Programma Bestuur & middelen

Informatie Programma Bestuur & middelen (klik hier)

Algemeen

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad zitten negentien inwoners uit onze gemeente. De zetelverdeling is als volgt: CDA twaalf zetels, Gemeentebelangen/VVD vier zetels, PvdA twee zetels en Dorpen Centraal één zetel.

Voor onze inwoners willen we goed inzichtelijk maken wat we als bestuur van de gemeente Tubbergen doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Onze gemeentelijke begroting moet in evenwicht zijn. Gemeenschapsgeld genereren wij via de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen. Ons uitgangspunt is dat we de lokale lasten zo laag en stabiel mogelijk willen houden. We houden oog voor een gezonde balans tussen de hoogte van de lokale lasten, onze begrotingspositie en onze investeringen.   

De uitvoering van het gemeentelijke beleid wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht is een samenwerkingsverband met de gemeente Dinkelland. Er zijn ook maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen die de grenzen van individuele gemeenten overstijgt. In dat geval vinden we het belangrijk om samen te werken met de juiste partners. Op inhoudelijke thema’s zullen wij de bestaande samenwerking binnen de provincie Overijssel, regio Twente, Noordoost Twente en met de gemeente Dinkelland voortzetten.

Actuele ontwikkelingen

Kinderburgemeester & kinderraad

De gemeente Tubbergen krijgt voor het eerst een kinderburgemeester. De kinderburgemeester gaat de kinderen uit de gemeente vertegenwoordigen, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij evenementen en belangrijke bijeenkomsten in onze gemeente. Naast het initiatief voor een kinderburgemeester, zijn er ook plannen voor een kinderraad. 

 

Fiscale zaken

Stand van zaken bezwaarschrift gemeente Tubbergen  

Bij de facturen die bij de gemeente in rekening wordt gebracht wordt naast de kosten ook veelal btw in rekening gebracht. Bij een aantal kosten wordt geen btw in rekening gebracht zoals de kosten van zorg. De spelregels inclusief de uitzonderingen zijn vastgelegd in de Wet op de Omzetbelasting. De gemeente kan het merendeel van de betaalde btw terugvorderen van de Belastingdienst.

Daarbij is het van belang om te na te gaan waarvoor en in welke hoedanigheid de kosten gemaakt zijn. Zijn het kosten die we maken omdat er sprake is van een overheidstaak (bijvoorbeeld onderhoud wegen), dan kunnen we de btw terugvragen via het btw-compensatiefonds (BCF). Maken we kosten ten behoeve van activiteiten waarbij er sprake is dat de gemeente opereert als een ondernemer (bijvoorbeeld verhuur van gemeentelijke accommodaties), dan kunnen we de btw terugvragen via de periodieke aangifte btw zoals die voor ondernemers geldt. In een aantal gevallen kunnen we de btw niet terugvragen, bijvoorbeeld btw op leerlingenvervoer. Dan werkt de btw kostenverhogend.

Zoals wij u eerder hebben gemeld, hebben wij eind mei 2017 de Belastingdienst een brief gestuurd waarin wij verzocht hebben om met terugwerkende kracht vanaf 2013 een aantal btw bedragen alsnog in aftrek te mogen brengen. Dit naar aanleiding van jurisprudentie en wijzigingen in gemeentelijk beleid.

Ondanks dat we vanaf september 2017 op ambtelijk niveau regelmatig overleg hebben gehad met de Belastingdienst over de voortgang en aanvullende informatie hebben aangedragen, hebben wij tot op heden nog geen definitief uitsluitsel over onze brief van eind september 2017. De belangrijkste reden hiervan zijn de complexe materie en het feit dat de Belastingdienst te maken heeft met capaciteitsproblemen. Begin december 2019 hebben wij op bestuurders niveau overleg met de Belastingdienst. Voor zover dan het bezwaarschrift nog niet is afgehandeld , zullen wij nogmaals aandringen op een spoedige afhandeling.  Zodra wij bericht hebben van de Belastingdienst over de uitkomsten van ons bezwaarschrift, informeren wij u.

 

Controle Belastingdienst boekjaar 2016.

