Kernagenda's

Inleiding op de kernagenda

Inleiding op de kernagenda

Het Maatschappelijk Akkoord (MAT) bestaat uit kernagenda’s en kernoverstijgende agenda’s. In dit hoofdstuk ziet u de kernagenda’s.

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2020 aan gewerkt gaat worden. Hierbij is aangegeven wat wij als gemeente in 2020 willen en kunnen bijdragen qua geld en capaciteit.

Albergen

Albergen

THEMA DUURZAAMHEID
Wat willen we bereiken?
 • Alle mogelijkheden van energieopwekking onderzoeken (ruimte voor experimenten).
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig?

1. Onderzoek naar eigen energiecoöperatie Albergen. 

2. Aanhaken bij bestaande initiatieven als Essenkracht.

3. Onderzoek de mogelijkheden van alle daken die geschikt zijn voor zonnepanelen.

4. Woningbouwvereniging Tubbergen wil graag samenwerken met initiatieven uit de samenleving.

5. Quick-wins draagt bij aan bewustwording, denk aan levensbestendige woningen om koken op gas om te zetten naar elektriciteit (o.a. veiligheid bij ouderen). 

6. Onderzoeken optie locatie windmolen bij de ijsbaan.

Primaire verantwoording ligt bij de samenleving.

Gemeente in de rol van regisseren, verbinden, faciliteren (voorlichting) en vooral daadkracht.
In overleg gaan met de werkgroep en plannen maken en uitwerken. Stimuleren en ondersteunen. Reguliere uren
THEMA GEZONDHEID
Wat willen we bereiken?
 • Dat de inwoners zolang mogelijk zelfstandig in Albergen kunnen blijven wonen.
 • Dat er geen eenzaamheid en armoede is in Albergen.
 • Een gezonde leefomgeving voor de leefbaarheid van het dorp.
 • Verhogen bewustzijn van de omgang met alcohol en drugs voor jongeren en hun ouders.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig?
Omzien naar elkaar en ervoor zorgen dat de mensen elkaars mantelzorger worden. - Mantelzorgondersteuning kenbaar maken. Faciliteren Inzet mantelzorgconsulent Wij in de Buurt.
Omzien naar elkaar, open Eettafel en de Kuierstie met inloopochtend. Het bezoeken van 65 plussers. Uitbreiding van de dagopvang. - Behoefteonderzoek naar uitbreiding dagopvang. Link met kern overstijgend.
Uitvoering geven aan preventiebudget onderwijs, convenant sportverenigingen.
Faciliteren Mogelijk ondersteuning van een professional Wij in de Buurt.

Meer en betere natuur rondom het dorp.

Meer wandelpaden.

Veilige verkeerssituaties.

- - Faciliteren Geen aanvullende middelen of uren.

Bewustwordingsproces op gang brengen.

Meer voorlichting geven.

- - Faciliteren -
THEMA ONDERNEMEN
Wat willen we bereiken?
 • Een gecentreerd winkel – leefgebied met ontmoetingsplek , waar de 1e levens-behoeften aanwezig zijn; eventueel gecombineerd met woningen voor ouderen.
 • Lange termijn visie opstellen voor bedrijventerreinen en actief grondbeleid voeren. Bestaande bedrijven behouden.
 • Bouwmogelijkheden voor de ondernemers.
 • De ondernemers actief en vooraf betrekken bij beleid en regelgeving.
 • Een bewustwordingscampagne ‘koop in je eigen dorp’.  Het vergroten van de onderlinge samenwerking en de samenwerking tussen de ondernemers, de verenigingen en de inwoners.
 • Vereenvoudigen van de evenementenvergunning.
 • Behoefte onderzoek doen voor project start-ups, uitbreiding zzp'ers.
 • Het creëren van een Hightech gebiedje dat zorgt voor nieuwe bedrijvigheid.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig?
Herverkavelingsmogelijkheden onderzoeken (vragen of er ondernemers bereid zijn naar het centrum te verhuizen; wat hiervoor nodig is, hoe om te gaan met hetgeen ze achterlaten (pand)).  De werkgroep en de gemeente (faciliterende rol). In overleg gaan met de werkgroep/ondernemers  hoe zij tegen een mogelijke herverkaveling aankijken en of zij kansen zien hiervoor in Albergen.   Initiator voor het eerste overleg. 

Faciliteren.
Verkenning binnen reguliere uren bedrijfsconsulent.
Inzet gebiedsregisseur (bereidheid tot verhuizen; helpen bij planvorming; bewustwording koop in eigen dorp bevorderen etc.) Werkkapitaal: € 10.000 (via kernoverstijgende agenda).
Gemeente breed de rol van de gemeente bij het grondbeleid t.a.v. bedrijventerreinen, samen met de partners, onder de loep nemen en indien gewenst de huidige aanpak wijzigen. Ondernemers en de gemeente. Wordt meegenomen in de kernoverstijgende
agenda Werk aan de Winkel.
Initiator gesprek

Wordt meegenomen in de kernoverstijgende
agenda Werk aan de Winkel.
Het onder de aandacht brengen van de bouwmogelijkheden voor de ondernemers in Albergen. De gemeente. Ondernemers zijn aan zet. Gemeente is faciliterend. Aangeven welke mogelijkheden er nog zijn voor de ondernemers om te bouwen / uit te breiden. Faciliteren N.v.t.
De ondernemers actief en vooraf betrekken bij beleid en regelgeving:  nemen we mee bij het gemeente breed inventariseren van de wens en behoefte aan een Visie op Ondernemen. Ondernemers en de gemeente. Bijeenkomst met alle besturen van de ondernemersverenigingen afgerond, wordt verder meegenomen in agenda Werk aan de Winkel. Bijeenkomst faciliteren Wordt meegenomen in de kernoverstijgende agenda Werk aan de winkel 
Het in kaart brengen van de ondernemers in Albergen en gezamenlijk nadenken hoe deze bewustwording te creëren en wie hiervoor nodig is (verenigingen, inwoners etc.). Ondernemers/inwoners. Wordt meegenomen in de kernoverstijgende
agenda Werk aan de winkel
Geen rol (wellicht ondersteuning buur(t)man)  Wordt meegenomen in de kernoverstijgende agenda Werk aan de winkel 
Vereenvoudiging van de evenementenvergunning: In overleg met de gemeente hoe we dit aan kunnen pakken. Ondernemers Overleg tussen gemeente en organisatoren van evenementen in Albergen.  Initiator eerste gesprek. Reguliere uren
Behoefte onderzoek voor project start ups, uitbreiding ZZP'ers: Dit punt nemen we gemeente breed mee bij de kernoverstijgende agenda; goed vestigingsklimaat creëren voor start ups en bestaande bedrijven.  Gemeente en ondernemers Met ondernemers in gesprek (gemeente breed) hoe zij dit zien. Initiator gesprek Reguliere uren
Creëren van een Hightech gebiedje dat corgt voor nieuwe bedrijvigheid: Meenemen in kernoverstijgende agenda bij onderzoek hoe aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren. (wellicht actieve acquisitie door nieuwe bedrijven te benaderen met hoogwaardig personeel die een positieve invloed hebben op het dorp).  Gemeente en ondernemers Verdere verdieping door met ondernemers in gesprek te gaan. Initiator gesprek Reguliere uren
THEMA SPORT EN BEWEGEN
Wat willen we bereiken?
 • Het centraliseren van de sportaccommodaties. Dit biedt de mogelijkheid voor omnisport.
 • Eén ingang voor alle sporten en het vergroten van de sociale functie van de verenigingen in de sport (betrekken minder draagkrachtigen).
 • Vitale inwoners in Albergen.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig?

1. De werkgroep concrete plannen/visie laten maken, met ondersteuning van de gemeente.

2. Na denken over ruimtelijke ordening (locaties).

De werkgroep. Het instellen van een werkgroep op dit thema. Daarna het opstellen van een visie, plannen maken. Ondersteunen en stimuleren. Reguliere uren.

1. Het bevorderen van de samenwerking tussen de sportverenigingen

2. Samenwerking met verenigingen, gemeente, TOF-onderwijs en kinderopvang. 

3. Koppeling met Cultuurhoes en de dagbesteding.

4. Wens voor een sportmakelaar.

5. Visie op centraliseren sport.

De werkgroep, sportverenigingen, onderwijs, kinderopvang, Cultuurhoes. Een overleg inplannen waar alle betrokken partijen bij aanwezig zijn. Stimuleren en waar nodig ondersteunen.

Inzet verenigingsondersteuner en of buurtsportcoaches.

Koppeling met robuuste sportstructuur, zie thema Maatschappelijk Vastgoed.

1. Het sporten stimuleren voor zowel de jongeren als de ouderen vanwege de gezondheid.

2. Breedtesport, waarbij voldoende aanbod bestaat voor de jeugd.

  Het instellen van de werkgroep. Stimuleren en waar nodig ondersteunen Inzet verenigingsondersteuner en of buurtsportcoaches.
THEMA WONEN EN GROEN
Wat willen we bereiken?
 • Een mooi centrum in het midden van Albergen (op de plek van Miets/tankstation met winkels (eerste levensbehoeften).
 • Aansluiten bij de woningbehoefte van de jongeren en de ouderen  in Albergen.
 • Dat Albergen een aantrekkelijk en mooi groen dorp wordt. Zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig?

1. Met de initiatiefnemers en de eigenaren van het pand Miets en het aangrenzende tankstation in overleg en plannen maken.

2. Onderzoeken of er behoefte is voor woningen voor ouderen, gezondheidscentrum en of het kerkplein bij deze plannen betrokken kan worden?

3. Overleg met de middenstanders i.v.m. bereidheid om te verhuizen naar het centrum?

4. Overleg met de parochieraad om het kerkplein bij het centrumplan te betrekken.

5. Invulling  (gedeeltelijke) leegstand in basisschool Kadoes. Het pand wordt niet meer volledig benut.

Projectontwikkelaar met ondersteuning van de gemeente en de Werkgroep.

Wachten op goedkeuring van het ingediende
plan.

Plan Zenderseweg – Hobergenstraat betrekken bij centrumplan: is afhankelijk van uitkomsten overleg werkgroep Zenderseweg, op basis daarvan vervolgstappen bepalen.

 

Gesprekken voeren

Stimuleren en
Begeleiden van ontwikkelingen

Voorstellen schrijven

De ingezette processen om samen met de kernen de woonbehoefte in te vullen worden voortgezet.

Uren worden meegenomen in de kernoverstijgende agenda Wonen.

1. Zorgen voor betaalbare woonruimte voor jongeren en ouderen.

2 . Stimuleren doorstroming.

3. Overleg en plan maken met de woningbouwvereniging.

4. Structuur aanbrengen in afstoten van woningen van de woningbouwvereniging.

De werkgroep met ondersteuning van de gemeente. Afspraken maken (gemeente, TOF en de woningstichting). Ondersteunen en stimuleren

Reguliere uren

Inhaalslag maken i.v.m. achterstallig onderhoud groen in de bebouwde kom. Onderzoeken of we gaan vervangen of gaan veranderen. Aan de hand hiervan verdere plannen maken. De werkgroep en de WBV. Wachten op vaststelling Nota Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG). Uitvoeren  Reguliere uren

Verfraaiing van de rotondes bij binnenkomst van Albergen. Plannen maken om dit zo spoedig mogelijk op te pakken. De werkgroep samen met de gemeente. De rotondes adopteren van de provincie en ze in eigen beheer hebben. Stimuleren  Reguliere uren

1. Het groen in het buitengebied behouden. 

2. Een uniforme werkwijze voor bermonderhoud Onderhoud van groen in de bebouwde kom.

3. Houtwallen en bomen in het buitengebied niet zomaar laten verdwijnen.

4. Kwaliteitsverbetering openbare looppaden.

De werkgroep samen met de gemeente. Wordt meegenomen in de nota Kwaliteit Openbaar Groen (KOG). Opstellen van de beleidsnota. Reguliere uren

Meer aandacht voor bordenvervuiling. Gemeente. Nagaan of dit past c.q. aansluit bij het bestaande beleid van de gemeente. Faciliteren en stimuleren. Reguliere uren

Financiële kaders

Financiële kaders uit de begroting 2019

In de begroting 2019 zijn voor de kern Albergen aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het thema "Ondernemen". Deze zijn meegenomen onder de kernoverstijgende agenda "Werk aan de winkel" - thema "Ondernemen". 

 

Wat is er in 2020 extra voor nodig?

De  ambities voor 2020 voor de kern Albergen worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's. 

Fleringen

Fleringen

THEMA GEZONDHEID
Wat willen we bereiken?
 • Een goede fysieke, sociale en mentale gezondheid voor de inwoners van Fleringen.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?

Zie speerpunten thema gezondheid: 

1. Vitale verenigingen en betere samenwerking tussen verenigingen en maatschappelijke organisatie zoals de school.

2. Vitaal oud worden en langer in Fleringen blijven kan o.a. door het inzetten op het voorkomen van eenzaamheid en goede voorzieningen voor ouderen.

3. Een betere mix tussen jong en oud. Van elkaar kun je leren en samen kun je meer.

4. Minder alcohol- en drugsgebruik en minder roken bij de jongeren in Fleringen.

Werkgroep "Fleringen met mekaar". Uitvoering project: de vitale beweging. Ondersteunen en faciliteren mede door de inzet van Wij in de buurt. Reguliere uren, vanuit het sociaal domein is er ondersteuning voor dit project.
THEMA INRICHTING / OPENBARE RUIMTE
Wat willen we bereiken?
 • Een visie voor de dorpsentree waarin de belangen / wensen van alle inwoners zo goed mogelijk zijn meegenomen.
 • De historie van Fleringen (Herinckhave) is terug te zien in de dorpsentree.
 • De dorpsentree moet verkeersveilig zijn.
 • Een open kerkplein.
 • Dorpsommetjes, met de mogelijkheid om ook korte wandelingen te maken voor ouderen.
 • Vitaliteitstuin voor jong en oud.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?

Werkgroep Herinrichting Entree Fleringen heeft het plan gereed.

Op dit moment ligt er een subsidieaanvraag van € 150.000 bij de provincie i.h.k van gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.

De totale kosten van het plan zijn: € 631.275. De werkgroep wil het plan presenteren aan het college en de raad. Het plan mag en kan in fases uitgevoerd worden binnen de gestelde financiële kaders.        

Werkgroep HEF/Gemeente. Wanneer er gebruik gemaakt gaat worden van de subsidie gebiedsontwikkeling NOT zal het plan voor 1-1-2021 uitgevoerd moeten worden. 

In overleg met Fleringen bepalen wie opdrachtgever wordt.

In gesprek blijven met Fleringen over oplossingen voor het tekort.

Het bedrag dat in 2019 beschikbaar is gesteld, blijft staan (€ 100.000)

THEMA SCHOOL NAAR KULTURHUS
Wat willen we bereiken?
 • Behoud van kwalitatief goed onderwijs in Fleringen. Behoud van identiteit en functies in De Spil (Kulturhus). Eigen entree voor kinderopvang / school en eigen entree voor Kulturhus. 
 • Doorgaande lijn van 0-12 jaar met ook contactmomenten tussen jong en oud.
 • Zorg dat het allemaal niet te krap wordt.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?

1. Het bureau M3V advies & management heeft in opdracht van de werkgroep ‘School naar de Spil’ een programma van eisen opgesteld. Dit programma van eisen is tot stand gekomen a.d.h.v.  de input die verzameld is  middels deskresearch en werkbijeenkomsten met de school en kinderopvang.

2. De werkgroep ‘School naar de Spil’, zal op basis van het programma van eisen één scenario uitwerken  voor de verplaatsing van de school naar het Kulturhus. Bij dit scenario wordt rekening gehouden met een uitbreiding van +/- 250 m².

Werkgroep 'School naar de Spil', de gemeente en schoolbestuur TOF.

Dat is afhankelijk van de besluitvorming van het totaalplan.

Opstellen van een concreet projectplan met fasering.
Bespreken met Fleringen in hoeverre gemeente kan ondersteunen.

Verantwoordelijkheden vastleggen in samenwerkingsovereenkomst TOF, Gemeente en Stichting.

Ondersteunen en faciliteren.

In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is een budget van € 300.000 opgenomen voor de verbouwing van de school.
Voor de uitwerking van dit plan zijn ambtelijke uren nodig. Deze worden meegenomen en waar nodig bekostigd vanuit het budget Maatschappelijk Vastgoed.

Zie kernoverstijgende agenda. 

THEMA WONINGBOUW
Wat willen we bereiken?
 • In Fleringen moeten voldoende beschikbare woningen zijn voor iedereen die graag in Fleringen wil wonen, met name voor jong en oud.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
Indien er behoefte is aan verdere uitwerking van dit thema, zal vanuit het dorp Fleringen hiervoor een werkgroep in het leven moeten worden geroepen. Fleringen. De volgende stap zal komen uit de analyse van de enquêteresultaten.
Tevens wil Fleringen scenario's ontwikkelen m.b.t. bestaande schoolgebouw.
Ondersteunen en faciliteren. De ingezette processen om samen met de kernen de woonbehoefte in te vullen worden voortgezet.
Uren worden meegenomen in de kernoverstijgende agenda Wonen.

Financiële kaders

Financiële kaders uit begroting 2019

In de begroting van 2019 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de dorpsentree in Fleringen en € 5.000 procesgeld voor het thema "School naar Kulturhus". 

 

Wat is er in 2020 extra voor nodig?

Voor initiatieven met betrekking tot het samenvoegen van maatschappelijk vastgoed zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Fleringen. Deze uren zijn meegenomen in de kernoverstijgende agenda Duurzaam leven - thema Maatschappelijk  vastgoed. Daarnaast is het procesgeld voor het thema "School naar Kulturhus" toegevoegd aan het procesgeld maatschappelijk vastgoed. 

De overige ambities voor 2020 voor de kern Fleringen worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's. 

Geesteren

Geesteren

THEMA MUZIEK EN CULTUUR
Wat willen we bereiken?
 • In Geesteren 2030 worden Geesternaren van alle leeftijdsgroepen op een actieve, maar ook passieve manier betrokken bij muziek en cultuur in ons dorp. Dit is van belang om de leefbaarheid optimaal te houden; muziek en cultuur zorgen voor verbinding, plezier en ontspanning. Zij hebben een zichtbare plek in ons dorp.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
Overdekte open lucht voorziening
Het podium op het Noaberplein moet worden omgebouwd tot een overdekte muziekkoepel met optimale akoestiek.

Muziek/cultuurcoach aanstellen
Hij of zij wordt de spin in het web om het muziek- en cultuuraanbod in Geesteren te verbinden en versterken. Door verbindingen te leggen tussen groepen en verenigingen, door ze te adviseren en te begeleiden om toekomstbestendig te worden. Deze persoon kan ook de gezamenlijke agenda van alle activiteiten en een database van muzikanten gaan opzetten en beheren. Bovendien zorgt de coach voor een sterkere verbinding tussen schoolkinderen en muziek/cultuur.

Projectkoor
We constateren dat het aantal koren in Geesteren is gedaald. Enerzijds omdat de rol van de kerk een andere is geworden. Maar anderzijds ook, omdat het bestaande aanbod niet volledig aansluit bij de wensen. Dat betekent dat we moeten vernieuwen. Sommige zangliefhebbers willen zich liever inzetten voor een koor op projectbasis, al dan niet samengesteld op basis van muzieksoort (pop, jazz enz.) of voor een speciale (éénmalige) uitvoering. Ook ligt er een wens om een schoolkoor op te richten.

Strippenkaart
Muziek- en culturele activiteiten hebben een positieve uitwerking op de intelligentie en sociale vaardigheden van kinderen. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De schoolomgeving biedt een prachtkans om kinderen enthousiast te maken voor culturele en muzikale activiteiten. Ook in de buitenschoolse activiteiten. Het doel is om met de bijna 25 culturele en muzikale organisaties een aanbod te creëren, waarbij inwoners zoveel mogelijk disciplines kunnen uitproberen aan de hand van een strippenkaart.

Multifunctionele oefenlocatie
Een belangrijke voorwaarde om de droom werkelijkheid te laten worden, is de toevoeging van een multifunctionele ruimte aan de bouw van de nieuwe school. Een ruimte die voldoet aan alle technische wensen van de verschillende organisaties. Ook op het gebied van akoestiek. Kort gezegd: een podiumvoorziening en oefenlocatie. Voor gezelschappen, koren, muziekvereniging, bands enz. Maar ook voor de leerlingen van de school om hun culturele talenten te laten zien. Belangrijk is ook dat er binnen de school ruimte is voor individuele (muziek)lessen.
De werkgroep onderzoekt zelf de mogelijkheden en wensen voor de openluchtvoorziening, het projectkoor en de strippenkaart.

Van de gemeente wordt ondersteuning (financieel en inzet) verwacht voor het aanstellen van de muziek/ cultuurcoach.

Met behulp van deze coach kan het projectkoor en de strippenkaart ook sneller en beter worden gerealiseerd.

De gemeente moet de wens voor realisatie van een multifunctionele ruimte meenemen in de plannen voor de nieuwbouw van de basisschool.
Met inzet van muziek en cultuurcoach de plannen uitwerken. Ook realisatie muziekkoepel, eventueel in samenhang met nieuwbouw school. Van de gemeente wordt verwacht dat ze de werkgroep ondersteunt met advies en middelen.

De werkgroep zal veel zelf kunnen doen, maar waarschijnlijk wel een financiële bijdrage vragen voor de overdekte openluchtvoorziening, het aanstellen van de muziek/ cultuurcoach en de realisatie van de multifunctionele locatie als onderdeel van de nieuwe school.
Uren ondersteuning door ambtenaar, vergelijkbaar met 2019. Was toen onderdeel van structurele takenpakket en behoeft geen extra financiering.

Geen financiële bijdrage.
THEMA REGIONOMISCH GEESTEREN
Wat willen we bereiken?
De ambitie is het realiseren van een compact centrum in Geesteren. Van Hamer tot Kottink met winkels en horeca.
Daarvoor willen we het volgende bereiken:
 • Ook in 2030 nog een levendig centrum waar de 1e levensbehoeften-plus (ook kapper, fietsenzaak etc. ) verkrijgbaar zijn. 
 • Levensvatbaar houden en behouden van huidige winkelaanbod Geesteren (aanbod =reden om in Geesteren te blijven wonen).
 • Verjonging van het ondernemersbestand om continuïteit te waarborgen.
 • Behouden van klanten uit Langeveen en Manderveen die in Geesteren hun inkopen doen.
 • Bewustwording voor de continuïteit van het winkelaanbod.
 • Verkeersluw centrum (geen vrachtverkeer, landbouwverkeer), maar winkels wel bereikbaar met de auto.
 • Andere invulling van het huidige kerkplein.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
Verder gaan op de ingezette weg (bv gesprekken voeren met ondernemers, aan de slag met onderzoek Kadaster) en afwachten uitkomsten locatie onderzoek nieuwbouw school. Ook kerk meenemen in het proces. Nieuwe invulling kerkplein is ook een optie. Wel belangrijk dat we het huidige enthousiasme vasthouden en dat dit niet weg ebt. Dus het locatie onderzoek moet snel gestart worden.

Gebiedsregisseur op pad sturen in Geesteren. Deze persoon krijgt een aantal opdrachten mee waaronder het verder vergroten van bewustwording bij bestaande ondernemers om na te denken over hun toekomst en de toekomst van hun onderneming. Met ondernemers die binnen afzienbare tijd stoppen bespreken hoe de toekomst er uit ziet. Kijken waar mogelijk beweging in zit (herverkaveling – ruilen). Ook richten op eenpitters / zzp'ers die mogelijk gezamenlijk een ruimte willen in Geesteren (naar voorbeeld Tom Linneman – bieb). Rabobank wellicht optie?

Kijken of het bestaande winkelaanbod wellicht kan worden uitgebreid met een groentezaak, een ijssalon, een visboer, wellicht gecombineerd met elkaar met zuivel. Geen luxe zaken maar ‘basiszaken’.

Mogelijkheden ‘gat in de markt’ zaken / pop-up stores meenemen in het proces. In gesprek met pandeigenaren/projectontwikkelaars. Mooiste zou zijn als de huurder naar elders verhuisd en de pandeigenaar die niks wil het nakijken heeft.

Het samenbrengen van winkels werkt positief. Men versterkt elkaar (bijvoorbeeld DA en Plus). Hoe dichter bij elkaar des te groter de versterkende werking.

Mogelijke acties om verder vorm te geven / uit te werken:
 • Verbinden van jonge toekomstige ondernemers aan huidige ‘oudere’ ondernemers met het oog op mogelijke opvolging en ook om ‘oudere’ ondernemers bekend te maken met social media. Social media biedt kansen voor uitbreiding klantenkring. ‘Winkeliershub’.
 • Organiseren van een bijeenkomst/rondgang/open huis van alle bedrijven in Geesteren, Langeveen en Manderveen. Bekendheid hiermee vergroten, onderlinge samenwerking verstevigen, inwoners informeren wat er allemaal is (koop in je eigen dorp-bewustzijn).
 • Onderzoeken of er zaken aan te trekken zijn zoals Ten Cate – Vinylparadijs – Hamer waarvoor mensen van buiten naar Geesteren komen. Wellicht idee om hier aantrekkelijke randvoorwaarden voor te scheppen.
 • Met verenigingen in gesprek om belang ondernemers/winkeliers aan te geven voor leefbaarheid Geesteren (oa sponsoring) en hen vragen hun leden hier bedacht op te maken. Als de ondernemers er niet meer zijn, gaat de contributie omhoog.
 • Daarnaast ook verenigingen aangeven: koop bij de lokale ondernemers.
 • Onderlinge samenwerking tussen winkeliers bevorderen en inwoners binden door bijvoorbeeld een gezamenlijke spaarpas uit te brengen. Bij elkaar brengen van mensen/partijen etc. leidt tot nieuwe ideeën: altijd goed om te doen.
Gemeente: aanjagen en faciliteren. Eventueel ook financieel bijdragen om zo laatste zetje te geven om ontwikkelingen mogelijk te maken.

Gemeente zou ook risico kunnen nemen door bijvoorbeeld pand(en) te kopen zodat deze niet in handen van projectontwikkelaars vallen waar ‘niet mee te praten val’” – geen direct belang bij een levendig Geesteren hebben (komen van buiten; hebben geen noodzaak om te bewegen). 

Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden voor vestiging van ‘trekkers’ die bezoekers van buiten naar Geesteren kunnen brengen.

Gemeente ervoor zorgen dat bestemming winkels op panden centrum behouden blijft (geen woonbestemming van maken).

Als winkels meer gecentreerd worden naar centrum dan wel realiseren van voldoende parkeergelegenheid. Bijvoorbeeld door kerkplein te herinrichten (naar voorbeeld Tubbergen).

Werkgroep economie en werkgelegenheid ‘voelspriet-functie’ : aangeven richting gebiedsregisseur met wie het handig is om in gesprek te gaan.

