Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

9. Jaarrekening 2018

Inleiding

De jaarrekening 2018 is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente (BBV) daarvoor geeft.

Balans

Balans

Balans per 31 december 
(bedragen x € 1.000) 2018 2017   2018 2017
ACTIVA     PASSIVA    
Vaste activa     Vaste passiva    
Immateriële vaste activa     Eigen vermogen    
Bijdr. aan activa in eigendom van derden 210 224 Reserves    
  210 224 a. Algemene reserve 5.826 13.246
Materiële vaste activa     b. Bestemmingsreserves 18.948 15.101
Investeringen met een economisch nut     c. Resultaat na bestemming 1.035 482
a. gronden uitgegeven in erfpacht 32 32   25.809 28.828
b. overige investeringen met economisch nut 17.514 16.746 Voorzieningen    
c. investeringen met economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven 8.934 8.555 a. verplichtingen, verliezen en risico's 2.770 2.536
d. investeringen met maatschappelijk nut 433 488 b. onderhoudsegalisatievoorziening 866 698
e. strategische gronden 1.623 1.402 c. door derden beklemde middelen 813 802
  28.535 27.223   4.449 4.035
           
Financiële vaste activa      Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer    
Kapitaalverstrekking aan:       a. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 113 227
a. deelnemingen 663 663 b. binnenlandse banken en overige financiële instellingen 7.394 8.979
b. gemeenschappelijke regelingen 33 33   7.507 9.206
  696 696      
           
Leningen aan:          
a. woningbouwcorporaties 45 136      
b. leningen aan deelnemingen 354 445      
  399 581      
c. overige langlopende leningen u/g 1.117 1.026      
  2.213 2.304      
Totale vaste activa 30.958 29.751  Totaal vaste passiva 37.766 42.069
           
Vlottende activa     Vlottende passiva    
Voorraden     Nettoschulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar    
a. gronden niet in exploitatie 0 0 a. kasgeldleningen 0 0
b. gronden in exploitatie -569 70 b. bank- en girosaldi 0 0
c. overige voorraden 0 86 c. overige schulden 4.306 2.916
  -569 155   4.306 2.916
Uitzettingen looptijd korter dan één jaar          
a. overige vorderingen 7.379 6.390      
b. uitzettingen 's Rijksschatkist met een looptijd korter dan één jaar 5.008 9.973      
  12.387 16.363      
Liquide middelen          
a. kas 0 0      
b. bank- en girosaldi 235 278      
  235 278      
           
Overlopende activa 359 150 Overlopende passiva 1.298 1.712
           
Totaal vlottende activa 12.412 16.947 Totaal vlottende passiva 5.604 4.628
Totaal activa 43.370 46.698 Totaal passiva 43.370 46.698
Verliescompensatie krachtens de wet op vennootschapsbelasting 1969 bestaat 85 283 Waarborgsommen en garanties 31.471 31.910

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens de Kadernota Rechtmatigheid 2018 van de Commissie BBV zijn er echter situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uiteengezette beleid zijn gebleven, zoals compensatie van hogere kosten door direct gerelateerde hogere opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij open-einde regelingen.

 

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen van de programma’s opgenomen (overschrijding van de lasten) met daarbij de verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad geformuleerde beleid. Voor een nadere uiteenzetting van de verschillen wordt verwezen naar de toelichting op de baten en lasten. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening.

 

Programma Begrotingsafwijking lasten (bedragen x €1.000) verklaring overschrijding conclusie
  begroot werkelijk verschil    
Programma Krachtige kernen 17.260 18.529 -1.269 • Programma Krachtige Kernen € 1,2 mln: Tegenover de hogere lasten van de verspreide gronden over 2018 € 0,7 mln staan hogere baten tot een bedrag van ruim € 0,9 mln. Tegenover de afgeboekte boekwaarde van € 1,1 mln van de werf staat de opbrengst van de werf van €1,4 mln. Past binnen het beleid
Programma Omzien naar Elkaar 18.729 18.761 -32 • Programma Omzien naar Elkaar € 32.000:  Op het Thema Samen is een hogere raming van € 325.000. Dit betreft hoofdzakelijk het voordeel op participatie. Hiertegenover staat een te lagere raming op het thema  Overdragen van € 359.000. Dit betreft vooral een nadeel op jeugd. Past binnen het beleid
Programma Burger en Bestuur 3.067 3.206 -139 • Programma Burger en Bestuur € 0,6 mln: Tegenover de hogere lasten van persoonsdocumenten van € 0,6 mln staan de hogere baten van € 0,8 mln. Past binnen het beleid

 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarden. De in deze jaarrekening verantwoorde bedragen zijn vermeld in euro’s (€ 1).  De baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen in het boekjaar waarin het dividend betaalbaar gesteld wordt (besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene vergadering van Aandeelhouders). Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

 

Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personeelslasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt, daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting te worden gevormd.

Balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa met een economisch nut

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief zijn onder de volgende voorwaarden geactiveerd:

 • Het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen.
 • De technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast.
 • Het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut genereert.
 • De uitgaven die aan het actief toe te rekenen zijn, zijn betrouwbaar zijn vast te stellen.

 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is voldaan:

 • Er is sprake van een investering door een derde.
 • De investering draagt bij aan de publieke taak.
 • De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen.
 • De bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

 

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa (bij derden) waarvoor de bijdrage aan derden is verstrekt.

Activum

Afschrijvingstermijn in jaren

Onderzoek/ontwikkeling

5

 

Materiële vaste activa met een economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur. Jaarlijks wordt de boekwaarde met een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd. Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn, in voorgaande jaren soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.

 

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Activum

Afschrijvingstermijn in jaren

Riolering (Gemeentelijk rioleringsplan)

50

Gebouwen van steen, betonwerken m.b.t. riolering en aanleg/renovatie sportterrein (gras)

40

Liften, wegen met elementenverharding, aanleg/renovatie sportterrein (kunstgras), duurzame activa (materiaal hout/hard), duurzame voorzieningen in schoolgebouwen en aangelegd gronddepot

25

Gebouwen van ander materiaal, woonwagens, renovatie, verbouw, (vervanging) riolering gebouw, kunstwerken en wegen met asfaltverharding

20

Hekwerken, noodlokalen, elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige installaties, cv-installatie, isolatie/ventilatie/energiebesparing/klimaatbeheersing,  1e inrichting scholen, elektronica en mechanica m.b.t. riolering, grasbetonstenen, verkeersmaatregelen/installaties en openbare verlichting

15

Halteplaatsen openbaar vervoer

12

Beveiliging (alarminstallaties), brandbeveiligings- en brandpreventievoorzieningen, buitenzonwering, stoffering, dranghekken, speeltoestellen, duurzame gebruiksgoederen en bewegwijzering/straatmeubilair

10

Luchtfoto’s, grootschalige basiskaart en digitale kadasterkaart

4

Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Laatst genoemden worden altijd geactiveerd.

 

Door contractuele, technische of economische redenen of op grond van een afwijkend besluit van de gemeenteraad kan incidenteel afgeweken worden van de tabel.

 

 

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut worden geactiveerd en jaarlijks lineair afgeschreven. Jaarlijks wordt de boekwaarde met een vast percentage van de verkrijging- of vervaardigingsprijs verminderd. De afschrijvingstermijn wordt per afzonderlijk activum bekeken. De ondergrond van investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut wordt als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus afgeschreven).

 

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering tot marktwaarde plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

 

Vlottende activa

Grond- en hulpstoffen

Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijging- of vervaardigingsprijs worden de grond- en hulpstoffen tegen deze lagere marktwaarde gewaardeerd.

 

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd.

 

De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde verantwoord/wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs worden daarnaast een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen en is de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over het boekjaar toegerekend. De rente is toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende boekjaar.

 

De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone.

 

Voor winstneming geldt de percentage of completion-methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd, wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de kosten en de opbrengsten, winst genomen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

 1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
 2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én
 3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Verantwoorde uitzettingen korter dan één jaar en overlopende activa hebben overwegend een kortlopend karakter en zullen binnen één jaar na balansdatum worden afgewikkeld. Als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) zijn gemeenten eigen-risicodrager geworden ten aanzien van de bijstandsverlening. Formeel behoren alle gemeentelijke vorderingen reëel gewaardeerd te worden. Gelet op de slechte situatie in de agrarische sector bestaat er de mogelijkheid dat enkele vorderingen toch niet geheel dan wel gedeeltelijk zullen worden geïncasseerd. In dit geval is het echter reëel om slechts 20% van de hoofdsom op te nemen.


Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

 

Vaste financieringsmiddelen

Reserves

Naast de algemene reserve zijn er diverse reserves gevormd die voor een specifiek doel bestemd zijn. Het muteren van reserves vindt plaats op aangeven van de raad. 

 

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De voorziening pensioenverplichtingen ten behoeve van de wethouders is op contante waarde van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen' die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

 

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van langer dan één jaar.

 

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

 

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, zijn deze buiten de telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde jaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Toelichting op de balans per 31 december

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

Immateriële vaste activa (bedragen x €1.000)

Boekwaarde

1-1-2018

Investeringen Afschrijving/aflossing

Boekwaarde

31-12-2018

Bijdrage aan activa in eigendom van derden 224 0 15 210
Totaal 224 0 15 210

 

Materiële vaste activa

De post materiële vaste activa wordt onderscheiden in:

Materiële vaste activa (bedragen x €1.000) Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017
In erfpacht uitgegeven gronden 32 32
Investeringen met een economisch nut 17.514 16.746
Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven 8.934 8.555
Investeringen met een maatschappelijk nut 433 488
Strategische gronden 1.623 1.402
Totaal 28.535 27.223

 

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële activa weer:  

Materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde

1-1-2018

Her-

rubricering

In-vesteringen

Des-

investeringen

Afschrijvingen/

herwaardering

Boekwaarde

31-12-2018

In erfpacht uitgegeven gronden 32

0

0 0 0 32
Gebouwen E.N.** 12.844 0 1.876 1.203 45 13.471
Gronden en terreinen E.N.** 3.145 0 0 0 596 2.549
Grond, weg en waterwegen M.N.* 488 -12 -8 0 34 433
Grond, weg en waterwegen E.N.** 164 200 134 0 24 474
Grond, weg en waterwegen E.N. waarvoor heffing wordt geheven** 8.554 0 700 0 321 8.934
Overige materiële vaste activa E.N.** 334 -24 0 0 50 261
Duurzame bedrijfsmiddelen E.N.** 260 -164 683 0 19 760
Strategische gronden 1.402 0 221 0 0 1.622
Totaal 27.223 0 3.605 1.203 1.090 28.536

*M.N. = maatschappelijk nut

**E.N. = economisch nut

 

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in materiële vaste activa met economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld:

Materiële vaste activa met economisch nut

(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar gesteld krediet Besteed voorgaande dienstjaren Besteed in dienstjaar Restant krediet
Nieuwe sporthal Tubbergen 2.190 208 1.876 106
Nieuwe sporthal Tubbergen, terreinvoorziening 156 17 134 5
Renovatie drukriool oude Hoevenweg 30 3 27 0
Renovatie pompgemaal Berkenven 35 1 34 0
Afkoppelen verhard oppervlak Tubbergen 300 68 24 209
Rioolvervanging Geert Grotestraat 250 10 266 -26
Rioolvervanging Benneker H Wetterstraat 200 0 152 48
Renovatie pompgemalen 238 0 141 97
Vervanging gemaal Boskamp 272 63 30 178
Nieuwe sporthal Tubbergen, installaties 782 80 670 32
Totaal 4.453 450 3.353 650

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in materiële vaste activa met maatschappelijk nut staan in onderstaand overzicht vermeld:

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar gesteld krediet Besteed voorgaande dienstjaren Besteed in dienstjaar Restant krediet
Fietsvoorziening van Koersveldweg 291 224 -42 109
Vervanging Wegduikers (kunstwerken) 100 36 16 48
Aanpassingen 2 rotondes Geesteren 50 44 -11 17
Openbare verlichting Geert Grotestraat 25 0 25 0
Totaal 466 304 -12 174

De belangrijkste in het boekjaar gedane desinvesteringen in materiële vaste activa met economisch nut betreft de verkoop van de gemeentewerf in Tubbergen.

 

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Kredietoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens de Kadernota Rechtmatigheid 2018 van de Commissie BBV zijn er situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid en binnen het doel blijven waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. Zoals uit bovenstaande opstelling blijkt dat er één krediet is overschreden. Kredietoverschrijdingen groter dan € 10.000 worden gemeld in onderstaande tabel.  

Begrotingsrechtmatigheid (bedragen x € 1.000) beschikbaar gesteld krediet besteed voorgaande dienstjaren besteed in dienstjaar restant krediet
Rioolvervanging Geert Grotestraat 250 10 266 -26
Totaal 250 10 266 -26

Bovenstaande kredietoverschrijding past binnen het bestaande beleid, derhalve is hierbij geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

 

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Financiële vaste activa (bedragen x € 1.000) Boekwaarde 1-1-2018 Investeringen Afschrijving/aflossing Boekwaarde 31-12-2018
Kapitaalverstrekkingen:        
Deelnemingen 663 0 0 663
Gemeenschappelijke regelingen 33 0 0 33
         
Leningen aan :        
Woningbouwcorporaties 136 0 91 45
Leningen aan deelnemingen 445 0 91 353
  581 0 182 399
Overige langlopende leningen 1.026 224 134 1.117
Totaal 2.303 224 316 2.212

Vlottende activa

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar in exploitatie genomen bouwgronden en overige voorraden. De niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn ondergebracht onder de materiële activa onderdeel strategische gronden.

 

Van de in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven:

 (bedragen x € 1.000)

Boek-

waarde

1-1-2018

Mutaties in het jaar 2018
 
 

Boek-

waarde

31-12-2018

Voorziening

verlieslatend

complex

Balans-

waarde

31-12-2018

Gronden  in exploitatie   Uitgaven Inkomsten Winstneming      
Binnenveld II -242 36 260 89 -378   -378
Hutten -419 856 152 -307 -22   -22
Weemselerveld Zuid -279 168 533 385 -259   -259
Weemselerveld fase III   10 0 0 10   10
Dannenkamp -191 48 273 178 -238   -238
Steenbrei III 231 24 226 30 60   60
Knooperf Langeveen 469 19 418 42 112   112
De Scholt 4 114 46 234 7 -66   -67
Bessentuin 188 12 101   98 64 34
Lutkeberg 198 5 0 -23 179   179
Totaal 69 1.223 2.200 402 -505 64 -569
 (bedragen x € 1.000)

Balanswaarde

31-12-2018

Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbrengsten Geraamd resultaat (nominale waarde) Geraamd resultaat (contante waarde)
Binnenveld II -378 295 0 -83 -81
Hutten -22 268 326 -80 -74
Weemselerveld Zuid -259 268 169 -161 -154
Weemselerveld fase III 10 77 470 -383 -361
Dannenkamp -238 169 0 -69 -68
Steenbrei III 60 173 347 -115 -106
Knooperf Langeveen 112 15 136 -9 -8
De Scholt 4 -67 477 660 -250 -222
Bessentuin 34 127 161 64 59
Lutkeberg 179 9 202 -14 -13
Totaal -569 1.877 2.471 -1.099 -1.028

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van februari 2019 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek, maar minimaal jaarlijks, wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden.

 

Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen:

 • Rentepercentage bedraagt 0,5%;
 • Geen kostenindexatie
 • Geen opbrengstenindexatie
 • De geplande afzet is gebaseerd op uitgangspunten in de woonvisie en bedrijventerreinvisie.

 

Ten aanzien van de geraamde nog te maken kosten heeft het college de geactualiseerde berekeningen vanuit de afdeling openbare ruimte gehanteerd.

 

Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten heeft het college de uitgangspunten uit de woonvisie en bedrijventerreinvisie gehanteerd, ten aanzien van de geraamde capaciteit geldt:

 • Woningen: woningbouwaantallen zijn conform woningbouwprogramma
 • Bedrijventerrein: uitgeefbare hectares zijn conform bedrijventerreinvisie

De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag.

Overige vorderingen (bedragen x € 1.000) Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017
Debiteuren 1.167 1.136
Vorderingen op openbare lichamen 5.284 4.231
Belastingvorderingen 308 274
Nog te ontvangen bedragen 619 748
Totaal 7.379 6.390

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

In bovenstaand overzicht is een voorziening opgenomen voor dubieuze debiteuren.

Schatkistbankieren (bedragen x € 1.000) Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017
Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan één jaar 5.008 9.973

 

Specificatie schatkistbankieren:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)
    Verslagjaar      
(1) Drempelbedrag 410,7525      
    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen                           302                    409                    329                    225
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag                           108                         2                       82                    186
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag                               -                          -                          -                          -  
(1) Berekening drempelbedrag
    Verslagjaar      
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar                      54.767      
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen                      54.767      
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat                               -        
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 410,7525      
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)                      27.223               37.237               30.274               20.665
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen                           302                    409                    329                    225

 

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Alle liquide middelen staan ter onmiddellijke beschikking van de gemeente.

Liquide middelen (bedragen x € 1.000) Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017
Kas 0 0
Bank 235 278
Totaal 235 278

Overlopende activa

Overlopende activa (bedragen x € 1.000) Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017
Kruisposten 2 -6
Rekening courant ROZ 89 22
Vooruitbetaalde bedragen 269 135
Totaal  359 150

Vaste passiva

Eigen vermogen

 Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Reserves (bedragen x € 1.000) Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017
Algemene reserve 5.826 13.246
Bestemmingsreserves 18.948 15.101
Resultaat na bestemming 1.035 482
Totaal 25.809 28.828

 

Het verloop van de reserves wordt hieronder toegelicht:

Reserves (bedragen x € 1.000)
Algemene reserve
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Buffer voor het opvangen van algemene incidentele financiële tegenvallers
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen   1.500 4.181  
Algemene reserve - Totaal 4.679 1.500 4.181 1.998
Reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar        
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Het te verdelen resultaat van de exploitatie toe te voegen aan het eigen vermogen 
Resultaatbestemming 2017     292  
Reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar - Totaal 292 0 292 0
Reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Resultaatbestemming 2017     190  
Reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar - Totaal 190 0 190 0
Reserve fonds kwaliteitsimpuls
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Inzet voor aanpassingen in de ruimtelijke kwaliteit
Bijdragen uit exploitatieovereenkomsten   28    
Groenplan Tubbergen Bruist     45  
Reserve fonds kwaliteitsimpuls - Totaal 111 28 45
94
Reserve uitvoeringsprogramma gebiedsontwikkeling Noordoost Twente
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af
Stand 31/12
Doel/motief: Uitvoering van projecten en processen in het kader van gebiedsontwikkeling NOT welk een bijdrage leveren aan de gestelde doelen van de programma's Economische Kracht & Werk, Krachtige Kernen en Omzien Naar Elkaar
Cofinanciering startende ondernemers     20  
Reserve uitvoeringsprogramma gebiedsontwikkeling Noordoost Twente - Totaal 30 0 20
10
Reserve evenementensponsoring
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Verstrekken van subsidies voor nieuwe initiatieven op het gebied van evenementen en op incidentele basis helpen aan te jagen.
Tubbergen op de toeristische kaart     60  
Reserve evenementensponsoring - Totaal 185 0 60 125
Reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan van jeugdwerkloosheid
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: In de kadernota 2009 is besloten om in samenwerking met de betrokken partners voortvarend aan de slag te gaan met het tegengaan van de dreigende jeugdwerkloosheid en het stimuleren van de jeugdwerkgelegenheid
Actieplan arbeidsmarkt 2.0     39  
Reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan van jeugdwerkloosheid - Totaal 194 0 39 155
Reserve Centrum Jeugd en Gezin
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Reserve is gevormd door incidenteel niet bestede budgetten verbandhoudend met CJG. Realisatie centrum Jeugd en Gezin.
Stimulatiefonds sociaal domein     16  
Reserve Centrum Jeugd en Gezin - Totaal 16 0 16
0
Reserve transitiekosten Wsw
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: In de kadernota 2012 is voorgesteld om deze reserve in te stellen voor het transitietraject Soweco
         
