Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Informatie Programma Openbare ruimte & mobiliteit (klik hier)

Algemeen

De gemeente is mede verantwoordelijk voor de “groene” kwaliteit van de leefomgeving. We dragen zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte.

De gemeente is verantwoordelijk voor  beheer en onderhoud van wegen, openbare verlichting, de verkeersvoorzieningen en het openbaar groen. Wanneer er iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar.

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Daarnaast zijn in het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven.

Om de riolering van de gemeente Tubbergen te onderhouden en vervangen, zijn de kaders en het beleid vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).   

Kengetallen

Binnen het programma Openbare ruimte en mobiliteit maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Aantal kilometer wegen binnen de kom              90
  • Aantal kilometer wegen buiten de kom              385                                        
  • Aantal kilometer riolering                                          270 km

Actuele ontwikkelingen

Leefbaarheid in de kernen

Binnen het proces Mijn Dorp2030! kijkt de gemeente Tubbergen samen met haar inwoners naar de toekomstige leefbaarheid in iedere kern. Dat betekent ook dat inwoners meer inspraak krijgen over onder andere de openbare ruimte. Het is niet langer de gemeente die bepaalt waar welke soort bomen en soort struiken worden geplant en waar bankjes of speeltoestellen moeten staan, maar de buurt zelf, die samen met de Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) plannen maakt over de manier waarop de openbare ruimte in hun wijk of buurt eruit zou moeten zien.

De inrichting en het  beheer en onderhoud  openbare ruimte is beleidsmatig gebaseerd op diverse pijlers. Deze bestaan o.a. uit het GRP, meerjarenonderhoudsplan wegen, de parkeertoets, het Gemeentelijk Verkeers- en Veiligheidsplan, IBOR. Daar wordt het Kwalititeitsplan Openbaar Groen (KOG) aan toegevoegd. In het “Kwaliteitsplan Openbare Groen (KOG)” wil de gemeente verantwoorde keuzes maken voor duurzaam en bestendig beheer van de openbaar groen. Eén van de speerpunten is om bij de inrichting van de openbare ruimte het juiste materiaal op de juiste plaats gebruiken, waardoor deze goed, doelmatig en effectief kan worden beheerd.

 

Van ambitie naar basis

De onderstaande inspanningen zijn overgedragen van de ambitie Bereikbaar & aantrekkelijk - thema Mobiliteit zijn opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) en worden hierbinnen uitgevoerd. Daarom worden deze inspanningen overgedragen naar het programma Openbare ruimte & mobiliteit. Dat betekent dat de hieronder genoemde inspanningen, zowel inhoudelijk als financieel, met ingang van begrotingsjaar 2020 onder dit programma worden verantwoord. 

Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap zoals beschreven in de begroting 2019? Status
Het stimuleren van het fietsgebruik, met als basis een goed en veilige fietsnetwerk, met speciale aandacht voor ouderen en scholieren (met name schoolroutes). Het opzetten van acties om het fietsgebruik te stimuleren en het bieden van goede fietsvoorzieningen, onder meer door het uitvoeren van proeven met bredere fietsvoorzieningen. Deze is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan. De inspanning moet nog worden uitgevoerd.
Het veiliger maken van en verbeteren van fietsvoorzieningen, zodat het gebruik toeneemt en de bereikbaarheid voor gebruikers toeneemt. Het verbeteren van de oversteekbaarheid van drukke wegen en onveilige verkeerssituaties wegnemen. Deze is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan. De inspanning moet nog worden uitgevoerd.
Het verbeteren en uitbreiden van de communicatie over verkeersgedrag en verkeersmaatregelen.  Meer gebruik maken van HAH-blad en andere media. Deze is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan. De inspanning moet nog worden uitgevoerd.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

 Programma Openbare ruimte en mobiliteit (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo
Verkeer en vervoer | O.a. wegen, openbare verlichting, gladheidsbestrijding, straatreiniging en verkeer. 3.008 262 -2.747
Parkeren | Parkeervoorzieningen en parkeervergunningen en –ontheffingen. 20 2 -18
Openbaar vervoer | Openbaar vervoer en abri’s. 3 21 19
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Natuurbeheer en landschapsonderhoud, groenvoorziening, volkstuinen en coördinatie participatie openbare ruimte. 1.019 6 -1.013
Riolering | Aanleg en onderhoud rioleringen, rioolaansluitingen op individueel verzoek, rioolheffing. 1.530 2.004 474
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 5.580 2.295 -3.285
Mutaties reserves 0 100 100
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 5.580 2.395 -3.185

Denkrichtingen

Verlagen kwaliteitsniveau grijs en groen

In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) was als kwaliteit voor de trottoirs niveau B vastgelegd. Door het niveau naar C te brengen kan structureel € 15.000 worden omgebogen.

 

Fasering/spreiding planmatig onderhoud grijs

Het geplande meerjarige onderhoud aan onze wegen is opgenomen in het MJOP. De structurele lasten hiervan zijn opgenomen in onze meerjarenbegroting. Van jaar tot jaar wordt het geplande onderhoud conform jet MJOP afgezet tegen de werkelijke technische staat van de betreffende weg. Aan de hand hiervan wordt besloten of en op welke wijze onderhoud wordt uitgevoerd. Door hier nog kritischer mee om te gaan zien wij kans het onderhoudsbudget wegen met € 100.000 structureel te verlagen. Dit betekent een verdere fasering/spreiding van het planmatige onderhoud. Mochten zich (bijvoorbeeld als gevolg van een strenge winter) calamiteiten voordoen dan hebben we de beschikking over de reserve wegen. In 2023 wordt het MJOP opnieuw vastgesteld en wordt gekeken worden naar de nieuwe behoefte.

 

Planmatig onderhoud grijs nog drie jaar ten laste van de reserve

De afgelopen jaren zijn we gefaseerd toegegroeid naar de structurele benodigde raming conform het MJOP. Dit gefaseerd toegroeien betekende dat we jaarlijks een bedrag hebben onttrokken aan de reserves. Inmiddels blijkt dat we (nog) niet echt de financiële ruimte hebben om de (meer)kosten volledig structureel te kunnen dekken vandaar dat we voorstellen nog drie jaar lang een bedrag van € 100.000 te onttrekken aan de reserve wegen.

 

Stoppen ondersteuning huisvesting statushouders

Deze werkzaamheden kunnen door vrijwilligers en stichting VluchtelingenWerk worden uitgevoerd. De formatie zal via natuurlijk verloop vrijvallen (Noaberkracht). 

 

Onderhoud zandwegen uitbesteden

Momenteel wordt het onderhoud van de zandwegen door Noaberkracht in eigen beheer uitgevoerd. De interne kosten bedragen € 85.000. De wegenschaaf wordt niet vervangen. De machinist gaat in 2021 met pensioen. Deze vacature zal dan niet worden ingevuld. De werkzaamheden zullen voor € 50.000 worden uitbesteed. Dit levert voor Tubbergen een meevaller op van € 20.000.

 

Herijken bermmaaisel afvoeren

Er zijn zeker mogelijkheden om de beoogde ombuiging te behalen. Daarbij kan zelfs een plus op de biodiversiteit worden behaald. Ons areaal en de onderhoudsmethoden bieden daar kansen voor. Momenteel worden oplossingen met betrekking tot het bevorderen van de biodiversiteit onderzocht.

In een nadere rapportage zullen we hier op terug komen.

Nieuw beleid

De beleidsvoornemens van het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) zijn in het najaar van 2019 vastgesteld. Daadwerkelijke (volledige) uitvoering is afhankelijk  van de financiele ruimte die al dan niet beschikbaar komt.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x €1.000)

Jaarcijfers 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Openbare ruimte en mobiliteit

-3.277 -3.062 -3.185

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk.