Programma Sociaal domein

Informatie Programma Sociaal domein (klik hier)

Algemeen

Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners  zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen.

 

In de gemeente Tubbergen werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroegsignalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten.

Kengetallen

Binnen het programma Sociaal domein maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Percentage volledig gevaccineerde inwoners      94,6%
  • Huishoudens met bijstandsuitkeringen                   140 (jan 2018)
  • Werkloosheidspercentage                                               3,5% (2017)

Verbonden partijen

Binnen het programma Sociaal domein kennen we een aantal verbonden partijen:

  • Regio Twente: op het gebied van publieke gezondheid (GGD Twente) en Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (waaronder OZJT).
  • Soweco: een samenwerkingsverband van zes Twentse gemeenten. Soweco voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit.
  • Stadsbank Oost Nederland: een samenwerkingsverband van 22 Twentse en Achterhoekse gemeenten. De Stadsbank is een financieel dienstverlener met ervaring in schulddienstverlening.

Actuele ontwikkelingen

Soweco NV wordt omgevormd naar een maatschappelijke onderneming (MO). Dit heeft als gevolg dat de taken en verantwoordelijkheden worden toegewezen aan de GR of de NV (MO) De mensen uit de doelgroep met en afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan een jaar zijn reeds overgedragen van het Werkplein naar Soweco met betrekking tot hun begeleiding.

 

De ondersteuningsbehoefte van de inwoner staat voor ons centraal. Er wordt met ingang van 1 januari 2019 niet meer geïndiceerd op basis van het aanbod van de zorgaanbieder, maar met de ondersteuningsbehoefte van de inwoner als uitgangspunt. Hierdoor wordt maatwerk geleverd voor elk individu met de gemeente als regisseur, de aanbieder als leverancier en de inwoner in de regierol. De focus ligt op het beoogde resultaat.

 

Met Lang Zult U Wonen adviseert de gemeente Tubbergen inwoners over wat zij zelf kunnen doen om hun woning zo te veranderen dat ze er veilig en comfortabel oud kunnen worden.

 

De gemeente Tubbergen is gestart met Samen Sterk. Dit is een nieuwe manier van samenwerken tussen inwoners, Wij in de Buurt en de gemeente. Het doel is inwoners zo lang mogelijk mee laten doen in de maatschappij en iedere speler krijg daarin een eigen rol. Wij in de Buurt is de netwerkorganisatie die de voorzieningen aanbiedt waar je geen indicatie voor nodig hebt.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Werkloze jongeren (percentage 16 t/m 22 jarigen) 0,5 onbekend 0,5
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 1.000 inwoners) 12,8 12,2 12,2
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar) 15,3 12,4 12,4
Jongeren met jeugdhulp (percentage van alle jongeren tot 18 jaar) 6,1 5,8 5,8
Jongeren met jeugdbescherming (percentage van alle jongeren tot 18 jaar) 0,1 0,9 0,9
Jongeren met jeugdreclassering (percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) 0,0 Niet beschikbaar 0,0
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 1.000 inwoners) 61,0 61,0 61,0

Begroting 2019 - overzicht baten en lasten

Programma Sociaal domein (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Samenkracht en burgerparticipatie

O.a. stimuleringsfonds sociaal domein, kinderopvang, statushouders, heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen.

-1.485

4

-1.481

Inkomensregelingen

Bijstandsuitkeringen, minimabeleid, bijstandverlening zelfstandigen en kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

-2.946

2.432

-514

Begeleide participatie

Sociale werkvoorziening.

-2.610

0

-2.610

Arbeidsparticipatie

Participatie en re-integratie.

-285

11

-274

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Hulpmiddelen en gehandicaptenparkeerkaarten.

-839

180

-659

Maatwerkdienstverlening 18+

Huishoudelijke ondersteuning, vervoersdiensten dagbesteding, eigen bijdragen, schuldhulpverlening, ondersteuning vanuit de Wmo.

-4.655

175

-4.480

Maatwerkdienstverlening 18-

Ondersteuning vanuit de Jeugdwet, inclusief gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

-3.817

0

-3.817

Geëscaleerde zorg 18+

Veilig thuis.

-115

0

-115

Volksgezondheid

GGD Twente en ondersteuning lokale gezondheidsorganisaties

-792

0

-792

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

-17.544

2.802

-14.742

Mutaties in de reserves

 

0

250

250

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

-17.544

3.052

-14.492

Wat gaan we in 2019 doen?

 

Wat gaan we ervoor doen/inspanning (bedragen x €1.000) Wat is de eerste/volgende stap jr 2019 jr 2020 jr 2021 jr 2022
Interventieplan Sociaal Domein Uitvoering geven aan het interventieplan. 94 375 520 545
Totaal   94 375 520 545

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Sociaal domein

-13.453

-12.948

-14.491

Toelichting

Door de nieuwe indeling van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven.    

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Programma Sociaal domein

-14.491

-14.411

-14.252

-13.989

Toelichting

Met een deel van de meerkosten binnen het sociaal domein als gevolg van volume-, loon- en prijsontwikkeling is bij de financiële tussenrapportage 2018-2021 in de vorm van stelposten reeds rekening gehouden. De stelposten zijn voor het jaar 2019 en verder ingezet ter dekking van deze meerkosten. Deze stelposten worden verantwoord onder "algemene baten en lasten" en vallen onder het programma Bestuur & middelen. Dit effect komt dus niet tot uitdrukking binnen programma Sociaal domein.  Voor het overige worden de lagere lasten vanaf het jaar 2020 veroorzaakt door de effecten van het interventieplan sociaal domein.