Programma Dienstverlening & burgerzaken

Informatie Programma Dienstverlening & burgerzaken (klik hier)

Algemeen

We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. 

 

We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. Om eenvoudig de inzake in alle lopende zaken te zien, kunnen onze inwoners en bedrijven via hun Persoonlijke Internet Pagina (PIP) aanvragen en meldingen aan ons doorgeven. Bovendien zien inwoners en bedrijven ook welke informatie de gemeente nodig heeft om de aanvraag of melding te behandelen en wat de status van de aanvraag is. Nog niet alle aanvragen en meldingen kunnen worden gedaan via PIP, hier wordt op dit moment nog aan gewerkt. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar ons Klant Contact Centrum (KCC).

 

Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten en de kadastrale informatie.

Actuele ontwikkelingen

Informatie wordt steeds belangrijker in onze wereld. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het op orde hebben van onze informatieveiligheid en het waarborgen van de privacy van onze inwoners. De medewerkers van onze organisatie moeten kunnen beschikken over betrouwbare informatie om onze inwoners, bedrijven en andere klanten optimaal te kunnen helpen en adviseren. Met ingang van 1 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Binnen de gemeente is daarvoor een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangewezen.

Begroting 2019 - overzicht baten en lasten

Programma Dienstverlening en burgerzaken (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Dienstverlening en burgerzaken

O.a. (digitale)communicatie met bedrijven en inwoners, burgerlijke stand, basisregistratie personen, reisdocumenten, straatnaamgeving, huisnummering en kadastrale informatie.

-509 259 -250

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

-509 259 -250

Mutaties in de reserves

0
0
0

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

-509
259
-250

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Dienstverlening en burgerzaken

-183

-314

-250

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven.