Programma Milieu

Informatie Programma Milieu (klik hier)

Algemeen

Het uitgangspunt van de gemeente Tubbergen is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang.

Afval wordt in de gemeente Tubbergen opgehaald door ROVA, daarnaast zijn er twee afval brengpunten waar inwoners hun afval kunnen brengen. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.

Verbonden partijen

Binnen het programma Milieu kennen we een aantal verbonden partijen:

  • Regio Twente: op het gebied van kennisoverdracht en –uitwisseling, samenwerken op diverse milieuthema’s en duurzaamheid.
  • Twence B.V.: Twence is het afvalverwerkingsbedrijf dat al het huishoudelijk afval en veel van het bedrijfsafval binnen de regio Twente verwerkt. Meer informatie is te vinden via de volgende link:  Twence.
  • ROVA: ROVA verzorgt voor gemeenten alle publieke taken die voortkomen uit de gemeentelijke zorgplicht voor huishoudelijk afval (afvalinzameling en -verwerking, beheer inzamelmiddelen). Meer informatie is te vinden via de volgende link:  ROVA.
  • Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT): een samenwerkingsverband van dertien Twentse en Achterhoekse gemeenten. Het OLCT is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging. Meer informatie over het OLCT is te vinden via de volgende link:  Crematoria Twente.

Actuele ontwikkelingen

Drugsafval

Op 11 maart 2019 is er door de provincie Overijssel een subsidie opengesteld voor het opruimen van achtergelaten drugsafval. Het gaat om drugsafval dat in 2018 is achtergelaten in de openbare ruimte. En voor het opruimen van de bodemverontreiniging, als gevolg van het in 2018 achtergelaten drugsafval, in de openbare ruimte. De subsidie bedraagt 50 % van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Het subsidieplafond voor 2019 is € 30.000,-. Het streven is dat de provincie Overijssel en/of het Rijk een subsidie openstellen van 100% vergoeding voor de onschuldige grondeigenaar, die geen verwijt kan worden gemaakt van dumping van gevaarlijk afval. Het kan zijn dat de provincie Overijssel en/of het Rijk het laten bij een 50% compensatieregeling. De definitieve regeling moet nog uitgewerkt worden.

 

Van ambitie naar basis

De onderstaande inspanning uit de ambitie Bereikbaar & aantrekkelijk - thema Landelijk gebied is gezien de aard van de inspanning en de positionering van de uitvoering hiervan overgedragen naar het programma Milieu. Dat betekent dat de hieronder genoemde inspanning, zowel inhoudelijk als financieel, met ingang van begrotingsjaar 2020 onder dit programma wordt verantwoord. 

Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap zoals aangegeven in de begroting 2019? Status
Uitvoering geven aan de pilot "Twents bermgras verrijkt bodemleven" binnen het plan van aanpak Circulair Terreinbeheer. Overleg met LTO/loonwerkers. Overdragen.

 

De onderstaande inspanningen uit de ambitie Duurzaam leven - thema Duurzaamheid zijn gezien de aard van de inspanningen en de positionering van de uitvoering hiervan overgedragen naar het programma Milieu. Dat betekent dat de hieronder genoemde inspanning, zowel inhoudelijk als financieel, met ingang van begrotingsjaar 2020 onder dit programma wordt verantwoord. 

Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap zoals aangegeven in de begroting 2019? Status
We gaan zelf het goede voorbeeld geven door de gemeentelijke gebouwen op te werken naar energielabel A en te voorzien van duurzame energie. Duurzame inkoop van energie en gebouwen verder verduurzamen voor 2023. Overdragen.
We stellen een revolverend 'Duurzaamheidsfonds Tubbergen' in met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Collegebesluit over een revolverend duurzaamheidsfonds inclusief fondsmanager. In dit besluit worden kaders en criteria opgenomen. Overdragen.
Op basis van monitoring en evaluaties gaan we indien nodig het afvalbeleid (de wijze van inzamelen) bijstellen. Reguliere evaluatierapportages opstellen. Overdragen.
Vervolg ketenproject (Asbestschakel). Evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen. Overdragen.
Gratis wegbrengen asbest particulieren. N.v.t. is namelijk operationeel. Overdragen.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Milieu (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo
Afval | Inzameling en verwerking huishoudelijk afval, afvalstoffenheffing. 1.418 1.654 236
Milieubeheer | Milieuprogramma en –meldingen, milieuvoorlichting, bodembescherming en –sanering, ongediertebestrijding en kadaververwijdering. 78 0 -78
Begraafplaatsen en crematoria | Openbare begraafplaats, lijkschouwing en uitvaarten, oorlogsgraven. 28 0 -28
Begroot totaal Milieu 1.524 1.654 130

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x €1.000)

Jaarcijfers 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Milieu

-398 89 130

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk.