Werk aan de winkel

Arbeidsparticipatie

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

 • Betere aansluiting van opleiding en vacatures.
 • Stimuleren van sociaal ondernemen.
 • Integreren statushouders op de arbeidsmarkt (alsmede de maatschappij als geheel).
 • Nieuwe doelgroep participatiewet in beeld houden en op maat ondersteunen richting of op de arbeidsmarkt.
 • Re-integratie stimuleren en ondersteunen.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Arbeidsparticipatie':

- Er is regionaal een nieuwe versie van de instrumentenkoffer beschikbaar en deze is in de uitvoering gedeeld.

- De infrastructuur bij Soweco is gereed.

De gemeenten Tubbergen heeft de verantwoordelijkheid om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen in het vinden van een passende werkomgeving.

Er is een aantal ontwikkelingen die een nieuwe aanpak vragen, maar tegelijkertijd ook kansen biedt de uitdaging effectiever en nabij (dichter bij de samenleving) te organiseren geredeneerd vanuit wat willen we bereiken. Er zijn twee ontwikkelingen.

 1. Op dit moment is er sprake van een hervorming van de taken van Soweco.

2. Het contract voor de uitkeringsadministratie van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen bij de gemeente Almelo loopt af per 1 januari 2020.

Financiële kaders

Actieplan Arbeidsmarkt

Het resterende budget uit 2018 (€ 75.000) ten behoeve van het actieplan arbeidsmarktbeleid uit 2018 is bij de jaarstukken 2018 overgeheveld naar 2019 en wordt in 2019 en verder ingezet voor inspanningen met betrekking tot arbeidsparticipatie. 

 

Eén inclusieve samenleving

Voor het verder uitwerken van de doorlopende leerlijn en het aanpassen van de huidige organisatievorm in samenwerking met de gemeente Almelo, Werkplein, Soweco MO en Team Ondersteuning en Zorg gemeente Tubbergen is een bedrag van € 38.000 beschikbaar gesteld. De huidige uitvoering wordt tegen het licht gehouden en deze wordt versnel door ontwikkeld binnen de kaders van het MAT. Voor het opstellen van verschillende scenario's is ca. € 10.000 benodigd. 

Ondernemen

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

Ondernemers zijn erg belangrijk voor de gemeente Tubbergen. Het gaat hierbij niet alleen om werkgelegenheid. Ondernemers dragen ook substantieel bij in het leefbaar houden van de kernen, zo sponsoren ze bijvoorbeeld verenigingen en dragen bij aan de organisatie van evenementen.

Het is een uitdaging om in de gemeente Tubbergen toekomstbestendige levendige centra in de drie grote kernen (Tubbergen, Geesteren en Albergen) te behouden. Daarnaast willen we graag de bestaande bedrijven in al onze kernen behouden. Waar mogelijk willen we nieuwe bedrijvigheid aantrekken in Albergen, Geesteren en Tubbergen en faciliteren we uitbreiding op basis van concrete behoefte in de overige kernen. Het is hierbij een uitdaging om tijdig voldoende uitgeefbaar bedrijventerrein te hebben. Zo leeft bij de ondernemers in Harbrinkhoek al enkele jaren de wens de Krön uit te breiden.

Verder is het een uitdaging om de ondernemers in de gemeente Tubbergen bij elkaar te brengen zodat er meer samengewerkt kan en gaat worden, hetgeen meerwaarde heeft.

Het behouden van talent voor onze gemeente is ook een uitdaging. Net als het verbinden van onze ondernemers aan onderwijs en arbeidsmarkt. Onze ondernemers kampen nu en in de toekomst met een tekort aan goed opgeleid personeel. Hoe kunnen we zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt?

De gemeente Tubbergen heeft de bezoeker veel te bieden en toerisme biedt kansen. Nu al is een substantieel percentage werkzaam in de toeristische sector. Door onze gemeente meer en beter te vermarkten en focus aan te brengen, kunnen we nog meer profijt halen uit de toeristische sector. Hierbij willen we een vervolg geven aan de uitgesproken ambities Toeristisch Tubbergen (Glinsterend Tubbergen).  

Wat willen we bereiken?

 • Tubbergen heeft  een goed ondernemersklimaat waarbij ondernemers en gemeente als partners opereren.
 • Compacte toekomstbestendige winkelleefgebieden (centra) in de drie verzorgingskernen  (Albergen, Geesteren en Tubbergen) waar de eerste levensbehoeften verkrijgbaar zijn.
 • Goed vestigingsklimaat voor start ups/nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven creëren.
 • Gemeente als regievoerder  op ontwikkeling van bedrijventerreinen (grondbeleid)  in alle kernen.
 • Een vitale en toekomstbestendige vrijetijdssector
 • Kwalitatief goed toeristisch voorzieningenniveau
 • Structurele inzet op het beeldmerk ‘Glinsterend Tubbergen’ voor marketing, promotie en productontwikkeling

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Ondernemen':

- De uitvraag voor interesse Winkeliershub in Geesteren is gedaan. Terugkoppeling moet nog volgen.

- De bijeenkomst met alle besturen van alle ondernemersverenigingen heeft plaatsgevonden. Uitkomsten hiervan zijn:

   1. Ondernemers hebben aangegeven dat zij op dit moment geen behoefte hebben aan het ontwikkelen van een Visie op Ondernemen.

   2. Beleid gaan we samen onder de loep nemen.

   3. Twee keer per jaar gezamenlijk om tafel.

- Het afstudeeronderzoek naar beeldbepalende evenementen van een student is afgerond.

- De raad heeft ingestemd met een financiële bijdrage voor 5 jaar aan de Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen.

- Diverse ondernemers zijn inmiddels verbonden aan onderwijsinstellingen.

- Het ROC van Twente voert onderzoek uit naar de regiotrouwheid van MBO studenten.