Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Informatie Programma Openbare ruimte & mobiliteit (klik hier)

Algemeen

De gemeente is mede verantwoordelijk voor de “groene” kwaliteit van de leefomgeving. We dragen zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte.

 

Noaberkracht beheert en onderhoudt de wegen, openbare verlichting, de verkeersvoorzieningen en het openbaar groen. Ook zorgt Noaberkracht ervoor dat er gestrooid wordt bij gladheid. Wanneer er iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar.

 

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Daarnaast zijn in het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven.

 

Om de in totaal zo’n 270 kilometer riolering van de gemeente Tubbergen te onderhouden en vervangen, zijn de kaders en het beleid hiervoor vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).   

Kengetallen

Binnen het programma Openbare ruimte en mobiliteit maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Aantal kilometer wegen binnen de kom              83
  • Aantal kilometer wegen buiten de kom              380                                         
  • Aantal kilometer riolering                                          272 km

Actuele ontwikkelingen

In het “Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR)” wil de gemeente verantwoorde keuzes maken voor duurzaam en bestendig beheer van de openbare ruimte. Eén van de speerpunten is om bij de inrichting van de openbare ruimte het juiste materiaal op de juiste plaats gebruiken, waardoor deze goed, doelmatig en effectief kan worden beheerd.  We ondersteunen inwonersinitiatieven voor onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Extra wensen omtrent dagelijks onderhoud worden samen met de professionele onderhoudsorganisatie van Noaberkracht ingevuld.

Beleidsindicatoren

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (percentage) 3,0 3,0 3,0
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (percentage) 7,0 7,0 7,0

Begroting 2019 - overzicht baten en lasten

Programma Openbare ruimte en mobiliteit (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Verkeer en vervoer

O.a. wegen, openbare verlichting, gladheidsbestrijding, straatreiniging en verkeer.

-3.006

219

-2.787

Parkeren

Parkeervoorzieningen en parkeervergunningen en –ontheffingen.

-21

0

-21

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer en abri’s.

-3

21

19

Openbaar groen

Natuurbeheer en landschapsonderhoud, groenvoorziening, volkstuinen en coördinatie participatie openbare ruimte.

-1.186

6

-1.180

Riolering

Aanleg en onderhoud rioleringen, rioolaansluitingen op individueel verzoek, rioolheffing.

-1.511

1.981

470

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

-5.727

2.227

-3.500

Mutaties in de reserves

0

305

305

Begroot totaal saldo (na reserve mutaties) 

- 5.727

2.532

-3.195

Nieuw beleid

In 2018 is sprake geweest van grote hinder als gevolg van de aanwezigheid van extreem veel eikenprocessierupsen in onze gemeente. Als gemeente Tubbergen zien wij ons genoodzaakt om structureel extra middelen (€35.000) vrij te maken voor de bestrijding van deze rupsen.

Wat gaan we in 2019 doen?

Wat gaan we ervoor doen/inspanning (bedragen x €1.000) Wat is de eerste/volgende stap jr 2019 jr 2020 jr 2021 jr 2022
Bestrijding eikenprocessierups   -35 -35 -35 -35
Totaal   -35 -35 -35 -35
Wat gaan we ervoor doen/inspanning Wat is de eerste/volgende stap Wat gaat het kosten
     
Wat gaan we ervoor doen/inspanning Wat is de eerste/volgende stap Wat gaat het kosten
     

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x €1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Openbare ruimte en mobiliteit

-2.759

-3.956

-3.195

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven.  Daarnaast zijn ook de intensiveringen van beleid met ingang van het jaar 2019 meegenomen. 

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Programma Openbare ruimte en mobiliteit

-3.195

-3.422

-3.461

-3.490

In het kader van het toegroeien naar structurele dekking van het Meerjaren Onderhouds programma wegen en kunstwerken onttrekken we voor de jaren 2018 en 2019 nog een bedrag van € 200.000 aan de reserve. Vanaf 2020 zijn de kosten structureel opgenomen in de (meerjaren)begroting.