Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

8. Paragraaf Lokale Heffingen

8. Paragraaf Lokale Heffingen

Op grond van artikel 9, tweede lid van het Besluit begroting en verantwoording bevat zowel de begroting als de jaarrekening tenminste een paragraaf over de lokale heffingen. Deze paragraaf moet volgens artikel 10 tenminste de volgende vijf sub-paragrafen bevatten:

 • de geraamde inkomsten;
 • het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
 • een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt:

  a. hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn wordt bewerkstelligd, dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden;

  b. wat de beleidsuitgangspunten zijn, die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en

  c. hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;

 • een aanduiding van de lokale lastendruk en
 • een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. 

In de begroting geven wij ieder jaar een uitgebreide beschrijving van en toelichting op de verschillende lokale heffingen. Dit doen wij, omdat u in de begroting besluit over de hoogte van de tarieven. 

In de jaarrekening volstaan wij met het terugkijken op het afgelopen jaar en het afleggen van verantwoording over hetgeen in de desbetreffende jaarbegroting is besloten.

 

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

De belastingenstructuur en de tarieven van de gemeentelijke belastingen zijn voor het belastingjaar 2017 als volgt berekend:

 1. de OZB-tarieven worden zodanig aangepast dat voor 2018 er een meeropbrengst van 1,1%  (exclusief areaaluitbreiding) wordt gerealiseerd, voor de daaropvolgende jaren wordt rekening gehouden met een meeropbrengst (exclusief areaaluitbreiding) van 1%;
 2. de tarieven afvalstoffenheffing per 1 januari 2018 worden afgestemd op de daarmee verband houdende lasten en wel zodanig bepaald, dat er sprake is van volledige kostendekking;
 3. de tarieven van de rioolheffingen zijn ten opzichte van het jaar 2017 met 5,1% verhoogd, te weten 4% gerelateerd aan het GRP en 1,1% inflatiecorrectie; voor de daaropvolgende  periode wordt het tarief jaarlijks met 5,0% verhoogd, waarvan 1,0% inflatiecorrectie en
 4. kostendekkende  legestarieven.

 

Onroerende zaakbelastingen

Onder de naam ‘Onroerendezaakbelastingen’ worden van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:

 • een gebruikersbelasting van degene die – naar omstandigheden beoordeeld – een onroerende zaak die niet in hoofdzaak als woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt en
 • een eigenarenbelasting van degene die van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. 

De tarieven worden jaarlijks (opnieuw) bepaald aan de hand van twee factoren, te weten:

a. de waardeontwikkeling van het WOZ-bestand in de gemeente en

b. de gewenste OZB-opbrengst in het begrotingsjaar met als basis het inflatiecijfer van het CBS.

 

Vergelijking van de OZB-tarieven tussen verschillende jaren is daarom niet zinvol. Voor het jaar 2018 hebben wij de volgende wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid doorgevoerd:

* achterwege laten inflatiecorrectie voor 2018 van 1,1 %

* verlagen OZB opbrengsten met 2%

 

Opbrengsten onroerende zaakbelastingen

2017 *

2018

Woning eigenaar

€ 2.251.000

€2.260.000

Niet-woning eigenaar

€1.075.000

€1.074.000

Niet-woning gebruiker

€623.000

€629.000

Totale OZB-opbrengst

€3.949.000

€3.963.000

*  Oorspronkelijke ramingen begroting 2017

Ondanks het niet doorvoeren van de inflatiecorrectie en het verlagen van de tarieven met 2% is de totale opbrengst in 2018 toch wat hoger dan in 2017. Deze meeropbrengst wordt uitsluitend veroorzaakt door areaaluitbreiding.

 

Afvalstoffenheffing

Deze belasting heeft als uitgangspunt, dat de kosten voor 100% worden gedekt door de heffing . Naast een basistarief per huishouden betaalt de gebruiker een capaciteitsafhankelijk tarief per containerlediging restafval in de vorm van een tarief via het gebruik van:

a.  een container met een capaciteit van 240liter of

b. een container met een capaciteit van 140liter of

c. een chipkaart voor bewoners van appartementen.

Op deze wijze wordt uitvoering gegeven aan het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’. De opbrengst is geen algemeen dekkingsmiddel, maar is bestemd voor de kostendekking van de afvalinzameling en –verwerking.

 Er dient dus sprake te zijn van een opbrengst via de tarieven die gelijk is aan de kosten.

 

De cijfers van het product afval op basis van bestaand beleid laten een voordeel  zien van € 242.000. Dit voordeel wordt vooral veroorzaakt door het goede scheidingsgedag van onze inwoners waardoor minder restafval wordt aangeboden en door lagere verwerkingstarieven van Twence. Deze lagere verwerkingstarieven van Twence zijn een gevolg van de afspraak om het superdividend van Twence aan de Agenda van Twente met ingang van het jaar 2018 te beëindigen. Conform het bestaande beleid (100% kostendekking) vinden wij het niet meer dan logisch dat onze inwoners profiteren van dit voordeel. Dit betekent een verlaging van het tarief voor vastrecht met  € 20 van € 100 naar € 80. De tarieven per lediging voor restafval (€ 9,20 voor een grote bak en € 5,60 voor een kleine bak) laten we ongemoeid om het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’ in takt te laten.

 

Berekening kostendekkende afvalstoffenheffing

2018

Kosten taakveld(en)

€       903.000

Inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen

€       342.000

Netto kosten taakveld

€       561.000

 

 

Toe te rekenen kosten

€       561.000

Overhead incl. (omslag)rente

€         57.000

BTW

€       230.000

Totale kosten

€     848..000

 

 

Opbrengst afvalstoffenheffing

€     848.000

 

 

Dekkingspercentage

100%

 

Tarieven en opbrengst afvalstoffenheffing

2017

2018

Basistarief (vast recht)

€ 100,--

€   80,--

1 lediging restafvalcontainer (grijs) 240 liter

€ 9,20

€     9,20

1 lediging restafvalcontainer (grijs) 140 liter

€ 5,60

€     5,60

1 lediging bij de verzamelcontainer via een chipkaart

€ 0,60

€     0,60

 

 

 

Opbrengsten afvalstoffenheffing (basistarief + ledigingen)

 

 

Raming opbrengst basistarief (vast recht): 8.200 x € 80,--

€ 790.000

€  656.000

Raming opbrengst containers + chipkaarten ledigingen restafval

€ 487.000

€192.000

Totaal

€ 1.277.000

€848.000

 

Reserve afvalstoffenheffing  

De reserve wordt ingezet om gelijkmatige ontwikkeling van de afvalstoffenheffing te waarborgen.De huidige stand per 1/1 2018 van de voorziening afval bedraagt € 874.00,=.

 

Rioolheffingen

Voor de rioolheffing geldt eveneens als algemeen uitgangspunt dat 100% van de kosten worden gedekt.

Het tarief is gebaseerd op de geraamde kosten, zoals die zijn opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan. Tubbergen heft zowel van de eigenaar als van de gebruiker van objecten, die direct of indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. De eigenaar betaalt een vast bedrag per perceel; het tarief voor de gebruiker is gebaseerd op het waterverbruik. Incidentele over- en onder-dekking wordt verrekend met een egalisatiereserve om sterke tarieffluctuaties op te vangen.

In 2014 is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2013-2018 vastgesteld. Dit plan is gebaseerd op rioolinspecties die zijn uitgevoerd in 2011 en 2012. Op basis van dit nieuwe plan is het tarief van de rioolheffingen voor het belastingjaar 2018 met 4%, te vermeerderen  met 1,1% inflatiecorrectie verhoogd.

Voor de daaropvolgende jaren geldt eveneens een GRP-verhoging van 4% per jaar, terwijl voor de inflatiecorrectie rekening wordt gehouden met 1,0% per jaar ten opzichte van het voorafgaande jaar.

 

In 2018 wordt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) herzien, dat met ingang van 2019 het beleid gaat bepalen rondom de activiteiten met betrekking tot het riool. In verband met de geconstateerde gevolgen van de klimaatverandering, mag er vanuit worden gegaan dat de geraamde lasten betreffende het riool zullen toenemen, wat zijn weerslag heeft op de ontwikkeling van rioolrecht. Om een geleidelijke ontwikkeling van het rioolrecht te waarborgen wordt voorgesteld om vanuit de incidentele middelen € 2.000.000 toe te voegen aan de reserve GRP. Dit om voorbereid te zijn op de te verwachten extra kosten zonder deze direct via het tarief bij onze inwoners neer te leggen.

In het, in 2018, op te stellen GRP 2018-2020 nemen wij de gevolgen van de klimaatverandering in relatie tot de extra storting van € 2.000.000 en de gevolgen voor het tarief mee. Dit alles afgezet tegen de wens uit het GRP 2014-2018 om toe te werken naar een zogenaamd ideaalcomplex.

Door deze extra storting in de reserve GRP om redenen zoals hiervoor toegelicht achten wij het verantwoord om de voorgenomen verhoging van het tarief met 5,1% (4% GRP en 1,1% inflatiecorrectie) voor het jaar 2018 achterwege te laten.

 

Berekening kostendekkendheid rioolheffing

     2018

Kosten taakveld(en)

€1.469.000

Inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen

€ 0

Netto kosten taakveld

€1.469.000

 

 

Toe te rekenen kosten

€1.469.000

Overhead incl. (omslag)rente

€163.000

BTW

€254.000

Totale kosten

€1.886.000

 

 

Opbrengst rioolheffing

€1.886.000

 

 

Dekkingspercentage

100 procent

 

Tarieven rioolheffingen

2017

2018

Rioolheffing eigenaar

€ 182,--

€ 182,--

Rioolheffing eigenaar (uitsluitend hemel-/grondwater)

€   61,11

€   61,11

Rioolheffing gebruiker (tot 300 m3)

€     73,50

€   73,50

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten rioolheffingen

2017

2018

Raming rioolheffing eigenaren

€ 1.310.430

€ 1.283.00

Raming rioolheffing gebruikers

€     607.145

€     603.000

Totale raming rioolheffing 2018

€  1.917.575

€1.886.000

 

De reserve GRP bedraagt, rekening houdend met de extra storting van € 2 miljoen zoals in deze begroting wordt voorgesteld € 3 miljoen.

Zodra het nieuwe GRP is vastgesteld kan deze reserve worden omgezet naar een voorziening die kan worden ingezet  om gelijkmatige ontwikkeling van de rioolheffing te waarborgen. De bestaande voorziening gekoppeld aan het huidige GRP bedraagt per 1 januari 2018 € 666.000.

 

Toeristenbelasting

Deze belasting wordt geheven ter zake van het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen, die niet in de gemeentelijke ‘Basisregistratie personen’ (BRP) zijn opgenomen. De toeristenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel; de heffing wordt gebaseerd op basis van aangifte.

Jaarlijks vindt er steekproefsgewijs controle op de aangiftes. De bedoeling hiervan is niet alleen om de aangiftes op juistheid en volledigheid te controleren, maar ook om de exploitanten, daar waar nodig, te adviseren bij een doelmatiger opzet van de administratie, zodat het invullen van de aangifte correct, eenvoudig en snel kan geschieden.

 

Tarieven toeristenbelasting

2017

2018

Tarief per persoon per overnachting

€ 1,05

€ 1,05

Tarief in eigen onderkomen op camping

€ 0,70

€ 0,70

 

 

 

Opbrengst toeristenbelasting

2017

2018

Raming toeristenbelasting

€ 195.000

€190.000

 

Forensenbelasting

Deze belasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan negentig dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerd woning beschikbaar te houden. De forensenbelasting is (ook) een algemeen dekkingsmiddel.

 

Tarieven forensenbelasting

2017

2018

Forensenbelasting ‘gehuurde grond’

€ 105,--

€105,--

Forensenbelasting op eigen grond

€ 286,--

€286,--

Opbrengst forensenbelasting

 

 

348 aanslagen x € 105,--

€ 36.540

€36.540

  55 aanslagen x € 286,--

€15.730

€15.730

Raming

€ 52.270

€52.270

 

Reclamebelasting

Met de opbrengst van deze belasting wordt het ‘Ondernemingsfonds Tubbergen’ gevoed en op deze wijze komt de opbrengst weer op indirecte wijze ten goede aan de ondernemers.

 

Soort heffing/belasting

 (bedragen x € 1.000)

Rekening

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Onroerendezaakbelastingen

€ 3.928

€ 3.949

€ 3.963

Afvalstoffenheffing (inclusief verkoop fiches c.a.)

€ 1.083

€ 1.277

€ 848

Rioolheffingen

€ 1.866

€ 1.918

€ 1.886

Toeristenbelasting

€     216

€     195

€     190

Forensenbelasting

€       52

€       52

€       52

Reclamebelasting

€       51

€       50

€       49

Totaal

€ 7.196

€ 7.441

€ 7.451

 

Recapitulatie belastingopbrengsten

 

Soort heffing/belasting

 (bedragen x € 1.000)

Rekening

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Onroerendezaakbelastingen

€ 3.928

€ 3.949

€ 3.963

Afvalstoffenheffing (inclusief verkoop fiches c.a.)

€ 1.083

€ 1.277

€ 848

Rioolheffingen

€ 1.866

€ 1.918

€ 1.886

Toeristenbelasting

€     216

€     195

€     190

Forensenbelasting

€       52

€       52

€       52

Reclamebelasting

€       51

€       50

€       49

Totaal

€ 7.196

€ 7.441

€ 7.451

 

Lokale lastendruk

Om een indruk te geven van de lastendrukontwikkeling als gevolg van aanvaard beleid worden hierna de gevolgen voor een huishouding met of zonder eigen woning en een bedrijf weergegeven. Deze vergelijking  is gebaseerd op de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Bij de berekening van de lokale woonlasten is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

a. een gemiddelde woningwaarde van€ 250.000,-- (begroting 2017) in 2015 en een woningwaarde van € 238.000,-- in 2016, conform de uitgangspunten van de COELO-atlas uit die jaren;

b. afvalstoffenheffing: vast tarief + gemiddeld 4 ledigingen restafvalcontainer 240 liter en

c. rioolheffing: basistarief tot 301 m3 waterverbruik voor de gebruiker en – voor zover van toepassing – de eigenarenbelasting .

 

De ontwikkeling van de lokale lastendruk in de gemeente Tubbergen is als volgt:

 

Geen eigen woning*

2017

2018

verschil

Verschil in %

Rioolheffing (tot 300 m3 waterverbruik)

€  73,50

€ 73,50

€   0

0   %

Afvalstoffenheffing:

a. basistarief (vast recht)

b. 4 ledigingen restafval (container 240 liter)

€ 100,--

€ 36,80

€ 80,--

 €36,80

-/- €20-,--

€ -,--

-/-20 %

0 %

Totaal

€ 210,30

€ 190,30

-/-€ 20,--

 -/-9,5%

 

Gemiddelde woningwaarde: € 250.000*

2017

2018

Verschil

In %

OZB*

€ 317,--

€311,--

-/-€   6,--

-/-2%

Rioolheffing (tot 300 m3 waterverbruik):

a. rioolheffing eigenaar

b. rioolheffing gebruiker

€ 182,--

€73,50

€ 182,--

€ 73,50

€ 0

€ 0

0%

Afvalstoffenheffing:

a. basistarief (vast recht)

b. 4 ledigingen restafval (container 240 liter)

€ 100,--

€36,80

€ 80,--

 €   36,80

-/-€20,--

€ 0

-/-20 %

0 %

Totaal

€ 709,80

€683,30

-/-€ 26,50

-/-3,75%

 

Kwijtscheldingsbeleid

Wanneer een belastingplichtige niet in staat is, anders dan met buitengewoon bezwaar, de belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen te betalen  kan de invorderingsambtenaar kwijtschelding verlenen.

Van buitengewoon bezwaar is in het algemeen sprake wanneer de middelen om een belastingaanslag te betalen ontbreken en ook niet binnen afzienbare tijd kunnen worden verwacht.

Gemeenten beschikken hierin over een zekere mate van beleidsvrijheid. Gemeenten mogen ook zelf bepalen welke belastingsoorten in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Dinkelland past kwijtschelding toe voor alleen de volgende heffingen:

 • afvalstoffenheffing,
 • rioolheffing en
 • onroerendezaakbelastingen 

Een aanvraag wordt getoetst op basis van  inkomen en vermogen.

Belastingplichtigen, die denken voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking te komen, kunnen desgewenst gebruik maken van de mogelijkheid om door het ‘Inlichtingenbureau’ een geautoma-tiseerde toets te laten uitvoeren. Dat betekent, dat de belastingplichtige zelf niet meer de nodige  gegevens hoeft aan te leveren, maar dat het ‘Inlichtingenbureau’ aan de hand van de benodigde gegevens de inkomens- en vermogenstoets uitvoert.

 

Aantal kwijtscheldingsverzoeken

2016

2017

Aanvragen, die afgewezen zijn

19

14

Aanvragen, die gedeeltelijk toegewezen zijn

1

 

Aanvragen, die volledig zijn toegewezen

115

142

Totaal

135

156

 

 

 

Kwijtscheldingsbedragen

2016

2017

Raming kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen

€ 15.000

€ 15.000

 

Minder draagkrachtige inwoners kunnen sinds enige tijd desgewenst via het “Inlichtingenbureau” gebruik maken van een geautomatiseerde toets op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Het “Inlichtingenbureau” is een organisatie voor gemeenten en andere overheidsorganisaties. Het bureau verricht werkzaamheden om voornamelijk gemeenten te helpen bepalen op welke ondersteuning inwoners recht hebben.

Mede daardoor  is het aantal toekenningen beduidend toegenomen en  dat heeft ook zijn weerslag gehad op het benodigde budget.  De verwachting is dat we deze toename vooralsnog kunnen opvangen binnen de bestaande raming van € 15.000.