Reserve transitiekosten Wsw - Totaal 149 0 0 149
Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Onderhoudslasten gelijkmatig over de begrotingsjaren te verdelen
Jaarlijkse dotatie   125    
Onderhoudskosten gebouwen     70  
Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen - Totaal 1.462 125 70 1.517
Reserve afboeking kredieten met maatschappelijk nut
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: In de kadernota 2009 is besloten om ten behoeve van het afboeken van boekwaarden van investeringen met een maatschappelijk nut een bestemmingsreserve in te stellen.
Afboeken kredieten met maatschappelijk nut     3  
Reserve boeking kredieten met maatschappelijk nut - Totaal 4 0 3
1
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Resultaatbestemming 2017   292    
Saldo meerjarenbegroting 2018 13  
Algemene reserve 4.181 1.500
Reserve grondexploitatie 4.437  
Saldo financiële tussenrapportage -149  
Deregulering bestemmingsplannen   12
Uitvoeringsplan duurzaamheid   3
Reserve Agenda van Twente   800
Afstemming dienstverlening op wensen klant   13
Duurzaamheid energietransitie   191
Mijn Dorp 2030   111
Initiatieven verkeersveiligheid   2
Maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie IHP   189
Reserve GRP   2.000
Werkbudget gebiedsprocessen   11
Van uitbreiding naar inbreiding   177
Reserve majeure projecten   150
Eenmalige subsidie gezamenlijke voetbalverenigingen   275
Saldo 1e programmajournaal   116
Extra capaciteit vergunningverlening en handhaving   141
Implementatie omgevingswet   270
Implementatie Twents model inkoop   326
Reserve dekking afschrijving investering majeure projecten   1.000
Saldo 2e programmajournaal   1.009
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen - Totaal 6.678 8.774 8.295 7.157
Reserve majeure projecten
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/2
Doel/motief: Realiseren majeure projecten uit het collegeprogramma
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen   150    
Tubbergen Bruist     111  
Mijn Dorp 2030     46  
Huiskamer Manderveen     -15  
Multifunctioneel sportveld te Fleringen     15  
Subsidie Vasse HOI 2     35  
Stimuleringsfonds     12  
Multifunctioneel speel- en ontmoetingsplein te Harbrinkhoek     24  
Reserve majeure projecten - Totaal 3.924 150 229 3.845
Reserve wegen en kunstwerken
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Principe van kostendekking in meerjarig perspectief plaatsen
Wegen en kunstwerken     200  
Reserve wegen en kunstwerken - Totaal 1.349 0 200 1.149
Reserve GRP
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Reserveren gelden voor opstellen nieuw GRP
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen   2.000    
Reserve GRP - Totaal 1.000 2.000 0 3.000
Reserve Agenda van Twente
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: opvangen extra lasten Agenda van Twente
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen   800    
Aanvullende bijdrage aan Agenda van Twente     53  
Reserve Agenda van Twente - Totaal 0 800 53 747
Reserve grondexploitatie
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Buffer voor het opvangen van incidentele financiële tegenvallers
Calculatieresultaat Dannenkamp te Harbrinkhoek   178    
Calculatieresultaat Binnenveld te Tubbergen 89  
Calculatieresultaat Hutten te Geesteren   307
Calculatieresultaat Weemselerveld te Albergen 385  
Calculatieresultaat Steenbrei te Vasse 30  
Calculatieresultaat Knooperf te Langeveen 42  
Calculatieresultaat de Scholt te Fleringen 7  
Calculatieresultaat Lutkeberg te Geesteren   23
Verliesvoorziening Bessentuin te Manderveen   64
Aankoop strategische gronden Albergen   632
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen   4.437
Dekking kosten grondbeleid   22
Kosten afgesloten complexen   6
Vennootschapsbelasting 2016 57  
Vennootschapsbelasting 2018   38
Reserve grondexploitatie - Totaal 8.567 790 5.528 3.828
Reserve dekking afschrijving investering majeure projecten
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Dekking kapitaallasten investeringen
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen   1.000    
Reserve dekking afschrijving investering majeure projecten - Totaal 0 1.000 0 1.000
Reserves - Totaal 28.829 15.166 19.221 24.775

 

Voorzieningen

De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten:

Voorzieningen (bedragen x €1.000) Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017
Verplichtingen, verliezen en risico's 2.770 2.536
Onderhoudsegalisatievoorziening 866 698
Door derden beklemde middelen  813 802
Totaal 4.449 4.035

Het verloop van de voorzieningen wordt hieronder toegelicht:

(Bedragen x € 1.000) 
Voorziening pensioenen en wachtgelden wethouders
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Egaliseren van toekomstige verplichtingen voor pensioenen en wachtgelden aan gewezen wethouders
Storting pensioen aanspraken wethouders en wachtgeld wethouders   401    
Toekenningen conform regeling   167
Voorziening pensioenen en wachtgelden wethouders - Totaal 2.536 401 167 2.770
 
Voorziening rioolheffingen
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: De reserve rioolheffing treedt op als communicerend vat tussen de opbrengsten en de rioleringskosten (gekoppeld aan het GRP)
Storting exploitatieoverschot   168    
Voorziening rioolheffingen - Totaal 698 168 0 866
 
Voorziening afval
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Principe van kostendekking in meerjarig perspectief plaatsen
Exploitatietekort   12    
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen - Totaal 802 12 0 813
 
Voorzieningen - Totaal 4.035 582 167 4.449

 

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: 

Vaste schulden (bedragen x € 1.000) Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017 
Rentetypische looptijd 1 jaar of langer    
Onderhandse leningen:    
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 113                     227
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 7.394 8.979
Totaal 7.507                 9.206

Er is € 1.699.000 afgelost waardoor het totaal aan leningen komt op € 7.507.000. De totale rentelast voor het jaar met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 164.000 (vorig jaar € 447.000). 

 

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

Netto-vlottende schulden (bedragen x € 1.000) Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017
Rentetypische looptijd korter dan 1 jaar    
Kasgeldleningen 0 0
Overige schulden:    
Crediteuren 4.306 2.916
Totaal 4.306 2.916

Overlopende passiva

Overlopende passiva (bedragen x €1.000) Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2018
Vooruitontvangen bedragen 572 922
Transitorische rente geldleningen 64 91
Nog te betalen bedragen 662 699
Totaal 1.298 1.712

Specificatie nog te betalen bedragen

Nog te betalen bedragen (bedragen x €1.000) Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017
Inschrijfgelden bouwkavels 32 68
Van derden ontvangen bedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 10 10
Vooruitontvangen bedragen 530 844
Totaal 572 922

 

Specificatie van derden ontvangen bedragen voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel:

Overlopende passiva Saldo 31-12-2017 Stortingen  Onttrekkingen  Saldo 31-12-2018 
Van derden ontvangen bedragen (bedragen x €1.00)
Regeling:
Retailvoucher Provincie 10 10 10 10
Totaal 10 10 10                  10

 

Specificatie van vooruit ontvangen bedragen:

Overlopende passiva Saldo 31-12-2017 Stortingen  Onttrekkingen  Saldo 31-12-2018 
Vooruit ontvangen bedragen (bedragen x €1.000)
Regeling:
Gemeentelijk energieloket 38   21                  17
Tubbergen Bruist 733 30 472                292
Gedragsbeïnvloedingsproject en infrastructurele maatregelen 58 63 58                  63
Subsidie ervencoach 15   15                     -
Eén gemeenschappelijke accommodatie zelfstandig leven en gezond bewegen 0 15                    15
Cultuurprofiel cultuur in Tubbergen: Glashelder 0 160 30                130
Subsidie cultuureducatie 0 14                    14
Totaal 844 282 596               530

 

Niet uit de balans opgenomen rechten/verplichtingen

Recht op verliescompensatie in het kader van de vennootschapsbelasting

 De gemeente Tubbergen heeft een bedrag van € 85.000 buiten de balans opgenomen onder de activa zijde van de gemeentelijke balans. Dit betreft het toekomstige recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 

Fiscaal resultaat 2018  € 198.000

Fiscaal van toepassing zijnde belastingpercentage 20%

 
bedragen in €
Fiscaal resultaat 2018 198.000
Verrekenbaar verlies eerdere jaren   -283.000
Verrekenbaar verlies  -85.000

 

Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen

Overige niet in de balans opgenomen rechten

Verrekening Btw

In mei 2017 hebben wij naar de Belastingdienst een brief gestuurd  waarin wij verzocht hebben om met terugwerkende kracht vanaf 2013 een aantal Btw bedragen alsnog in aftrek te mogen brengen. Dit onder andere op basis van recente jurisprudentie in een aantal Btw zaken, wijzigingen in gemeentelijk beleid zoals de privatisering van het onderhoud van de buitensportaccommodaties wat ook gevolgen heeft voor de Btw aftrek en wijziging in de systematiek van aftrek Btw op de algemene kosten en de kosten van het ambtelijk apparaat.  Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2018  (maart 2019) is er helaas nog geen uitsluitsel over onze brief. De discussie met de Belastingdienst gaat vooral over de Btw op de algemene kosten en de kosten van  het ambtelijk apparaat.   Omdat deze discussie bij meerdere gemeenten speelt is het wachten op landelijke richtlijnen/afspraken.  Zodra wij definitief bericht hebben ontvangen van de Belastingdienst over onze brief van mei 2017, zullen wij u met een raadsbrief informeren over de uitkomsten. In het verlengde van onze brief van mei 2017 hebben wij in 2018 ook bezwaar gemaakt tegen de beschikking van het Btw compensatiefonds met betrekking tot 2017.

 

Boekenonderzoek

Door de Belastingdienst is in 2018 een boekenonderzoek opgestart met betrekking tot het jaar 2016. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening  (maart 2019) waren de uitkomsten van het boekenonderzoek nog niet bekend.

 

Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen of garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. De borgstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Geldnemer Aard/omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

(x €1.000) 

Percentage

borgstelling

 Restant eind jaar

(x €1.000)

Woningstichting Tubbergen Borg WSW 5.000 50% 5.000
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 3.000 50% 3.000
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 3.000 50% 3.000
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 6.000 50% 4.729
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 3.000 50% 3.000
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 2.500 50% 2.167
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 3.000 50% 1.200
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 1.058 50% 508
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 2.800 50% 1.232
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 4.000 50% 4.000
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 4.000 50% 2.080
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 1.173 50% 176
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 326 50% 22
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 331 50% 33
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 313 50% 31
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 726 50% 73
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 694 50% 69
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 1.009 50% 151
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 1.000 50% 1.000
    42.930   31.471

 

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden.

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

Lopende contracten

Onderwerp

Looptijd

Contractwaarde p.j.

Raamovereenkomst asfaltonderhoud

3 jaar vanaf 2016

verlengingsmogelijkheid met 2 x 1 jaar

€ 800.000

Europese aanbesteding Reiniging kolken en lijnafwatering

3 jaar vanaf eind 2015

verlengingsmogelijkheid met 2 x 1 jaar

€ 29.240

Overeenkomst onderhoud Abri’s

10 jaar vanaf 1-11-2015

optionele verlenging met 10 jaar

€ 15.000 (opbrengsten)

Energielevering: elektriciteit

2016 t/m 2018

€ 100.000

Energielevering: aardgas

2016 t/m 2018

€ 88.000

Maatwerk Vervoer (leerlingvervoer, regiotaxivervoer, dagbestedingsvervoer en jeugdzorgvervoer)

2017 t/m 2020

Optionele verlenging is 3x1 jaar

€ 1.300.000

Ritreservering, -informatie en -advies Twente (RIA Twente)

1 okt  2017 t/m 30 juni 2020

Optionele verlenging is 3 x 1 jaar

€ 575.000 voor 12 gemeenten

Maatwerkvoorziening alle leeftijden en jeugdzorg

t/m eind 2018

€ 4.500.000

Huishoudelijke ondersteuning

2018 met optionele verlenging van  5 x 1 jaar

€ 2.000.000

Raamovereenkomst Grootonderhoud Openbare Verlichting

2017 t/m 2018 met optionele verlenging van 2 x 1 jaar

Varieert per jaar

Raamovereenkomst trapliften

2017 t/m 2020 met optionele verlenging van 2 x 1 jaar

Varieert per jaar

Uitbesteding afvalinzameling en -verwerking

2016 t/m 2020

Daarna jaarlijks verlengbaar

€ 550.000

Accountantsdiensten

Boekjaar 2017 t/m 2019

met een optionele verlenging van 3 x 1 jaar

€ 60.000

 

Gebeurtenissen na balansdatum

Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie omtrent de feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen en verwerkt. Er hebben zich na het opmaken van de jaarrekening geen gebeurtenissen van betekenis voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum. 

Toelichting en analyse op de baten en lasten

Baten en lasten

Onderstaand zijn de belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging toegelicht voor ieder afzonderlijk programma en thema (basisprincipe is dat verschillen boven het grensbedrag van € 25.000 worden toegelicht). De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de gerealiseerde baten en lasten zijn ook reeds benoemd in de nota van aanbieding en de programmaverantwoording 2018 in het Jaarverslag 2018, dat een onlosmakelijk deel vormt van deze Jaarstukken 2018.

 

Programma Krachtige kernen

Thema Wonen en vastgoed

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar      na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 2.934 2.408 5.437 3.029
Lasten 6.264 5.843 7.319 -1.476
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -3.330 -3.436 -1.883 1.553
Onttrekkingen aan reserves 3.190 1.647 1.576 -71
Toevoegingen aan reserves 459 56 760 -704
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -599 -1.845 -1.067 778

 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen
* Groenvoorziening binnen en buiten bebouwde kom (budget wordt overgeheveld naar het volgend dienstjaar voor € 9k)    
           21  
* Ruimtelijke procedures          37  
* Boekresultaat gemeentewerf         289  
* Omgevingsvergunning          80  
* Bijstelling verspreide gronden 303  
Verkoop groenstroken           39  
                  769
Nadelen
*      
          -
* Per saldo overige voor- en nadelen              9
Totaal voordeel per saldo          778

Thema Mobiliteit en bestendigheid

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 3.351 3.386 3.436 51
Lasten 7.163 7.429 7.501 -72
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -3.812 -4.043 -4.064 -21
Onttrekkingen aan reserves 210 480 476 -4
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -3.602 -3.563 -3.588 -25
De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen
Onderhoud wegen (budget wordt overgeheveld naar het volgend dienstjaar voor € 45 k)     
  25  
* Lagere kosten onderhoud Kunstwerken           18  
                 43
Nadelen
* Duurzaam veilig -43  
* Rioolaansluitingen -12  
Dwangsommen APV en overige vergunningen -12  
        -67
* Per saldo overige voor- en nadelen              1-
Totaal nadeel per saldo            25-

Thema Maatschappelijke voorzieningen

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 80 677 392 -286
Lasten 6.389 3.987 3.708 279
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -6.309 -3.310 -3.317 -7
Onttrekkingen aan reserves 2.278 852 901 49
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -4.031 -2.458 -2.416 42
De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen
* Huisvesting onderwijs 29  
* Sporthal Tubbergen 18  
* Sportbeleid 25  
               72
Nadelen
Openbare bibliotheek -31  
      -31
* Per saldo overige voor- en nadelen              1
Totaal voordeel per saldo            42

Programma Economische kracht & werk

Thema Vrijetijdseconomie

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar  na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 3 3 3 -0
Lasten 354 369 311 58
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -351 -366 -308 57
Onttrekkingen aan reserves 60 75 75 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -291 -291 -233 57
De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen
Toeristisch beleid  (budget wordt overgeheveld naar het volgend dienstjaar voor € 30 k)     
           50  
                 50
Nadelen
       
                  -  
* Per saldo overige voor- en nadelen              7
Totaal voordeel per saldo            57