Ondernemersvereniging / andere Geesternaren: organiseren van open huis bedrijven inclusief mogelijkheid bieden aan mensen die niet zelf kunnen komen
Afhankelijk van de gebiedsontwikkeling rondom de school wordt duidelijk wat het vervolg wordt van deze werkgroep. Dit kan enerzijds het stoppen van de werkgroep zijn wanneer de gebiedsontwikkeling zich alleen op de school en directe omgeving richt.
Anderzijds kan dit een herstructurering van het centrum zijn inclusief verleggen van verkeersstromen en realiseren van een centrumplein in combinatie met de nieuwbouw van de school en de ruime omgeving daaromheen.
Gemeente is aanjager, facilitator. Draagt financieel bij en is opdrachtgever van de gebiedsregisseur.


- Ambtelijke inzet (afhankelijk van het aantal en omvang van concrete verzoeken) binnen de reguliere uren.

- € 10.000 voor het voortzetten van de gebiedsregisseur.

- € PM voor het opkopen van panden. Afhankelijk van positie die gemeente inneemt in actieve grondpositie. Mogelijke financiële bijdrage is afhankelijk van aantal en omvang van initiatieven. Hierover moet een apart besluit genomen worden

- € PM. voor kleinschalige aanpassingen in de openbare ruimte. Hierover moet een apart besluit genomen worden.

THEMA VITAAL GEESTEREN
Wat willen we bereiken?
De ambitie is dat Geesteren het vitaalste dorp van de gemeente wordt. Waar inwoners hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor gezonde levensstijl, ondersteund door technologie en zo nodig geholpen door een pro-actief team van zorg- en welzijnsaanbieders. 
Dit willen we bereiken door de realisatie van het de doelen uit het plan van Aanpak Vitaal Geesteren: 
 • Mensen inzicht bieden in vitaliteit, hoe je dit kunt beïnvloeden en de mogelijkheden van technologie daarbij.
 • Mensen inzicht bieden in hun eigen vitaliteit en programma’s voor hen zelf om vitaliteit te werken.
 • Het vergroten van het gebruik van technologie voor vitaliteitsdoeleinden d.m.v. het  realiseren van een demonstratie omgeving waar mensen ervaring op kunnen doen met technologie geschikt voor dit doeleinde.
 • In een soort van virtuele spelcompetitie waar Geestenaren gezamenlijk maar elk op hun eigen niveau aan hun vitaliteit te werken.
Tijdens de bijeenkomst over het Maatschappelijk Akkoord is daar aan toegevoegd:
 • Oprichten van een zorg coöperatie met als doelgroep ouderen (vanuit een breed concept opgezet).
 • Meer voorzieningen voor jongere ouderen (gezonde leefstijl  ontwikkelen).
 • Onze kracht van verbinden te gebruiken voor een eigen invulling van wensen/mogelijkheden.
 • Een open club gedachte bevorderen voor alle onderwerpen die de vitaliteit van onze inwoners bevorderen.
 • Inwoners met een handicap moeten overal binnen kunnen komen.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
Binnen de werkgroep MD2030 vitaal Geesteren is een plan van aanpak Vitaal Geesteren gemaakt. Waarin concrete acties zijn ontwikkeld om aan de slag te gaan met zorg vitaliteit en technologie. Voorbeelden voor 2019 zijn:

1. Realisatie van de fysieke infrastructuur voor de demofaciliteit, afspraken met ROC, Saxion en UT omtrent de inzet van studenten, eerste bijeenkomst met doelgroepen.

2. Thematische activiteiten en bijeenkomsten met verschillende doelgroepen en eerste studentopdrachten op de verschillende thema’s van vitaliteit.

3. Realisatie zelf check op vitaliteit.

Tijdens de avond van het Maatschappelijk akkoord is afgesproken dat we de volgende twee acties gaan doen:
 • Verder gaan op de ingezette weg en onderzoeken hoe thema’s zoals tijdens de bijeenkomst MA genoemd (zie onder kopje ‘Wat willen we bereiken’) betrokken worden bij het plan van aanpak Vitaal Geesteren.
 • Geesteren gaat verder bouwen aan een sterk sociaal netwerk nodig om de ambitie te verwezenlijken.
Gemeente: desgevraagd meedenken en faciliteren. Eventueel ook financieel bijdragen om zo laatste zetje te geven om ontwikkelingen mogelijk te maken.
Rond het thema bereikbaarheid (gemeentelijke) gebouwen voor inwoners met een handicap wordt door de gemeente een onderzoek gedaan;

Geesteren: aanjagen en het uitwerken van de plannen. Het betrekken van jongeren bij de plannen rond Vitaal Geesteren binnen bijvoorbeeld de open club gedachte.
Daarbij wordt samenwerking gezocht met zorg- en welzijnsaanbieders, inwoners die werkzaam zijn in zorg en welzijn, onderwijs van basisschool tot universiteit, sportverenigingen, inwoners en ondernemers.
Binnen de samenleving Geesteren is men sterk in het verbinden en het elkaar opzoeken (ons kent ons).
Uitvoeren plan van aanpak  2019 en vervolg daarvan.  Desgevraagd meedenken en faciliteren.

Eventueel ook financieel bijdragen om zo laatste zetje te geven om ontwikkelingen mogelijk te maken.

Rond het thema toegankelijkheid (gemeentelijke) gebouwen voor inwoners met een handicap wordt door de gemeente een onderzoek gedaan. 

50 uur op jaarbasis voor meedenken en faciliteren van werkgroep Vitaal Geesteren.

Afhankelijk van de vervolgplannen wordt een verzoek gedaan om daar aan bij te dragen. Uitvoering in 2019 moet uitwijzen hoe hoog dit bedrag is.

 

THEMA VOORZIENINGEN (BASISSCHOOL)
Wat willen we bereiken?
De gezamenlijke ambitie van gemeente en Geesteren is om zo spoedig mogelijk een nieuw gebouw te bouwen waar basisonderwijs kan plaatsvinden. Waarbij er zoveel mogelijk verbindingen worden gelegd met andere functies zodat kinderen veilig en beschermd kunnen opgroeien in Geesteren, met voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling door middel van spelen en leren.  

Dat willen we bereiken door een objectief en neutraal onderzoek door derden waarin de volgende punten aan bod komen: 

 • Verkeersveiligheid.
 • Gevolgen voor bedrijvigheid en leefbaarheid kern.
 • Samenwerking met verenigingen, versterken daar waar mogelijk door samenwerking, kan ook op twee locaties.
 • Multifunctionaliteit.
 • Herontwikkeling  mogelijkheden vrijkomende locaties.
 • Tijd en procedures, hoe lang duren beide opties?
 • Gevolgen voor sport.
 • Gevolgen voor kerk en Erve Kampboer.
 • Gevolgen voor leefbaarheid voor heel dorp.
 • Niet los zien van de omnivereniging, wederom versterken daar waar mogelijk door samenwerking, kan ook op twee locaties.
 • Kerk erbij betrekken, school in kerk, t.b.v. draagvlak, ook gebouw; wat is te combineren muziek / bieb o.i.d., andere functie kerk.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
Een extern en onafhankelijk locatie onderzoek. Op basis daarvan een keuze voor een locatie en dan het uitwerken van (bouw)plannen voor die locatie. De gemeente is aan zet en heeft de leiding. Zij zal samen met een afvaardiging uit Geesteren en van TOF onderwijs een bureau moeten aanstellen die het locatieonderzoek gaat uitvoeren.  Tekenen en ontwerpen en planologisch voorbereiden van nieuwbouw school in combinatie met andere functies waardoor een multifunctionele accommodatie ontstaat.  Gemeente is financier van de nieuwbouw, waarbij TOF Onderwijs opdrachtgever is van de nieuwbouw voor wat de schoolfunctie betreft.
Over de bouw, financiering, eigendom en de exploitatie van de multifunctionele gedeelten zullen nog aanvullende afspraken gemaakt moeten worden.
Uren voor zowel de faciliterende/ stimulerende rol als ondersteunende rol voor realisatie multifunctionele accommodatie. Deze worden meegenomen en waar nodig bekostigd vanuit het budget Maatschappelijk Vastgoed. Zie kernoverstijgende agenda. 

THEMA VOORZIENINGEN (WONEN)
Wat willen we bereiken?
De ambitie is om te blijven bouwen, blijven zorgen voor een aanbod van nieuwbouwkavels. Er moet dynamiek in de bouw blijven. Zodat jonge en oude mensen in Geesteren blijven wonen. Dat betekent volgens ons:
 • Bouwen voor jong en oud, geen appartementen. Als we willen dat de jeugd blijft dan moeten er betaalbare woningen komen, tot € 200.000.
 • Ook betaalbare huurwoningen.
 • Kleinere kavels op Hutten II, ga met een gezonde mix van geïnteresseerde bouwers en gemeente om tafel en maak een maatwerk bouwplan in fases.
 • Voor ouderen moeten seniorenwoningen komen: laagbouw, tuin erbij, in een hofje, combinatie jong en oud bij elkaar, soort van knooperf. We zitten niet op hoogbouw te wachten. Geen Almere.
 • Door nieuwbouw komen bestaande woningen vrij. Inbreiding is belangrijk: Geesteren moet Geesteren blijven. Gebruik hier plekken voor waar veel ruimte is (bijv. Veldhuis).
 • Gemeente stimuleert kleine projecten (jong en oud in 1 project).
 • Woningen alleen zijn niet voldoende om jeugd te binden, ook werk in de buurt, feesten en sociale binding zijn belangrijk.
 • Levensloopbestendig bouwen.
 • Mensen mogelijkheid geven om te bouwen dus blijven zorgen voor beschikbare bouwkavels.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
Misschien is een enquête onder de jeugd en ouderen een goed idee, een goed onderzoek naar de behoefte. Behoefte kan zitten in bestaande woningen of in nieuwbouwkavels, dus het  onderzoek of de enquête gaat iedereen aan.

Gesprek aangaan tussen gemeente en geïnteresseerden. Op micro niveau kleine plannen bekijken, waarbij ook gekeken kan en moet naar bv oudere woningen die slecht geïsoleerd zijn mogelijk in team compacte nieuwbouw binnen het dorp.
Voor het realiseren van nieuwbouwkavels in Geesteren heeft de gemeente een leidende rol.

 In de keuze welk type woningen en op welke locatie wordt de werkgroep MijnGeesteren2030 nauw betrokken.

Als meer bekend is over de nieuwbouw van de school en de gebiedsontwikkeling willen we, naast de woonwensen voor de groep starters, eenzelfde onderzoek gaan doen voor de 'ouderen' in Geesteren.

Plan Hutten 2 wordt ontwikkeld met name voor starters en voorbereid voor uitgifte in 2021.

Onafhankelijk van Hutten 2 komt er een avond voor senioren om woonwensen te inventariseren.

De gemeente heeft een leidende rol. De ingezette processen om samen met de kernen de woonbehoefte in te vullen worden voortgezet.
Uren worden meegenomen in agenda Wonen

Financiële kaders

Financiële kaders uit begroting 2019

In de begroting 2019 is € 37.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Plan van aanpak vitaal Geesteren. 

 

Wat is er extra nodig in 2020?

Voor initiatieven met betrekking tot het samenvoegen van maatschappelijk vastgoed zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Geesteren. Deze uren zijn meegenomen in de kernoverstijgende agenda Duurzaam leven - thema Maatschappelijk  vastgoed. 

De overige ambities voor 2020 voor de kern Geesteren worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's. 

De nieuwe inspanning met betrekking tot de toekomstbestendige huisvesting voor het bewegingsonderwijs in Geesteren wordt via een separaat voorstel aan de raad voorgelegd.

Harbrinkhoek/Mariaparochie

Harbrinkhoek

THEMA DUURZAAMHEID
Wat willen we bereiken?
De werkgroep duurzaamheid richt zich vooral op de energietransitie en heeft drie aandachtspunten:
 • Samen besparen.
 • Samen opwekken.
 • Gedragsbeïnvloeding.
De werkgroep richt zich via 3 Buurtkracht-groepen (1500 huishoudens) op lokale projecten.
De overall intentie is om lasten en lusten lokaal te houden. Dit betekent dat allerlei maatschappelijke en leefbaarheidsvraagstukken mede profiteren van de samenwerking. 
Harbrinkhoek/Mariaparochie (HM) wil dat de gemeente, ter bevordering van het verwijderen van asbestdaken, met een financiële regeling komt. Suggestie om in deze regeling te bevorderen dat asbest eraf gaat en zon erop.  Gemeente moet dit stimuleren.
Gedragsverandering bij alle leeftijden maar start vooral met onze jongeren.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
Via een enquête in HM is in beeld gebracht waar de behoefte ligt om samen te werken aan de energietransitie. De focus ligt voorlopig op een zonnepanelen- en isolatieproject. In oktober gaat dit daadwerkelijk draaien. Zie verder website HM. Werkgroep Duurzaamheid HM De  Werkgroep gaat van start met zonnepanelen- en isolatieproject. hiermee moet aan de slag worden gegaan. Ondersteunen en samenwerken. N.v.t.
Essenkracht is in oprichting. September 2018 vindt de formele oprichting van de stichting bij de notaris plaats   Wordt voortgezet via Essenkracht (opgericht in september 2018) Faciliteren en samenwerken (partnership) Wordt meegenomen in de kernoverstijgende agenda duurzaamheid.
Bij gezamenlijke projecten wordt een deel van het voordeel dat wordt behaald in een maatschappelijk fonds gestort voor financieren van leefbaarheidsprojecten (geld in het dorp houden). - Lokaal HM Fonds oprichten. Geen rol N.v.t.
Onderzoeken op welke wijze financiële prikkels een effectieve bijdrage kunnen leveren aan asbest erf en zon erop. Gemeente Mogelijkheden resolverend fonds en stimuleringssubsidie onderzoeken. Initiatiefnemer/beleidseigenaar Nader te bepalen
Communicatie en educatie. Gemeente Draaiboek maken Initiatiefnemer  € 7.500 per jaar (via Essenkracht zie thema duurzaamheid)
THEMA HERINRICHTING
Wat willen we bereiken?

De werkgroep herinrichting houdt zich bezig met het veiliger en leefbaar maken van de Almeloseweg en het verbinden van de dorpen.
Het doel is:

 • Dat de verkeersstromen gestroomlijnd worden/scheiding verkeersstroken (fietsen, auto’s en wandelaars)
 • Er een groener beeld ontstaat.
 • Er meer ruimte is voor recreatie
 • 30 km/u de maximum snelheid wordt.
 • Het aantrekkelijker voor wandelaars en fiets wordt voor recreatief gebruik.
 • Het overzichtelijker wordt.
 • De voorrang eenduidig geregeld is.
 • Het doel is draagvlak te creëren voor de plannen voor > 80% van het dorp).
Bedrijfsverzamelgebouw voor starters
Bedrijven uit woonwijk verplaatsen naar industrieterrein
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
De werkgroep gaat draagvlak creëren in het dorp. Er zijn samen met belanghebbenden 27 knelpunten gesignaleerd.
De werkgroep gaat bekijken of deze knelpunten meegenomen kunnen worden in het plan.
In het onderzoek wordt de ontwikkeling met betrekking tot het draagvlak voor de doorontwikkeling van de Krön en de ontsluiting van het bedrijventerrein naar Noordergraafsingel meegenomen. Ook de doorstroom Peuversweg in relatie tot veiligheid wordt hierin meegenomen.
Werkgroep Herinrichting Onderzoek naar de mogelijkheden van de ontsluiting op de Almeloseweg in relatie met ontwikkeling Krön i.v.m. nieuwe partij "Megahome" grond.  Faciliterende en adviserende rol op het gebied van verkeer, inrichting openbare ruimte, financiën/fondsenwerving.

Afhankelijk van de ontwikkeling m.b.t. de grondaankoop van de "Megahome"grond of de ontsluiting moet plaatsvinden op de Noordergraafsingel of dat Almeloseweg volstaat.
De kosten bedragen 25.000 voor de inhuur van een adviesbureau en 150 uur eigen uren. Het gaat om een proces tussen de werkgroep Inrichting en de gemeente, bijgestaan door een adviesbureau die de technische vertaling doet en de gemeente ondersteund.
Vóórdat zo’n proces kan starten, moet er duidelijkheid zijn over eventuele nieuwe uitvoeringsmaatregelen op de Almeloseweg, nu de weg in de afgelopen 15 jaar volledig op de schop is geweest.
5.000,-- extra bovenop het bedrag van 25.000,-- in verband met het onderzoek van de ontsluiting van de Krön op de Noordergraafsingel.

Op basis van een separaat voorstel wordt een besluit genomen over inzet middelen en uren voor uitvoering.

THEMA WOONCONCEPTEN
Wat willen we bereiken?
De werkgroep woonconcepten  richt zich vooral op een aantrekkelijk dubbeldorp waar jong en oud geïntegreerd samen kunnen wonen.
Wat men wil bereiken is het volgende:
 • Meer flexibele en levensloopbestendige woningen voor ouderen.
 • Kleinere en betaalbare woningen voor ouderen.
 • Jong en oud samen: Omzien naar elkaar.
 • Starterswoningen.
 • Oude woningen met potentie zijn betaalbaar te renoveren voor jongeren. Oude ontsierde plekken in het dorp worden aangepakt en mogelijk vervangen door woningen (De Spar, Hondebrink, Tibbe).
Duidelijkheid op korte termijn voor ouderen in Harbrinkhoek/Mariaparochie.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
 • Een verdieping op de enquête die in het voorjaar van 2018 is gehouden zodat er een beter beeld krijgen wie de doelgroep is achter de woonwensen die eerder uitgesproken zijn.
 • Samen met de gemeente, ondernemers (eigenaren van grond/vastgoed), inwoners, ontwikkelaars aan de slag gaan om een plan te maken en uit te voeren voor inbreiding en (door)ontwikkeling van woningen in de dorpskern die aansluit bij de woonwensen, levensloopbestendig is en beschikbaar en bereikbaar voor mensen die als gevolg van een beperkte aangepaste woonwensen hebben (ouderen, mensen met een handicap).
 • Onderzoeken de mogelijkheid om wonen in bestaande bouw voor jongeren meer aantrekkelijk te maken (renovatie e.d.).
Werkgroep Woonconcepten Zodra meer bekend is wat de mogelijkheden zijn kan
hiermee aan de slag worden gegaan.
Aanjagen van ontwikkeling, regievoeren en faciliteren van de werkgroep en andere betrokkenen.

Daarnaast optreden als bemiddelaar tussen verschillende partijen.
De ingezette processen om samen met de kernen de woonbehoefte in te vullen worden voortgezet.
Uren worden meegenomen in agenda Wonen.
THEMA ZORG
Wat willen we bereiken?
De werkgroep zorg en welzijn richt zich vooral op het thema ontmoeten en zorgen voor elkaar.
De werkgroep wil het volgende bereiken:
 • Betere zichtbaarheid van alle activiteiten in de dorpen zodat de activiteiten beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Het actiepunt is hoe de Haambrink hierin beter benut kan worden.
 • Meer ontmoetingsplekken voor jongeren (ook voor 20+).
 • Samenwerking tussen verenigingen verbeteren en tekort vrijwilligers oplossen.
 • Een deeleconomie: vraag en aanbod beter bij elkaar brengen.
 • Eenzaamheid inwoners verminderen.
 • Een belevingstuin voor jong en oud.
 • Een jongerencafé in één van de beide dorpen zodat er ook gelegenheid voor de 20+'ers is om bij elkaar te komen. 
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?

1. Samenwerking tussen verenigingen verbeteren, ook op buurtniveau. De activiteiten klein houden, zodat het laagdrempelig blijft:

 • Activiteiten op elkaar afstemmen: activiteitenkalender/website.
 • Tekort aan vrijwilligers oplossen.
 • Ondernemers meer betrekken bij verbeteren samenwerking.
 • Ondernemers en verenigingen gaan samen evenementen organiseren.


2. Fysiek goede ontmoetingsplek:

 • De Haambrink beter benutten waarbij ook gekeken wordt naar de mogelijkheden voor verruiming van de horeca.
 • Sportkantine voor meerdere doeleinden openstellen en toegankelijker maken.
 • Ook voor jongeren een ontmoetingsplek voor  20+,  jongerencafé openen.
 • Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen.
 • Hondenspeelplek realiseren (hulp bij aanvragen subsidie).
Werkgroep Zorg en Welzijn in samenwerking met de onder-steunende rol van de gemeente Doorontwikkelingen en nader overleggen. Ondersteunende/ bemiddelende rol

Reguliere inzet. Mogelijk extra inzet Wij in de Buurt.

Wat betreft ontmoetingsplek: plan verder uitwerken, daarna vervolgstappen bepalen.

Wat betreft hondenspeelplek: plan verder uitwerken, daarna vervolgstappen bepalen.

Financiële kaders

Financiële kaders uit begroting 2019

In de begroting 2019 is € 41.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Almeloseweg. 

 

Wat is er in 2020 extra voor nodig?

De ambities voor 2020 voor de kern Harbrinkhoek/Mariaparochie worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's. 

Langeveen

Langeveen

THEMA DUURZAAMHEID
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
1. Verbinding met Essenkracht versterken.

2. Vanuit de samenwerking gemeenten Noord Oost Twente op gebied van grootschalige energietransitie, de kansen voor Langeveen verkennen (daken vol met zon, kleine zonnevelden en windmolens, waterstofpilot).
Werkgroep duurzaamheid. Contact met Essenkracht aanhalen. Faciliterende rol
Informerende rol op het gebied van bewustwording en verkenning van de kansen
Reguliere uren
THEMA ECONOMIE EN RECREATIE
Wat willen we bereiken?
Als dorp de economische kansen van het toerisme benutten om de toeristische sector bij te laten dragen aan het (recreatief) voorzieningsniveau en daarmee de leefbaarheid van Langeveen. 
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?

1. Inzetten op meer promotie voor het dorp en de culturele en landschappelijke waarden (bijv. Engbertsdijkvenen).

2. Meer dag-recreatieve activiteiten realiseren in Langeveen voor jong en oud, inwoner en toerist.

3. Samenwerking versterken met gemeente Twenterand en Duitsland om toestroom van toeristen te bevorderen.

4. Inzetten op het verbeteren van de routenetwerken (wandel- en fietspaden) met name door het natuurgebied.

5. Recreatieve ontwikkeling van de zandkuil.

6. Mogelijkheden bieden aan (nieuwe) ondernemers om zich te ontwikkelen op toeristisch en recreatief gebied.

Werkgroep Toerisme, recreatie & Cultuur in het kader van ML-B2030  Als Gemeente Tubbergen in gesprek met de werkgroep toerisme en recreatie van Mijn Langeveen 2030. Faciliteren en adviseren. Uren vallen binnen toeristisch consulentschap.
Middelen: Zie kernoverstijgende agenda thema vrijetijdseconomie.
THEMA SAMENVOEGING MAATSCHAPPELIJK VASTGOED    
Wat willen we bereiken?
Één gezamenlijke maatschappelijke accommodatie voor de sportverenigingen, de basisschool, het gemeenschapshuis en mogelijke andere organisaties zoals bijvoorbeeld de fysiotherapie. Ook combi voor 0-12 jarigen;  kdv + bso  + bo (IKC-gedachte) bij elkaar. Kortom, een dorpsontmoetingsplek op één locatie voor jong en oud
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?

Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid tot realisatie van één gezamenlijke multifunctionele accommodatie voor sport, school en gemeenschapshuis, zowel haalbaarheid onderzoeken op exploitatie als op locatie.

Daarnaast onderzoek naar invulling van de vrijkomende locaties (waaronder school en Gaarf).

Werkgroep ‘Samenvoeging MV’ ihkv proces ML-B2030,  i.s.m. gemeente. Afhankelijk van wat gemeente gaat bepalen
n.a.v. het rapport TOF m.b.t. onderwijshuisvesting  Langeveen, zal st. MFA
bepalen welk scenario voor realisatie van een
multifunctionele accommodatie haalbaar is. 
Gemeente heeft faciliterende rol m.b.t.:
1. Bijdrage in financiering (i.e.g. vanuit wettelijke taak onderwijshuisvesting)
2. RO-toetsing
3. Begeleiding door buur(t)man.
4. Hulp bij subsidietrajecten. 
5. Commitment t.a.v. invulling vrijkomende locaties (woningbouw).
6. Projectbegeleider.

Inzet € 450.000,- vanuit IHP bij deelname Mariaschool.

In het lopende proces van onderzoek naar de haalbaarheid zal van de gemeente als partner naar verwachting inzet van interne deskundigheid worden gevraagd. Deze worden meegenomen en waar nodig bekostigd vanuit het budget Maatschappelijk Vastgoed. In het plan verbinding maken met uitdagingen Sociaal Domein, versterken sociale basis.

Zie kernoverstijgende agenda. Ook is een bijdrage nodig in financiering van extern deskundige hulp van maximaal € 33.000,- . Dit is in 2019 al beschikbaar gesteld.

THEMA WONEN/VOORZIENINGEN/BEREIKBAARHEID
Wat willen we bereiken?
 • Er moeten starterswoningen gebouwd worden in de koopsector.
 • Senioren moeten in Langeveen kunnen blijven wonen. Hier zullen woningen voor gerealiseerd moeten worden. Onderzoek moet uitwijzen waar de behoefte ligt.
 • Als de school verplaatst wordt dan kan deze locatie herontwikkeld worden voor woningbouw  bijvoorbeeld seniorenwoningen.
 • De gemeente moet de regie in handen houden en deze niet bij projectontwikkelaars neerleggen.
 • De busverbinding van en naar Langeveen moet verbeterd worden.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?

1. Concreet maken hoe groot de werkelijke behoefte is en naar welk soort woningen vraag is (rijenwoning of twee onder een kap).

2. Concreet maken aan welk soort woning behoefte is en of er voorkeur is voor koop of huur..

3. Bekijken of dit mogelijk is en of er voldoende woningcontingent beschikbaar is. Ook concreet maken welke behoefte er precies is.

4. De gemeente voert hierover al gesprekken.

De dorpsraad m.b.t. tot het concreet in beeld brengen van de behoeften van starters en senioren.

De gemeente m.b.t. het realiseerbaar maken van woningbouw.

Voor drie stellen wordt concreet naar
(inbreiding)bouwlocaties gezocht. Daarnaast ook onderzoek naar meerdere bouwlocaties.

Bij eventuele verplaatsing van de school de herbestemming van de oude locatie gaan bepalen. 
Van de gemeente wordt een initiërende rol verwacht.

Gemeente zal een besluit moeten nemen over toekomstige woningbouwlocatie.

De ingezette processen om samen met de kernen de woonbehoefte in te vullen worden voortgezet.

Uren worden meegenomen in agenda Wonen.

Financiële kaders

Financiële kaders uit de begroting 2019

In 2019 is € 44.000 beschikbaar gesteld voor het samenvoegen van maatschappelijk vastgoed in Langeveen en € 106.000 voor de verharding en verlichting van de Veldboersweg. In de perspectiefnota is de raming voor de verlichting van de Veldboersweg (€ 6.000) komen te vervallen, gezien in overleg met de bewoners is besloten om geen verlichting te plaatsen.  

 

Wat is er in 2020 extra voor nodig?

Voor initiatieven met betrekking tot het samenvoegen van maatschappelijk vastgoed zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Langeveen. Deze uren zijn meegenomen in de kernoverstijgende agenda Duurzaam leven - thema Maatschappelijk  vastgoed. Daarnaast voegen we het al beschikbaar gestelde procesgeld van € 44.000 toe aan deze kernoverstijgende agenda.  

De overige ambities voor 2020 voor de kern Langeveen worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's. 

Manderveen

Manderveen

THEMA DUURZAAMHEID
Wat willen we bereiken?
De belangstelling voor dit thema is op dit moment mager. 
 • Organiseren van meer ambitie voor gezamenlijk duurzame energieopwekking, nu nog individueel ingesteld (eventueel m.b.v. Essenkracht).
 • Geld verdienen met investeringen duurzaamheid; principe voor wat hoort wat!
 • Hulp bij sanering asbestdaken bij minder draagkrachtige groep eigenaren (subsidie, revolverend fonds).
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin Wat is er voor nodig in 2020?

Advies inwinnen voor:
Het goede moment om in te stappen, er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen met een beter rendement.

Aankomende (vernieuwde) technieken maken het lastig om nu te kiezen, investeren doe je voor een langere termijn.

Mogelijkheden collectieve energieopwekking (evt. Essenkracht).

Gemeente Verder informeren over het thema Duurzaamheid.

Onderzoek inzet waterstof kan resulteren  in vergelijkend onderzoek met andere alternatieven voor Manderveen. 
Informeren en inspireren. Reguliere uren.
THEMA FIETSPAD
Wat willen we bereiken?
Vrijliggend fietspad tussen Manderveen en Tubbergen.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin Wat is er voor nodig in 2020?

Op de Manderveenseweg, die de belangrijkste fietsverbinding vormt tussen Manderveen en Tubbergen, is vooral sprake van subjectieve (gevoelsmatige) onveiligheid. Dat heeft een negatief effect op de bereikbaarheid van Manderveen. Er zijn meerdere mogelijkheden om de fietsverbinding veiliger te maken. Eén van die mogelijkheden is de aanleg van een vrij liggend fietspad.

In december 2017 heeft in Manderveen een ouderwetse stemronde plaatsgevonden, waaruit bleek dat in Manderveen het meeste draagvlak is voor een vrijliggend fietspad.  In overleg met de werkgroep fietsverbinding heeft een onafhankelijk persoon, in opdracht van de gemeente, verkennende gesprekken gevoerd met betrokken grondeigenaren om te inventariseren of er draagvlak is voor een vrij  liggend fietspad. Over het algemeen zijn de betrokken grondeigenaren positief over de aanleg van een vrij liggend fietspad. Men ziet het nut er wel van in. 

De gemeente gaat na een positief besluit van de gemeenteraad in het kader van de behandeling van de begroting 2019 om de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen, een proces in gang zetten om dit verder op te pakken.

Gemeente Aanbesteding en uitvoering. Gemeente is trekker. De kosten van de realisatie zijn geraamd op € 1.750.000, incl. de kosten van de voorbereiding en uitvoering. In 2018 is het resterende bedrag van € 750.000 dat nog tekort was, beschikbaar gesteld.

De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld van € 500.000.

THEMA HUISKAMER
Wat willen we bereiken?
 • Saamhorigheid en leefbaarheid versterken in Manderveen.
 • Een ontmoetingsplek creëren waarin het rijke verenigingsleven, school en zorg bij elkaar komen. Om te ontmoeten, te zorgen en elkaar te versterken.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin Wat is er voor nodig in 2020?

De werkgroep in Manderveen heeft het plan ‘Huiskamer Manderveen’ (verbouwing huidige Kulturhus) uitgewerkt en bij de gemeente ingediend.
De gemeenteraad heeft op 19 februari 2018 besloten om:  € 500.000 te reserveren voor dit plan, onder voorbehoud van het definitief doorgaan ervan.

De volgende punten moeten nu verder opgepakt en uitgewerkt worden:

1. Gesprekken voeren met de huidige eigenaar van het plangebied t.b.v. eigenaarschap inwoners Manderveen.

2. Verdere invulling organisatiestructuur, werven subsidies, opstellen bestemmingsplan/procedure, verder uitwerken van het voorontwerp tot definitief ontwerp en bestek en aanbestedingstraject.

Gemeente Tubbergen, Werkgroep Manderveen Verdere uitwerking van de plannen door de werkgroep, gericht op bestemmingsplanprocedure afronden en start uitvoering. Het eigenaarschap ligt bij Manderveen en de gemeente heeft een faciliterende en een meer ondersteunende rol in plaats van een toetsende rol. Middelen zijn al gereserveerd:
· € 500.000 al gereserveerd uit MD 2030 door gemeenteraad.  
· € 600.000 IHP al vastgesteld. 

Voortzetting ingeslagen weg van 2019 (interne adviseurs bij betrokken).

Benodigde uren worden meegenomen en waar nodig bekostigd vanuit het budget Maatschappelijk Vastgoed. Zie kernoverstijgende agenda.

THEMA PROCES MIJN DORP MANDERVEEN
Wat willen we bereiken?
 • Een stuurgroep Mijn Manderveen 2030 (nieuw leven inblazen). De dorpsraad kan deze rol (nu) niet op zich nemen, i.v.m. een te kleine bezetting.
 • Een dorpsraad met meer body is daarvoor nodig.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin Wat is er voor nodig in 2020?

Men heeft geen pasklare oplossing voor versterking van de dorpsraad. Dit zal toch vanuit Manderveen zelf moeten komen.

Concrete resultaten (voortgang in realisatie Huiskamer en fietspad), om ook het enthousiasme van de samenleving en alle werkgroepleden vast te houden.

Inwoners Manderveen/ dorpsraad. Voortzetting van de ingeslagen weg. Dorpsraad heeft coördinerende rol. Inzet werkgroepen voor specifieke thema's of uitwerking van vragen/concrete projecten. Als daar behoefte aan is, kan de gemeente meedenken. Binnen reguliere werk.

THEMA WONINGBOUW
Wat willen we bereiken?
De ambitie is dat er voor elke doelgroep en voor elke portemonnee een betaalbare woning beschikbaar is (zowel huur als koop) om de leefbaarheid van het dorp in stand te houden of zelfs te vergroten. Iedere doelgroep moet in Manderveen kunnen wonen. Jong en oud moeten in Manderveen kunnen blijven wonen.
 • Er moeten voldoende reguliere laagbouw woningen zijn, geschikt voor senioren. Dit kan zowel koop als huur zijn.
 • Senioren moeten in Manderveen kunnen blijven wonen. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. Ze zijn de drijvende kracht achter veel vrijwilligerswerk.
 • Jongeren moeten zich gaan vestigen in Manderveen in plaats van in omliggende kernen.
 • Toekomstbestendige woningen bouwen die geschikt zijn voor meerdere doelgroepen zodat jong en oud door elkaar wonen. 
 • Jong en oud moet door elkaar wonen. Dit is goed voor de sociale controle, leefbaarheid, saamhorigheid en de ervaring die oud op jong over kan brengen. Ook een vorm van mantelzorg kan dan toegepast worden.
 • Er voor zorgen dat er doorstroming van woningen ontstaat zodat elke doelgroep in Manderveen kan blijven.
 • Er moeten voor elke doelgroep en elke portemonnee woningen beschikbaar zijn. Ook voor starters.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin Wat is er voor nodig in 2020?

Om de woningbouwplannen te kunnen realiseren die men wenst zal eerst realisatie van de ‘Huiskamer’ moeten plaatsvinden. De plek van de school zal dan vrij komen. De gemeente zal moeten kijken of er voldoende woningcontingent beschikbaar is om hier meerdere woningen te kunnen realiseren. 

We zullen in eerste instantie moeten afwachten of de ‘Huiskamer’ gerealiseerd gaat worden. Het gaat om reguliere laagbouw woningen en geen appartementen.

Mogelijke acties / ideeën om verder vorm te geven / uit te werken:
1. De starters op de markt/jongeren in beeld krijgen en hun wensen duidelijk te krijgen.

2. Kijken of op de kavels voor starterswoningen ook duplex woningen gerealiseerd kunnen worden  en kijken of hier interesse voor is. 

3. De personen die binnen enkele jaren een levensloopbestendige woning wensen, in beeld brengen.

4. Een contactpersoon of adviseur moet proberen deze mensen bij elkaar aan tafel te zetten en ze met een initiatief te laten komen. Dit kan met ondersteuning vanuit de gemeente.

Gemeente met Mijn Dorp 2030.

Manderveen moet, eventueel met ondersteuning van de gemeente, duidelijk de behoefte in beeld brengen van vooral de starters. Zoeken zij een duplexwoning, een rijtjeswoning, een huurwoning of bijvoorbeeld een appartement. Dit geldt vooral voor de groep vrijgezelle jongeren in het dorp.

Als de locatie van de school vrijkomt dan zal de gemeente moeten kijken of het mogelijk is om hier woningbouw te realiseren en hoeveel woningen eventueel gerealiseerd kunnen worden.

Nadat behoefte in kaart is gebracht, samen met de gemeente de vervolgstap bepalen.  Aanjagende rol.
Manderveen (Werkgroep Wonen) kan dit zelf doen, eventueel met ondersteuning van de gemeente.


Als de locatie van de school vrijkomt dan zal de gemeente moeten kijken of het mogelijk is om hier woningbouw te realiseren en hoeveel woningen eventueel gerealiseerd kunnen worden. Manderveen kan zelf in beeld brengen  welke invulling dan gewenst is.
De ingezette processen om samen met de kernen de woonbehoefte in te vullen worden voortgezet.
Uren worden meegenomen in agenda Wonen.

Financiële kaders

Financiële kaders begroting 2019

In de begroting van 2019 is een bedrag van € 105.000 als procesgeld (extra benodigde ambtelijke inzet) en een bedrag van € 750.000 als projectgeld beschikbaar gesteld voor het fietspad Manderveen. In het tweede programmajournaal van 2019 is aangegeven dat het procesgeld in 2019 niet (geheel) benodigd is geweest, gezien de inspanning is uitgevoerd binnen de reguliere capaciteit voor ambities waar we dachten extra ambtelijke inzet nodig te hebben. Daarom is een bedrag van € 10.500 terug gegaan naar de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Aan procesgeld resteert dus € 95.000 voor 2020. 

 

Wat is er in 2020 extra voor nodig?

Het blijkt dat we voor  de aanleg van het fietspad Manderveen minder aanvullende uren nodig hebben dan bij het opstellen van het oorspronkelijke MAT is ingeschat. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 42.000. Dit bedrag hoeven we dus niet te onttrekken aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Resteert € 53.000 aan procesgeld voor het fietspad Manderveen en € 750.000 aan projectgeld. Daarnaast is eerder reeds een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor het fietspad Manderveen.

Daarnaast is in 2020 extra capaciteit benodigd voor het project Huiskamer Manderveen. Gezien er in meerdere kernen initiatieven spelen rondom maatschappelijk vastgoed, is deze extra capaciteit meegenomen in de kernoverstijgende agenda Duurzaam leven - thema Maatschappelijk vastgoed. 

De overige ambities voor 2020 voor de kern Manderveen worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's. 

Reutum

Reutum

THEMA BEHOUD VOORZIENINGEN
Wat willen we bereiken?
 • Een leefbaar Reutum met in elk geval behoud van de bestaande voorzieningen en mogelijk zelfs een beperkte uitbreiding.
 • Behoud van de (maatschappelijk betrokken) ondernemers in Reutum.
 • M.b.t. vrijkomende woningen inbreiding en doorstroming stimuleren.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
 • Voorzieningen meer combineren/samenvoegen waardoor ze elkaar kunnen versterken en beter levensvatbaar zijn.
 • Het kulturhus draait financieel (nog) goed, maar zou nog meer gebruikt kunnen/moeten worden. Het combineren/samenvoegen van functies kan hiertoe bijdragen, bijv. de combinatie met school of een supermarkt.
 • Een supermarkt met de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in combinatie met andere functies. Voor de haalbaarheid zijn echter lage exploitatiekosten en vooral ook bewustwording bij de inwoners nodig. Als opties voor combinatiefuncties zijn genoemd post servicepunt, dorpsbibliotheek, terrasfunctie, koffietafel, open eettafel, maaltijd- en bezorgservice en de optie om (oudere) klanten te halen/brengen.
 • Verdere aanvulling van voorzieningen zou gericht moeten zijn op jonge kinderen. Bijv. een natuurspeelplaats.
 • In kaart brengen van bestaande functies en panden en bekijken of deze functies gebundeld kunnen worden of anders ingevuld kunnen worden (bijv. Kulturhus en school) (dit punt is verplaatst vanuit thema wonen naar thema behoud voorzieningen).
Werkgroep Voorzieningen / Initiatiefnemer supermarkt Verder gaan op de ingeslagen weg. Op basis van de gevoerde gesprekken en geconstateerde knelpunten of hulpvragen verdere afspraken maken (bijv. via een gezamenlijke bijeenkomst) met diverse voorzieningen om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren, hoe knelpunten en  gemeenschappelijk uitdagingen op te pakken.

Daaruit afleiden van concrete, haalbare en gedragen acties, dit vervatten in een actieplan en in 2020 tot uitvoering brengen.

