Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1  
Jaarstukken 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
1. Inleiding jaarstukken Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
2. Nota van aanbieding Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Indeling jaarstukken Blz. 8  
Resultaat en analyse Blz. 9  
Resultaat Blz. 10  
Analyse Blz. 11  
Reserves en voorzieningen Blz. 12  
Reserves en voorzieningen Blz. 13  
Financiële positie en bestemming resultaat Blz. 14  
Beoordeling financiële positie Blz. 15  
Bestemming resultaat Blz. 16  
3. Programma Krachtige Kernen Blz. 17  
Inleiding Blz. 18  
Thema Wonen en Vastgoed Blz. 19  
Inleiding Blz. 20  
Toelichting Blz. 21  
Herontwikkelen Blz. 22  
Meer sturen op inbreiding bij woningbouwopgave Blz. 23  
Tubbergen Bruist (Gebiedsontwikkeling 3.0) Blz. 24  
Huisvesten Blz. 25  
Bestemmingsplannen vaststellen die voorzien in woningbouwlocaties en de woningbouwprogrammering beter afstemmen op de behoefte (starters) en demografische ontwikkelingen Blz. 26  
Continuering starterlening Blz. 27  
Implementatie Omgevingswet Blz. 28  
Overzicht baten en lasten Blz. 29  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 30  
Thema Mobiliteit en bestendigheid Blz. 31  
Inleiding Blz. 32  
Toelichting Blz. 33  
Bestendigen Blz. 34  
Duurzaamheid en energie-transitie Blz. 35  
Initiatieven voor energiebesparing Blz. 36  
Stromen Blz. 37  
Initiatieven voor het verbeteren van het watersysteem Blz. 38  
Initiatieven voor terugdringen van de hoeveelheid restafval en wijzigen van het inzamelsysteem Blz. 39  
Verplaatsen Blz. 40  
Heroverwegen verkeersdrempels Blz. 41  
Initiatieven t.b.v. een goed parkeersysteem Blz. 42  
Initiatieven t.b.v. het verbeteren van de verkeersveiligheid Blz. 43  
Initiatieven voor goede bereikbaarheid/doorstroming Blz. 44  
Overzicht baten en lasten Blz. 45  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 46  
Thema Maatschappelijke Voorzieningen Blz. 47  
Inleiding Blz. 48  
Toelichting Blz. 49  
Samenbrengen en Ontwikkelen Blz. 50  
Mijn Dorp 2030 Blz. 51  
Subsidieloket (Mijn Dorp 2030) Blz. 52  
Toekomstbestendige & bereikbare voorzieningen Blz. 53  
Integraal huisvestingsplan onderwijs Blz. 54  
Sporthal Tubbergen Blz. 55  
Overzicht baten en lasten Blz. 56  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 57  
4. Programma Economische Kracht en Werk Blz. 58  
Inleiding Blz. 59  
Programma overstijgende resultaten Blz. 60  
Thema Vrijetijdseconomie Blz. 61  
Inleiding Blz. 62  
Toelichting Blz. 63  
Beleven Blz. 64  
Stimuleren van concepten, arrangementen en evenementen in relatie tot toekomstrichting vrijetijdseconomie Blz. 65  
Verbetering toeristische structuur en samenwerking in Twente en Noordoost-Twente Blz. 66  
Verblijven Blz. 67  
Faciliteren gekozen focus vrijetijdseconomie voor glasDNA: Tubbergen de glasgemeente van Twente Blz. 68  
Ontwikkelingsperspectief verblijfsrecreatie Noordoost-Twente Blz. 69  
Stimuleren van ondernemersinitiatieven in de vrijetijdssector Blz. 70  
Versterking toeristische organisatiestructuur Tubbergen: toeristisch glinsterend Tubbergen Blz. 71  
Overzicht baten en lasten Blz. 72  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 73  
Thema Ondernemen en Arbeidsmarkt Blz. 74  
Inleiding Blz. 75  
Toelichting Blz. 76  
Arbeidsmarkt Blz. 77  
Implementatie actieplan arbeidsmarkt 2.0 Blz. 78  
Ondernemen Blz. 79  
Deelname aan proces voor een nieuw regionaal investeringsprogramma (Agenda voor Twente) Blz. 80  
Glasvezel Blz. 81  
Participeren in regionale acquisitie Blz. 82  
Verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven en het stimuleren en initiëren van (nieuwe) verbindingen en netwerken Blz. 83  
Vergroten van de vitaliteit van de winkelgebieden in de kernen Blz. 84  
Zorgdragen voor en faciliteren van voldoende aanbod van bedrijventerreinen en bedrijfsruimte Blz. 85  
Overzicht baten en lasten Blz. 86  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 87  
Thema Plattelandseconomie Blz. 88  
Inleiding Blz. 89  
Toelichting Blz. 90  
Ontwikkelen Blz. 91  
Samen met de sector en het onderwijs faciliteren van minimaal twee projecten op het gebied van energieopwekking, ammoniakreductie en/of mestaanwending Blz. 92  
Transformeren Blz. 93  
Betere benutting vrijkomende erven in het buitengebied Blz. 94  
Ondersteunen Leaderprogramma 2015-2020 Blz. 95  
Voortzetting partner Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 2016-2020 Blz. 96  
Overzicht baten en lasten Blz. 97  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 98  
5. Programma Omzien Naar Elkaar Blz. 99  
Inleiding Blz. 100  
Thema Zelf Blz. 101  
Inleiding Blz. 102  
Toelichting Blz. 103  
Eigen kracht behouden en zo mogelijk versterken en de inzet hiervan bevorderen Blz. 104  
Het zelf organiserend vermogen van de kernen versterken en vergroten Blz. 105  
