Programma Milieu

Informatie Programma Milieu (klik hier)

Algemeen

Het uitgangspunt van de gemeente Tubbergen is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang.

 

Afval wordt in de gemeente Tubbergen opgehaald door Rova, daarnaast zijn er twee afval brengpunten waar inwoners hun afval kunnen brengen. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.

Verbonden partijen

Binnen het programma Milieu kennen we een aantal verbonden partijen:

  • Regio Twente: op het gebied van kennisoverdracht en –uitwisseling, samenwerken op diverse milieuthema’s en duurzaamheid.
  • Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT): een samenwerkingsverband van dertien Twentse en Achterhoekse gemeenten. Het OLCT is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging.

Actuele ontwikkelingen

Vanaf 2025 zijn asbestdaken, die onderhevig zijn aan weersinvloeden, in Nederland verboden. Inwoners en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van deze asbestdaken. Tot 35 m² is asbest gratis weg te brengen naar het afvalbrengpunt. Asbestdaken groter dan 35 m² moeten worden verwijderd door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf.  

 

Aan de hand van de begroting 2019 en de jaarstukken van het OLCT zijn in de gemeenteraad van Tubbergen vragen gesteld over de financiële positie van dit samenwerkingsverband. Het college heeft toegezegd deze vragen in te brengen tijdens de formele overlegmomenten. Zodra er antwoorden danwel ontwikkelingen zijn worden de leden van de gemeenteraad geïnformeerd.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Omvang huishoudelijk restafval (kilogram per inwoner) 195,0 70,0 70,0
Hernieuwbare elektriciteit (percentage) 6,9% 10,8% 10,8%

Begroting 2019 - overzicht baten en lasten

Programma Milieu (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Afval

Inzameling en verwerking huishoudelijk afval, afvalstoffenheffing.

-1.055

1.293

238

Milieubeheer

Milieuprogramma en –meldingen, milieuvoorlichting, bodembescherming en –sanering, ongediertebestrijding en kadaververwijdering.

-126

15

-111

Begraafplaatsen en crematoria

Openbare begraafplaats, lijkschouwing en uitvaarten, oorlogsgraven.

-12

0

-12

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

-1.193

1.308

-115

Mutaties in de reserves

0

0

0

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

-1.193

1.308

-115

Wat gaan we in 2019 doen?

Wat gaan we ervoor doen/inspanning (bedragen x €1.000) Wat is de eerste/volgende stap jr 2019 jr 2020 jr 2021 jr 2022
We stellen een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen in met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. - -10 -10 -10 -10
We stellen een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen in met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds heeft een fondsmanager nodig. - -25 -25 -25 -25
Totaal   -35 -35 -35 -35

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x €1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Milieu

-162

-1.636

115

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven.  De financiële consequenties van de hiervoor aangegeven intensiveringen betreffende het duurzaamheidsfonds zijn met ingang van het jaar 2019 verwerkt in dit programma.

 

Daarnaast is in het begrotingsjaar 2018 een incidenteel bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitdaging duurzaamheid. Dit verklaart de hogere incidentele kosten in het jaar 2018.