Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT)

Inleiding Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT)

In de afgelopen jaren zijn we samen met u hard aan de slag gegaan met Mijn Dorp 2030. Een manier van samenwerken die het volgens ons onmogelijk maakte om het coalitieakkoord op de traditionele manier op te stellen. Daarom hebben wij er na de verkiezingen voor gekozen om samen met u een agenda te maken met daarin zaken waaraan we in de komende jaren gaan werken, de manier waarop we dit gaan doen en wie waar verantwoordelijk voor is.

 

Het MAT 2019 is de concrete vertaling van de ambities uit het Maatschappelijk Akkoord. In het MAT staan op overzichtelijke wijze per dorp de inspanning beschreven die we in 2019 gaan uitvoeren of waar we in 2019 mee gaan starten.  Naast de thema’s die belangrijk zijn voor de dorpen, hebben we ook een aantal thema’s benoemd die belangrijk zijn voor ons allemaal.De besluitvorming over wat we in 2019 daadwerkelijk gaan doen en wat het mag kosten, vindt bij deze begroting plaats. Niet alle inspanningen worden in 2109  gestart en gerealiseerd want de ambities beslaan een periode van vier jaar waardoor er bewust gekozen is voor prioriteren en daarmee faseren over meerdere jaren. In de onderstaande figuur is een overzicht gegeven van de kernoverstijgende thema's en de kernagenda's voor de komende vier jaar. 

 

De link en de verbinding met de basisbegroting is toegelicht in de leeswijzer bij deze begroting 2019.

 

Zoals hiervoor is aangegeven zijn de voorstellen uit  het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (wat gaan we er voor doen) 1 op 1 overgenomen in de begroting 2019. Ook de financiële consequenties die behoren bij de voorstellen uit het MAT (wat gaat het extra kosten in 2019) zijn opgenomen en voorzien van dekking. De bedragen die u in dit kader aantreft betreffen de gemeentelijke bijdragen. Voor tal van maatregelen / inspanningen geldt echter dat de totale investering van die betreffende maatregel / inspanning hoger is dan alleen de gemeentelijke bijdrage. Hierbij valt te denken aan co-financiering, zelfwerkzaamheid en overige bijdragen. Voor het overgrote deel van de voorgestelde maatregelen / inspanningen geldt dat uw gemeenteraad met het vaststellen van het MAT en de begroting 2019 het college opdracht geeft tot uitvoering maar ook toestemming geeft om de beschikbaar gestelde middelen aan te wenden. Er zijn echter ook een aantal maatregelen en inspanningen die nog nadere of vervolg besluitvorming vragen.   Bij nadere besluitvorming moet u denken aan maatregelen en inspanningen waar een eerste richting is gegeven maar waar nog nadere uitwerking moet plaatsvinden.  Met vervolg besluitvorming doelen we op de verschillende onderzoeken die we in 2019 gaan doen en die gaan leiden tot uitkomsten en dus ook tot mogelijke vervolgacties en dus tot (vervolg)besluitvorming. Het ligt in de lijn dat deze vervolgacties en dus ook de (vervolg) besluitvorming plaatsvindt in de lijn van de totstandkoming van het MAT. Wij bereiden een notitie voor hoe wij dit zien.  Deze notitie willen wij nog dit jaar met u delen en bespreken. 

 

 In deze notitie staan wij ook stil bij de inzet van de incidenteel beschikbare algemene middelen (gelden voor uitdagingen en de middelen voor Mijn Dorp 2030) gedurende de looptijd van het MAT. In  het hoofdstuk "hoe werken wij samen" hebben we aangegeven dat we de huidige financieringssystematiek willen herijken. Belangrijk uitgangspunt hierbij is uiteraard de positie en de verantwoordelijkheid van uw raad.  Daarnaast streven we ernaar om adequaat te reageren op initiatieven uit de samenleving. We willen aansluiten op het tempo en de energie van het dorp. Daarom willen we  experimenteren met andere vormen van financieren en de huidige financieringssystematiek herijken.

 

 

 

De opbouw van het MAT ziet er als volgt uit:

  • Hoe werken wij samen: de doorontwikkeling in de manier van samenwerken met de samenleving (o.a. instrumentenkoffer, participatieprocessen en omgevingswet).
  • Kernagenda's: per kern de ambities en vraagstukken waar in 2019 aan gewerkt gaat worden.
  • Kernoverstijgende agenda's: agenda voor de overstijgende beleidsthema's waar in 2019 aan gewerkt gaat worden.
  • Begroting in balans (inclusief bijlage)