo 2019
0.1 Bestuur U -1.391 -1.640 249
I 6 -6
Totaal - Bestuur -1.391 -1.635 243
0.10 Mutaties reserves U -612 -664 52
I 2.280 2.384 -105
Totaal - Mutaties reserves 1.668 1.721 -53
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten U -1.323 -467 -856
I 2.124 1.268 856
Totaal - Resultaat van de rekening van baten en lasten 801 801 -0
0.2 Burgerzaken U -580 -568 -12
I 260 248 12
Totaal - Burgerzaken -320 -320 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden U -243 -272 29
I 189 197 -8
Totaal - Beheer overige gebouwen en gronden -54 -75 21
0.4 Overhead U -5.103 -5.125 22
I 5 5 -0
Totaal - Overhead -5.098 -5.120 22
0.5 Treasury U 129 119 11
I 1.134 1.151 -16
Totaal - Treasury 1.264 1.269 -6
0.61 OZB woningen U -214 -197 -17
I 2.285 2.301 -16
Totaal - OZB woningen 2.070 2.104 -33
0.62 OZB niet-woningen U -83 -87 4
I 1.731 1.677 54
Totaal - OZB niet-woningen 1.648 1.590 58
0.64 Belastingen overig U -37 -39 2
I 53 52 1
Totaal - Belastingen overig 16 12 3
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds U -15 -15 -0
I 26.707 27.233 -527
Totaal - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 26.692 27.219 -527
0.8 Overige baten en lasten U -308 -248 -60
I 564 -564
Totaal - Overige baten en lasten -308 316 -624
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) U -85 85
Totaal - Vennootschapsbelasting (VpB) -85 85
1.1 Crisisbeheersing en brandweer U -1.600 -1.599 -1
I 0
Totaal - Crisisbeheersing en brandweer -1.600 -1.599 -1
1.2 Openbare orde en veiligheid U -1.210 -1.184 -26
I 26 18 8
Totaal - Openbare orde en veiligheid -1.184 -1.166 -18
2.1 Verkeer en vervoer U -2.926 -2.881 -45
I 252 346 -94
Totaal - Verkeer en vervoer -2.674 -2.535 -139
2.2 Parkeren U -21 -21 0
I 2 3 -1
Totaal - Parkeren -19 -19 -0
2.4 Economische havens en waterwegen U 0
Totaal - Economische havens en waterwegen 0
2.5 Openbaar vervoer U -3 -3 0
I 21 23 -1
Totaal - Openbaar vervoer 19 20 -1
3.1 Economische ontwikkeling U -58 -58 0
Totaal - Economische ontwikkeling -58 -58 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur U -36 -38 2
I 16 21 -5
Totaal - Fysieke bedrijfsinfrastructuur -20 -17 -3
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen U -203 -182 -21
I 11 12 -1
Totaal - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -192 -170 -22
3.4 Economische promotie U -148 -143 -6
I 244 268 -24
Totaal - Economische promotie 95 125 -29
4.1 Openbaar basisonderwijs U -11 -11 0
I 0
Totaal - Openbaar basisonderwijs -11 -11 0
4.2 Onderwijshuisvesting U -669 -591 -79
Totaal - Onderwijshuisvesting -669 -591 -79
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken U -1.137 -1.152 15
I 68 69 -1
Totaal - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.069 -1.083 14
5.1 Sportbeleid en activering U -593 -600 7
I 56 59 -2
Totaal - Sportbeleid en activering -537 -542 5
5.2 Sportaccommodaties U -757 -715 -42
I 70 46 23
Totaal - Sportaccommodaties -687 -669 -19
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie U -216 -174 -42
I 45 22 23
Totaal - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -171 -151 -19
5.4 Musea U -19 -19 0
Totaal - Musea -19 -19 0
5.5 Cultureel erfgoed U -40 -45 5
I 0 0
Totaal - Cultureel erfgoed -40 -45 5
5.6 Media U -390 -410 20
I 0
Totaal - Media -390 -410 20
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie U -1.556 -1.410 -146
I 136 6 130
Totaal - Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.420 -1.404 -17
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie U -2.305 -1.964 -341
I 48 56 -8
Totaal - Samenkracht en burgerparticipatie -2.257 -1.909 -349
6.2 Wijkteams U 0
Totaal - Wijkteams 0
6.3 Inkomensregelingen U -3.000 -3.056 55
I 2.611 2.789 -178
Totaal - Inkomensregelingen -389 -267 -122
6.4 Begeleide participatie U -2.613 -2.605 -8
I 0
Totaal - Begeleide participatie -2.613 -2.605 -8
6.5 Arbeidsparticipatie U -360 -362 2
I 11 27 -16
Totaal - Arbeidsparticipatie -349 -335 -14
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) U -891 -823 -67
I 180 163 17
Totaal - Maatwerkvoorzieningen (WMO) -710 -660 -50
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ U -4.639 -4.046 -593
I 175 245 -70
Totaal - Maatwerkdienstverlening 18+ -4.464 -3.801 -663
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- U -4.362 -3.764 -598
Totaal - Maatwerkdienstverlening 18- -4.362 -3.764 -598
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ U -115 -115 -0
Totaal - Geëscaleerde zorg 18+ -115 -115 -0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- U -40 -503 463
Totaal - Geëscaleerde zorg 18- -40 -503 463
7.1 Volksgezondheid U -811 -877 66
I 0 0
Totaal - Volksgezondheid -811 -877 66
7.2 Riolering U -1.559 -1.507 -52
I 2.029 1.982 47
Totaal - Riolering 470 475 -5
7.3 Afval U -1.380 -1.240 -140
I 1.582 1.445 136
Totaal - Afval 202 205 -4
7.4 Milieubeheer U -241 -181 -60
I 10 18 -8
Totaal - Milieubeheer -231 -163 -68
7.5 Begraafplaatsen en crematoria U -22 -21 -2
I 0
Totaal - Begraafplaatsen en crematoria -22 -21 -2
8.1 Ruimtelijke ordening U -523 -558 34
I 166 188 -22
Totaal - Ruimtelijke ordening -357 -369 12
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) U -1.776 -2.437 661
I 2.265 2.604 -339
Totaal - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 489 167 322
8.3 Wonen en bouwen U -1.241 -996 -245
I 460 479 -19
Totaal - Wonen en bouwen -781 -516 -264
Totaal -0 2.396 -2.396