Zo nodig en nuttig (blijkend uit de stappen hierboven): onderzoek naar samenvoeging/versterking voorzieningen in het centrum.
Meedenken in ontwikkelingen

Faciliteren in de rol van juiste bestemming /vergunningverlening.
Stimuleren en aanjagen van mogelijke inbreidingen.

Ondersteunen bij inventarisatie van kansen en mogelijkheden.

Uren voor zowel de faciliterende/ stimulerende rol als ondersteunende rol bij  inventarisatie van mogelijkheden. Deze worden meegenomen en waar nodig bekostigd vanuit het budget Maatschappelijk Vastgoed. Zie kernoverstijgende agenda.

Wellicht vervolgens een bijdrage in de opstartkosten voor initiatieven m.b.t. combinatie/samenvoeging  voorzieningen.
THEMA GEZONDHEID
Wat willen we bereiken?
 • Behoud van bestaande verenigingen en voorzieningen en de ‘schwung’ erin houden.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
 • Inzetten op preventie alcohol en drugs (ook een rol voor de verenigingen).
 • Versterken ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers.


In eerste instantie ligt het initiatief bij betrokkenen uit Reutum, maar daarbij is wel behoefte aan (gemeentelijke) ondersteuning. Het betreft een gemeentelijk thema, op dit moment is er geen behoefte om iets te doen met dit thema. N.v.t. N.v.t.
THEMA KLIMAATNEUTRAAL
Wat willen we bereiken?
 • Bewustwording m.b.t. duurzaamheid vergroten
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
 • Verbinding met Essenkracht versterken.
 • Vanuit NOT de kansen voor Reutum opnieuw verkennen.
Werkgroep Duurzaamheid Verder informeren over het thema Duurzaamheid.                                                                T.a.v. het zonneveldje een principeverzoek indienen. Faciliterende rol
Informerende rol op het gebied van bewustwording en verkenning van de kansen
Evt. subsidie voor duurzaamheidsinitiatieven
Ondersteuning bij initiatieven en informerende rol bij bewustwording en verkenning kansen
Via Essenkracht

Afhandeling principeverzoek binnen reguliere uren.
THEMA VERENIGINGEN
Wat willen we bereiken?
 • Betere samenwerking tussen verenigingen voor behoud van verenigingen en activiteiten
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?

1. Activiteiten op elkaar afstemmen.

2. Website met o.a. een jaarplanning van de activiteiten van alle verenigingen.

3. Gezamenlijk overleg met de verenigingen met als doel betere samenwerking tussen verenigingen. In eerste instantie insteken op het afstemmen van de activiteiten. Daarna kijken op welke gebieden samenwerking nog meer zinvol is bijvoorbeeld combineren van vrijwilligers en besturen, subsidies, gezamenlijke inkoop, plannen en organiseren van evenementen.

4. (Welkom) informatiepakket voor nieuwe inwoners met inzicht in wat is er te doen in Reutum, waar en bij wie kan ik terecht. Het idee is om dit pakket persoonlijk door een inwoner uit Reutum te overhandigen (een buddy).

5. Vernieuwen website Reutum met als doelstelling verbeteren communicatie en afstemming tussen verenigingen.

6. Multifunctioneel gebruik voetbalveld v.v. Reutum.

7. Kulturhus gezelliger inrichten.

8. Activiteiten clusteren.

De verenigingen in Reutum . Er is een werkgroep die zich bezig houdt met dit thema Het opzetten en vervaardigen van de website. Verbinden, informatie delen vanuit de gemeente en overdragen van kennis vanuit andere dorpen.

Wat betreft de digitale agenda ondersteuning bieden vanuit digitaal dorpsplein.

Ondersteuning van ‘WIJ in de buurt’. Uren van Wij in de Buurt zijn beschikbaar voor Reutum.

Uren: verenigingsondersteuner voor de ondersteuning in de samenwerking tussen verenigingen (Wij in de Buurt).

Middelen beschikbaar vanuit de gemeente voor de website: 1000 euro vanuit Mijn Dorp 2030 "ondersteuning kleine initiatieven".

Naast uren en middelen is aangegeven dat de volgende punten nodig zijn:

 • Een kartrekker voor dit thema.
 • Een goede redacteur voor de website.
 • Een website die gebruiksvriendelijk is en geen extra werk oplevert voor de verenigingen.
 • Draagvlak bij de verenigingen
  (Door Reutum zelf in te vullen).


THEMA WONEN
Wat willen we bereiken?
 • Vraag en aanbod zoveel mogelijk in overeenstemming brengen om te voorzien in de woonbehoefte van verschillende doelgroepen (zowel jongeren als ouderen)
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
 • Realisatie van betaalbare starterswoningen (zowel koop als huur).
 • Te onderzoeken in hoeverre de behoefte bestaat om bijv. naar een woonvorm voor ouderen te verhuizen.
 • Inbreidingslocaties zoals bijv. ‘Bekke ontwikkelen passend bij de woningbehoefte.
 • Meer bekendheid geven aan de mogelijkheden die bijv. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bieden.
 • Doordat jongeren zich niet inschrijven bij de woningbouwstichting is onvoldoende in beeld wat de behoefte is. (jongeren zouden vrijblijvend en kosteloos de behoefte kenbaar dienen te maken aan de Woningstichting). De woningbouwbehoefte .voor jongeren zou daarom ook in beeld moeten worden gebracht.
 • Bij bestaand en nieuw kavelaanbod  zorgen voor realistische kavelgrootte. Dit kan ook worden bereikt door herverkaveling.
Werkgroep Wonen Gemeente In overleg met de werkgroep Wonen komen tot het bepalen van de bouwlocatie(s). Daarna de de benodigde planologische procedure starten. Aanjager/gesprekspartner om inbreidingslocaties van de grond te krijgen. Ook met een financiële prikkel kan de boel in beweging worden gebracht.

Het maken van een doorkijk m.b.t. de ontwikkelingen en behoeften en wat dit betekent voor de woningmarkt.

In het kader van het kwalitatieve behoefteonderzoek heeft de gemeente hierin een leidende rol.
De ingezette processen om samen met de kernen de woonbehoefte in te vullen worden voortgezet.
Uren worden meegenomen in agenda Wonen.

Financiële kaders

Financiële kaders uit de begroting 2019

Voor verschillende thema's zijn in 2019 aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Reutum, die zijn meegenomen in de kernoverstijgende agenda's gezien het thema's zijn die in meerdere kernen spelen. 

 

Wat is er in 2020 extra voor nodig?

Voor initiatieven met betrekking tot het samenvoegen van maatschappelijk vastgoed zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Reutum. Deze uren zijn meegenomen in de kernoverstijgende agenda Duurzaam leven - thema Maatschappelijk  vastgoed. 

De overige ambities voor 2020 voor de kern Reutum worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's. 

Tubbergen

Tubbergen

THEMA DUURZAAMHEID
Wat willen we bereiken?
 • Bewustwording m.b.t. duurzaamheid vergroten.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
 • Verbinding met Essenkracht versterken.
 • Vanuit de samenwerking gemeenten Noord Oost Twente op gebied van grootschalige energietransitie, de kansen voor Tubbergen verkennen (daken vol met zon, kleine zonnevelden en windmolens, waterstofpilot).
Werkgroep duurzaamheid Tubbergen Concrete invulling werkgroep duurzaam Tubbergen en rolverdeling i.r.t. Tubbergen Bruist. Faciliterende rol
Informerende rol op het gebied van bewustwording en verkenning van de kansen.
Reguliere uren
THEMA EEN STERK CENTRUM
Wat willen we bereiken?
 • Een compact levendig centrumwinkelgebied met een gezellig Raadhuisplein dat aantrekkingskracht heeft voor zowel de eigen inwoners als mensen van buiten Tubbergen. 
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
Verder op de door Tubbergen Bruist ingeslagen weg (vervolgstappen zetten) met aandacht voor een verlevendiging van het plein, terugdringen van leegstand en aantrekkelijk maken van de openbare ruimte en een goede nieuwe invulling voor de Verdegaalhal.
Niet langer toestaan dat auto’s in grote getale op het plein mogen en kunnen parkeren.  Autoluw maken van het centrum.  
Tubbergen Bruist als aanjager. Gebiedsmakelaar blijft op pad om mogelijke verplaatsingen te realiseren, invullen leegstand.  Faciliterend Wordt opgevangen binnen de procesgelden van Tubbergen Bruist.
Nieuwe invulling van het gemeentehuis Tubbergen, meer levendige functies in en rond het gemeentehuis. Gemeente  i.s.m. Tubbergen Bruist. Uitvoering geven aan fase 2 van het Glashoes conform raadsbesluit van 8 juli 2019. Initiatiefnemer In het besluit ter afronding van fase 1 is een voorbereidingsbudget opgenomen. Hiermee kan fase 2 van start gaan. Naast dit voorbereidingsbudget zijn ambtelijke uren nodig voor uitwerking van de deelopdrachten (uren projectleiding). Deze worden meegenomen en waar nodig bekostigd vanuit het budget Maatschappelijk Vastgoed. Zie kernoverstijgende agenda. 
Herontwikkeling locatie Verdegaalhal met een invulling die een aantrekkingskracht heeft op mensen van buiten Tubbergen. Hierbij ook aandacht voor de groene omgeving en de evt. mogelijkheden voor wonen.  Gemeente i.s.m. Tubbergen Bruist In najaar 2019 is een marktuitvraag gedaan. Afhankelijk van de uitkomsten van de marktuitvraag uitvoering van de plannen.

Bij de plannen voor herontwikkeling van de locatie Verdegaalhal en de daarbij behorende aanpassingen van de openbare ruimte worden ook de mogelijkheden voor de nodige aanpassingen van de openbare ruimte als gevolg van de gewenste uitbreiding van de Plus supermarkt betrokken. 
Initiatiefnemer Marktuitvraag wordt opgevangen binnen de procesgelden van Tubbergen Bruist.

Vervolgstappen/uitwerking binnen reguliere uren
Groenplan / Glinstering Tubbergen Bruist Afronding groenplan fase 2 in samenwerking met initiatiefnemers. Faciliteren Reguliere uren
Clustering en versterken van functies in maatschappelijk vastgoed Delle-Netwerk-Huve TZC, de Delle en Huve i.s.m. gemeente. Wachten op principeverzoek en uitspraak over de gewenste verschuivingen in functies Faciliteren Reguliere uren

THEMA GEZONDHEID
Wat willen we bereiken?
 • Een zinvolle dagbesteding voor iedereen.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
Vergroten bekendheid van alles wat er is (voorlichting en promotie).
Vergroten en samenhang en verbinding
 •  Sociale kaart
 • Internetcafe
Verminderen van de bureaucratie
Wij in de Buurt Bekendheid geven aan (taken van) Wij in de Buurt. Faciliteren Reguliere uren
THEMA SPORT ALS VERBINDENDE FACTOR
Wat willen we bereiken?
 • Tubbergen het Papendal van Twente.
 • Behoud topsport en versterken breedtesport.
 • Tubbergen als sportgemeente blijven promoten.
 • Realiseren van een kwalitatief hoogwaardige sportlocatie waar diverse sportvoorzieningen zijn geclusterd en de samenwerking met en tussen sportverenigingen optimaal is.
De uitdagingen de komende periode:
 • Ledenaanwas.
 • Vrijwilligerstekort.
 • Gebrek aan ruimte om te sporten.
 • Toegankelijkheid van de verenigingen.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
Samenwerking tussen verenigingen versterken op gebied van bv vrijwilligersbeleid ( SWTD,adviseur vrijwillige inzet) andere vormen van sport, duurzaamheid, inkoop
Samenwerking tussen school en vereniging (en zorgorganisaties en gemeente) verbeteren
 • Versterken profilering van sport binnen en buiten de school.
 • Bekendheid van de routes.
 • Vergroten toegankelijkheid voor andere doelgroepen.
 • Streven naar een inclusieve samenleving.
Verenigingen

Verenigingen i.s.m. buurtsportcoach en sportraad
In samenwerking met betrokkenen vervolgstappen bepalen Faciliteren Inzet buurtsportcoach  i.s.m. beleidsmedewerker

Voldoende ruimte creëren om te sporten: Verdeling over de andere hallen en het gebruik ervan in kaart brengen SSRT i.s.m. verenigingen en gemeente Gesprek SSRT betrokkenen over gezette stappen en nog te zetten stappen Faciliteren / initieren Reguliere uren
Ruimtelijke uitstraling van de accommodaties – veiligheid, zichtbaarheid Tubbergen Bruist i.s.m. Gemeente In samenwerking met betrokkenen vervolgstappen bepalen Initiëren + faciliteren Reguliere uren

Uitwerking van het masterplan de Eeshof Gemeente ism Tubbergen Bruist en verenigingen   Initiëren Voor uitvoering is in 2019 € 100.000 als cofinanciering beschikbaar gesteld.

Reguliere uren Openbare ruimte.

THEMA VERBINDEN IN TUBBERGEN
Wat willen we bereiken?
 1. Een breder overleg tussen school, gemeente, verenigingen (sport, muziek, cultuur), ondernemers en organisaties (Zikke, glaskunst, Hof van Tubbergen, SWTD en kinderopvang). Doel is om te kijken waar gezamenlijke belangen zijn. Van daaruit het aanbod beter op elkaar af te stemmen. 
 2. Het aanbod van aanbieders (zorg, welzijn, sport) beter laten aansluiten op de vraag van nieuwkomers (allochtoon en autochtoon) en minderbedeelden.
 3. Betere ondersteuning van vluchtelingen na de eerste 1,5 jaar. Met name op taalonderwijs en inzetbaarheid vertalers. 
 4. Kinderen moeten meer in aanraking met muziek en cultuur komen.
 5. Toegankelijkheid van gebouwen verbeteren voor minder mobiele mensen.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?