Overzicht baten en lasten Blz. 106  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 107  
Thema Samen Blz. 108  
Inleiding Blz. 109  
Toelichting Blz. 110  
Aandacht voor vraaggerichter vormgeven van vrij toegankelijke voorzieningen en (daarmee) de doelmatigheid vergroten Blz. 111  
De vrij toegankelijke professionele organisaties werken samen en vraaggericht Blz. 112  
Overzicht baten en lasten Blz. 113  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 114  
Thema Overdragen Blz. 115  
Inleiding Blz. 116  
Toelichting Blz. 117  
Afhankelijkheid van niet vrij toegankelijke ondersteuning verminderen door de regie over het leven te vergroten Blz. 118  
Een duurzaam aanbod van niet vrij toegankelijke voorzieningen dat aansluit op de vrij toegankelijke voorzieningen Blz. 119  
Effectiever en efficiënter inzetten van niet vrij toegankelijke voorzieningen Blz. 120  
Overzicht baten en lasten Blz. 121  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 122  
6. Programma Burger & Bestuur Blz. 123  
Inleiding Blz. 124  
Thema Samenwerking Blz. 125  
Thema Samenwerking Blz. 126  
Toelichting Blz. 127  
Efficiëntere en effectievere samenwerking in de regio Blz. 128  
Democratische vernieuwing Blz. 129  
Doorontwikkeling Noaberkracht Blz. 130  
Omgevingsdienst Twente Blz. 131  
Samenwerking binnen Regio Twente Blz. 132  
Samenwerking binnen Twentebedrijf Blz. 133  
Veiligheid (buurtpreventie) Blz. 134  
Overzicht baten en lasten Blz. 135  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 136  
Thema Dienstverlening Blz. 137  
Inleiding Blz. 138  
Toelichting Blz. 139  
Dienstverlening dichter bij de inwoner Blz. 140  
Dienstverlening op maat Blz. 141  
Digitale dienstverlening Blz. 142  
Het meten van klantbeleving Blz. 143  
Verbeteren van onze processen Blz. 144  
Overzicht baten en lasten Blz. 145  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 146  
7. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 147  
Overzicht baten en lasten Blz. 148  
Analyse op hoofdlijnen Blz. 149  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 150  
8. Paragrafen Blz. 151  
Paragraaf Lokale Heffingen Blz. 152  
Beleid ten aanzien van de lokale heffingen Blz. 153  
Onroerende zaakbelastingen Blz. 154  
Afvalstoffenheffing Blz. 155  
Rioolheffingen Blz. 156  
Toeristenbelasting Blz. 157  
Forensenbelasting Blz. 158  
Reclamebelasting Blz. 159  
Recapitulatie belastingopbrengsten Blz. 160  
Lokale lasten Blz. 161  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 162  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 163  
Inleiding Blz. 164  
Risicobeheersing Blz. 165  
Weerstandsvermogen Blz. 166  
Risicoprofiel Blz. 167  
Weerstandscapaciteit Blz. 168  
Kengetallen Blz. 169  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 170  
Inleiding Blz. 171  
Kaders & kerncijfers Blz. 172  
Beleid & beheer Blz. 173  
Kwaliteit & financieel Blz. 174  
Paragraaf Financiering Blz. 175  
Inleiding Blz. 176  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 177  
Inleiding Blz. 178  
Verbonden partijen Tubbergen Blz. 179  
Risico's verbonden partijen Blz. 180  
Financiële kengetallen Blz. 181  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 182  
Inleiding Blz. 183  
Paragraaf Demografische ontwikkelingen Blz. 184  
Algemeen Blz. 185  
Trends en ontwikkelingen Blz. 186  
Cijfers Blz. 187  
Aandachtspunten richting de toekomst Blz. 188  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 189  
Inleiding Blz. 190  
Bestuur- en Management Ondersteuning (BMO) Blz. 191  
Informatie en Techniek (I&T) Blz. 192  
Kwaliteitszorg Blz. 193  
9. Jaarrekening 2018 Blz. 194  
Inleiding Blz. 195  
Balans Blz. 196  
Balans Blz. 197  
Overzicht baten en lasten Blz. 198  
Overzicht baten en lasten Blz. 199  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 200  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 201  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 202  
Balans Blz. 203  
Toelichting op de balans per 31 december Blz. 204  
Vaste activa Blz. 205  
Vlottende activa Blz. 206  
Vaste passiva Blz. 207  
Toelichting en analyse op de baten en lasten Blz. 208  
Baten en lasten Blz. 209  
Bijlagen bij de jaarrekening Blz. 210  
Bijlagen bij de jaarrekening Blz. 211  
Bijlage 1: Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 212  
Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 213  
Bijlage 2: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Blz. 214  
Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Blz. 215  
Bijlage 3: Single information Single audit (SiSa) Blz. 216  
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie Blz. 217  
Bijlage 4: Investeren Met Gemeenten (IMG) Blz. 218  
IMG Blz. 219  
Bijlage 5: Overzicht taakvelden Blz. 220  
Overzicht taakvelden Blz. 221  
10. Overige gegevens Blz. 222  
Controleverklaring Blz. 223  
Voorstel en besluit Blz. 224  
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud