Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

2. Nota van aanbieding

Inleiding

Indeling jaarstukken

Het college biedt hierbij de jaarstukken 2018 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Met de aanbieding van de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer in 2018. Uitgangspunt hiervoor is het leveren van een gedegen kwaliteit waarbij het verkrijgen van een goedkeurende verklaring, ook voor de rechtmatigheid, een voorwaarde is. 

 

De in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) genoemde jaarstukken bestaan uit:

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de P&C cyclus. In het eerste deel, het jaarverslag, staat het gevoerde beleid centraal. In het tweede deel, de jaarrekening, worden de cijfers gepresenteerd. 

 

In het jaarverslag wordt de indeling van de begroting gevolgd en wordt de realisatie van de doelstellingen uit de programmavelden 'Krachtige Kernen', 'Economische Kracht en Werk', 'Omzien Naar Elkaar', en 'Burger en Bestuur' nader beschouwd.

Resultaat en analyse

Resultaat

Verloop resultaten producten Planning & Control op begrotingsbasis 2018

 

P&C cyclus 2018 (bedragen in €)
Saldo primitieve begroting 2018 (overschot) 13.000
Saldo 1e programmajournaal 2018 (tekort) 116.000
Saldo financiële tussenrapportage 2018 (tekort) 149.000
Saldo 2e programmajournaal 2018 (tekort) 1.009.000
Saldo 2018 op begrotingsbasis(tekort)/ten laste van de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 1.261.000

 

Verloop begroting 2018 versus rekening 2018

 

(bedragen x €1.000) Realisatie 2018

Raming 2018

na wijziging

Raming 2018

vóór wijziging

Baten 43.445 40.373 39.517
Lasten -46.464 -45.175 -44.959
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -3.019 -4.802 -5.442
Onttrekking aan reserves 5.153 5.139 17.456
Toevoeging aan reserves -1.098 -337 -12.015
Het gerealiseerde resultaat 1.035 0 0

Analyse

Analyse verschillen reserves

Onder de programma’s en in de staat van reserves (en voorzieningen) wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende mutaties betreffende de reserves (en voorzieningen). Ook wordt verderop in deze nota van aanbieding nog een nadere toelichting gegeven op het (ontstaan van het) totaal van onze reserves (en voorzieningen). Voor een verklaring van het resultaat voor bestemming (dus zonder de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves) in relatie tot het resultaat na bestemming wordt ook hier even kort stilgestaan bij de verschillen tussen de raming en de realisatie betreffende de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves.

 

De hogere toevoeging aan de reserves heeft voor het overgrote deel te maken met de winst- en verliesnemingen binnen het grondbedrijf welke leiden tot een hogere storting in de reserve grondbedrijf. Tevens zijn er lagere onttrekkingen aan de reserves welke te maken hebben met werkzaamheden die in 2018 niet of niet volledig zijn uitgevoerd en in 2019 verder worden opgepakt. Zie hiervoor ook het voorstel met betrekking tot budgetoverheveling.

 

Analyse uitkomsten op hoofdlijnen na bestemming

Hierna wordt ter verklaring van het voordelig resultaat (na bestemming) een analyse op hoofdlijnen gegeven. Vergeleken zijn de werkelijke baten en lasten met de ramingen na verwerkte begrotingswijzigingen.

In globale lijnen luidt het overzicht als volgt:

 

Omschrijving (bedragen x €1.000) voordeel nadeel
Programma Krachtige kernen    
Groenvoorzieningen 21  
Ruimtelijke procedures en omgevingsvergunningen 117  
Boekresultaat gemeentewerf 289  
Verkoop groenstroken 39  
Bijstelling verspreide gronden 303  
Onderhoud wegen 25  
Duurzaam veilig   43
Huisvesting onderwijs 29  
Programma Economische kracht en werk    
Toeristisch beleid 50  
Bedrijfscontact  53  
Programma Omzien naar elkaar    
Eigen bijdrage WMO 38  
Bijstandsuitkeringen 93  
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 92  
Sociale werkvoorziening 225  
Heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen 29  
Toegankelijkheid gehandicapten 25  
Leerlingenvervoer   72
Huisvesting en begeleiding statushouders 29  
Hulp bij huishouden 23  
Participatie en re-integratie 35  
Wmo ondersteuning zelfstandig leven (OZL) 127  
OMD vervoer (Wmo en Jeugdwet) 23  
Jeugdzorg   595
Programma Burger en bestuur    
Wethouders pensioenen   27
Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien    
Dividenden 118  
Overige mee- en tegenvallers   11
Totaal 1.783 748

 

Zoals uit het overzicht blijkt wordt het voordelige resultaat over het jaar 2018 ten bedrage van € 1.035.000 voor het overgrote deel  veroorzaakt door het boekresultaat gemeentewerf (€ 289.000), hogere leges ruimtelijke procedures en omgevingsvergunningen (€ 117.000), hogere dividend opbrengsten (€ 118.000), herwaardering strategische gronden (€ 303.000), sociale werkvoorziening (€ 225.000) en hogere kosten Jeugdzorg (€ 595.000). De overige verschillen betreffen veelal afwijkingen die betrekking hebben op de reguliere taken. Deze worden nader verklaard en toegelicht in het jaarverslag en de toelichting op de jaarrekening onder de programma’s.

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dus dat de jaarrekening 2018 met een positief saldo van € 1.035.000 is afgesloten. Dit positieve saldo is voor een deel (€ 179.000) ontstaan omdat budgetten in 2018 niet volledig zijn aangewend.  We stellen voor deze budgetten over te hevelen naar 2019. 