Thema Ondernemen en arbeidsmarkt

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 0 11 1 -10
Lasten 396 442 398 44
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -396 -431 -397 34
Onttrekkingen aan reserves 0 35 55 20
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -396 -396 -342 54
De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen
* Lagere kosten m.b.t. bedrijfscontacten (budget wordt overgeheveld naar het volgend dienstjaar voor € 65 k met dekking van reserves voor € 45 k)    
           53  
               53
Nadelen
     
      0
* Per saldo overige voor- en nadelen   1
Totaal voordeel per saldo            54

Thema Plattelandseconomie

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 0 15 15 0
Lasten 31 46 32 14
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -31 -31 -17 14
Onttrekkingen aan reserves 25 25 11 -14
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -6 -6 -6 -0
De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen
     
      0
Nadelen
     
                -  
* Per saldo overige voor- en nadelen   0
Totaal saldo             -  

 

Programma Omzien naar elkaar

Thema Zelf

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 300 250 212 -38
Lasten 4 4 3 1
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 296 246 209 -37
Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten 296 246 209 -37
De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen
     
      0
Nadelen
Eigen bijdrage Wmo (CAK) -38  
               38-
* Per saldo overige voor- en nadelen   1
Totaal nadeel per saldo            37-

Thema Samen

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 2.098 2.729 2.808 79
Lasten 9.277 9.828 9.503 325
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -7.179 -7.099 -6.695 404
Onttrekkingen aan reserves 0 90 90 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -7.179 -7.009 -6.605 404
De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen
* Bijstandsuitkeringen 93  
* Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 92  
* Sociale werkvoorziening 225  
* Heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen 29  
* Toegankelijkheid gehandicapten (budget wordt overgeheveld naar volgend dienstjaar voor 25 k)    
  25  
* Regiotaxi 21  
      485
Nadelen
* Leerlingenvervoer -72  
* Volksgezondheid algemeen -16  
               88-
* Per saldo overige voor- en nadelen   7
Totaal voordeel per saldo           404

Thema Overdragen

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 120 98 124 26
Lasten 6.665 8.896 9.255 -359
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -6.545 -8.798 -9.132 -333
Onttrekkingen aan reserves 150 393 393 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -6.395 -8.405 -8.738 -333
De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen
* Huisvesting en begeleiding statushouders 29  
* Hulp bij het huishouden 23  
* Participatie en re-integratie 35  
* Wmo-hulpmiddelen 34  
* Wmo-ondersteuning zelfstandig leven (OZL) 127  
* OMD vervoer (Wmo en Jeugdwet) 23  
      271
Nadelen
* Wmo-ondersteuning maatschappelijke deelname -15  
* Jeugdzorg -595  
      -610
* Per saldo overige voor- en nadelen   6
Totaal nadeel per saldo          333-

Opmerkingen met betrekking tot eigen bijdragen Wmo

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau.

 

Programma Burger en bestuur

Thema Dienstverlening

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 512 281 366 86
Lasten 2.844 2.872 3.015 -142
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -2.332 -2.592 -2.648 -57
Onttrekkingen aan reserves 0 52 52 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -2.332 -2.539 -2.596 -57
De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen
     
      0
Nadelen
Hogere dotatie wethouderspensioenen -27  
* Gemeentepagina en -gids -11  
Eindheffing WKR -12  
Juridische aangelegenheden -12  
      -62
* Per saldo overige voor- en nadelen   5
Totaal nadeel per saldo            57-

 

Thema Samenwerking

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 24 0 0 0
Lasten 176 195 191 4
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -152 -195 -191 4
Onttrekkingen aan reserves 23 66 66 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -129 -129 -125 4
De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen
     
      0
Nadelen
     
      0
* Per saldo overige voor- en nadelen   4
Totaal voordeel per saldo              4

 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
BATEN         
1. Lokale heffingen 4.285 4.230 4.202 -28
2. Algemene uitkeringen  24.937 25.369 25.400 32
3. Dividend  825 869 988 118
4. Saldo financieringsfunctie  18 18 31 13
5. Overhead 30 30 30 0
6. Vennootschapsbelasting 0 0 0 0
7. Onvoorzien 0 0 0 0
TOTAAL BATEN  30.095 30.516 30.652 135
LASTEN        
1. Lokale heffingen 426 427 423 -4
2. Algemene uitkeringen  25 25 25 -0
3. Dividend  6 6 6 -0
4. Saldo financieringsfunctie  -153 -166 -108 57
5. Overhead 5.070 4.970 4.930 -40
6. Vennootschapsbelasting 0 0 -49 -49
7. Onvoorzien 20 0 0 0
TOTAAL LASTEN  5.395 5.262 5.227 -36
Saldo van baten en lasten 24.701 25.254 25.425 171
Mutaties reserves -35 1.143 1.119 -23
Resultaat van baten en lasten 24.665 26.396 26.544 148
De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen
Hogere algemene uitkering 32  
Hogere dividendontvangsten  118  
* Hogere doorberekening overhead bestuursondersteuning 40  
* Vennootschapsbelasting 30  
      220
Nadelen
Baten onroerendezaakbelasting -24  
* Onderuitputting kapitaallasten -44  
      -68
* Per saldo overige voor- en nadelen   -4
Totaal voordeel per saldo           148

 

Kosten van de overhead

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 30 30 30 0
Lasten 5.070 4.970 4.930 -40
Kosten van de overhead -5.040 -4.940 -4.900 40
Waarvan kosten van overhead toe te rekenen aan grondexploitaties        
145 168 168 0
Waarvan dekking  overhead door toerekening aan grondexploitaties        
-145 -168 -168 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -5.040 -4.940 -4.900 40

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Jaar 2016 0 0 -57 -57
Jaar 2017 0 0 -30 -30
Jaar 2018 0 0 38 38
Totaalbedrag van heffing voor de vennootschapsbelasting 0 0 -49 -49

Bijlagen bij de jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

Hierna volgen onderstaande bijlagen bij de jaarrekening 2018:

Bijlage 1: Overzicht van incidentele baten en lasten

Bijlage 2: Wet normering en bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Bijlage 3: Single information Single audit (SiSa)

Bijlage 4: Investeren Met Gemeenten (IMG)

Bijlage 5: Overzicht taakvelden

Bijlage 1: Overzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten

Begrotingstechnisch is over 2018 rekening gehouden met een saldo van incidentele baten en lasten van € 457.000. Hierover bent u geïnformeerd van raadsplan 2018 t/m 2e programmajournaal  2018. In werkelijkheid is er sprake van een saldo van  € 2.755.000. Er is sprake van een positief saldo als de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten. Structureel gezien is dit een positieve ontwikkeling.

