Meer
Publicatiedatum: 30-10-2019

Inhoud

Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Inhoud

Informatie Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening (klik hier)

Portefeuillehouder

Wethouder Volmerink

Algemeen

Als gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook alle agenda's  die zijn opgenomen in het koersdocument.

Vastgestelde beleidsnota's

Er zijn tal van beleidsnota's die betrekking hebben op dit programma. Hieronder is een tweetal van deze nota's te raadplegen:

Integrale ontwikkelvisie bedrijventerreinen 2010

Beleidsnotitie Rood voor rood 2014

Kengetallen

Binnen het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Woningvoorraad                                                   8.525 (BAG: 2019)
  • Gemiddeld bouwjaar woningvoorraad    1979 (BAG: 2019)
  • Mediane vraagprijs woningen                       € 316.000 (Huizenzoeker.nl: aug 2019)
  • Gemiddelde vraagprijs woningen               € 347.000 (Huizenzoeker.nl: aug 2019)

Aantal aangeboden woningen (Huizenzoeker.nl: aug 2019):

Verbonden partijen

Binnen het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening zijn er geen verbonden partijen die bijdrage aan het bereiken van de doelen.

Actuele ontwikkelingen

De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving wordt doorgezet, ook in de ruimtelijke planvorming. Daarnaast speelt de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Bij mogelijke aanpassingen van bestaand beleid of het opzetten nieuw beleid wordt afgewogen hoe dit in licht van de nieuwe Omgevingsvisie past. Hierbij vindt een nauwe samenwerking plaats met de participatieprocessen.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Bron:  Waar staat je gemeente - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo
Ruimtelijke ordening | O.a. adviezen gemeentelijk kwaliteitsteam, bestemmingsplanwijzigingen op verzoek, basisregistratie grootschalige topografie, geo-informatie, Mijn dorp 2030. 655 56 -599
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | Grondexploitatie woningbouw.

630

900 270
Wonen en bouwen | Basisregistratie adressen en gebouwen, startersleningen, omgevingsvergunningen, toezicht/handhaving bouwen en slopen en woonwagenstandplaatsen en –huisvesting. 725 445 -279
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

2.010

1.402 -608
Mutaties reserves 270 0 -270
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 2.280 1.402 -878

Denkrichtingen

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening.

Nieuw beleid

Er is geen sprake van nieuw beleid met betrekking tot het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening.

Meerjarig finanacieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

-191 -760 -878

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

-878 -904 -929 -944