Samen redzaam, gezond meedoen

Inleiding Samen redzaam, gezond meedoen

Zelfredzaamheid en zorg

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

Hoe zorgen wij er samen voor dat deze inwoners niet eenzaam achter de geraniums komen te zitten? Welke ontmoetings- en beweegmogelijkheden zijn er in de toekomst? En kunnen mensen met een beperking in de toekomst in de eigen omgeving meedoen? En hoe zorgen we ervoor dat mantelzorgers het gevoel van zingeving houden door voor een ander te zorgen, maar niet verstrikt raken in overbelasting.

 

De afgelopen periode is veel tijd geïnvesteerd in het ophalen van informatie om de grootste uitdagingen voor de komende tijd te kunnen bepalen. In het maatschappelijk kader staan de volgende thema’s beschreven:

 1. Mantelzorg
 2. Armoede
 3. Gezonde leefstijl
 4. Vrijwillige inzet / burgerkracht
 5. Langdurige afstand tot de arbeidsmarkt
 6. Lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of psychiatrische beperking
 7. Ongewenst sociaal isolement
 8. Vergunninghouders
 9. Laaggeletterdheid

 

Op basis hiervan zien we de volgende uitdagingen:

 

Sociale gezondheid

Wanneer we het hebben over sociale gezondheid hebben we het over sociaal, maatschappelijke participatie. Beschikt iemand over sociale en communicatieve vaardigheden, heeft iemand betekenisvolle relaties en sociale contacten, wordt iemand geaccepteerd zoals diegene is en voelt iemand zich maatschappelijk betrokken door bijvoorbeeld betekenisvol (vrijwilligers)werk?

 

Al deze onderdelen tezamen bepalen of iemand zich sociaal gezond voelt.

 

Uitdagingen

o          Eenzaamheid: voorkomen van ongewenst sociaal isolement. Uit onderzoek blijkt dat 28 % van de Tubbergse inwoners in de leeftijd van 19  t/m 64 zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt. Bij 65 jaar en ouder is dit 39%.

o          Stimuleren dat inwoners deel kunnen nemen aan de samenleving. Vooral bij bepaalde specifieke doelgroepen; senioren, mensen met een beperking, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,  vergunninghouders, laaggeletterden, mensen in armoede.

o          Stimuleren dat inwoners een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving door o.a. vrijwilligerswerk,. Uit onderzoek blijkt dat 28 % van de jongeren vrijwilligerswerk verricht, 44 procent van de volwassenen tot 65 jaar en 40 % boven de 65 jaar. Door o.a. tweeverdieners, steeds langer actief in het werkproces, langer zelfstandig thuis wonen en vergrijzing,  zien we een druk ontstaan op vrijwillige inzet en mantelzorg. We hebben meer vrijwilligers nodig, terwijl door ontwikkelingen steeds minder vrijwilligers voor handen zijn. Aan de ene kant kan vrijwilligerswerk goed zijn voor de sociale gezondheid in de vorm van zingeving, maar bij overbelasting heeft het juist een averechts op de gezondheid.

 

Fysieke gezondheid

Wanneer we het hebben over fysieke gezondheid hebben we het over medische feiten, medische waarnemingen, fysiek functioneren, klachten en pijn die iemand ervaart en de energie die iemand heeft. Is er sprake van een (chronische) ziekte, heeft iemand overgewicht of is iemand verslaafd aan genotsmiddelen, beweegt iemand voldoende en is er sprake van gezonde, gevarieerde voeding?

 

Al deze onderdelen tezamen kunnen bepalen of iemand zich fysiek gezond voelt.

 

Uitdagingen

 • Verslaving: voorkomen dat inwoners verslaafd raken aan o.a. genotsmiddelen zoals alcohol en roken. Op het gebied van het nuttigen van alcohol scoort Tubbergen hoger dan het gemiddelde in Twente. 31% van de jongeren doet aan binge drinken en bij volwassen tot 65 jaar drinkt 10 % overmatig. Bij roken liggen deze percentages op 21 % bij volwassen. Waar bij dit lager is dan in Twente. Naast alcohol en roken zien we ook steeds meer aandacht voor verslaving aan social media, drugs en gamen. Hoewel de cijfers hierbij laag zijn, zijn de ervaringen van inwoners/ TOZ anders.
 • Stimuleren dat inwoners deel kunnen nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Uit de cijfers blijkt dat vooral inwoners boven de 65 jaar en ouder ruim voldoen aan de beweegnorm (80%) en bij jongeren en volwassenen tot 65 jaar is dit ongeveer 65%.
 • Voorkomen van overgewicht. Uit onderzoek blijkt dat rond de 10 % van de jongeren overgewicht heeft, dit is 42 % bij de volwassenen tot 65 jaar en 59% boven de 65 jaar en ouder.
 • Stimuleren dat inwoners een gezonde en gevarieerde voeding nemen. Uit onderzoek blijkt dat het ontbreekt aan gevarieerde voeding. Het percentage dat dagelijks fruit eet is bij jongeren 27% en bij volwassenen 37%. Bij groente zijn deze percentages rond de 45%. Uit onderzoek blijkt ook dat er kennis ontbreekt over wat is gezonde voeding.

  

Mentale gezondheid

Wanneer we het hebben over mentale gezondheid hebben we het over de emotionele toestand, de eigenwaarde die iemand heeft, het gevoel controle te hebben, maar ook veerkrachtig zijn en eigen regie kunnen voeren over het dagelijks functioneren.  Zit iemand lekker in zijn vel, ervaart iemand een goede gezondheid en beleeft iemand geluk, is er balans en ontbreekt stress?

 

Uitdagingen

o          Armoede: voorkomen dat inwoners in armoede terecht komen. Armoede heeft een groot effect op het dagelijks functioneren. Het hebben van weinig geld, levert veelal veel stress op. Eind 2015 telde de gemeente Tubbergen 324 gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Dat is ruim 4% van de Tubbergse bevolking, welke uit bijna 8.000 gezinnen bestaat. Qua jeugd gaat het om 2% (100) van alle kinderen. Met name in de kernen Langeveen en Tubbergen wonen minima, met respectievelijk 4,4% en 5,9% van de lokale bevolking. Van alle 65-plus huishoudens heeft 4,8% een laag inkomen, meer dus dan het gemeentelijk gemiddelde. Onder huishoudens tussen de 45 en 65 jaar is het aandeel minima het laagst: 3,5%. Tevens bleek dat er relatief weinig gebruik werd gemaakt van de regelingen die er zijn.

o          Voorkomen dat inwoners langdurig van de arbeidsmarkt raken. Het hebben van werk biedt naast de noodzakelijke financiële middelen ook zingeving aan het leven. Het ontbreken van werk kan een grote impact hebben op de mentale gezondheid. 

o          Mantelzorg: mantelzorg overkomt je en wordt veelal vanuit naasten liefde gedaan. Hoewel mantelzorg ook zingeving kan betekenen, een goed gevoel om iets voor een ander te kunnen betekenen, heeft mantelzorg ook een keerzijde, namelijk overbelasting.  Wat betreft mantelzorg zien we een percentages van 13% bij jongeren, 19 % bij volwassenen en 12 % bij 65 jaar en ouder. Door o.a. tweeverdieners, steeds langer actief in het werkproces, langer zelfstandig thuis wonen en vergrijzing,  zien we een druk ontstaan op mantelzorg. We hebben meer mantelzorgers nodig, terwijl door ontwikkelingen mantelzorgers steeds meer activiteiten moeten verrichten en in disbalans terecht kunnen komen.

o          Voorkomen dat inwoners sociale maatschappelijke druk ervaren.

Wat willen we bereiken?

 • Meer aandacht voor noaberschap, eenzaamheid, vroegsignalering en activering om deel te nemen aan de samenleving
 • Een beter bij de behoefte passende ondersteuning aan voorzieningen, verenigingen en activiteiten waar mensen samenkomen
 • Wij en onze partners in zorg en welzijn werken eenduidiger samen en zijn zichtbaarder en toegankelijker voor de inwoner
 • Er zijn meer mogelijkheden om de inwoner  passende daginvulling te bieden

Wat doen we er al voor (stand van zaken)?

