Programma Veiligheid

Informatie Programma Veiligheid (klik hier)

Algemeen

Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op.

 

Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking tussen onder meer politie, brandweer, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en hulpverleners.

Verbonden partijen

We participeren in de Veiligheidsregio Twente, een verplicht samenwerkingsverband tussen de veertien Twentse gemeenten. Veiligheidsregio Twente heeft als missie ‘Samenwerken aan een veilig Twente’.

Actuele ontwikkelingen

Het is belangrijk dat evenementen die georganiseerd worden voldoen aan de veiligheidseisen. De gemeente Tubbergen is in gesprek gegaan met organisatoren om tot een duidelijke opzet rond ‘evenementenveiligheid’ te komen. Voorbeelden van resultaten van deze gesprekken zijn de inzet van een evenementenconsulent en het houden van informatieavonden.

 

Om ook jongeren bewust te maken van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid in onze gemeente, heeft de gemeente Tubbergen samen met jongeren, ouders en grondeigenaren ‘spelregels’ opgesteld voor het houden van  een gezond en veilig kampeerfeest. Deze spelregels worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

 

Met 108 geregistreerde delicten op elke 10.000 inwoners is de gemeente Tubbergen in 2018 op plaats 2 geëindigd in de lijst met veiligste gemeenten over het jaar 2017. De politie constateert over het algemeen een verschuiving naar andere criminaliteitsvormen als ondermijning en cybercriminaliteit. Op het gebied van veiligheid zal in 2019 daarom helder worden gemaakt wat de situatie rondom ondermijning in de gemeente Tubbergen is en welke mogelijke (structurele) interventies nodig zijn.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) 39,0 34,0 34,0
Harde kern jongeren (aantal per 1.000 inwoners) 0,0 0,0 0,0
Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) 0,2 0,2 0,2
Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) 1,2 1,2 1,2
Diefstallen uit woningen (aantal per 1.000 inwoners) 1,4 0,9 0,9
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners) 0,9 0,9 0,9

Begroting 2019 - overzicht baten en lasten

Programma Veiligheid (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Crisisbeheersing en brandweer

-1.600

0

-1.600

Openbare orde en veiligheid

Toezicht openbare orde, integrale veiligheid en dierenbescherming.

-1.180

26

-1.154

Vergunningverlening en handhaving

Vergunningen APV en handhaving openbare orde.

0

0

0

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

-2.780

26

-2.754

Mutaties in de reserves

0

0

0

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

-2.780

26

-2.754

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Veiligheid

-1.616

-1.775

-2.754

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven. 

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Programma Veiligheid

-2.754

-2.803

-2.859

-2.915

Toelichting

De volgende intensivering van beleid met ingang van het jaar 2020 verwerkt: Ondermijning €22.000.

 

De hogere bijdrage aan de VRT is gebaseerd op de begroting 2019 van de VRT. Deze begroting is samen met de begrotingen 2019 van de overige verbonden partijen behandeld in de raadsvergadering van juni 2018. Zoals in de stukken voor de deze raadsvergadering is aangegeven wordt deze hogere bijdrage voor een  deel veroorzaakt door looncompensatie, prijscompensatie en een stijging van werkgeverslasten.  Daarnaast zijn ook de financiële ontwikkelingen op het gebied van: de Meldkamertransitie, de exploitatie van het openbaar brandmeldsysteem, BTW compensatie op investeringen, vervanging onroerende activa en vervanging van Rijksmaterieel (specialistisch materieel voor brandbestrijding opgenomen in de begroting 2019 van de VRT wat leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage.