Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing laten we zien hoe de risico's zich verhouden tot het weerstandsvermogen: de saldireserve. Bij die ontwikkeling houden we niet alleen rekening met datgene wat in de begrotingsadministratie is opgenomen maar ook met verwachtingen en claims waar we nu  zicht op hebben.


In dit deel geven we inzicht in de stand van de reserves en voorzieningen zoals die nu in de administratie is opgenomen.

 

Toelichting

 Algemene reserve

Uit de berekening van onze benodigde weerstandscapaciteit (de risico’s) in relatie tot het aanwezige) blijkt dat we een bedrag van € 650.000 miljoen in het jaar 2019 kunnen overhevelen naar de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.

 

Reserve kwaliteitsimpuls

Deze reserve wordt ingezet voor aanpassingen in de ruimtelijke kwaliteit.

 

Reserve evenementensponsoring

In de kadernota 2009 is besloten om in samenwerking met de betrokken partners voortvarend aan de slag te gaan met het tegengaan van de dreigende jeugdwerkloosheid en het stimuleren van de jeugdwerkgelegenheid

 

Reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan jeugdwerkloosheid

Deze reserve is bedoeld om het stimulatiefonds sociaal domein te dekken.

 

Reserve transitiekosten Wsw

Deze reserve is bedoeld om de transitiekosten van de herstructurering van de Sociale Werkvoorziening te dekken.

 

Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Jaarlijks wordt €125.000 gedoteerd aan deze reserve. De onttrekkingen zijn gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan (MOP) dat in 2016 door de raad is vastgesteld.

 

Reserve afboeking kredieten met maatschappelijk nut

In de kadernota 2009 is besloten om ten behoeve van het afboeken van boekwaarden van investeringen met een maatschappelijk nut een bestemmingsreserve in te stellen.

 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

Hiervoor verwijzen we u naar de uitgebreide specificatie van deze reserve in het hoofdstuk "Van financiële tussenrapportage 2018-2021 naar begroting 2019".

 

Reserve grondexploitatie

Jaarlijks worden de geprognosticeerde winstnemingen gedoteerd aan deze reserve.

 

Reserve majeure projecten

Deze reserve wordt ingezet voor het realiseren van majeure projecten uit het collegeprogramma (o.a. Mijn Dorp 2030)

 

Reserve Agenda van Twente.

In de begroting van 2018  is een bedrag van €800.000 gereserveerd voor de Agenda van Twente voor  ambities en  projecten voor een periode van vijf jaar.

 

Reserve wegen en kunstwerken

Doel van de reserve is om planmatig “groot onderhoud” gelijkmatig over de begrotingsjaren te verdelen. Om fluctuaties van de budgetten van wegen en kunstwerken op te vangen is in de begroting van 2017 €1.800.000 beschikbaar gesteld.

 

Reserve GRP

In de begroting 2017 en 2018 is er voor een totaal incidenteel bedrag van €3.000.000 beschikbaar gesteld om de gevolgen van de klimatologische omstandigheden (deels) op te vangen. Aangegeven is dat deze reservering wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe Gemeentelijke Riolerings Plan.

 

Reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure projecten

De jaarlijkse onttrekkingen betreffen de jaarlijkse afschrijvingslasten van geactiveerde majeure projecten.

 

Voorziening pensioenen en wachtgelden wethouders

De dotaties betreffen de rekenrente en de pensioenopbouw van de huidige wethouders. De onttrekkingen betreffen pensioenbetalingen aan voormalig wethouders, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben.

 

Voorziening riool

De dotaties en onttrekkingen betreffen de egalisatie van het verschil tussen de rioolheffing en de lasten van riolering (zowel exploitatielasten als kapitaallasten).

 

Voorziening afval

De dotaties en onttrekkingen betreffen de egalisatie van het verschil tussen de afvalstoffenheffing en de lasten van afvalinzameling en -verwijdering (zowel exploitatielasten als kapitaallasten).

Bijlage 2: Vaststellen begroting

Vaststellen begroting

De raad van de gemeente Tubbergen

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ,

gelet op de Gemeentewet;

 

 

B E S L U I T:

De programmabegroting 2019 vast te stellen.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 november 2018,

 

 

De raadsgriffier,                                          De voorzitter,

                                                          

L. Legtenberg                                                drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker