Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Informatie Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening (klik hier)

Algemeen

Als gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook alle agenda's  die zijn opgenomen in het koersdocument.

Kengetallen

Binnen het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Woningvoorraad                                                   8.525 (BAG: 2019)
  • Gemiddeld bouwjaar woningvoorraad    1979 (BAG: 2019)
  • Mediane vraagprijs woningen                       € 316.000 (Huizenzoeker.nl: aug 2019)
  • Gemiddelde vraagprijs woningen               € 347.000 (Huizenzoeker.nl: aug 2019)

Aantal aangeboden woningen (Huizenzoeker.nl: aug 2019):

Actuele ontwikkelingen

De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving wordt doorgezet, ook in de ruimtelijke planvorming. Daarnaast speelt de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Bij mogelijke aanpassingen van bestaand beleid of het opzetten nieuw beleid wordt afgewogen hoe dit in licht van de nieuwe Omgevingsvisie past. Hierbij vindt een nauwe samenwerking plaats met de participatieprocessen.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo
Ruimtelijke ordening | O.a. adviezen gemeentelijk kwaliteitsteam, bestemmingsplanwijzigingen op verzoek, basisregistratie grootschalige topografie, geo-informatie, Mijn dorp 2030. 655 56 -599
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | Grondexploitatie woningbouw.

630

900 270
Wonen en bouwen | Basisregistratie adressen en gebouwen, startersleningen, omgevingsvergunningen, toezicht/handhaving bouwen en slopen en woonwagenstandplaatsen en –huisvesting. 725 445 -279
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

2.010

1.402 -608
Mutaties reserves 270 0 -270
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 2.280 1.402 -878

Meerjarig finanacieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

-191 -760 -878

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk.