Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Economie

Inhoud

Informatie Programma Economie (klik hier)

Algemeen

Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creëren wij een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends.   

De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/Retail deal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie). 

Actuele ontwikkelingen

Geen supermarkt buiten het centrum van Tubbergen

Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een supermarkt op De Es. De vergunning is geweigerd omdat deze onder andere in strijd is met gemeentelijk en provinciaal beleid. Als het aan de gemeente Tubbergen ligt komt er geen supermarkt op De Es. Meer informatie vind je hier:  Geen supermarkt buiten het centrum van Tubbergen.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Het programma Economie kent geen wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid. 

Aangenomen moties en amendementen

Motie Uitvoeringsagenda Duurzaamheid

In de raadsvergadering van 15 april 2019 is de motie Uitvoeringsagenda Duurzaamheid aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

  • Een concrete uitvoeringsagenda op te stellen en te verbinden aan de duurzaamheidsdoelstellingen;
  • In deze uitvoeringsagenda uiteen te zetten waar we op dit moment staan, met welke mix van maatregelen we de doelstellingen denken te behalen en welke partners we daarvoor nodig hebben;
  • De uitvoeringsagenda ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
  • De uitvoeringsagenda jaarlijks met de raad te evalueren. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2019

Financieel

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Economie zijn meegenomen in het financiële hoofdstuk.