Hieronder een aantal van de activiteiten die al gebeuren rondom het thema samen redzaam, gezond meedoen:

 • Vrijwilligerscoördinator Wij in de buurt
 • Mantelzorgondersteuning Wij in de buurt
 • Uitvoeringsovereenkomst voetbalverenigingen
 • Initiatieven uit het stimuleringsfonds o.a. Kearls unne mekaar  gemeente Tubbergen en dorpshuiskamers
 • Buurtsportcoach
 • Preventieplan kampeerfeesten
 • Preventie in het onderwijs o.a. Riskfactory
 • Sport werkt
 • Stichting Leergeld
 • Verjaardagsbox
 • Armoedecoördinator
 • Kindpakketten

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

1. Wij stimuleren dat sport en bewegen breder ingezet wordt.

2. We sluiten aan bij de landelijke campagne 'Eén tegen eenzaamheid’, op een wijze die past bij onze Tubbergse manier van werken voor alle inwoners.

3. We onderzoeken waarom mensen in armoede terechtkomen en welke interventies er mogelijk zijn (specifieke aandacht voor agrariërs, gezinnen met kinderen en ouderen). 

4. Samenwerking met het onderwijs verstevigen door het opzetten van een LEA. 

5. Preventie voor alcohol en drugs krijgt extra  aandacht.

Gemeente, Wij in de Buurt, Sport-verenigingen, Inwoners, Onderwijs, Ervencoach, GGD.

1. Actief in gesprek met inwoners en verenigingen om te komen tot mogelijkheden.

2. Samen met Wij in de Buurt zet de gemeente de lijnen uit voor een lokale vertaling van de campagne ‘Eén tegen eenzaamheid’.

3. De armoedecoördinator van Wij in de Buurt zet lijnen uit en betrekt organisaties bij de uitvoering en participeert in de Academische Werkplaats Jeugd Twente

4. Samen met het onderwijs in gesprek blijven over gedeelde uitdagingen a.d.h.v. het maatschappelijk kader.

5. Opdracht ophalen bij het college

1.     Participatief

2.     Participatief

3.     Consultatief

4.     Participatief

5.     Participatief

1. De mogelijkheden onderzoeken naar meer algemene voorzieningen die maken dat inwoners minder gebruik hoeven te maken van maatwerkvoorzieningen, bijv. WAST.

2. Ruimte creëren voor transformatie.

3. We werken aan de bekendheid van het vrijwilligers- en verenigingsondersteuning van Wij in de Buurt bij verenigingen en inwonersinitiatieven.

4. We positioneren de cliëntondersteuning opnieuw.

5. We werken aan een zelfvoorzienend systeem voor het plannen, boeken, betalen en het reizen voor onze cliënten en uiteindelijk voor al onze inwoners. Met ‘MaaS’ verdwijnen de grenzen tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer. (MaaS-project).

6. Fysieke toegankelijkheid en bruikbaarheid van maatschappelijk vastgoed.

Gemeente, Wij in de Buurt, Verenigingen, Inwoners

Gehandicapten platform

Seniorenraad

1. Onderzoeken wat de behoefte is van het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen.

2. Prestatieafspraken maken met Wij in de Buurt.

3. Het verankeren en het stimuleren van de bekendheid van vrijwilligers- en verenigingsondersteuning die aansluit bij de behoeften uit de samenleving.

4. Beschrijving van cliëntondersteuning maken o.b.v. wensen uit de samenleving en hier bekendheid aan geven.

5. Het totale vervoersaanbod, wordt ontsloten via één loket, telefonisch of digitaal met een app.

6. In samenwerking met het gehandicaptenplatform en de seniorenraad onderzoek doen naar de fysieke toegankelijkheid en bruikbaarheid van het maatschappelijk vastgoed.

1. Participatief/ Stimulerend

2. Participatief

3. Participatief

4. Participatief

5. Participatief/ Stimulerend/ Kader stellend

6. Participatief

1. In aanloop naar 2022 onderzoeken wij of en welke vormen van beschermd wonen we kunnen realiseren, zodat inwoners zo dichtbij mogelijk passende ondersteuning kunnen ontvangen.

2. We werken aan een passend ondersteuning- en zorgaanbod voor verwarde personen op het snijvlak van het sociaal domein en zorg en veiligheid.

