Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

4. Programma Economische Kracht en Werk

Inleiding

Tekst Begroting 2018:

"Het is onze ambitie om de economische positie van Tubbergen te versterken met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf, de detailhandel, de vrijetijdseconomie en de agrarische sector. We streven naar meer bestedingen en werkgelegenheid in het gebied. We zetten vooral in op het verbeteren van het ondernemersklimaat en het bevorderen van de arbeidsmarktparticipatie. We benutten beschikbare talenten in onze samenleving om de werkgelegenheid en de arbeidsparticipatie te bevorderen. Samen met het bedrijfsleven onderzoeken we de mogelijkheden om de jeugdwerkloosheid en de werkloosheid onder senioren te bestrijden.

 

We nemen initiatieven om de kracht van de driehoek ondernemers-onderwijs-overheid volop te benutten voor het versterken van onze lokale economie. Samen met de ondernemers en het onderwijs (3 O’s) organiseren we een zogenaamde denktank als broedplaats voor ideeën en nieuwe concepten. Die denktank moet mensen uitdagen tot nieuwe activiteiten en het ten uitvoer brengen van plannen die ten goede komen van het ondernemersklimaat. Via gerichte onderwijs- en onderzoeksprogramma’s verwerven we nieuwe inzichten, waardoor we beter kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van demografie, leefbaarheid, duurzaamheid en nieuwe verdienmodellen in de agrarische- en toeristische sector. Het aangaan van allianties met onderwijsinstellingen kan dit effect versterken. Wij willen dit proces aanjagen, organiseren en waar mogelijk faciliteren.

 

 Samen met de lokale brancheorganisaties richten we ons op een optimale dienstverlening aan ondernemers. We stellen met de belanghebbende partijen een actieplan op om de regeldruk en bureaucratie verder terug te dringen. Waar mogelijk bieden wij (planologische en vergunning technische) ruimte aan ondernemers, zodat zij sneller en doelmatiger kunnen inspelen op de trends en ontwikkelingen.

 

 Tubbergen is een grensgemeente. Grensoverschrijdend samenwerken biedt mogelijkheden om elkaars specialismen te benutten, gezamenlijk nieuwe producten te ontwikkelen en innovaties door te voeren. Hier liggen kansen voor onze lokale economie en voor de werkgelegenheid . Wij zien voor onszelf vooral een stimulerende en verbindende rol weggelegd. We nemen graag het initiatief tot het aangaan van een dialoog over dit onderwerp. Ook zijn wij bereid om in bepaalde projecten te participeren, bijvoorbeeld van de Euregio.

 

 Het programma Economische Kracht en Werk kent drie thema’s die hierop inspelen:

 • Vrijetijdseconomie
 • Ondernemen en Arbeidsmarkt
 • Plattelandseconomie

 

Ieder thema is opgedeeld in een aantal subdoelen die gezamenlijk leiden tot realisatie van ons strategische doel. Om deze doelen te halen ziet u hieronder per subdoel een aantal resultaten gedefinieerd."

Programma overstijgende resultaten

De hieronder genoemde resultaten hebben niet alleen betrekking op het programma EKW, maar ook op de programma’s Krachtige Kernen en Omzien naar Elkaar. Deze programma overstijgende resultaten zijn:

 • Samenwerking aangaan met scholen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo) en universiteiten en ondernemers/samenleving (3 O’s) om elkaars kracht en expertise beter te benutten.
 • Versnellingsaanpak asbestsanering

 

Toelichting resultaten

Samenwerking in de 3O’s

De verbindingen die we leggen in de driehoek ondernemers, onderwijs en  overheden leveren een toegevoegde maatschappelijke meerwaarde. Verbinden, stimuleren en faciliteren is hierbij onze belangrijkste rol.  Concreet werken we continu aan een intensivering van onze contacten met alle vormen van onderwijs. In 2018 hebben we onder andere gewerkt aan:

 • Verdere samenwerking met het onderwijs, de gemeente en de ondernemers. We organiseren samen met de andere O’s themabijeenkomsten, we werken samen aan projecten en zijn actief partner in Mineral Valley Twente.  
 • Het geven van gastcolleges door wethouders aan scholen
 • Faciliteren  van stagiaires en afstudeerders
 • We gaan actief participeren in de Agenda voor Twente voor wat betreft de samenwerking met ondernemers en onderwijs

 

Het jaar 2018 stond vooral in het teken van het opbouwen van een netwerk met het onderwijs. In het kader van Mineral Valley zijn mooie stappen gezet en ook hebben we veelvuldig overleg gehad om te komen tot een AgroHUB: een samenwerking van de 3O's binnen de agrarische sector. Dit krijgt in 2019 een vervolg.

 

Op regionaal niveau zoeken we steeds vaker de samenwerking. Zo zien we dat het tekort aan talent een belangrijk regionaal thema is. Als gemeente nemen we hier actief in deel. Omdat we het belangrijkvinden dat ook onze eigen lokale ondernemers talenten aan zich kunnen binden.

 

Als gemeente hebben we afgelopen jaar een bijdrage geleverd door stages en afstudeerders te faciliteren met een mooie plek en opdracht. Wel willen we dit de komende jaren intensiveren, juist omdat ook in onze sector in de toekomst een (grote) krapte dreigt.

 

Asbestdaken

Het Rijk heeft per 31-12-2024 een asbestdakenverbod afgekondigd. Gemeenten hebben de plicht dit verbod te zijner tijd te handhaven. De provincie Overijssel wil samen met de gemeenten de bedrijven, agrariërs, verenigingen, instellingen en particulieren stimuleren om asbest voor 2024 te verwijderen van de daken. Eind 2017 zijn informatieavonden gehouden voor agrariërs, bedrijven en particulieren. Dit heeft in 2018 geleid tot bijna het dubbele aantal sloopmeldingen van asbestdaken vergeleken met voorgaande jaren. In 2018 is in opdracht van de provincie op basis van luchtfoto’s een inventarisatie van asbestdaken uitgevoerd waarbij het aantal daken en aantal m² in beeld zijn gebracht.  Na een controle door de gemeente wordt deze begin 2019 openbaar.  In 2018 zijn we samen met de provincie begonnen om de mogelijkheden te verkennen voor een koppeling tussen de financiering van duurzaamheidsinvesteringen (o.a. zonnepanelen) en van asbestverwijdering. Door particulieren kan er gratis asbest worden gestort tot 35 m², dit is verlengd tot 2024.

Thema Vrijetijdseconomie

Inleiding

Tekst Begroting 2018:

"Wij zetten in op verhoging van de toeristische bestedingen door verbinden, versterken en vernieuwen.

 

 Groeikansen

Vrijetijdseconomie is een belangrijke economische drager in Noordoost Twente, met nog volop groeikansen. Door demografische en economische ontwikkelingen staat de leefbaarheid en het voorzieningenniveau onder druk. Doorontwikkeling van de sector vrijetijdseconomie biedt kansen om deze tegen te gaan. Het aantal overnachtingen en de bestedingen in de regio Noordoost Twente zijn in de afgelopen jaren gestegen. Tubbergen blijft daarin nog achter. Wij willen in de rol van stimulerende partner een bijdrage leveren aan het versterken, verbinden en vernieuwen van de vrijetijdseconomie.

 

 Ondernemersinitiatieven gaan we zoveel mogelijk ruimtelijk faciliteren (via bestemmingsplannen en vergunningverlening) zodat zij hun aanbod kunnen blijven versterken. We dagen ondernemers uit om te komen met nieuwe initiatieven die tot versterking en vernieuwing van het toeristisch aanbod leiden.

 

 In ons buitengebied zijn twee belangrijke economische dragers ruim vertegenwoordigd: de agrarische sector en de vrijetijdseconomie. Wij vinden het belangrijk dat deze sectoren ontwikkelingsruimte krijgen. Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied, moet dit mogelijk maken. Daartoe hanteren wij de volgende uitgangspunten: zo veel mogelijk handhaven van bestaande planologische rechten, niet meer regelen dan noodzakelijk, ontwikkelruimte voor de agrarische sector en de toeristisch recreatieve sector, behoud van natuur en ontwikkeling van landschap.

 

Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na:

 • Gasten beleven Tubbergen intensiever en besteden meer.
 • Meer gasten verblijven in Tubbergen."

Toelichting

Beleven

Tekst Begroting 2018:

"De bestedingen in dagactiviteiten in Noordoost Twente zijn relatief laag. Gasten moeten bij een bezoek de gemeente intensiever beleven en ervaren. Beleving bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van een bezoek en de keuze voor een herhaalbezoek. We stimuleren ondernemers om te komen met (nieuwe) concepten en producten die leiden tot meer bestedingen."

Verblijven

Tekst Begroting 2018:

"Het aantal overnachtingen is in Tubbergen gedaald, terwijl in Noordoost Twente een stijgende trend waar te nemen is. Om de komende jaren meer gasten een bezoek aan Tubbergen te laten brengen, stimuleren we een goede afstemming tussen vraag en aanbod en faciliteren we ondernemers bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven die tot versterking en vernieuwing van het toeristisch aanbod leiden."

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begroting na wijziging

Baten 3 3 3 -0
Lasten 354 369 311 58
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -351 -366 -308 57
Onttrekkingen aan reserves 60 75 75 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -291 -291 -233 57

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Toeristisch beleid (€ 50.000 voordeel)

Een bedrag van € 50.000 is vooralsnog niet geïnvesteerd. Dit met als reden dat de doelstellingen uit het coalitieakkoord voor 40% behaald konden worden zonder verdere investeringen. We stellen voor om voor 2019 € 15.000 over te hevelen voor de eenmalige bijdrage CSI m.b.t. landenwedstrijd en € 15.000 over te hevelen naar 2019 als toeristisch onderzoeksbudget. Gesprekken lopen momenteel met externe partijen m.b.t. deze middelen voor een vervolgonderzoek. Aanvraag komt in 2019.  

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'.

Overzicht beleidsindicatoren

Voor het thema 'Vrijetijdseconomie' maken  we geen gebruik van indicatoren.

Thema Ondernemen en Arbeidsmarkt

Inleiding

Tekst Begroting 2018:

"Wij zetten binnen dit thema in op behoud en versterking werkgelegenheid."

Toelichting

Arbeidsmarkt

Tekst Begroting 2018:

"De gemeente Tubbergen wil kansen bieden aan alle inwoners om naar vermogen te werken of te participeren. Specifieke groepen van werkzoekenden: ouderen, jongeren, anderstaligen en mensen met een arbeidshandicap profiteren minder van de aantrekkende economie. De ondernemers zoeken juist werknemers met de juiste kwaliteiten. Met het actieplan Arbeidsmarkt 2.0 willen onderwijs-ondernemers en overheid intensief laten samenwerken om aan de vraag op de (lokale) arbeidsmarkt te voldoen. Daarbij is intensieve samenwerking tot stand gekomen met de Tubbergse ondernemers, het onderwijs en de overheidspartners."

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ondernemen

Tekst Begroting 2018:

"Wij gaan samen met het bedrijfsleven een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat realiseren. Dit gaan wij samen doen met als speerpunten detailhandel (vitaliteit winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening."

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begroting na wijziging

Baten 0 11 1 -10
Lasten -396 -442 398 44
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -396 -431 -397 34
Onttrekkingen aan reserves 0 35 55 20
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -396 -396 -342 54

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Bedrijfscontact (€ 53.000 voordeel)

Het voordeel bestaat voornamelijk uit verschillende incidentele budgetten waarvoor wij afhankelijk zijn van de inbreng van derden. Het gaat hierbij o.a. om Innovatieheb Tubbergen en bedrijventerreinvisie. In 2019 wordt hier verder uitvoering aan gegeven voor een bedrag van € 45.000.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'.

