Wat gaat het extra kosten in 2019?

Financiële kaders MAT

Wat gaat het kosten in 2019? (bedragen x €1.000)

 

incidenteel

structureel

 
Maatregelen/inspanningen

procesgeld

projectgeld

  Dekking

 - Uitvoering van het plan van aanpak Vitaal Geesteren.

        -37.000

   

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

- Samenvoegen maatschappelijk vastgoed Langeveen: uitvoering geven aan het haalbaarheidsonderzoek op locatie(s) inclusief het in kaart brengen en meenemen van de aangegeven knelpunten.

        -44.000

   

Procesgeld maatschappelijk vastgoed

- Verbetering van de verkeersveilige situatie / de verharding van de Veldboersweg (richting Knooperf).

    

-106.000  

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

 - Fietspad Manderveen: informeren van aanwonenden en grondeigenaren over het genomen besluit, het ontwerp uitwerken en starten met de processen voor de grondverwerving, het wijzigen van het bestemmingsplan en het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

     -105.000

 -750.000

 

Reserve Mijn Dorp 2030 (€ 750.000)

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (€105.000)

 - Noaberhof Vasse: verdere uitwerking door de initiatiefnemers van een Noaberhof in Vasse, dat als inbreiding van woningbouw gerealiseerd zou moeten worden.

          -7.000

   

Procesgeld inbreiding voor uitbreiding

- Toeristisch Vasse: Vasse op de kaart zetten en uitwerken van het toeristisch (marketing)plan Vasse door werkgroep Landbouw & Toerisme en Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen.

     -100.000

   

Reserve Mijn Dorp 2030

- Landbouw Vasse: perspectiefvolle maatregelen om Vasse klimaatproof te maken gericht op veehouderij, bodem, energiebesparing en duurzame energieopwekking.

        -10.000

   

Procesgeld duurzaamheid

- Dorpsentree Fleringen: een visie voor de dorpsentree waarin de belangen/wensen van alle inwoners van Fleringen zo goed mogelijk zijn meegenomen. Voor het project is €100.000 beschikbaar vanuit de gemeente.

 

  -100.000

 

Opgenomen in de begroting 2018

- Basisschool Geesteren: de gezamenlijke ambitie van de gemeente en Geesteren is om zo spoedig mogelijk een nieuw gebouw te bouwen waar basisonderwijs kan plaatsvinden. De volgende stappen zijn afhankelijk van de resultaten van het locatieonderzoek in 2018. Daarna zal een besluit moeten worden genomen over welke locatie het wordt, waarna de uitwerking van die locatie kan starten.

        -25.000

   

Procesgeld maatschappelijk vastgoed

- Herinrichting Almeloseweg: de werkgroep Herinrichting houdt zich in Harbrinkhoek/Mariaparochie bezig met het veiliger en leefbaar maken van de Almeloseweg en het verbinden van de dorpen. Er wordt een onderzoek uitgevoerd door een adviesbureau om tot een gezamenlijk plan te komen met aandacht voor het draagvlak.

        -41.000

   

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

- Huiskamer Manderveen: de eerste stap is het voeren van gesprekken en onderhandelingen met de huidige eigenaar van het plangebied.

        -28.000

   

Projectgeld maatschappelijk vastgoed

- Uitwerking van het masterplan de Eeshof: overleg met betrokken partijen, grondeigenaren en aanvraag subsidie.

          -4.000

 -100.000

 

Kernenfonds (KGO) (€ 75.000)

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (€29.000)

- Fleringen van school naar Kulturhus: de eerste stap is het komen tot de uitwerking van de scenario's.

          -5.000

   

Procesgeld maatschappelijk vastgoed

Samen redzaam , gezond meedoen

- Meer aandacht voor noaberschap, eenzaamheid, vroegsignalering en activering om deel te nemen aan de samenleving: actief in gesprek met inwoners en verenigingen om te komen tot mogelijkheden.

        -52.000

   

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

- Onderzoeken wat de behoefte is van het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen.

        -60.000

   

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

- Eenduidigere samenwerking tussen de gemeente en haar partners in zorg en welzijn: verkenning en implementatie van één geïntegreerde toegang voor hulp- en ondersteuningsvragen.

        -10.000

   

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

- Sport en bewegen: ondersteunen bij het tot stand komen van een toekomstbestendige exploitatie en beheer van SSRT.

        -28.000

   

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

Leren en Talent

- Dorpen via Mijn Dorp en heemkundeverenigingen uitdagen na te denken en mede vormgeven aan een nieuwe vorm van behoud van cultureel en materieel erfgoed.

        -11.000

 

  -10.000

Basisbegroting programma Cultuur en recreatie, structurele middelen (€10.000) 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (€11.000)

Werk aan de winkel

- Eén inclusieve samenleving: verder uitwerken van de doorlopende leerlijn en aanpassen van de huidige organisatievorm i.s.m. gemeente Almelo, Werkplein, Soweco MO en TOZ gemeente Tubbergen.

        -38.000

   

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

- Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor aantrekken nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten, inzet van de gebiedsregisseur.

        -65.000

   

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

- Procesgeld thema Ondernemersklimaat (voor vier jaar).

        -60.000

   

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

- Structurele plaatsing van PW doelgroep bij Soweco MO.

        -10.000

   

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

- Het beeldmerk 'Glinsterend Tubbergen': financieel bijdragen aan Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen als marketingorganisatie voor gemeente Tubbergen t.b.v. de vermarkting van gemeente Tubbergen haar belangrijkste culturele, historische en natuurlijke waarden, evenementen en haar ondernemers (verblijfsrecreatie, dagrecreatie, culinair aanbod en streekproducten).

 

  -80.000

 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

Bereikbaar en aantrekkelijk

- Stimuleren van het fietsgebruik en het verbeteren van de fietsvoorzieningen.

          -3.500

   

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

- Het  veiliger maken van de fietsvoorzieningen zodat het gebruik toeneemt en de bereikbaarheid beter wordt.

          -3.500

   

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

- Innovatievere agro en foodsector: ondersteuning van het ondernemerschap door inzet agrarisch consulent als sparringpartner voor ondernemers en onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatie.

        -15.000

   

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

- Toekomstgerichte erven: inzet van de 'ervencoach' om de individuele erfeigenaar actief te benaderen/opdrachtomschrijving ervencoach i.s.m. de NOT-gemeenten.

        -35.000

   

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

- Biodiversiteit: uitvoering geven aan versterking coulissenlandschap/landschapsdeal en opstellen agenda voor biodiversiteit.

        -20.000

   

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

- Het verbeteren en uitbreiden van de communicatie over verkeersgedrag en -maatregelen, meer gebruik maken van HAH-blad en andere media, het versterken van de koppeling tussen infrastructurele projecten en verkeersgedrag en extra inzet van HAH-blad en andere media wanneer infrastructurele projecten worden uitgevoerd.

          -7.000

   

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

- Procesgeld thema Mobiliteit  (voor vier jaar).

        -20.000

   

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

- Procesgeld thema Landelijk gebied (voor vier jaar).

     -100.000

   

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (€75.000)

Procesgeld Landelijk gebied, reeds beschikbaar (€25.000)

Duurzaam leven

- We stellen een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen in met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie.

   

-10.000

Basisbegroting programma Milieu, structurele middelen (€10.000)

- We stellen een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen in met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds heeft een fondsmanager nodig.

   

 -25.000

Basisbegroting programma Milieu, structurele middelen (€25.000)

- We willen dat de woningmarkt in de gemeente Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte. We willen plannen ontwikkelen die zowel op de korte termijn voorzien in actuele, concrete behoefte, als ook op de middellange termijn verstandig zijn. We houden aandacht voor differentiatie per kern en willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te geven aan de woonprogrammering. We gaan bouwlocaties aanwijzen n.a.v. de woningbehoefte.

        -53.000

   

Procesgeld inbreiding voor uitbreiding

- We continueren de starterslening en stellen een subsidieverordening en regeling blijverslening op.

   

 -7.000

Basisbegroting programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, structurele middelen (€7.000)

- Procesgeld thema Duurzaamheid (voor vier jaar).

        -32.000

   

Procesgeld duurzaamheid

- Procesgeld thema Wonen en ruimte (voor vier jaar).

        -40.000

   

Procesgeld inbreiding voor uitbreiding

Participatieprocessen

- Borgen integraliteit tussen de ambities onderling en tussen de ambities en de initiatieven uit de samenleving.

          -5.000

   

Het totaal benodigde budget voor participatieprocessen (€461.000) wordt gedekt door inzet van verschillende bestaande budgetten. Het betreft hier de volgende budgetten:

- Verkennen hoe het besluitvormingsproces beter kan aansluiten op de nieuwe manier van werken. Zodat ook zichtbaarheid, laagdrempeligheid van de raad en de rol van de volksvertenwoordiger naar volksverbinder beter tot zijn recht komt.

          -5.000

   

 - Stimuleringsfonds (€138.000)

- Procesgeld Mijn Dorp (€111.000)

- Restant kernenbudget uit reserve Mijn Dorp 2030 (€125.000)

- Restant procesgeld Mijn Dorp 2030 uit het jaar 2017 (€30.000)

- Het daarna nog ontbrekende deel wordt onttrokken aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (€ 57.000).

- Experimenten financiering ('right to challenge', burgerbegroting).

          -8.000

     

- Herijken uitgangspuntennotitie MijnDorp2030.

          -4.000

     

- Inzicht in de processen, activiteiten, trends en analyses per kern. (DNA, kernagenda).

          -6.000

     

- Procesgeld ondersteuning via menselijke "toolkit".

     -113.000

     

- Inzet buurtmannen/buurtvrouwen + ondersteuning.

        -20.000

     

- Ondersteuning kleine initiatieven (voor vier jaar).

 

 -240.000

   

- Faciliteiten en organisatie zoals huur locaties, koffie/thee, themakranten.

        -40.000

     

- Communicatie.

        -20.000

     

Totaal maatregelen inspanningen

-1.290.000

-1.376.000

-52.000