1. Een jaarvergadering/ jaarlijks overleg organiseren tussen verenigingen, school, en maatschappelijke instellingen.

2. Betere verbinding leggen tussen aanbieders. Zorgen dat mensen de weg beter vinden.

3. Link leggen tussen gemeente, stichting leergeld, taalonderwijs, vluchtelingenhulp en basisonderwijs voor betere aansluiting tussen vraag en aanbod. Als er een nieuwkomer in een wijk wordt geplaatst moet deze in de buurt/dorp worden voorgesteld en bekend worden gemaakt. Zodat ze een soort van netwerk kunnen opbouwen wat hen alleen niet lukt.

4. Evaluatie / heroverweging van de bezuinigingen op muziek, bibliotheek en cultuur.

5. Een check op alle gebouwen hoe toegankelijk ze zijn.

1. De gemeente zou het voortouw kunnen nemen voor de eerste afspraak. 

2. De SWTD / Wij in de buurt zou hier een rol kunnen spelen. Ook het Noaberteam zou een rol kunnen vervullen.

3. Gemeente 

4. Gemeente 

5. Gehandicaptenplatform gaat dit doen. Verbeterslag door gemeente

Er is geen concrete afspraak over vervolgstappen gemaakt. Het zou mooi zijn als de gemeente het voortouw neemt voor een gezamenlijk overleg over dit onderwerp. Dit onderdeel meenemen in de mogelijkheden voor verbreding Tubbergen Bruist/MijnDorp 2030.
Als er een link met kinderen is wil de school wel haar locatie beschikbaar stellen en bijvoorbeeld in de nieuwsbrief zorgen voor communicatie
Zie de kolom, wie is aan zet. Van de gemeente wordt verwacht dat zij het voortouw neemt en de eerste stappen zet. Dit zou in overleg met SWTD/ Wij in de buurt kunnen.  Reguliere uren via verenigingsondersteuner, buurtsportcoach

THEMA VERVOLG PROCES TUBBERGEN BRUIST/MIJNDORP 2030 TUBBERGEN
Wat willen we bereiken?
 • Duidelijkheid over het vervolg van het proces Tubbergen Bruist in relatie tot MijnDorp2030 en de wensen en mogelijkheden tot verbreding.(sociaal-economische onderwerpen).  
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
Duidelijkheid verschaffen over de huidige taken van Tubbergen Bruist in relatie tot andere belangengroepen.
Inventariseren van de wensen en mogelijkheden bij verschillende partijen (zorg, cultuur, sport, dorpsraad) voor verbreding richting MijnDorp mbt sociaal-economische onderwerpen in combinatie met wellicht deelwerkgroepen.
Versterking van de communicatie over Tubbergen Bruist en de eventuele verbreding.
Tubbergen Bruist i.s.m. verenigingen. Concrete invulling en opzet van de nieuwe (verbrede) werkwijze / structuur voor Tubbergen Bruist met onderliggende werkgroepen op verschillende deelthema's.  Faciliteren, gemeente maakt deel uit van TB. Reguliere uren.
 THEMA WONEN
Wat willen we bereiken?
 • Betaalbare huisvesting voor jong en oud: er moeten seniorenwoningen komen en woningen voor starters, grondgebonden en niet-grondgebonden, in zowel de koop als de huursector en voor elke portemonnee.
 • Bouwen van levensloopbestendige woningen voor jong en oud.
 • De gemeente moet een actieve rol vervullen bij de regie in de woningbouw.
 • Goed onderhouden woonwijken.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
 • Concreet in beeld brengen welke behoefte er is onder jong en oud door onderzoek. Inventariseren hoeveel senioren er bereid zijn om te verhuizen en kijken wat ze willen en voor welk budget. 
 • In de nieuwe bestemmingsplannen mogelijkheden creëren voor seniorenwoning in de door de senioren gewenste vorm rekening houdende met het feit dat er toekomstbestendig gebouwd wordt.
 • Onderzoeken van de concrete mogelijkheden voor woningen in Tubbergen (inbreidingslocaties), waaronder bv. locatie ’t Netwerk of Verdegaalhal. Daarin ook de wenselijke/mogelijke grondpositie van de gemeente meenemen.
 • Onderzoeken van de mogelijkheden voor verplaatsbare woningen (Tiny houses) en deze plaatsen waar behoefte is.
Gemeente mogelijk in samenspraak met Tubbergen Bruist of mijn Dorp 2030. Onderzoek doen naar de exacte woonbehoefte, met name onder de doelgroep jongeren/starters en senioren.
De gemeente neemt het initiatief om samen met Tubbergen Bruist of mijn Dorp 2030 de juiste doelgroep te bepalen waarvoor op een nader te bepalen, passende locatie, woningbouw te realiseren. Afhankelijk van de uitkomsten wordt bekeken of de gemeente een grondpositie in kan of moet nemen.
 
Zorgen dat er in bestemmingsplannen gronden aangewezen worden waar deze (tijdelijke) woningen geplaatst kunnen worden.
Van de gemeente wordt een initiërende rol verwacht.
Gemeente zal een besluit moeten nemen over een mogelijke inbreidingslocaties
De ingezette processen om samen met de kernen de woonbehoefte in te vullen worden voortgezet.
Uren worden meegenomen in agenda Wonen.
 • Uitvoering plannen op de locaties De Marke, Weleveld, De Esch, Oranjestraat
Initiatiefnemers i.s.m. gemeente Uitvoering geven aan de vervolgstappen voor de betreffende projecten Van de gemeente wordt een initiërende rol verwacht.
Gemeente zal een besluit moeten nemen over mogelijke inbreidingslocaties
Reguliere uren


Uitzoeken of er levensloopbestendige woningen gebouwd kunnen worden geschikt voor jong en oud en waar ook jong en oud door elkaar woont.
Er voor zorgen dat de bestaande woningvoorraad op den duur geschikt is voor iedereen. Bijvoorbeeld door vrijstaande woningen te slopen en hier een twee-onder-een kap woning neer te zetten, door woningen met inwoning te maken of door het realiseren van kangaroewoningen.
Gemeente mogelijk in samenspraak met Tubbergen Bruist of mijn Dorp 2030. Aandachtspunt meenemen in onderzoek / verdieping, zie onder punt 1
Ook aandacht voor mogelijkheden gemengd aanbod voor jong en oud (hofjesidee)
Faciliteren Reguliere uren

Er moeten goede afspraken met de projectontwikkelaars gemaakt worden om prijsopdrijving te voorkomen. Gemeente Aandachtspunt meenemen in onderzoek / verdieping, zie onder punt 1  Faciliteren Reguliere uren
Woonwijken moeten goed onderhouden worden (zowel groen als bestrating) zodat wijken voor zowel validen als minder validen goed toegankelijk zijn. Gemeente maakt onderdeel uit van nota Kwaliteit Openbare Ruimte Uitvoeren Reguliere uren

Financiële kaders

Financiële kaders uit de begroting 2019

In 2019 is € 104.000 beschikbaar gesteld voor de uitwerking van het masterplan de Eeshof. 

 

Wat is er in 2020 extra voor nodig?

Voor initiatieven met betrekking tot het samenvoegen van maatschappelijk vastgoed zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Tubbergen. Deze uren zijn meegenomen in de kernoverstijgende agenda Duurzaam leven - thema Maatschappelijk  vastgoed. 

De overige ambities voor 2020 voor de kern Tubbergen worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's. 

Vasse

Vasse

THEMA DUURZAAMHEID
Wat willen we bereiken?
 • Gemeente Tubbergen haakt aan bij de landelijke doelstelling om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Hieronder wordt verstaan opwekking van 100% CO2 neutrale duurzame energie. Het tussendoel is om in 2023, 20% duurzame opwekking van energie te realiseren en 6% energiebesparing.
 • Vasse en de buurtschappen energieneutraal maken in de nabije toekomst is het doel. Zij willen als gemeenschap een duurzame toekomst creëren voor zichzelf, maar ook voor de volgende generaties. Zij willen niet afwachten, maar zelf het heft in handen nemen en daarmee aan de slag gaan.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?

Geen gebruik meer van fossiele brandstoffen, maar duurzame vormen van energieopwekking.

Enige jaren geleden is in Vasse energiecoöperatie Energiek Vasse opgericht. Samen met de inwoners van Vasse, Mander en Hezingen wil Energiek Vasse investeren in duurzame projecten.

Energiek Vasse wil de energieneutraliteit bereiken door middel van energiebesparing en bewustwording van de lokale bevolking en bedrijven enerzijds en het duurzaam lokaal opwekken van energie anderzijds.

Het geld wat verdiend wordt met het opwekken van duurzame energie kan ook weer worden geïnvesteerd in de gemeenschap, zo doen ze het met elkaar en voor elkaar! Zij proberen dat te bereiken door het opzetten en uitvoeren van diverse projecten. 

Coöperatie Energiek Vasse, Gemeente, Inwoners De coöperatie heeft ervoor gekozen om zelf geen grootschalige projecten op te pakken, maar hiervoor de aansluiting bij Essenkracht te zoeken. De coöperatie heeft zich tot doel gesteld om vooralsnog uitsluitend een verbindende rol in de bewustwording voor het thema duurzaamheid te willen vervullen. Daarbij wil men zich er in eerste instantie op richten om op kleinschalige wijze de bewustwording bij de doelgroep jongeren te creëren. De wil is er in Vasse maar de nodige kennis ontbreekt. Zij willen graag geholpen worden door de gemeente met kennis, voorlichting en agendasetting over regelgeving.

Kortom Vasse wil beter gefaciliteerd en gestimuleerd worden waarbij de gemeenten lef moet tonen om buiten de gebaande paden te denken.

Regels zijn slechts een hulpmiddel maar mogen niet de remmende factor worden.
Reguliere uren
THEMA SPORT EN BEWEGEN
Wat willen we bereiken?
Een toekomstbestendig en gezond sportklimaat en verenigingsleven in Vasse behouden door o.a. de volgende voorzieningen te realiseren:
 • Bouw van een multifunctionele (speel)hal, te gebruiken voor handbal, voetbal, scouting, school, volleybal etc. 
 • Aanschaf matten t.b.v. vloer sportzaal Eschhoes t.b.v. multifunctioneel gebruik.
 • Multifunctioneel terrein voor alle verenigingen, sporten, activiteiten etc. bij voorkeur bij het Eschhoes (ultieme doel voor de lange termijn)  
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
Er is een plan gemaakt om een (speel)hal te realiseren.

Het plan is al met de gemeente besproken. Kernwethouder Roy de Witte heeft aangegeven dat er een gezonde balans moet zijn, sport en bewegen en de toekomst. Niet bouwen voor leegstand. Ook moet de exploitatie en het beheer door Vasse zelf gedaan worden 

Aanschaffen van vloermatten in sportzaal ’t Eschhoes zodat deze ruimte multifunctioneel gebruikt kan worden

T.a.v. samenwerking sport en verenigingen wordt door de handbal, voetbal en volleybal samen naar het jeugdbeleid gekeken. Idee is om de instroom gezamenlijk aan te pakken. Kinderen kunnen dan kennis maken met alle sporten en daarna een keuze maken

Ouderenverenigingen werken ook samen en stemmen activiteitenagenda’s met elkaar af.
Werkgroep S&V is eigenaar en kartrekker voor het realiseren van de  initiatieven Herinrichting sportcomplex S.V. Vasse. S.V. Vasse is momenteel bezig met het
haalbaarheidsonderzoek en wil direct na de zomer
2019 helderheid hebben over de haalbaarheid
hiervan. Van de gemeente zal een financiële bijdrage worden gevraagd.
Van de gemeente wordt in eerste instantie ondersteuning verwacht bij de verdere planvorming met een open en meedenkende houding m.b.t. herinrichting Sportcomplex S.V. Vasse.Met betrekking tot de herinrichting Sportcomplex S.V. Vasse wordt ook een bijdrage van de gemeente verwacht.

Financiële bijdrage van ca. € 100.000 in de realisatie
van de herinrichting sportcomplex
S.V. Vasse. Deze bijdrage is afhankelijk van consensus op een aantal vragen (o.a. aankoop grond, sanering en fundering Beerpad, verwijderen bomen, realiseren oversteekplaats, bestemmingsplan, verkeersbesluit). Indien blijkt dat extra middelen hiervoor nodig zijn, moet hiervoor een apart besluit worden genomen.

Hiermee wordt het complex toekomstbestendig gemaakt. Door het meer multifunctioneel van karakter te maken is de verwachting dat de herinrichting bijdraagt aan de leefbaarheid van Vasse. Daarnaast wordt door de herinrichting voorzien in meer ondersteuning voor het vrijwillig kader.

THEMA TOERISME EN LANDBOUW
Wat willen we bereiken?
De combinatie van natuur, cultuur, landbouw en toerisme in goede harmonie verder  versterken waardoor Vasse een aantrekkelijk en leefbaar dorp blijft, zowel voor inwoners als toeristen.
 • Toerisme maximaal benutten met ruimte voor landbouw (mag geen onredelijke hinder ondervinden). 
 • Toerisme maximaal benutten met oog voor de leefbaarheid in het dorp (geen Giethoorn). 
 • De natuur in de huidige vorm behouden (zorg over bomenkap).
 • Vasse klimaatproof (agrarische bedrijven).
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
Toerisme
 • Vasse vermarkten als koploper Toerisme binnen de gemeente Tubbergen.
 • Informatievoorziening Toerisme realiseren in dorp Vasse.
 • Realiseren hogere bestedingen van de verblijfs- en dagrecreant door het vergroten van het aanbod voor dagrecreatie. O.a. activiteiten en concrete projecten ontwikkelen om fietsers langer ‘vast te houden’ en nieuwe doelgroepen (o.a. gezinnen met kinderen) aan te boren. 
 • Meer spreiding over het seizoen realiseren (overnachtingen).
 • Faciliteren invulling camping Tutenberg met meerwaarde voor leefbaar Vasse o.a. zwembad (wie neemt hierin de verantwoordelijkheid ?).

Gemeente
Faciliteren, eventueel ook financieel bijdragen om zo laatste zetje te geven om ontwikkelingen mogelijk te maken.

Dorpsraad
Aanjagen en bewaken van de ontwikkelingen/projecten, toezien op de belangen van burgers om dorp leefbaar te houden.

De werkgroep Toerisme & Landbouw
Samen met de ondernemers uitvoering geven aan de verschillende activiteiten. 

Toerisme
 • Vasse op kaart zetten (lef tonen, zie inspanningen onder ‘wat willen we bereiken’)
 • Uitwerking toeristisch (marketing) plan Vasse door werkgroep landbouw & toerisme en Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen.

Uitvoering 8 projecten.
Faciliteren, eventueel ook financieel bijdragen om zo laatste zetje te geven om ontwikkelingen mogelijk te maken. Toerisme valt binnen werkzaamheden toeristisch consulentschap. 
Cofinanciering gemeente van € 100.000  in toeristisch (marketing) plan Vasse is bij vaststelling MAT in 2018 al gereserveerd.
 • Herinrichting dorpsplein tegenover supermarkt. 
- Initiatiefnemers zorgen dat met breed draagvlak vanuit de bevolking (o.a. dorpsraad) in samenwerking met KOR van de gemeente en HOI² (als huidige contractpartner m.b.t. onderhoud van het plein) een plan worden opgesteld met daarin doel, financiering en noodzaak van de herinrichting. Gemeente heeft een faciliterende rol in de planvorming (vanuit de KOR).  Openbare Ruimte
Vanuit de KOR zijn uren beschikbaar voor ondersteuning.
Op basis van het plan moeten de kosten in beeld gebracht worden en de mogelijke financiering. Hierover moet een apart besluit worden genomen. 
Landbouw
Energie/klimaat, perspectiefvolle maatregelen om Vasse Klimaat-proof te maken gericht op de veehouderij, bodem, energiebesparing en duurzame energieopwekking (verduurzaming van de veehouderij).
Landbouw
LTO i.s.m. agrarische ondernemers.
Perspectiefvolle (agrarische) maatregelen t.b.v. Vasse Klimaat-proof (+ bewustwording)  M.b.t. landbouw flankerend faciliteren vanuit N2000. N.v.t. regulier.
THEMA WONEN EN INFRASTRUCTUUR
Wat willen we bereiken?
Wonen:
Het dorp wil bereiken dat op korte termijn een nieuwe woningbouwlocatie beschikbaar komt. Er zijn geruime tijd geen nieuwe plannen aan de markt toegevoegd. Er zijn verschillende inspanningen gepleegd op inbreidingslocaties; deze hebben echter niet tot een concreet resultaat (aanbod) geleid.  De opvatting in Vasse is dat er aan de randen voldoende plekken zijn om een nieuwbouwlocatie toe te voegen.
Inhoudelijk wil Vasse bereiken:
 • Op korte termijn betaalbare starterswoningen en voor senioren (kleine nieuwbouw kavels).
 • Doorstroming voor jongeren en ouderen.
 • Geen grote te dure kavels.
Verder wil Vasse woonvormen benutten die voor zowel jong als oud interessant zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het burgerinitiatief Noaberhof.
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
 • Afgelopen 3 jaar is veel met elkaar geparticipeerd (woonwerkgroep – gemeente). Vasse is van mening van de woonwerkgroep al het ‘huiswerk’ heeft gedaan. Het gevoel heerst dat er nu overeenstemming moet worden gevonden voor een nieuwe woningbouwlocatie.
 • Gemeente heeft hierin een belangrijke rol te vervullen (besluit). Als de locatie aangewezen kan worden, dan kan het dorp een perspectief worden geboden. De woonwerkgroep kan dan direct een sluitend overzicht (beeld) aanleveren van de lokale behoefte, ten einde een programmering vast te kunnen stellen. Het dorp heeft geen behoefte meer aan verdere participatie, zonder dat een gezamenlijk perspectief bestaat over op welke woningbouwlocatie(s) zal worden ingezet.
 • Op de woningbouwlocatie Steenbrei III wordt één vrijstaande kavel opgesplitst in twee kleinere kavels. Doelstelling is om een tweekapper te kunnen realiseren, dat meer aansluit bij de concrete vraag. 
Gemeente  In samenspraak met themagroep MD de andere potentiële locaties beoordelen en zo mogelijk benutten binnen de kwantitatieve mogelijkheden. Van de gemeente wordt een initiërende rol verwacht

Gemeente zal een besluit moeten nemen over een toekomstige woningbouwlocatie
De ingezette processen om samen met de kernen de woonbehoefte in te vullen worden voortgezet.
Uren worden meegenomen in agenda Wonen.
De initiatiefnemers onderzoeken de mogelijkheden en behoefte naar het  woonconcept van een meergeneratiehofje: Noaberhof (naar voorbeeld landelijk concept Knarrenhof) Initiatiefnemers m.b.t. behoefte voor een Noaberhof.

Verdere uitwerking door de initiatiefnemers van een Noaberhof, dat als inbreiding van woningbouw  gerealiseerd zou moeten worden. 
Het is een burgerinitiatief, waarin de gemeente een faciliterende rol kan vervullen om betrokken partijen voor dit concept bij elkaar te brengen.
Faciliteren en stimuleren Reguliere uren voor concept Noaberhof in relatie tot ontwikkeling Balkon.
THEMA ZORG, WELZIJN EN EDUCATIE
Wat willen we bereiken?
Een zo breed mogelijk aanbod creëren van zorg, welzijn en educatie voor jong en oud, waardoor een aantrekkelijke leefomgeving blijft bestaan om in Vasse te wonen.
Dorpshuiskamer Vasse draagt bij aan betere leefkwaliteit, vitaliteit en minder eenzaamheid voor inwoners van Vasse e.o. Dit zorgt voor minder doorstroom naar maatwerkvoorzieningen. Ambitie is doorontwikkeling tot ontmoetingsplek voor alle inwoners.
Doelstelling is:
 • Realiseren van een uitstekende voorliggende voorziening, die voorkomt dat inwoners uit Vasse e.o. doorstromen naar een maatwerkvoorziening.
 • Het langer zelfstandig laten blijven wonen van ouderen.
 • Ontmoetingsplek voor jong en oud, in combinatie met thema’s vitaliteit en gezondheid.
 • Dorpshuiskamer-aanbod als manier om mantelzorgers van de nog thuiswonende ouderen ‘te ontzien’.
 • Kunnen aanbieden van maatwerkvoorziening in Vasse.
 • Laagdrempelige en toekomstbestendige faciliteit (zowel t.a.v. gezondheid inwoners als qua rendement).
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
De themagroep ZW&E heeft een overzicht opgesteld met daarin diverse ideeën om in Vasse te kunnen blijven wonen, zoals: 24-uur zorg, Noaberhof, IKC/Jeugd (behoud kwaliteit en ruimte voor vernieuwing en doorstroom in het onderwijs), ontwikkelen van digitaal dorpsplein, doorontwikkeling dorpshuiskamer, vraag en aanbod bij elkaar brengen d.m.v. de ‘melkbus’, Vasse vitaal.  De uitdaging is nu om die ideeën concreet naar uitvoering te  brengen, dan wel lopende initiatieven verder door te ontwikkelen. In het verdere vervolg van dit proces wordt ondersteuning gevraagd. Themagroep ZW&E. Via de themagroep ZW&E worden betrokken inwoners en/of organisaties gevraagd om ideeën binnen aparte werkgroepen naar uitvoeringsfase te brengen.
Aangegeven wordt dat vrijwilligers niet altijd alle initiatieven zelf kunnen oppakken, maar soms ook deskundige professionele ondersteuning nodig hebben om het initiatief verder tot uitvoering te brengen.
Daar waar gewenst/nodig kan de gemeente bij initiatieven een faciliterende rol spelen m.b.t. het bieden van professionele ondersteuning (eventueel via ‘Wij in de Buurt’). Eventueel zou ook HOI² een rol kunnen spelen in de doorontwikkeling van initiatieven.
Er is reguliere ambtelijke ondersteuning voor ontwikkeling IKC.
Reguliere uren  
Stichting Dorpshuiskamer Vasse zit midden in het proces van doorontwikkeling om de ambities van hun doelstellingen te realiseren. Echter, de ontwikkelingen van de dorpshuiskamer overstijgen de draagkracht van de vrijwillige kartrekkers (bestuursleden stichting Dorpshuiskamer). De inzet van vrijwilligers heeft het maximum bereikt en bedreigt de (door)ontwikkeling en wellicht zelfs het voortbestaan op de langere termijn van de Dorpshuiskamer. De (door)ontwikkeling van de Dorpshuiskamer vraagt nadrukkelijk om structurele professionele ondersteuning. De gemeente wordt gevraagd hierin een faciliterende rol te vervullen. Stichting Dorpshuiskamer Vasse m.b.t. (door)ontwikkeling Dorpshuiskamer
Gemeente m.b.t. faciliteren structurele professionele ondersteuning
Stichting Dorpshuiskamer Vasse en gemeente blijven met elkaar in gesprek om scherp te krijgen wat precies de hulpvraag voor structurele professionele ondersteuning Dorpshuiskamer Vasse inhoudt, qua rol van die ondersteuner en de vertaling van die inzet in uren en/of middelen.
Tevens meer bekendheid geven aan en relatie leggen met Wij in de Buurt.
Faciliteren van de hulpvraag om structurele professionele ondersteuning. Van de gemeente wordt een faciliterende rol verwacht in het realiseren van een structurele professionele ondersteuner voor de (door)ontwikkeling Dorpshuiskamer Vasse. Hierover gaan gemeente en werkgroep met elkaar in overleg. Als deze hulpvraag duidelijk is qua rol en inzet, wordt een separaat besluit genomen of en hoe de ondersteuning geleverd wordt.

Financiële kaders

Financiële kaders uit de begroting 2019

In 2019 is voor het uitwerken van het toeristisch marketingplan Vasse € 100.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 10.000 beschikbaar gesteld voor Vasse klimaatproof en € 7.000 voor het Noaberhof Vasse. In het tweede programmajournaal 2019 is het budget ten behoeve van het Noaberhof komen te vervallen omdat de betreffende locatie is aangekocht door een particuliere ondernemer.

 

Wat is er in 2020 extra voor nodig?

Wat gaat het extra kosten in 2020? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Herinrichting sportcomplex S.V. Vasse 0 100 100

Voor initiatieven met betrekking tot het samenvoegen van maatschappelijk vastgoed zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Vasse. Deze uren zijn meegenomen in de kernoverstijgende agenda Duurzaam leven - thema Maatschappelijk  vastgoed. 

De overige ambities voor 2020 voor de kern Vasse worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren, dan wel meegenomen in de kernoverstijgende thema's. 

Kernagenda's - financieel

Financiële kaders kernagenda's

Financiële kaders uit de begroting 2019 (bedragen × € 1.000) begroot
Uitvoering van het plan van aanpak Vitaal Geesteren. 37
Samenvoegen maatschappelijk vastgoed Langeveen: uitvoering geven aan het haalbaarheidsonderzoek op locatie(s) inclusief het in kaart brengen en meenemen van de aangegeven knelpunten. 44
Fietspad Manderveen: informeren van aanwonenden en grondeigenaren over het genomen besluit,  het ontwerp uitwerken en starten met de processen voor de grondverwerving, het wijzigen van het bestemmingsplan en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. 845
Toeristisch Vasse: Vasse op de kaart zetten en uitwerken van het toeristisch (marketing)plan Vasse door werkgroep Landbouw & Toerisme en Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen. 100
Landbouw Vasse: perspectiefvolle maatregelen om Vasse klimaatproof te maken gericht op veehouderij, bodem, energiebesparing en duurzame energieopwekking. 10
Dorpsentree Fleringen: een visie voor de dorpsentree waarin de belangen/wensen van alle inwoners van Fleringen zo goed mogelijk zijn meegenomen. Voor het project is €100.000 beschikbaar vanuit de gemeente. 100
Basisschool Geesteren: de gezamenlijke ambitie van de gemeente en Geesteren is om zo spoedig mogelijk een nieuw gebouw te bouwen waar basisonderwijs kan plaatsvinden. De volgende stappen zijn afhankelijk van de resultaten van het locatieonderzoek in 2018. Daarna zal een besluit moeten worden genomen over welke locatie het wordt, waarna de uitwerking van die locatie kan starten. 25
Herinrichting Almeloseweg: de werkgroep Herinrichting houdt zich in Harbrinkhoek/Mariaparochie bezig met het veiliger en leefbaar maken van de Almeloseweg en het verbinden van de dorpen. Er wordt een onderzoek uitgevoerd door een adviesbureau om tot een gezamenlijk plan te komen met aandacht voor het draagvlak. 41
Uitwerking van het masterplan de Eeshof: overleg met betrokken partijen, grondeigenaren en aanvraag subsidie. 104
Fleringen van school naar Kulturhus: de eerste stap is het komen tot de uitwerking van de scenario's. 5
Huiskamer Manderveen 576

 

Wat gaat het extra kosten in 2020? (bedragen x €1.000)

procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Herinrichting sportcomplex S.V. Vasse 0 100 100
Totaal 0 100 100