Programma Cultuur & recreatie

Informatie Programma Cultuur & recreatie (klik hier)

Algemeen

De gemeente Tubbergen onderscheidt zich door haar rijkheid aan natuurgebieden, recreatie en glaskunst. In Tubbergen is van alles te zien en te beleven, van het prachtige coulissenlandschap tot eeuwenoude wind- en watermolens. We vinden het belangrijk om toeristisch Tubbergen op de kaart te zetten. In 2017 is Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen opgericht als opvolger van de VVV. Deze stichting richt zich op de marketing van het toerisme in Tubbergen voor en door ondernemers uit de gemeente. De stichting werkt hierbij nauw samen met TwenteMarketing.  

Bezoekers van de gemeente Tubbergen zijn erg positief en waarderen hun verblijf in onze gemeente gemiddeld met een 8. De meeste toeristen die Tubbergen aandoen zijn 55 jaar of ouder en komen naar onze gemeente voor de natuur en de mogelijkheid om te fietsen.

Op Beleef Tubbergen is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente!

Verbonden partijen

Binnen het programma Cultuur en recreatie dragen we als gemeente via de Regio Twente bij aan actief recreëren en genieten van natuur en landschap in onze drie Twentse recreatieparken: het Rutbeek (Enschede), het Hulsbeek (Oldenzaal) en het Lageveld (Wierden).

Actuele ontwikkelingen

Van ambitie naar basis

De onderstaande inspanningen zijn overgedragen van de ambitie Leren & Talent - thema Kunst & Cultuur naar het programma Cultuur & recreatie in de basisbegroting. Dat betekent dat de hieronder genoemde inspanningen, zowel inhoudelijk als financieel, met ingang van begrotingsjaar 2020 onder dit programma worden verantwoord. 

Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap zoals aangegeven in de begroting 2019? Status
Gemeente Tubbergen ontvangt over de periode 2017 t/m 2020 subsidie van Provincie Overijssel in het kader van het project ‘Cultuur aan de basis’ voor alle basisscholen in Tubbergen. Naast taal en rekenen stimuleert de gemeente de creativiteit en talentontwikkeling op de basisscholen. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. De voorwaarden zijn vastgelegd in het ‘Cultuurplan TOF uit de kunst’.  Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken. Overdragen
De gemeente Tubbergen heeft met de Stichting Federatie van Muziekgezelschappen Tubbergen en Kaliber Kunstenschool Enschede voor de periode 1 januari 2017 tot en met 1 juli 2022 een overeenkomst gesloten tot het verzorgen van muziekonderwijs tot de leeftijd van 21 jaar. Dit betreft een nieuwe ambitieuze vorm en organisatie van muziekonderwijs. Hiervoor is gedurende deze periode een vaste subsidie in de begroting opgenomen. Het is van belang dat de nieuwe vorm van muziekonderwijs goed wordt gecommuniceerd en bekendgemaakt. Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken en deze nieuwe vorm van muziekonderwijs goed communiceren en bekendmaken. Overdragen
De gemeente Tubbergen heeft met de Stichting Bibliotheek Tubbergen voor de jaren 2017-2021, op basis van de visie ‘De bibliotheek als spil van de samenleving’ afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente met een daaraan gekoppelde vast bedrag in de begroting. Dit betreft ook een ambitieuze nieuwe vorm van bibliotheekwerk met als speerpunten in elke dorp het concept ‘bibliotheek op school’  en een Taalhuis voor de bestrijding  van taal-achterstanden bij volwassenen.  Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken. Overdragen

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Cultuur en recreatie (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Kunstwerken in de openbare ruimte, kunstzinnige en culturele vorming, muziekonderwijs en herdenkingen en gedenkdagen. 180 7 -173
Musea 18 0 -18
Cultureel erfgoed | O.a. stimulering en behoud van traditionele evenementen, watermolens, windmolens, Schaepmanmonument.

22

0 -22
Media | Bibliotheekvoorziening en lokale omroep 416 0 -416
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 98 0 -98
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 735 7 -728
Mutaties reserves 0 5 5
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 735 12 -723

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Cultuur en recreatie

-884 -686 -723

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk.