Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Sitemap

Begroting 2018 Blz. 1  
Begroting 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
1. Inleiding Blz. 4  
1. Inleiding Blz. 5  
2. Van Raadsperspectief naar Begroting Blz. 6  
2. Van Raadsperspectief naar Begroting Blz. 7  
Mutaties Bestaand Beleid Blz. 8  
Mutaties Bestaand Beleid Blz. 9  
Specifieke Mutaties Blz. 10  
Specifieke Mutaties Blz. 11  
Financiële Ruimte Blz. 12  
Financiële Ruimte Blz. 13  
Herzien Meerjarig Saldo Blz. 14  
Herzien Meerjarig Saldo Blz. 15  
Reserves en Weerstandsvermogen Blz. 16  
Reserves en Weerstandsvermogen Blz. 17  
3. Programma Krachtige Kernen Blz. 18  
3. Programma Krachtige Kernen Blz. 19  
Thema Wonen en Vastgoed Blz. 20  
Thema Wonen en Vastgoed Blz. 21  
Toelichting Blz. 22  
Herontwikkelen Blz. 23  
Meer sturen op inbreiding bij woningbouwopgave Blz. 24  
Tubbergen Bruist (Gebiedsontwikkeling 3.0) Blz. 25  
Huisvesten Blz. 26  
Bestemmingsplannen vaststellen die voorzien in woningbouwlocaties en de woningbouwprogrammering beter afstemmen op de behoefte (starters) en demografische ontwikkelingen Blz. 27  
Continuering starterlening Blz. 28  
Implementatie Omgevingswet Blz. 29  
Thema Mobiliteit en bestendigheid Blz. 30  
Thema Mobiliteit en bestendigheid Blz. 31  
Toelichting Blz. 32  
Bestendigen Blz. 33  
Duurzaamheid en energie-transitie Blz. 34  
Initiatieven voor energiebesparing Blz. 35  
Stromen Blz. 36  
Initiatieven voor het verbeteren van het watersysteem Blz. 37  
Initiatieven voor terugdringen van de hoeveelheid restafval en wijzigen van het inzamelsysteem Blz. 38  
Verplaatsen Blz. 39  
Heroverwegen verkeersdrempels Blz. 40  
Initiatieven t.b.v. een goed parkeersysteem Blz. 41  
Initiatieven t.b.v. het verbeteren van de verkeersveiligheid Blz. 42  
Initiatieven voor goede bereikbaarheid/doorstroming Blz. 43  
Thema Maatschappelijke Voorzieningen Blz. 44  
Thema Maatschappelijke Voorzieningen Blz. 45  
Toelichting Blz. 46  
Samenbrengen en Ontwikkelen Blz. 47  
Mijn Dorp 2030 Blz. 48  
Subsidieloket (Mijn Dorp 2030) Blz. 49  
Toekomstbestendige & bereikbare voorzieningen Blz. 50  
Integraal huisvestingsplan onderwijs Blz. 51  
Sporthal Tubbergen Blz. 52  
Begroting en meerjarenplanning Krachtige Kernen Blz. 53  
Begroting en meerjarenplanning Krachtige Kernen Blz. 54  
4. Programma Economische Kracht en Werk Blz. 55  
4. Programma Economische Kracht en Werk Blz. 56  
Programma overstijgende resultaten Blz. 57  
Thema Vrijetijdseconomie Blz. 58  
Thema Vrijetijdseconomie Blz. 59  
Toelichting Blz. 60  
Beleven Blz. 61  
Stimuleren van concepten, arrangementen en evenementen in relatie tot toekomstrichting vrijetijdseconomie Blz. 62  
Verbetering toeristische structuur en samenwerking in Twente en Noordoost-Twente Blz. 63  
Verblijven Blz. 64  
Faciliteren gekozen focus vrijetijdseconomie voor glasDNA: Tubbergen de glasgemeente van Twente Blz. 65  
Ontwikkelingsperspectief verblijfsrecreatie Noordoost-Twente Blz. 66  
Stimuleren van ondernemersinitiatieven in de vrijetijdssector Blz. 67  
Versterking toeristische organisatiestructuur Tubbergen: toeristisch glinsterend Tubbergen Blz. 68  
Thema Ondernemen & Arbeidsmarkt Blz. 69  
Thema Ondernemen & Arbeidsmarkt Blz. 70  
Toelichting Blz. 71  
Arbeidsmarkt Blz. 72  
Implementatie actieplan arbeidsmarkt 2.0 Blz. 73  
Ondernemen Blz. 74  
Deelname aan proces voor een nieuw regionaal investeringsprogramma (Agenda voor Twente) Blz. 75  
Glasvezel Blz. 76  
Participeren in regionale acquisitie Blz. 77  
Verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven en het stimuleren en initiëren van (nieuwe) verbindingen en netwerken Blz. 78  
Vergroten van de vitaliteit van de winkelgebieden in de kernen Blz. 79  
Zorgdragen voor en faciliteren van voldoende aanbod van bedrijventerreinen en bedrijfsruimte Blz. 80  
Thema Plattelandseconomie Blz. 81  
Thema Plattelandseconomie Blz. 82  
Toelichting Blz. 83  
Ontwikkelen Blz. 84  
Samen met de sector en het onderwijs faciliteren van minimaal twee projecten op het gebied van energieopwekking, ammoniakreductie en/of mestaanwending Blz. 85  
Transformeren Blz. 86  
Betere benutting vrijkomende erven in het buitengebied Blz. 87  
Ondersteunen Leaderprogramma 2015-2020 Blz. 88  
Voortzetting partner Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 2016-2020 Blz. 89  
Begroting en meerjarenplanning Economische kracht en Werk Blz. 90  
Begroting en meerjarenplanning Economische kracht en Werk Blz. 91  
5. Programma Omzien Naar Elkaar Blz. 92  
5. Programma Omzien Naar Elkaar Blz. 93  
Thema Zelf Blz. 94  
Thema Zelf Blz. 95  
Toelichting Blz. 96  
Eigen kracht behouden en zo mogelijk versterken en de inzet hiervan bevorderen Blz. 97  
Het zelf organiserend vermogen van de kernen versterken en vergroten Blz. 98  
Thema Samen Blz. 99  
Thema Samen Blz. 100  
Toelichting Blz. 101  
Aandacht voor vraaggerichter vormgeven van vrij toegankelijke voorzieningen en (daarmee) de doelmatigheid vergroten Blz. 102  
De vrij toegankelijke professionele organisaties werken samen en vraaggericht Blz. 103  
Thema Overdragen Blz. 104  
Thema Overdragen Blz. 105  
Toelichting Blz. 106  
Afhankelijkheid van niet vrij toegankelijke ondersteuning verminderen door de regie over het leven te vergroten Blz. 107  
Een duurzaam aanbod van niet vrij toegankelijke voorzieningen dat aansluit op de vrij toegankelijke voorzieningen Blz. 108  
Effectiever en efficiënter inzetten van niet vrij toegankelijke voorzieningen Blz. 109  
Begroting en meerjarenplanning Omzien Naar Elkaar Blz. 110  
Begroting en meerjarenplanning Omzien Naar Elkaar Blz. 111  
6. Programma Burger & Bestuur Blz. 112  
6. Programma Burger & Bestuur Blz. 113  
Thema Samenwerking Blz. 114  
Thema Samenwerking Blz. 115  
Toelichting Blz. 116  
Efficiëntere en effectievere samenwerking in de regio Blz. 117  
Democratische vernieuwing Blz. 118  
Doorontwikkeling Noaberkracht Blz. 119  
Omgevingsdienst Twente Blz. 120  
Samenwerking binnen Regio Twente Blz. 121  
Samenwerking binnen Twentebedrijf Blz. 122  
Veiligheid (buurtpreventie) Blz. 123  
Thema Dienstverlening Blz. 124  
Thema Dienstverlening Blz. 125  
Toelichting Blz. 126  
Dienstverlening dichter bij de inwoner Blz. 127  
Dienstverlening op maat Blz. 128  
Digitale dienstverlening Blz. 129  
Het meten van klantbeleving Blz. 130  
Verbeteren van onze processen Blz. 131  
Begroting en meerjarenplanning Burger en Bestuur Blz. 132  
Begroting en meerjarenplanning Burger en Bestuur Blz. 133  
7. Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 134  
7. Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 135  
8. Paragraaf Lokale Heffingen Blz. 136  
8. Paragraaf Lokale Heffingen Blz. 137  
9. Paragraaf Weerstandvermogen en Risicobeheersing Blz. 138  
9. Paragraaf Weerstandvermogen en Risicobeheersing Blz. 139  
10. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 140  
10. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 141  
11. Paragraaf Financiering Blz. 142  
11. Paragraaf Financiering Blz. 143  
12. Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 144  
12. Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 145  
13. Paragraaf Grondbeleid Blz. 146  
13. Paragraaf Grondbeleid Blz. 147  
14. Paragraaf Demografische Ontwikkelingen Blz. 148  
14. Paragraaf Demografische Ontwikkelingen Blz. 149  
Onderwerpen Blz. 150  
Trends en Ontwikkelingen Blz. 151  
Cijfers Blz. 152  
Aandachtspunten richting de toekomst Blz. 153  
15. Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 154  
15. Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 155  
Bijlage: Meerjarenbalans met Kengetallen Blz. 156  
Bijlage: Meerjarenbalans met Kengetallen Blz. 157  
Bijlage: Vaststelling Begroting Blz. 158  
Bijlage: Vaststelling Begroting Blz. 159