Leren en talent

Leren

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

Proces

Goede ketensamenwerking bevorderen, zodat signalen eerder aan het licht komen en er vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid en op basis van gelijkwaardigheid afspraken gemaakt kunnen worden.

 

Leerlingenvervoer

Indien mogelijk jongeren met een beperking zelfstandig leren te reizen met het openbaar vervoer of met de fiets naar school, te starten met leerlingen vanuit het voortgezet speciaal onderwijs.

 

Doorgaande ontwikkelingslijn/Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

We lopen vooruit op de verplichtingen die de nieuwe wet voorschrijft. Integratie van peuterspeelzaal/kinderopvang is gerealiseerd. De uitdaging ligt in het verbeteren van de kwaliteit door de kennis op het gebied van vroegsignalering te vergroten en ervoor zorg te dragen dat alle pedagogisch medewerkers voldoen aan de zogeheten taaleis.

 

Doorgaande ontwikkelingslijn/Lokaal Educatieve Agenda

Om de samenwerking tussen onderwijs, kindcentra en gemeente te bevorderen, wordt in gezamenlijkheid een lokaal educatieve agenda (LEA) opgezet, waarin vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid afspraken worden gemaakt over onderwerpen die alle drie de partijen raken, waaronder:  voor- en vroegschoolse educatie (VVE), cultuureducatie, preventie, jeugdzorg, milieu/duurzaamheid, sport, leerplichtwetgeving, vergunninghouders, bieb op school, passend onderwijs  en doorgaande lijnen.

 

Onderwijshuisvesting

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor wat betreft onderwijshuisvesting. De gemeente is hierbij verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor (groot) onderhoud en de kwaliteit van onderwijs in zijn algemeenheid. Op het gebied van onderwijshuisvesting is er weinig autonomie. De Wet primair onderwijs en de verordening voorziening huisvesting onderwijs vormen de basis voor onderwijshuisvesting. Wanneer er een verzoek tot (vervangende) nieuwbouw komt, heeft het college/de gemeenteraad de autonomie om de aanvraag af te wijzen wanneer dit past binnen de verordening. Per kern is in het IHP aangegeven welke uitdagingen er zijn in een richtinggevend advies.

Wat willen we bereiken?

Door samen te werken met het onderwijs en de kind centra uit onze gemeente willen we bereiken dat de zorg en ondersteuning voor de jeugd en hun ouders/verzorgers geoptimaliseerd wordt, waardoor de gemeente Tubbergen een gemeente is waar voor jeugd sprake is van een positief opvoedklimaat en maximale ontwikkelingskansen.

Vergroting van de bewustwording bij jongeren waar hun talenten liggen, ze behouden voor de regio en tegelijkertijd het faciliteren van het bedrijfsleven om met kennis van jong talent vanuit zowel middelbaar onderwijs als hoger onderwijs (van mbo tot universitair) te groeien en te innoveren.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Leren':

 •  Het onderwijsprogramma wordt vormgegeven door Zikke.
 • De AgroHub is gestart. Persbericht Agrohub, samenwerken met studenten op boerderijschaal
 • Diverse ondernemers zijn inmiddels verbonden aan onderwijsinstellingen
 • Afgerond onderzoek naar beheer openbare ruimte en sturen op beleving
 • Afgerond onderzoek digitale participatie Omgevingswet. MBO studenten hebben onderzoek uitgevoerd naar regiotrouwheid van studenten. Dit krijgt een vervolg door te kijken naar meer onder de aandacht krijgen van lokale bedrijven.
 • Het college heeft samen met Dinkelland een werkbezoek gebracht aan het ROC van Twente met als doel om de samenwerking te intensiveren.        

Kunst en cultuur

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

Cultuurprofiel: concreet betreft de investering in het cultuurprofiel een subsidie die gemeente Tubbergen ontvangt van de Provincie Overijssel. De subsidierelatie kent randvoorwaarden waar de gemeente zich aan dient te houden. De subsidie is beschikt voor programmaonderdelen ten behoeve van cultuurparticipatie, netwerkvorming en deskundigheidsbevordering onder inwoners op het gebied van beeldende (glas)kunst en theater.  De meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de subsidie dienen op korte termijn besproken te worden met de verantwoordelijk portefeuillehouder.

Cultuurbeleving: De behoefte aan meer kunst en cultuur kan uiteraard wel besproken worden met de inwoners. Afhankelijk van het wensen- en behoeftepatroon onder inwoners kan de gemeente haar beleid hier op afstemmen.

Wat willen we bereiken?

 • Het bevorderen van cultuureducatie, talentonwikkeling, muziekonderwijs, lezen en het bestrijden van taalachterstanden op de basisscholen in alle dorpen.
 • Het bestrijden van laaggeletterdheid bij volwassenen.
 • Relatie leggen tussen de dorpen en het belang van het behoud van cultureel erfgoed, zowel materieel als immaterieel.
 • Het bevorderen van cultuurparticipatie onder jongeren.
 • Het versterken van de culturele netwerkvorming.
 • Het stimuleren van culturele deskundigheidsbevordering.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Kunst en cultuur':

 • De subsidie van de Provincie Overijssel, in het kader van het project ‘Cultuur aan de basis’ voor alle basisscholen, is ontvangen.
 • Kaliber heeft en website gebouwd en is inmiddels opgeleverd
 • Cultuurcoach is benoemd per 1 augustus voor de duur van 2 jaar voor 8 uur in de week (dmv subsidie provincie).
 • Het proces 'Uitvoering ‘Cultuurprofiel 2017-2020’ kent meerdere projecten met wisselende mijlpalen. 

 

De onderstaande inspanning draagt bij aan het bereiken van het doel van dit kernoverstijgende thema. Gezien de aard van deze inspanning en de positionering van de uitvoering hiervan, wordt voorgesteld om deze over te dragen naar de basisbegroting in het programma Cultuur & recreatie. Dat betekent dat de hieronder genoemde inspanning, zowel inhoudelijk als financieel, met ingang van het begrotingsjaar 2020 niet meer onder deze actielijn worden verantwoord.

Inspanning

Resultaat

Status

Het bevorderen van cultuureducatie, talentonwikkeling, muziekonderwijs, lezen en het bestrijden van taalachterstanden op de basisscholen in alle dorpen
Het bestrijden van laaggeletterdheid bij volwassenen
Relatie leggen tussen de dorpen en het belang van het behoud van cultureel erfgoed, zowel materieel als immaterieel

1. Gemeente Tubbergen ontvangt over de periode 2017 t/m 2020 subsidie van Provincie Overijssel in het kader van het project ‘Cultuur aan de basis’ voor alle basisscholen in Tubbergen. Naast taal en rekenen stimuleert de gemeente de creativiteit en talentontwikkeling op de basisscholen. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. De voorwaarden zijn vastgelegd in het ‘Cultuurplan TOF uit de kunst’.

Overdragen

Het bevorderen van cultuureducatie, talentonwikkeling, muziekonderwijs, lezen en het bestrijden van taalachterstanden op de basisscholen in alle dorpen
Het bestrijden van laaggeletterdheid bij volwassenen
Relatie leggen tussen de dorpen en het belang van het behoud van cultureel erfgoed, zowel materieel als immaterieel

2. De gemeente Tubbergen heeft met de Stichting Federatie van Muziekgezelschappen Tubbergen en Kaliber Kunstenschool Enschede voor de periode 1 januari 2017 tot en met 1 juli 2022 een overeenkomst gesloten tot het verzorgen van muziekonderwijs tot de leeftijd van 21 jaar. Dit betreft een nieuwe ambitieuze vorm en organisatie van muziekonderwijs. Hiervoor is gedurende deze periode een vaste subsidie in de begroting opgenomen. Het is van belang dat de nieuwe vorm van muziekonderwijs goed wordt gecommuniceerd en bekendgemaakt.

Overdragen

Het bevorderen van cultuureducatie, talentonwikkeling, muziekonderwijs, lezen en het bestrijden van taalachterstanden op de basisscholen in alle dorpen
Het bestrijden van laaggeletterdheid bij volwassenen
Relatie leggen tussen de dorpen en het belang van het behoud van cultureel erfgoed, zowel materieel als immaterieel

3. De gemeente Tubbergen heeft met de Stichting Bibliotheek Tubbergen voor de jaren 2017-2021, op basis van de visie ‘De bibliotheek als spil van de samenleving’ afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente met een daaraan gekoppelde vast bedrag in de begroting. Dit betreft ook een ambitieuze nieuwe vorm van bibliotheekwerk met als speerpunten in elke dorp het concept ‘bibliotheek op school’ en een Taalhuis voor de bestrijding van taalachterstanden bij volwassenen.

Overdragen