 

De belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen:

 • Grondexploitatie

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve grondbedrijf;
 • Budgetoverheveling

  • Budgettair neutraal door dekking reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar;
 • Majeure projecten

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve majeure projecten;
 • Fonds kwaliteitsimpuls

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve fonds kwaliteitsimpuls;
 • Cofinanciering startende ondernemers

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve gebiedsontwikkeling Noord Oost Twente;
 • Meerjarig onderhoudsplan gebouwen (MOP);

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve onderhoud gebouwen;
 • Tubbergen op de toeristische kaart;

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve evenementensponsoring;
 • Procesgelden

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • Deregulering bestemmingsplannen;

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • Omgevingswet;

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • Duurzaamheid en energietransitie;

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • Maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie;

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • Van uitbreiding naar inbreiding;

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • Subsidie gezamenlijke voetbalverenigingen;

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • Meerjarig onderhoudsplan wegen(MOP);

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve onderhoud wegen en kunstwerken;
 • Actieplan arbeidsmarkt;

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan van jeugdwerkloosheid;
 • Stimulatiefonds sociaal domein

  • Budgettair neutraal door dekking reserve Centrum Jeugd en Gezin;
 • Kapitaallasten kredieten met maatschappelijk nut

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve afboeking kredieten met maatschappelijk nut;
 • Aanvullende bijdrage aan Agenda van Twente

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve Agenda van Twente;
 • Resultaat meerjarenraming en tussentijdse rapportages;

  • Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
 • Aanplant drachtbomen voor biodiversiteit;
 • Boekresultaat gemeentewerf;
 • Lasten m.b.t installatie raad;
 • Retail voucher detailhandelsvisie;
 • Baten en lasten m.b.t. Herplantplicht;
 • Baten en lasten m.b.t. ervencoach;
 • Energieloket 2.0;
 • Werkzaamheden aantrekkelijke openbare ruimte;
 • Baten en lasten m.b.t. monumenten eigendom van de gemeente;
 • Baten en lasten m.b.t. glashelder cultuurprofielen.

  In de volgende tabel worden de incidentele mee- en tegenvallers over 2018 weergegeven (afgerond op € 1.000). 

 

Programma Begroting/Werkelijk Lasten Baten Toevoeging reserve Beschikking reserve Saldo incidentele lasten en baten
RP 11 KR KERNEN, WONEN-VASTGOED Begroting 1.659 56 56 1.647 13
  Werkelijk 2.715 2.186 761 1.576 2.564
             
RP 12 KR KERNEN, MOBILITEIT-BEST Begroting 495 0 0 480 15
  Werkelijk 491 0 0 476 15
             
RP 13 KR KERNEN, MTSCH VOORZIENI Begroting 1.040 182 0 852 370
  Werkelijk 965 58 0 901 122
             
RP 21 EC KRACHT&WERK, VRIJETIJDS Begroting 75 0 0 75 0
  Werkelijk 75 0 0 75 0
             
RP 22 EC KRACHT&WERK, ONDERN-ARB Begroting 46 11 0 35 21
  Werkelijk 56 1 0 55 1
             
RP 23 EC KRACHT&WERK, PLATTEL EC Begroting 40 15 0 25 30
  Werkelijk 26 15 0 11 30
             
RP 31 OMZIEN NAAR ELKAAR, ZELF Begroting 0 0 0 0 0
  Werkelijk 0 0 0 0 0
             
RP 32 OMZIEN NAAR ELKAAR, SAMEN Begroting 90 0 0 90 0
  Werkelijk 90 0 0 90 0
             
RP 33 OMZIEN NAAR ELKAAR, OVERDR Begroting 393 0 0 393 0
  Werkelijk 393 0 0 393 0
             
RP 81 BURGER EN BESTUUR, DIENSTV Begroting 61 0 0 52 9
  Werkelijk 68 8 0 52 23
             
RP 83 BURGER EN BESTUUR, SAMENW Begroting 66 0 0 66 0
  Werkelijk 66 0 0 66 0
             
RP 99 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Begroting 1.154 11 11 1.154 0
  Werkelijk 1.130 11 11 1.130 0
             
             
  Begroting 5.119 275 67 4.869 457
  Werkelijk 6.074 2.279 772 4.826 2.755

 

Bijlage 2: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in werking getreden (WNT). De WNT bevat vooral een regeling over de hoogte van de bezoldiging en de ontslagvergoeding van topfunctionarissen, en ook over de openbaarmaking van deze gegevens.

 

De gemeentesecretaris van Tubbergen heeft binnen de gemeente Tubbergen een onbezoldigde functie. Hij bekleedt binnen de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen een bezoldigde functie als algemeen directeur en in het kader van de WNT is zijn bezoldiging vermeld in de jaarstukken 2018 van Noaberkracht.

 

De griffier van de gemeente Tubbergen heeft binnen Tubbergen een bezoldigde functie.

 

(bedragen x € 1) van Limbeek-ter Haar, H.J.M.J. Legtenberg ,L.
Functiegegevens Griffier Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01 20-03 20-03 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)   0,8889 1
Dienstbetrekking? Nee Nee
     
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 16.167 58.372
Beloningen betaalbaar op termijn 1.848 8.835
Subtotaal 18.014 67.207
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 36.362 148.093
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -   -  
Totale bezoldiging 18.014 67.207
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2017 
(bedragen x € 1) van Limbeek-ter Haar, H.J.M.J.
Functiegegevens Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  0,8889
Dienstbetrekking?  Nee 
Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 55.813
Beloningen betaalbaar op termijn 8.038
Subtotaal 63.850
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 181.000
Totale bezoldiging  63.850

 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE
Mensink G.B.J. Gemeentesecretaris

 

Bijlage 3: Single information Single audit (SiSa)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie

Bijlage 4: Investeren Met Gemeenten (IMG)

IMG

Bijlage 5: Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Rijlabels  Begroting 2018 Werkelijk 2018 Saldo 2018
0.1      
Bestuur      
I 0   0
U 1.453 1.475 -22
Totaal Bestuur 1.453 1.475 -22
       
Totaal 0.1 1.453 1.475 -22
       
0.10      
Mutaties reserves      
I -3.723 -3.737 14
U 181 943 -761
Totaal Mutaties reserves -3.542 -2.794 -747
       
Totaal 0.10 -3.542 -2.794 -747
       
0.11      
Resultaat van de rekening van baten en lasten      
I -1.416 -1.416 0
U 156 156 0
Totaal Resultaat van de rekening van baten en lasten -1.260 -1.260 0
       
Totaal 0.11 -1.260 -1.260 0
       
0.2      
Burgerzaken      
I -259 -351 92
U 573 646 -73
Totaal Burgerzaken 313 295 19
       
Totaal 0.2 313 295 19
       
0.3      
Beheer overige gebouwen en gronden      
I -84 -1.547 1.463
U 105 1.243 -1.138
Totaal Beheer overige gebouwen en gronden 22 -303 325
       
Totaal 0.3 22 -303 325
       
0.4      
Overhead      
I -30 -30 0
U 4.970 4.930 40
Totaal Overhead 4.940 4.900 40
       
Totaal 0.4 4.940 4.900 40
       
0.5      
Treasury      
I -887 -1.019 132
U -159 -102 -57
Totaal Treasury -1.046 -1.121 74
       
Totaal 0.5 -1.046 -1.121 74
       
0.61      
Ozb woningen      
I -2.235 -2.241 6
U 290 280 10
Totaal ozb woningen -1.945 -1.961 17
       
Totaal 0.61 -1.945 -1.961 17
       
0.62      
Ozb niet-woningen      
I -1.683 -1.645 -39
U 63 65 -2
Totaal ozb niet-woningen -1.620 -1.580 -40
       
Totaal 0.62 -1.620 -1.580 -40
       
0.64      
Belastingen overig      
I -1 -1 0
Totaal Belastingen overig -1 -1 0
       
Totaal 0.64 -1 -1 0
       
0.7      
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds      
I -25.369 -25.400 32
U 25 25 0
Totaal Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -25.343 -25.375 32
       