3. We starten een pilot ‘praktijkondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijk’.

4. De samenhang en samenwerking tussen professionele algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen wordt geïntensiveerd door de realisatie van één toegang.

5. Wij werken aan een integrale ouderenzorg, waarin cliënten en alle betrokken partijen zoals gemeenten en zorgaanbieders geen schotten ervaren tussen de verschillende wet- en regelgeving en betrokken organisaties, het voor iedereen duidelijk is voor welke onderwerpen ze waar terecht kunnen en de doorstroom van zorg en ondersteuning tussen de verschillende wet- en regelgeving soepel verloopt. (Menzis-project).

6. Wij werken aan een integrale schuldenaanpak, waardoor schulden van vele inwoners van de gemeente Tubbergen worden opgelost of worden voorkomen. (Menzis-project).

7. Wij werken aan een integrale aanpak rondom de GGZ, waardoor de cliënten en andere betrokken partijen geen schotten meer ervaren tussen de verschillende wet- en regelgeving, het voor iedereen duidelijk is voor welke onderwerpen ze waar terecht kunnen en de doorstroom van zorg en ondersteuning tussen de verschillende wet- en regelgeving soepel verloopt. (Menzis-project).

8. Wij werken aan een betere uitwerking, verbinding en inzet van Vitaal Twente. (Menzis-project).

9. Implementatie integratieproces voor statushouders in de vorm van het Noaberoffensief.

10. Voorlichting over verschil Wmo en Wlz bij thuiszorgorganisaties.

Gemeente

Regio Twente

Huisartsen

Wij in de Buurt

Werkplein

Soweco

Thuiszorgorganisaties

1. Aanpak implementatie decentralisatie beschermd wonen.

2. Vastgestelde werkafspraken  voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

3. Pilotplan met in elk geval:

-overeenkomst tussen huisartsen, GGD en gemeente
-werkafspraken inzet POH Jeugd
-vastgelegde wijze van monitoring en evaluatie.

4. Verkenning en implementatie één geïntegreerde toegang (o.a. Wij in de Buurt, TOZ, Werkplein) voor hulp- en ondersteuningsvragen.

5. Een geïmplementeerd plan van aanpak integrale ouderenzorg rondom o.a. crisisopvang, integrale keten samenwerking (waaronder wijkverpleging en TOZ), doorstroom Wmo-Zvw-Wlz en domein overstijgende cliënt-ondersteuning. 

6. Geïmplementeerd plan van aanpak integrale Schuldenaanpak rondom o.a. vroeg signalering, het oplossen/afbetalen van schulden, inhouden en doorbetalen van rekeningen op eventuele uitkeringen.

7. Geïmplementeerd plan van aanpak GGZ waarvan o.a. de aanpak personen met verward gedrag een onderdeel is.

8. Geïmplementeerd plan van aanpak rondom de inzet van Vitaal Twente

9. Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het rapport Noaberoffensief om integratie van statushouders te versnellen. 

10. Thuiszorgorganisaties in stelling brengen.

1.    Samenwerkend
2.     Samenwerkend
3.     Participatief
4.     Participatief
5.     Participatief / Stimulerend
6.     Participatief / Stimulerend
7.     Participatief / Stimulerend
8.     Participatief / Stimulerend

9.     Participatief / Stimulerend

10.   Stimulerend

1. We hebben een leer-werktraject in de organisatie van het onderhoud van de openbare ruimte. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen binnen het onderhoud van de openbare ruimte de mogelijkheid voor een goede opstap naar een reguliere baan buiten Noaberkracht.

2. Wij gaan werk/daginvulling vanuit één lokale voorziening laten plaatsvinden, het zgn. Noaberhoes. In dit Noaberhoes wordt een aantal bestaande functies gebundeld waardoor beter op maat gesneden trajecten voor de betrokkenen kunnen worden ingezet. Het voornaamste doel is dat iemand blijvend kan meedoen.

3. Bij de uitvoering van het onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte is het doelgroepenbeleid een speerpunt. In samenwerking met Noaberkracht vindt de inzet van deze doelgroep via re-integratie en leer/werkbedrijf plaats.

4. In de opdrachten naar derden wordt via SROI daar waar mogelijk, extra inzet van mensen uit de participatiewet afgesproken.

5. Wij geven duidelijke opdrachten aan het Werkplein Twente en de Soweco, zodat onze werkzoekenden de mogelijkheid krijgen om zich op maat te laten begeleiden en zich eventueel om te scholen naar passend werk. Participatiewet afgesproken.

Gemeente, Werkplein, Soweco

1. Leer-werktraject t.b.v. plaatsing doelgroepers op de reguliere arbeidsmarkt.

2. Onderzoek naar wensen en mogelijkheden voor een Noaberhoes.

3.  Doelgroepers worden onderdeel van de eigen organisatie en we geven het goede voorbeeld aan werkgevers in Tubbergen.

4. Organisatiebrede werkafspraken binnen Noaberkracht over SROI-verplichtingen van leveranciers bij inkoop en aanbestedingen.

5. Geïnstrueerde medewerkers, t.b.v. betere matches tussen de kaartenbak en de arbeidsmarkt. Duurzame uitstroom.

1.  Faciliterend
2. Participatief/ Stimulerend
3. Open autoritair / Samenwerkend
4. Open autoritair
5. Faciliterend

Wat is er in 2019 extra voor nodig?

Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is er voor nodig? (uren/middelen)

1. Wij stimuleren dat sport en bewegen breder ingezet wordt.

2. We sluiten aan bij de landelijke campagne 'Eén tegen eenzaamheid’, op een wijze die past bij onze Tubbergse manier van werken.

3. We onderzoeken waarom mensen in armoede terechtkomen en welke interventies er mogelijk zijn (specifieke aandacht voor agrariërs en ouderen). 

4. Samenwerking met het onderwijs verstevigen door het opzetten van een LEA.

5. Preventie voor alcohol en drugs krijgt extra  aandacht.

1. Actief in gesprek met inwoners en verenigingen om te komen tot mogelijkheden.

2. Samen met Wij in de Buurt zet de gemeente de lijnen uit voor een lokale vertaling van de campagne ‘Eén tegen eenzaamheid’.

3. De armoedecoördinator van Wij in de Buurt zet lijnen uit en betrekt organisaties bij de uitvoering en participeert in de Academische Werkplaats Jeugd Twente.

4. Samen met het onderwijs in gesprek blijven over gedeelde uitdagingen a.d.h.v. het maatschappelijk kader.

5. Opdracht ophalen bij het college.

1. 600 uur extra ambtelijke inzet €10.000 extra middelen t.b.v. onderzoek.

2. 320 uur reguliere inzet, €7.000 extra middelen t.b.v. onderzoek. Is opgenomen in interventieplan

3. Dekking gevonden in ‘Landelijk gebied’.

4. Reguliere inzet en middelen VVE-budget en preventiebudget.

5. Reguliere inzet 24 uur.

1. De mogelijkheden onderzoeken naar meer algemene voorzieningen die maken dat inwoners minder gebruik hoeven te maken van maatwerkvoorzieningen, bijv. WAST.

2. Ruimte creëren voor transformatie.

3. We werken aan de bekendheid van het vrijwilligers- en verenigingsondersteuning van Wij in de Buurt bij verenigingen en inwonersinitiatieven.

4. We positioneren de cliëntondersteuning opnieuw.

5. We werken aan een zelfvoorzienend systeem voor het plannen, boeken, betalen en het reizen voor onze cliënten en uiteindelijk voor al onze inwoners. Met ‘MaaS’ verdwijnen de grenzen tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer. (MaaS-project)

6. Fysieke toegankelijkheid en bruikbaarheid van maatschappelijk vastgoed.

1. Onderzoeken wat de behoefte is van het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen.

2. Prestatieafspraken maken met Wij in de Buurt.

3. Het verankeren en het stimuleren van de bekendheid van vrijwilligers- en verenigingsondersteuning die aansluit bij de behoeften uit de samenleving.

4. Beschrijving van cliëntondersteuning maken o.b.v. wensen uit de samenleving en hier bekendheid aan geven.

5. Het totale vervoersaanbod, wordt ontsloten via één loket, telefonisch of digitaal met een app.

6.  In samenwerking met het gehandicaptenplatform en de seniorenraad onderzoek doen naar de fysieke toegankelijkheid en bruikbaarheid van het maatschappelijk vastgoed.

1. 650 uur extra ambtelijke inzet, €15.000 extra middelen t.b.v. onderzoek.

2. Reguliere uren

3. Reguliere uren

4. Reguliere uren

5. 540 uur extra ambtelijke inzet, €6.000 extra middelen t.b.v. implementatie. Is opgenomen in interventieplan.

6. Is opgenomen in het interventieplan sociaal domein.

1. In aanloop naar 2022 onderzoeken wij of en welke vormen van beschermd wonen we kunnen realiseren, zodat inwoners zo dichtbij mogelijk passende ondersteuning kunnen ontvangen.

2. We werken aan een passend ondersteunings- en zorgaanbod voor verwarde personen op het snijvlak van het sociaal domein en zorg en veiligheid.

3. We starten een pilot ‘praktijkondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijk’.

4. De samenhang en samenwerking tussen professionele algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen wordt geïntensiveerd door de realisatie van één toegang.

5. Wij werken aan een integrale ouderenzorg, waarin cliënten en alle betrokken partijen zoals gemeenten en zorgaanbieders geen schotten ervaren tussen de verschillende wet- en regelgeving en betrokken organisaties, het voor iedereen duidelijk is voor welke onderwerpen ze waar terecht kunnen en de doorstroom van zorg en ondersteuning tussen de verschillende wet- en regelgeving soepel verloopt. (Menzis-project)

6. Wij werken aan een integrale schuldenaanpak, waardoor schulden van vele inwoners van de gemeente Tubbergen worden opgelost of worden voorkomen. (Menzis-project)

7. Wij werken aan een integrale aanpak rondom de GGZ, waardoor de cliënten en andere betrokken partijen geen schotten meer ervaren tussen de verschillende wet- en regelgeving, het voor iedereen duidelijk is voor welke onderwerpen ze waar terecht kunnen en de doorstroom van zorg en ondersteuning tussen de verschillende wet- en regelgeving soepel verloopt. (Menzis-project)

8. Wij werken aan een betere uitwerking, verbinding en inzet van Vitaal Twente. (Menzis-project).

9. Implementatie integratieproces voor statushouders in de vorm van het Noaberoffensief.

10. Voorlichting over verschil Wmo en Wlz bij thuiszorgorganisaties.

1. Aanpak implementatie decentralisatie beschermd wonen.

2. Vastgestelde werkafspraken  voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

3. Pilotplan met in elk geval: -overeenkomst tussen huisartsen, GGD en gemeente -werkafspraken inzet POH Jeugd -vastgelegde wijze van monitoring en evaluatie.

4. Verkenning en implementatie één geïntegreerde toegang (o.a. Wij in de Buurt, TOZ, Werkplein) voor hulp- en ondersteuningsvragen.

5. Een geïmplementeerd plan van aanpak integrale ouderenzorg rondom o.a. crisisopvang, integrale keten samenwerking (waaronder wijkverpleging en TOZ), doorstroom Wmo-Zvw-Wlz en domein overstijgende cliëntondersteuning.

6. Geïmplementeerd plan van aanpak integrale Schuldenaanpak rondom o.a. vroeg signalering, het oplossen/afbetalen van schulden, inhouden en doorbetalen van rekeningen op eventuele uitkeringen.

7. Geïmplementeerd plan van aanpak GGZ waarvan o.a. de aanpak personen met verward gedrag een onderdeel is.

8. Geïmplementeerd plan van aanpak rondom de inzet van Vitaal Twente.

9.Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het rapport Noaberoffensief om integratie van statushouders te versnellen. 