Door de Belastingdienst is in 2018/begin 2019 controle uitgevoerd op het boekjaar 2016. Aan de hand van een steekproef zijn ruim 500 documenten met betrekking tot ingaande en uitgaande geldstromen gecontroleerd of de fiscale aspecten juist zijn toegepast. In het vierde kwartaal 2019 verwachten wij bericht van de Belastingdienst over het resultaat van de controle.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Van m³ naar m² - overgang waarderen op gebruiksoppervlakte

Alle gemeenten zijn verplicht om uiterlijk met ingang van het jaar 2022 de waardering van de woningen in het kader van de Wet WOZ uit te voeren op basis van de (BAG) gebruiksoppervlakte. Deze gebruiksoppervlakte moet nauwkeurig zijn bepaald en moet gedetailleerd genoeg zijn om de taxaties op te kunnen baseren. De kwaliteitseisen maken het noodzakelijk om de gebruiksoppervlakten van alle woningen opnieuw te bepalen. De overgang van het waarderen wordt projectmatig uitgevoerd.

Aangenomen moties en amendementen

Amendement Begroting 2020 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

In de raadsvergadering van 20 mei 2019 is het amendement Begroting 2020 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen unaniem aangenomen. Middels dit amendement stelt de raad voor de volgende zienswijze in te dienen:

"Door ontwikkelingen in het sociale domein wijst het financiële perspectief van de gemeente Tubbergen de komende jaren op een structureel tekort. Er zijn dan ook maatregelen benodigd om de gemeentelijke meerjarenbegroting in evenwicht te krijgen. Vanwege het feit dat Noaberkracht de uitvoeringsorganisatie is van de gemeentelijke taken, is de raad van oordeel dat ook Noaberkracht een wezenlijke bijdrage dient te leveren om een evenwichtige gemeentelijke meerjarenbegroting te waarborgen. De raad is van oordeel dat Noaberkracht daarbij een taakstelling heeft op te nemen, waarbij afbreuk aan de dienstverlening aan inwoners zoveel mogelijk wordt beperkt. De raad verzoekt het bestuur van Noaberkracht om daartoe maatregelen te treffen."

Stand van zaken: In de begroting 2020 van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is een taakstelling opgenomen die oploopt van een bedrag van € 100.000 in 2020 (voor Tubbergen € 44.000) naar een structureel bedrag van € 350.000 in 2023 (voor Tubbergen € 153.000). 

Het amendement is te raadplegen via de volgende link:  Amendementen 2019

 

Motie Ontwerpbegroting 2019 OLCT

In de raadsvergadering van 18 juni 2018 is de motie Ontwerpbegroting 2019 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

 • Om het dividendbeleid bespreekbaar te maken bij of na het vaststellen van de jaarrekening 2018 van het OLCT en Crematoria Twente B.V. Op dat moment bestaat er zicht op het resultaat over 2018 en de meerjarige doorwerking daarvan;
 • Om hierbij heldere uitgangspunten vast te stellen (weerstandsvermogen en solvabiliteitseis) die borgen dat niet meer eigen vermogen in "de onderliggende" Crematoria Twente B.V. achterblijft dan voor het uitvoeren van haar doelstelling noodzakelijk is;
 • Om zich in het algemeen bestuur van het OLCT in te spannen in volgende jaarrekeningen en begrotingen meer inzicht te geven in de resultaten, risico's en investeringsbeslissingen van Crematoria Twente B.V. 

Stand van zaken: Er is invulling gegeven aan de motie

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018

 

Motie Regenbooggemeente

In de raadsvergadering van 21 januari 2019 is de Motie Regenbooggemeente aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeesters en wethouders op:

 • Een maatschappelijk besproken voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen waarin LHBTI-beleid wordt vormgegeven;
 • En deze motie te delen met de overige Twentse gemeenten. 

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd.

 

Motie Treinverbinding Amsterdam-Berlijn

In de raadsvergadering van 25 maart 2019 is de Motie Treinverbinding Amsterdam-Berlijn aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeesters en wethouders op:

 • Zich volop in te zetten voor het bereiken van de volgende doelen: handhaving van de spoorverbinding Amsterdam-Hengelo-Berlijn als volwaardige verbinding voor de lange termijn en het toekomstproof maken van deze verbinding door het realiseren van beoogde versnelling;
 • Zich er actief voor in te zetten dat - met de krachtige inzet van de bestuurlijk-ambtelijke lobby vanuit Twente - alle in casu relevante bestuurlijke en maatschappelijke actoren hiertoe hun invloed uitoefenen, waaronder in elk geval:
  • de Twentse colleges;
  • de Duitse buurgemeenten;
  • Regio Twente;
  • de provincie Overijssel;
  • EUREGIO;
  • het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  • de Tweede Kamer der Staten Generaal;
 • Met deze motie bij te dragen aan de lobby van de Regio Twente.

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. 

De moties zijn te raadplegen via de volgende link : Moties 2019