Totaal 0.7 -25.343 -25.375 32
       
0.8      
Overige baten en lasten      
I 0 0 0
U 414 451 -37
Totaal Overige baten en lasten 414 451 -37
       
Totaal 0.8 414 451 -37
       
0.9      
Vennootschapsbelasting (VpB)      
U   -49 49
Totaal Vennootschapsbelasting (VpB)   -49 49
       
Totaal 0.9   -49 49
       
1.1      
Crisisbeheersing en brandweer      
I -5   -5
U 1.430 1.422 8
Totaal Crisisbeheersing en brandweer 1.425 1.422 3
       
Totaal 1.1 1.425 1.422 3
       
1.2      
Openbare orde en veiligheid      
I -31 -20 -11
U 413 408 4
Totaal Openbare orde en veiligheid 382 389 -7
       
Totaal 1.2 382 389 -7
       
2.1      
Verkeer en vervoer      
I -238 -213 -25
U 2.892 2.851 41
Totaal Verkeer en vervoer 2.654 2.638 16
       
Totaal 2.1 2.654 2.638 16
       
2.4      
Economische havens en waterwegen      
I     0
U 59 53 6
Totaal Economische havens en waterwegen 59 53 6
       
Totaal 2.4 59 53 6
       
2.5      
Openbaar vervoer      
I -21 -22 1
U 11 11 0
Totaal Openbaar vervoer -10 -11 1
       
Totaal 2.5 -10 -11 1
       
3.1      
Economische ontwikkeling      
I     0
U 143 143 0
Totaal Economische ontwikkeling 143 143 0
       
Totaal 3.1 143 143 0
       
3.2      
Fysieke bedrijfsinfrastructuur      
I 0 -5 5
U 0 34 -34
Totaal Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 29 -29
       
Totaal 3.2 0 29 -29
       
3.3      
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen      
I -61 -50 -11
U 256 215 42
Totaal Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 195 164 31
       
Totaal 3.3 195 164 31
       
3.4      
Economische promotie      
I -242 -241 -1
U 122 72 50
Totaal Economische promotie -120 -169 49
       
Totaal 3.4 -120 -169 49
       
4.1      
Openbaar basisonderwijs      
I     0
U 3 8 -5
Totaal Openbaar basisonderwijs 3 8 -5
       
Totaal 4.1 3 8 -5
       
4.2      
Onderwijshuisvesting      
I     0
U 931 919 12
Totaal Onderwijshuisvesting 931 919 12
       
Totaal 4.2 931 919 12
       
4.3      
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken      
I -7 -4 -2
U 631 701 -70
Totaal Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 624 696 -72
       
Totaal 4.3 624 696 -72
       
5.2      
Sportaccommodaties      
I -62 -88 26
U 1.458 1.433 25
Totaal Sportaccommodaties 1.396 1.345 51
       
Totaal 5.2 1.396 1.345 51
       
5.3      
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie      
I -167 -37 -130
U 420 291 129
Totaal Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 253 254 -1
       
Totaal 5.3 253 254 -1
       
5.5      
Cultureel erfgoed      
I -9 -7 -1
U 34 36 -2
Totaal Cultureel erfgoed 26 29 -3
       
Totaal 5.5 26 29 -3
       
5.6      
Media      
I -31 -32 1
U 386 412 -26
Totaal Media 355 380 -26
       
Totaal 5.6 355 380 -26
       
5.7      
Openbaar groen en (openlucht) recreatie      
I -24 -32 8
U 1.932 1.893 39
Totaal Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.908 1.861 47
       
Totaal 5.7 1.908 1.861 47
       
6.1      
Samenkracht en burgerparticipatie      
I -479 -317 -162
U 3.518 3.361 158
Totaal Samenkracht en burgerparticipatie 3.039 3.044 -4
       
Totaal 6.1 3.039 3.044 -4
       
6.2      
Wijkteams      
U     0
Totaal Wijkteams     0
       
Totaal 6.2     0
       
6.3      
Inkomensregelingen      
I -2.733 -2.794 61
U 3.174 3.045 129
Totaal Inkomensregelingen 441 251 190
       
Totaal 6.3 441 251 190
       
6.4      
Begeleide participatie      
I     0
U 2.825 2.600 225
Totaal Begeleide participatie 2.825 2.600 225
       
Totaal 6.4 2.825 2.600 225
       
6.5      
Arbeidsparticipatie      
I -11 -11 0
U 471 436 35
Totaal Arbeidsparticipatie 460 425 35
       
Totaal 6.5 460 425 35
       
6.6      
Maatwerkvoorzieningen (WMO)      
I -37 -47 10
U 631 599 32
Totaal Maatwerkvoorzieningen (WMO) 594 552 42
       
Totaal 6.6 594 552 42
       
6.71      
Maatwerkdienstverlening 18+      
I -250 -219 -31
U 3.452 3.289 163
Totaal Maatwerkdienstverlening 18+ 3.202 3.070 132
       
Totaal 6.71 3.202 3.070 132
       
6.72      
Maatwerkdienstverlening 18-      
I     0
U 3.728 4.061 -333
Totaal Maatwerkdienstverlening 18- 3.728 4.061 -333
       
Totaal 6.72 3.728 4.061 -333
       
6.81      
Geëscaleerde zorg 18+      
U 0   0
Totaal Geëscaleerde zorg 18+ 0   0
       
Totaal 6.81 0   0
       
6.82      
Geëscaleerde zorg 18-      
U 34 251 -217
Totaal Geëscaleerde zorg 18- 34 251 -217
       
Totaal 6.82 34 251 -217
       
7.1      
Volksgezondheid      
I     0
U 965 974 -10
Totaal Volksgezondheid 965 974 -10
       
Totaal 7.1 965 974 -10
       
7.2      
Riolering      
I -1.912 -1.936 24
U 1.399 1.445 -46
Totaal Riolering -513 -491 -22
       
Totaal 7.2 -513 -491 -22
       
7.3      
Afval      
I -1.188 -1.252 64
U 1.017 1.085 -68
Totaal Afval -171 -167 -4
       
Totaal 7.3 -171 -167 -4
       
7.4      
Milieubeheer      
I -15 -29 14
U 574 596 -23
Totaal Milieubeheer 559 567 -8
       
Totaal 7.4 559 567 -8
       
7.5      
Begraafplaatsen en crematoria      
I -5 -6 1
U 5 4 0
Totaal Begraafplaatsen en crematoria 0 -2 1
       
Totaal 7.5 0 -2 1
       
8.1      
Ruimtelijke ordening      
I -35 -115 80
U 864 836 28
Totaal Ruimtelijke ordening 829 721 108
       
Totaal 8.1 829 721 108
       
8.2      
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)      
I -1.748 -3.192 1.444
U 2.600 3.011 -411
Totaal Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 853 -180 1.033
       
Totaal 8.2 853 -180 1.033
       
8.3      
Wonen en bouwen      
I -514 -540 26
U 1.063 1.005 58
Totaal Wonen en bouwen 549 465 84
       
Totaal 8.3 549 465 84
       
Eindtotaal 0 -1.035 1.035

De lasten en baten zijn per grootboekrekening specifiek gekoppeld aan een (voorgeschreven) taakveld. Deze koppeling is een andere dan die van de grootboekrekeningen met de programma’s zoals gepresenteerd in het overzicht van baten en lasten. Hierdoor bestaat geen rechtsreeks verband tussen de programma’s en de taakvelden.