Overzicht beleidsindicatoren

Voor het thema 'Ondernemen en arbeidsmarkt' maken  we gebruik van de volgende indicatoren.

Indicatoren Eenheid Waarde
Functiemenging Percentage 51,1
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 137,5

Thema Plattelandseconomie

Inleiding

Tekst Begroting 2018:

"Wij zetten in op het versterken van de agrarische sector en plattelandsondernemers in samenhang met ruimtelijke kwaliteit. Het is vooral belangrijk dat de agrarische sector hierbij ontwikkelingsruimte krijgt. Verruiming van de ontwikkelingsmogelijkheden moet in balans zijn met het behoud van ons landschap. Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied moet dit mogelijk maken. Daartoe hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Zo veel mogelijk handhaven van bestaande planologische rechten.
 • Niet meer regelen dan noodzakelijk.
 • Ontwikkelruimte voor de agrarische sector en de toeristisch recreatieve sector.
 • Behoud van natuur en ontwikkeling van landschap.

 

Wat willen we bereiken?

Wij streven de volgende twee ideaaldoelen na:

 • Duurzame ontwikkeling van de agrarische sector.
 • Meer perspectief voor plattelandsondernemers door te transformeren.

 

Ontwikkeling thema plattelandseconomie

De komende jaren zullen de directe beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente om de sector duurzaam te ontwikkelen en de plattelandseconomie te transformeren sterker zijn bij een commitment van de sector. Producenten, afnemers, leveranciers, financiers zijn in de keten de stakeholders die het echte verschil de komende jaren maken.  Van de gemeente wordt vooral verwacht dat wij ons  zullen inspannen om gewenste economische ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken.  Verder kunnen wij een belangrijke rol blijven spelen bij het verbinden en faciliteren van partijen bij  projecten en processen. Dit gaan wij dan ook nadrukkelijk doen.

Het accent komt de komende jaren dus te liggen op een meer verbindende en faciliterende rol. Onze directe rol en inbreng, het uitvoeren van concrete projecten, neemt hiermee af. We gaan het thema Plattelandseconomie in de huidige doelbenadering in vullen vanuit kansen."

Toelichting

Ontwikkelen

Tekst Begroting 2018:

"Wij spannen ons in om ontwikkelruimte te creëren die nodig is om de economische potenties van de agrarische sector te behouden en te versterken. Toekomstbestendigheid van de sector is o.a. afhankelijk van de mogelijkheden tot schaalvergroting en een goede landbouwstructuur. Binnen de kaders van onze verantwoordelijkheden ondersteunen wij initiatieven die hieruit voortvloeien."

Transformeren

Tekst Begroting 2018:

"De functie van het landelijk gebied in Nederland is sinds enkele jaren aan grote verandering onderhevig. Nieuwe functies als zorg, recreatie en toerisme, educatie, cultuurhistorie en natuur beïnvloeden de traditionele agrarische sector functie meer en meer. De verwachting is dat er een toename zal komen van vrijkomende agrarische locaties. Het is belangrijk om hiervoor planologische mogelijkheden te bieden.

Deze (verruimde) mogelijkheden gaan we meer bekendheid geven (KGO-, VAB-, rood voor rood- en schuur voor schuur-beleid)."

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begroting na wijziging

Baten 0 15 15 0
Lasten -31 -46 32 14
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -31 -31 -17 14
Onttrekkingen aan reserves 25 25 11 -14
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -6 -6 -6 -0

Er zijn geen bijzonderheden te vermelden over de verschillen met betrekking tot het thema 'Plattelandseconomie'.

Overzicht beleidsindicatoren

Voor het thema 'Plattelandseconomie' maken we geen gebruik van indicatoren.