10. Thuiszorgorganisaties in stelling brengen.

1. Reguliere uren

2. Reguliere uren, €75.000 extra middelen t.b.v. pilot. Is opgenomen in interventieplan

3. 200 uur extra ambtelijke inzet, €75.000 extra middelen p.j. t.b.v. project. Is opgenomen in interventieplan

4. Reguliere inzet, €10.000 extra middelen t.b.v. implementatie.

5. 360 uur extra ambtelijke inzet (lokaal en regionaal). Is opgenomen in interventieplan

6. 540 uur extra ambtelijke inzet (lokaal en regionaal). Is opgenomen in interventieplan

7. 360 uur extra ambtelijke inzet (lokaal en regionaal). Is opgenomen in interventieplan

8. 180 uur extra ambtelijke inzet (lokaal en regionaal). Is opgenomen in interventieplan

9. 180 uur extra ambtelijke inzet. Is opgenomen in interventieplan

10. Is opgenomen in het interventieplan sociaal domein.

1. We hebben een leer-werktraject in de organisatie van het onderhoud van de openbare ruimte. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen binnen het onderhoud van de openbare ruimte de mogelijkheid voor een goede opstap naar een reguliere baan buiten Noaberkracht.

2. Wij gaan werk/daginvulling vanuit één lokale voorziening laten plaatsvinden, het zgn. Noaberhoes. In dit Noaberhoes wordt een aantal bestaande functies gebundeld waardoor beter op maat gesneden trajecten voor de betrokkenen kunnen worden ingezet. Het voornaamste doel is dat iemand blijvend kan meedoen.

3. Bij de uitvoering van het onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte is het doelgroepenbeleid een speerpunt. In samenwerking met Noaberkracht vindt de inzet van deze doelgroep via re-integratie en leer/werkbedrijf plaats.

4. In de opdrachten naar derden wordt via SROI daar waar mogelijk, extra inzet van mensen uit de participatiewet afgesproken.

5. Wij geven duidelijke opdrachten aan het Werkplein Twente en de Soweco, zodat onze werkzoekenden de mogelijkheid krijgen om zich op maat te laten begeleiden en zich eventueel om te scholen naar passend werk. Participatiewet afgesproken.

1.  Leer-werktraject t.b.v. plaatsing doelgroepers op de reguliere arbeidsmarkt.

2. Onderzoek naar wensen en mogelijkheden voor een Noaberhoes.

3. Doelgroepers worden onderdeel van de eigen organisatie en we geven het goede voorbeeld aan werkgevers in Tubbergen.

4. Organisatiebrede werkafspraken binnen Noaberkracht over SROI-verplichtingen van leveranciers bij inkoop en aanbestedingen

5. Geïnstrueerde medewerkers, t.b.v. betere matches tussen de kaartenbak en de arbeidsmarkt. Duurzame uitstroom.

1. Reguliere uren

2. 720 uur extra ambtelijke inzet, €10.000 extra middelen t.b.v. onderzoek. Is opgenomen in interventieplan

3. Reguliere uren

4. Reguliere uren

5. Reguliere uren

 

Bovenstaande resulteert in de volgende financiële vertaling:

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld incidenteel projectgeld incidenteel totaal incidenteel
Meer aandacht voor noaberschap, eenzaamheid, vroegsignalering en activering om deel te nemen aan de samenleving: actief in gesprek met inwoners en verenigingen om te komen tot mogelijkheden. -52 0 -52
Onderzoeken wat de behoefte is van het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen. -60 0 -60
Eenduidigere samenwerking tussen de gemeente en haar partners in zorg en welzijn: verkenning en implementatie van één geïntegreerde toegang voor hulp- en ondersteuningsvragen. -10 0 -10
Eindtotaal -122 0 -122

 

De overige aanvullende ambtelijke inzet en middelen worden gefinancierd uit het interventieplan. De kosten en de dekking hiervan is opgenomen in het hoofdstuk " van financiële tussenrapportage 2018-2021 naar begroting 2019". 

 

Daarnaast  kunnen een aantal zaken worden opgevangen binnen de regulier beschikbare uren. 

 

Sport en bewegen

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

De uitdagingen de komende periode:

 • Ledenaanwas.
 • Vrijwilligerstekort.
 • Gebrek aan ruimte om te sporten.
 • Toegankelijkheid van de verenigingen.

 

Sport kan daarnaast als middel dienen om maatschappelijke doelen te bereiken, zoals een gezonde leefstijl, het voorkomen van eenzaamheid, het begeleiden naar werk te bevorderen.

Wat willen we bereiken?

(Sport)verenigingen hebben een belangrijk aandeel in de samenleving. Het is een plek waar mensen samenkomen voor een praatje, voor vrijwilligerswerk of om betrokken te blijven bij de samenleving. Sport heeft een hoog sociaal karakter en gaat verder dan alleen het sporten op zich. Bij de accommodaties gaan we uit van het behoud van het bestaande en het maken van slimme combinaties.

 • Sport moet als middel dienen om maatschappelijke doelen te bereiken – vitale sportverenigingen.
 • Verbinding leggen tussen sport en andere doelgroepen.
 • Samenwerking tussen verenigingen onderling.
 • Toekomstbestendige exploitatie en beheer van gesubsidieerde accommodaties.

Wat doen we er al voor (stand van zaken)?

Met de voetbalclubs in Tubbergen is in 2017 een uitvoeringsplan opgesteld voor wat betreft de uitvoering van het Maatschappelijk Kader. Bedoeling is dat dit op termijn alle sportverenigingen aansluiten bij dit plan.

 

Veel kernen geven aan dat samenwerking tussen sportverenigingen een thema is in MijnDorp. Hierbij wordt in sommige kernen ook gekeken naar verbindingen voor wat betreft accommodaties.

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

1. Maatschappelijk Kader wordt verder uitgerold over alle sportverenigingen (met voetbal is begin gemaakt).

2. Buurtsportcoaches/Wij in de Buurt worden ingezet om verbindingen te leggen tussen sport en andere doelgroepen en geven ondersteuning aan sportverenigingen.

3. Blijvend in gesprek met de Sportraad.

4. Ondersteunen bij het tot stand komen van een toekomstbestendige exploitatie en beheer van SSRT.

De kernen, Gemeente, Buurtsport-coaches, Wij in de Buurt, Sportraad, SSRT.

Uitvoeringsplan met voetbalverenigingen verder vorm geven en implementeren in samenwerking met Buurtsportcoaches en Wij in de Buurt.

Daarna uitvoeringsplan Maatschappelijk Kader verder uitrollen over alle sportverenigingen in Tubbergen in samenwerking met Buurtsportcoaches en Wij in de Buurt.

Aanjager, Ondersteuner, Faciliteerder

 

Wat is er in 2019 extra voor nodig?

Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is er voor nodig?

1. Maatschappelijk Kader wordt verder uitgerold over alle sportverenigingen (met voetbal is begin gemaakt).

2. Buurtsportcoaches/Wij in de Buurt worden ingezet om verbindingen te leggen tussen sport en andere doelgroepen en geven ondersteuning aan sportverenigingen.

3. Blijvend in gesprek met de Sportraad.

4. Ondersteunen bij het tot stand komen van een toekomstbestendige exploitatie en beheer van SSRT.

Uitvoeringsplan met voetbalverenigingen verder vorm geven en implementeren in samenwerking met Buurtsportcoaches en Wij in de Buurt.

Daarna uitvoeringsplan Maatschappelijk Kader verder uitrollen over alle sportverenigingen in Tubbergen in samenwerking met Buurtsportcoaches en Wij in de Buurt.

400 extra uren

 

Bovenstaand resulteert in de volgende financiële vertaling:

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Sport en bewegen: ondersteunen bij het tot stand komen van een toekomstbestendige exploitatie en beheer van SSRT. -28 0 -28
Eindtotaal -28 0 -28

Samen redzaam, gezond meedoen - financieel

Financiële kaders Ambitie Samen redzaam, gezond meedoen

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Meer aandacht voor noaberschap, eenzaamheid, vroegsignalering en activering om deel te nemen aan de samenleving: actief in gesprek met inwoners en verenigingen om te komen tot mogelijkheden. -52 0 -52
Onderzoeken wat de behoefte is van het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen. -60 0 -60
Eenduidigere samenwerking tussen de gemeente en haar partners in zorg en welzijn: verkenning en implementatie van één geïntegreerde toegang voor hulp- en ondersteuningsvragen. -10 0 -10
Sport en bewegen: ondersteunen bij het tot stand komen van een toekomstbestendige exploitatie en beheer van SSRT. -28 0 -28
Eindtotaal -150 0 -150