 

Over te hevelen budgetten
(bedragen x €1.000) Totaal

t.l.v.

reserves

t.l.v.

algemene middelen

Plan van aanpak toegankelijkheid gehandicapten

25 0 25
Multifunctioneel speel- en ontmoetingsplaats Harbrinkhoek 11 11 0
Mijn Dorp 2030 24 24 0
Huiskamer Manderveen 500 500 0
Deregulering bestemmingsplannen 22 22 0
Bijdrage CSI m.b.t. landenwedstijd 15 0 15
Belevingsonderzoeken toeristen 15 0 15
Duurzaamheid 1.356 1.356 0
Actieplan arbeidsmarkt 75 75 0
Maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie 1.783 1.783 0
Inbreiding voor uitbreiding 1.283 1.283 0
Tubbergen Bruist 410 360 50
Opstellen bedrijventerreinen visie Tubbergen  25 25 0
Herstructurering bedrijventerreinen Tubbergen 10 10 0
Cofinanciering startende ondernemers 10 10 0
Verbeteren ondernemersklimaat 20 0 20
Initiatieven verbeteren verkeersveiligheid 8 8 0
Laadpalen bij gemeentehuis voor elektrisch rijden 1 1 0
Aanplant drachtbomen voor biodiversiteit 9 0 9
Beleidsambitie heroverwegen verkeersdrempels 8 8 0
Herziening wegenlegger 45 0 45
Te storten in reserve verplichtingen voorgaande dienstjaar 5.656 5.476 179

 

Na deze storting in de reserve bedraagt het positieve saldo € 856.000 (€ 1.035.000 minus € 179.000). Het positieve saldo wordt conform bestendige gedragslijn gedoteerd aan de reserve incidenteel beschikbaar algemene middelen. In het raadsperspectief komen wij terug op de actuele stand van de reserves en het eventueel vrij te besteden bedrag in de reserves. Dit alles rekening houdend met de benodigde weerstandscapaciteit.

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

In samenvattende vorm geven wij onderstaand een overzicht van de mutaties in de reserves en voorzieningen.

 

(bedragen x €1.000) Saldo 1-1-2018 Saldo 31-12-2018 Mutatie
Algemene reserve 4.679 1.998 -2.681
Bestemmingsreserves 15.101 18.949 3.848
Reserves grondexploitatie 8.567 3.828 -4.739
Totaal reserves 28.347 24.775 -3.572
Voorzieningen algemeen 4.035 4.449 414
Totaal voorzieningen 4.035 4.449 414
Algeheel totaal 32.382 29.297 -3.158

 

De afname van de reserves en voorzieningen voor een bedrag van € 3.158.000 wordt deels veroorzaakt door dotatie van het resultaat van 2017 van € 482.000 . Onttrekkingen worden veroorzaakt door mutaties in het grondbedrijf ten bedrage van € 301.000 en  resultaatnemingen van de begroting en tussentijdse rapportages ten bedrage van € 1.260.000. Tevens is er ter dekking van proceskosten een bedrag onttrokken van € 1.355.000. Voor een bedrag van € 5.476.000 werd er nog geen beroep gedaan op de reserves (zie budgetoverheveling). Tevens heeft er door bepaling van het weerstandsvermogen  een overheveling plaatsgevonden van €  7.118.000  van de algemene reserve en reserve grondbedrijf in de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.

 

In de toelichting op de jaarrekening is een overzicht van alle mutaties van reserves en voorzieningen opgenomen, met daaraan toegevoegd een overzicht van alle mutaties per reserve en voorziening. Verder verwijzen wij tevens naar de paragraaf weerstandsvermogen. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat in bovenstaande opstelling van de reserves en voorzieningen (nog) geen rekening is gehouden met de voorgestelde toevoegingen op grond van de resultaatbestemming 2018.

Financiële positie en bestemming resultaat

Beoordeling financiële positie

Bij het beoordelen van de financiële positie dienen wij ook naar financiële vooruitzichten, met daarin opgenomen een weging van de risico's van de gemeente, te kijken. Verder is de reservepositie evenals de aanwendbaarheid daarvan van belang en speelt de hoogte en (onbenutte) belastingcapaciteit een belangrijke rol. De beoordeling op deze plek houden wij beperkt omdat ook in de separaat aan de orde zijnde meerjarenbegroting 2019-2022 wordt ingegaan op de vooruitzichten voor 2019 e.v.

 

De jaarrekening kan met een batig saldo (voor bestemming) worden afgesloten. Zoals ook uit de rechtmatigheidsverklaring van de accountant blijkt zijn de begrotingsposten niet substantieel en ontoelaatbaar overschreden. Zoals elk jaar is het vooral de onderuitputting op rente en afschrijving van uitgestelde investeringen geweest die een belangrijk aandeel heeft gehad in dit resultaat. Onderuitputting is in feite incidenteel omdat de niet uitgevoerde investeringen in volgende jaren toch op ons afkomen.

Bestemming resultaat

Het positieve eindresultaat na besluit van de raad bedraagt € 856.000. Dit positieve eindresultaat is een resultante van de in deze nota van aanbieding genoemde voorstellen. Dat wil zeggen dat de rekening een gerealiseerd resultaat kent van € 1.035.000. Daarnaast stellen wij uw raad voor om dit als volgt te bestemmen:

a) Toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar € 179.000.

 

Uiteindelijk blijft het hiervoor genoemde positief resultaat over van € 856.000. Conform bestaand beleid wordt dit bedrag gedoteerd aan de reserve incidenteel beschikbaar algemene middelen.