Basisbegroting

Inleiding op de basisbegroting

Vanuit wettelijk voorschrift presenteren wij, naast onze programma’s, de begroting en jaarrekening naar taakveld. In het overdrachtsdocument is reeds gesproken om over te stappen van onze huidige programma-indeling naar een programma-indeling overeenkomstig de taakvelden. Daarmee is er eenduidigheid bij de indeling van de begroting en jaarrekening. Hiervoor is twee jaar geleden niet gekozen om niet tussentijds in een lopende raadsperiode de overstap te hoeven maken naar een nieuwe indeling. Met de huidige nieuwe raadsperiode is een natuurlijk moment ontstaan om de overstap naar een indeling conform de taakvelden te maken. In de financiële tussenrapportage 2018-2021 hebben we voor het eerst de indeling van de basisbegroting aan uw raad gepresenteerd. De daadwerkelijke invulling van de programma's in deze basisbegroting treft u in dit  hoofdstuk aan. Ieder programma in de basisbegroting is op eenzelfde wijze opgebouwd en kent de volgende onderdelen:

 • Portefeuillehouder(s)
 • Algemeen: algemene omschrijving van het programma.
 • Vastgestelde beleidsnota's: de beleidsnota's die al zijn vastgesteld en die betrekking hebben op het programma. 
 • Kengetallen: relevante kengetallen per programma.
 • Verbonden partijen: de verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van de doelen binnen het programma.
 • Actuele ontwikkelingen: omschrijving van de ontwikkelingen die spelen binnen het programma.
 • Beleidsindicatoren: de wettelijk verplichte indicatoren volgens het BBV. 
 • Begroting 2019 - overzicht baten en lasten: weergaven van de baten en lasten per taakveld.
 • Nieuw beleid: nieuw beleid en/of in-en extensivering van bestaand beleid dat voortkomt uit het koersdocument.
 • Meerjarig financieel beeld - terugkijken: realisatie 2017, begroting 2018 en begroting 2019 per programma met een toelichting*
 • Meerjarig financieel beeld - vooruitkijken: begroting 2019 t/m 2022 per programma met een toelichting.

 

Ondanks de geringe vergelijkbaarheid van de cijfers nemen wij conform de BBV verplichting wel de vergelijkende realisatie cijfers 2017 en begroting 2018 op.