Programma Veiligheid

Informatie Programma Veiligheid (klik hier)

Algemeen

Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op.

Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking tussen onder meer politie, brandweer, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en hulpverleners.

Kengetallen

Binnen het programma Veiligheid maken we  gebruik van de volgende kengetallen:

Aantal misdrijven per jaar (Politie: 2012-2018):

Aantal incidenten met verwarde personen (Politie: 2011-2018):

Verbonden partijen

We participeren in de Veiligheidsregio Twente, een verplicht samenwerkingsverband tussen de veertien Twentse gemeenten. Veiligheidsregio Twente heeft als missie ‘Samenwerken aan een veilig Twente’. Meer informatie over de Veiligheidsregio Twente is te  vinden via de volgende link:  Veiligheidsregio Twente. Daarnaast werken we samen met politie, brandweer en de Omgevingsdienst Twente.

Actuele ontwikkelingen

Veiligheid

Tubbergen is al jarenlang een van de veiligste gemeentes van ons land. Wel is er een verschuiving gaande naar andere criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Om te zorgen dat de gemeente Tubbergen hoog blijft scoren op het gebied van veiligheid zal in 2020 onder andere op het thema ondermijning ingezet worden. Naast de doorontwikkeling van de lokale aanpak ondermijning wordt in 2020 zowel het Damoclesbeleid als het BIBOB beleid geëvalueerd, aangepast en vastgesteld.

Met ingang van 1 januari 2020 vervangt de Wvggz (Wet verplichte ggz) de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Dit onderwerp begeeft zich op het snijvlak van zorg en veiligheid. De rol van de burgemeester is hierbij onder andere een aspect dat gaat veranderen. De implementatie van deze wet vindt plaats in 2020.

 

Evenementenveiligheid

Het is belangrijk dat evenementen die georganiseerd worden voldoen aan de veiligheidseisen. De gemeente Tubbergen is in gesprek gegaan met organisatoren om tot een duidelijke opzet rond ‘evenementenveiligheid’ te komen. Voorbeelden van resultaten van deze gesprekken zijn de inzet van een evenementenconsulent en het houden van informatieavonden.

Om ook jongeren bewust te maken van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid in onze gemeente, heeft de gemeente Tubbergen samen met jongeren, ouders en grondeigenaren ‘spelregels’ opgesteld voor het houden van  een gezond en veilig kampeerfeest. Deze spelregels worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Veiligheid (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo
Crisisbeheersing en brandweer 1.636 0 -1.636

Openbare orde en veiligheid 

Toezicht openbare orde, integrale veiligheid en dierenbescherming.

1.219 26 -1.193
Begroot totaal Programma Veiligheid  2.855 26 -2.829

Denkrichtingen

Veiligheidsregio Twente

De (hogere) bijdrage van de gemeente Tubbergen aan de VeiligheidsRegio Twente (VRT) is gebaseerd op de begroting 2020 van de VRT. Deze begroting is door uw raad voorzien van de volgende  zienswijze: “een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de VRT, inhoudende dat niet met de ontwerpbegroting 2020 wordt ingestemd, maar dat de omvang van de begroting 2019 en dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage als het plafond voor de komende jaren moeten worden gezien”. De zienswijze is verworpen door de VRT, in de begroting 2020 is de bijdrage opgenomen volgens de begroting van de VRT.

 

Extensiveren toezicht en handhaving

De inzet op het gebied van toezicht en handhaving is nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Daarbij is vooral gekeken naar de risico's van het extensiveren van de inzet. Voor de activiteit brandveiligheid en bouwen zijn gezien de risico's geen mogelijkheden om de inzet te verlagen. Op het terrein van openbare ruimte zijn er een aantal activiteiten waarbij we de inzet kunnen verminderen. Het gaat hierbij om verminderde inzet op het gebied van reclame, parkeren en de algemene zichtbaarheid.

Voor de inwoners van de gemeente Tubbergen betekent dit dat de handhavers minder zichtbaar zullen zijn. Daarnaast zal er onder andere minder tot niet gehandhaafd worden op het gebied van parkeren en reclame. De beschikbare uren die overblijven zullen volledig ingezet worden op andere onderdelen als bijvoorbeeld de kampeerfeesten. Dit betekent dat verzoeken van inwoners op het gebied van reclame en parkeren niet meer (direct) ingewilligd worden. 

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Veiligheid

-1.811 -2.784 -2.829

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk.