Bereikbaar en aantrekkelijk

Inleiding Bereikbaar en aantrekkelijk

Mobiliteit

Wat willen we bereiken?

 • Verbeteren veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers.
 • Verbeteren mogelijkheden om te reizen met het openbaar vervoer.
 • Uitbreiden communicatie over verkeersgedrag.
 • Betere ontsluiting van Tubbergen via de route via Zenderen en Borne.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig voor 2020?
De bestaande openbaar vervoer voorziening verbeteren of uitbreiden met nieuwe verbindingen of mogelijkheden. Gemeente en Provincie Kwaliteitsbewaking van het OV in het algemeen is een continu proces en daarmee wordt doorgegaan. Gesprekspartner voor provincie De algemene kwaliteitsbewaking valt binnen reguliere uren
Deelnemen aan een projectgroep van provincie Overijssel en/of rijksoverheid en/of gemeenten over de verkeersproblematiek in Zenderen en Borne. Provincie Overijssel en/of Gemeente Borne Deelnemen aan een projectgroep en de belangen van de gemeente Tubbergen hierin vertegenwoordigen. Overlegpartner in projectgroep Belangen Tubbergen borgen
Continueren 100 uur in 2020

Financiële kaders uit begroting 2019

In de begroting van 2019 is procesgeld beschikbaar gesteld voor het thema "Mobiliteit" (voor vier jaar).

 

Daarnaast zijn vanuit de begroting 2018 / overdrachtsdocument zijn de volgende middelen beschikbaar:

 • Voor het verbeteren van de (fiets)verkeersveiligheid Manderveenseweg is in afwachting met de gesprekken met betrokkenen een bedrag gereserveerd van €1 miljoen.
 • Voor het aanleggen van een fietspad Veeneggeweg / Voshaarsweg is een bedrag van €50.000 beschikbaar

Landelijk gebied

Wat willen we bereiken?

 • Een innovatievere Agro  en Food sector.
 • Een bijdrage leveren aan de kringlooplandbouw door invulling ambitie Mineral Valley Twente (MVT).
 • Toekomstgerichte erven (buitengebied).
 • Samenwerken aan biodiversiteit.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
Ondersteuning van het ondernemerschap door
 • Inzet agrarisch consulent als sparringpartner  voor ondernemers.
 • Onderzoek mogelijkheden innovatie /rol  gemeente.
Gemeente i.s.m. met ondernemers / LTO (AJK). Onderzoek en inzichten verkrijgen voor kansen/knelpunten buitengebied (inzicht toekomstbestendigheid). Eigenaar en trekker € 15.000 in 2019 beschikbaar gesteld
1. Actief participeren in de netwerkorganisatie MVT 1. Partners MVT Deelname aan start proeftuinen Initiator en participeren Reguliere uren

Inzet van de ‘ervencoach’ om de individuele erfeigenaar actief te benaderen. Gemeente i.s.m. LTO. Afhankelijk van de uitkomsten evaluatie ervencoachen in 2020 vervolgstappen bepalen. Initiator en trekker € 35.000 in 2019 beschikbaar gesteld

Prestatie afspraken maken met Platform ‘Natuurlijk Tubbergen’. Gemeente i.s.m. groene organisaties.
 1. Uitvoering project natuur educatie op locatie (NEOL).
 2. Uitvoering geven versterking coulisselandschap/ landschapsdeal (aandacht voor uitvoering door Tubbergse partijen).
 3. Opstellen agenda voor  biodiversiteit.
Faciliteren

Initiator en faciliteren
€ 20.000 in 2019 beschikbaar gesteld
Reguliere uren

Financiële kaders uit begroting 2019

In de begroting van 2019 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de volgende inspanningen:

 • Innovatievere Agro & Food sector: ondersteuning van het ondernemerschap door inzet agrarisch consulent als sparringpartner voor ondernemers en onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatie.
 • Biodiversiteit: uitvoering geven aan de versterking van het coulisselandschap/landschapsdeal en het opstellen van een agenda voor biodiversiteit.
 • Procesgeld voor het thema "Landelijk gebied" (voor vier jaar).

Bereikbaar en aantrekkelijk - financieel

Financiële kaders Ambitie Bereikbaar en aantrekkelijk

Financiële kaders uit de begroting 2019 (bedragen × € 1.000) begroot
Innovatievere agro en foodsector: ondersteuning van het ondernemerschap door inzet agrarisch consulent als sparringpartner voor ondernemers en onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatie. 15
Toekomstgerichte erven: inzet van de 'ervencoach' om de individuele erfeigenaar actief te benaderen/opdrachtomschrijving ervencoach i.s.m. de NOT-gemeenten. 35
Biodiversiteit: uitvoering geven aan versterking coulisselandschap/landschapsdeal en opstellen agenda voor biodiversiteit. 20
Procesgeld thema Mobiliteit  (voor vier jaar). 20
Procesgeld thema Landelijk gebied (voor vier jaar). 100

We verantwoorden de stand van zaken van de budgetten in de reguliere P&C cyclus.

In 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd voor de ambitie "Bereikbaar en aantrekkelijk".