De lasten en baten zijn per grootboekrekening specifiek gekoppeld aan een (voorgeschreven) taakveld. Deze koppeling is een andere dan die van de grootboekrekeningen met de programma’s zoals gepresenteerd in het overzicht van baten en lasten. Hierdoor bestaat geen rechtstreeks verband tussen de programma’s en de taakvelden.

Bijlage 6: Toelichting beleidsindicatoren

Toelichting beleidsindicatoren

Programma

Naam indicator

Omschrijving

Bestuur & middelen

Formatie

Aantal fte per 1.000 inwoners

Bestuur & middelen

Bezetting

Aantal medewerkers per 1.000 inwoners

Bestuur & middelen

Apparaatskosten

Totale kosten per inwoner. De noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Het betreft dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Bestuur & middelen

Externe inhuur

Kosten als percentage van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen

Bestuur & middelen

Overhead

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Het percentage overhead betreft de overheadkosten zoals begroot op taakveld 0.4 gedeeld door het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves).

 

 

 

Veiligheid

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Veiligheid

Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Veiligheid

Diefstallen uit woningen

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Economie

Functiemenging

Weergegeven in percentage. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

 

 

 

Onderwijs

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Onderwijs

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) in het VO of MBO dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

 

 

 

Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

Percentage niet sporters

 

 

 

Sociaal domein

Banen

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.

Sociaal domein

Werkloze jongeren


Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

 

Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

 

 

 

Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

Milieu

Hernieuwbare elektriciteit

Weergegeven in percentage. Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

 

 

 

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Gemiddelde WOZ waarde

De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Bedragen x €1.000.

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Nieuw gebouwde woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Demografische druk

Weergegeven in percentage. De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.