Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Informatie Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening (klik hier)

Algemeen

Als gemeente is het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Het woningaanbod moet voorzien in de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Ook moet er ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste.  Dit is ook van belang in het kader van de Omgevingswet. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook meerdere agenda’s.

Actuele ontwikkelingen

Start CPO bouw in zicht voor toekomstige bewoners De Marke

Om te voorzien in de woonbehoefte van jongeren stelt de gemeente de locatie van de voormalige basisschool De Marke beschikbaar voor starters. De toekomstige bewoners staan te popelen om te beginnen met de bouw van zes woningen volgens het CPO, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, principe. De gewenste starterswoningen worden gerealiseerd in de vorm van vier rijwoningen en een tweetal twee-onder-een-kapwoningen. Lees het persbericht hier:  Start CPO bouw in zicht.

 

Gemeenten gaan in gesprek met ondernemers over huisvesting arbeidsmigranten

Er zijn in ons land en ook in de gemeente Tubbergen veel vacatures waarvoor werkgevers moeilijk een invulling kunnen vinden. Veel van die werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen uit bijvoorbeeld de Oostbloklanden. Deze mensen zullen hier ook moeten overnachten. Hiervoor is beleid opgesteld, met als doel het stellen van duidelijke regels wat wel en niet mogelijk is. Meer hierover is te vinden via de volgende link:  Huisvesting arbeidsmigranten.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Deregulering planregels

Er komt nieuw beleid voor de deregulering van planregels. Dit project loopt door tot in 2019. Daarnaast wordt, mede in het kader van het project Omgevingswet beoordeeld welke beleidsnota's geactualiseerd moeten worden.

 

Startersleningen

Het verstrekken van startersleningen is na aanpassing van de regeling in verband met de stijging van de koopprijzen voor woningen gecontinueerd. Tevens is een regeling voor blijversleningen in het leven geroepen.