Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Informatie Programma Openbare ruimte & mobiliteit (klik hier)

Algemeen

De gemeente is mede verantwoordelijk voor de “groene” kwaliteit van de leefomgeving. We dragen zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte.

Noaberkracht beheert en onderhoudt de wegen, openbare verlichting, de verkeersvoorzieningen en het openbaar groen. Ook zorgt Noaberkracht ervoor dat er gestrooid wordt bij gladheid. Wanneer er iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar.

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Daarnaast zijn in het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven.

Om de in totaal zo’n 270 kilometer riolering van de gemeente Tubbergen te onderhouden en vervangen, zijn de kaders en het beleid hiervoor vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).   

Actuele ontwikkelingen

Inwoners van Vasse, Mander en Hezingen gaan bermen en sloten maaien

Een kleine 20 procent van de gemeentelijke bermen en sloten buiten de bebouwde kom wordt vanaf dit jaar gemaaid en afgevoerd door inwoners van Vasse, Mander en Hezingen. Deze werkzaamheden worden door de gemeente Tubbergen in eerste instantie overgedragen voor een periode van vijf jaar. Meer hierover is te vinden via de volgende link:  Bermen en sloten maaien.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Coördinator openbare ruimte

Wij blijven inwoners actief betrekken bij de te maken keuzes voor de inrichting van hun en onze leefomgeving. De pilot met de coördinator openbare ruimte (COR) wordt omgezet naar reguliere dienstverlening.

Om een openbare ruimte met meer kwaliteit te bereiken kijkt de gemeente samen met de bewoners naar de toekomst van uw leefomgeving. Inwoners kunnen meer zeggenschap krijgen over de openbare ruimte door samen plannen te maken over hoe uw straat of buurt eruit moet zien. Hiervoor is wel draagvlak uit de directe omgeving nodig en wordt ook rekening gehouden met het veiligheidsaspect. Wanneer inwoners zelf een deel van het onderhoud uitvoeren kan er meer kwaliteit en diversiteit in de inrichting van de openbare ruimte besteed worden. Tevens wordt door samen te werken in het onderhoud van de openbare ruimte ook nog eens de sociale contacten in de buurt versterkt. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderhoud gelijk blijft, maken we hierover afspraken. Tot nu toe zijn er 29 projecten in uitvoering, waarvan vijf projecten in opstartfase.

 

Eikenprocessierups

In 2018 is sprake geweest van grote hinder als gevolg van de aanwezigheid van extreem veel eikenprocessierupsen in onze gemeente. Als gemeente Tubbergen hebben wij ons genoodzaakt gezien om structureel extra middelen (€ 35.000) vrij te maken voor de bestrijding van deze rupsen. In het voorjaar 2019 zijn enkele honderden koolmezen nestkastjes geleverd door de gemeente aan de samenleving. Daarnaast zijn een aantal bomen op kritieke plaatsen en die vorig jaar overlast en een risico voor de volksgezondheid opleverden preventief behandeld.

Aangenomen moties en amendementen

Motie Uitstervingsgevaar bestuivende insecten

In de raadsvergadering van 28 november 2016 is de motie Uitstervingsgevaar bestuivende insecten aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op: 

 • Een inventarisatie te maken van geschikt braakliggende (bouw-)terreinen, groenstroken, wegbermen en akker- en perceelranden;
 • Er zorg voor te dragen dat op deze grondstukken jaarlijks wilde bloemen gezaaid kunnen worden en dat op daarvoor geschikte percelen vrucht-/drachtbomen geplant worden;
 • In het kader van ecologisch verantwoord bermbeheer de burgers te vragen zeer terughoudend te zijn met het maaien van bermen;
 • De bijenagenda van de provincie Overijssel te ondertekenen;
 • De Vereniging Natuur en Bijen Tubbergen te ondersteunen, zodat deze organisatie kan komen tot de realisering van een educatieve bijenstand op een goed bereikbare locatie.

Stand van zaken: De punten 1 t/m 4 zijn uitgevoerd. Punt 5 is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2016

 

Motie Plastic fietspad

In de raadsvergadering van 18 juni 2018 is de motie Plastic fietspad unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

 • Te onderzoeken of een aan te leggen of te vervangen fietspad voor deelname aan de pilot in aanmerking komt en de bevindingen aan de raad terug te koppelen;
 • Zich in te spannen om soortgelijke initiatieven binnen de gemeente te faciliteren. 

Stand van zaken: De motie is mondeling afgedaan door de wethouder.

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018

 

Motie Biodiversiteit

In de raadsvergadering van 17 juni 2019 is de motie Biodiversiteit unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

 • Integraal in beeld te brengen welke maatregelen nu al worden genomen door de gemeente Tubbergen om biodiversiteit te bevorderen;
 • Een integrale visie en uitvoeringsagenda ter bevordering van biodiversiteit op te stellen, waarin ook duidelijk de rol van de door de gemeente gebruikte bestrijdingsmiddelen wordt meegenomen.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

 

Motie Eikenprocessierups

In de raadsvergadering van  8 juli 2019 is de motie Eikenprocessierups aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college van burgemeester en wethouders:

 • Om ervoor te zorgen dat de Twentse gemeenten de handen ineen slaan met elkaar, de Regio en de Provincie om de meest adequate wijze van bestrijding te onderzoeken, te kiezen en uit te voeren;
 • Om met een gezamenlijk plan van aanpak te komen voor de bestrijding van de processierups en daarin direct te kijken naar de aanpak van invasieve exoten, zoals bijvoorbeeld de Japanse Duizendknoop.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

 

De moties zijn te raadplegen via de volgende link:  Moties 2019