Samen redzaam, gezond meedoen

Zelfredzaamheid en zorg

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

Hoe zorgen wij er samen voor dat deze inwoners niet eenzaam achter de geraniums komen te zitten? Welke ontmoetings- en beweegmogelijkheden zijn er in de toekomst? En kunnen mensen met een beperking in de toekomst in de eigen omgeving meedoen? En hoe zorgen we ervoor dat mantelzorgers het gevoel van zingeving houden door voor een ander te zorgen, maar niet verstrikt raken in overbelasting.

De afgelopen periode is veel tijd geïnvesteerd in het ophalen van informatie om de grootste uitdagingen voor de komende tijd te kunnen bepalen. In het maatschappelijk kader staan de volgende thema’s beschreven:

 1. Mantelzorg
 2. Armoede
 3. Gezonde leefstijl
 4. Vrijwillige inzet / burgerkracht
 5. Langdurige afstand tot de arbeidsmarkt
 6. Lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of psychiatrische beperking
 7. Ongewenst sociaal isolement
 8. Vergunninghouders
 9. Laaggeletterdheid

Op basis hiervan zien we de volgende uitdagingen:

 

Sociale gezondheid

Wanneer we het hebben over sociale gezondheid hebben we het over sociaal, maatschappelijke participatie. Beschikt iemand over sociale en communicatieve vaardigheden, heeft iemand betekenisvolle relaties en sociale contacten, wordt iemand geaccepteerd zoals diegene is en voelt iemand zich maatschappelijk betrokken door bijvoorbeeld betekenisvol (vrijwilligers)werk?

Al deze onderdelen tezamen bepalen of iemand zich sociaal gezond voelt.

Uitdagingen

o          Eenzaamheid: voorkomen van ongewenst sociaal isolement. Uit onderzoek blijkt dat 28 % van de Tubbergse inwoners in de leeftijd van 19  t/m 64 zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt. Bij 65 jaar en ouder is dit 39%.

o          Stimuleren dat inwoners deel kunnen nemen aan de samenleving. Vooral bij bepaalde specifieke doelgroepen; senioren, mensen met een beperking, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,  vergunninghouders, laaggeletterden, mensen in armoede.

o          Stimuleren dat inwoners een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving door o.a. vrijwilligerswerk,. Uit onderzoek blijkt dat 28 % van de jongeren vrijwilligerswerk verricht, 44 procent van de volwassenen tot 65 jaar en 40 % boven de 65 jaar. Door o.a. tweeverdieners, steeds langer actief in het werkproces, langer zelfstandig thuis wonen en vergrijzing,  zien we een druk ontstaan op vrijwillige inzet en mantelzorg. We hebben meer vrijwilligers nodig, terwijl door ontwikkelingen steeds minder vrijwilligers voor handen zijn. Aan de ene kant kan vrijwilligerswerk goed zijn voor de sociale gezondheid in de vorm van zingeving, maar bij overbelasting heeft het juist een averechts op de gezondheid.

 

Fysieke gezondheid

Wanneer we het hebben over fysieke gezondheid hebben we het over medische feiten, medische waarnemingen, fysiek functioneren, klachten en pijn die iemand ervaart en de energie die iemand heeft. Is er sprake van een (chronische) ziekte, heeft iemand overgewicht of is iemand verslaafd aan genotsmiddelen, beweegt iemand voldoende en is er sprake van gezonde, gevarieerde voeding?

Al deze onderdelen tezamen kunnen bepalen of iemand zich fysiek gezond voelt.

Uitdagingen

 • Verslaving: voorkomen dat inwoners verslaafd raken aan o.a. genotsmiddelen zoals alcohol en roken. Op het gebied van het nuttigen van alcohol scoort Tubbergen hoger dan het gemiddelde in Twente. 31% van de jongeren doet aan binge drinken en bij volwassen tot 65 jaar drinkt 10 % overmatig. Bij roken liggen deze percentages op 21 % bij volwassen. Waar bij dit lager is dan in Twente. Naast alcohol en roken zien we ook steeds meer aandacht voor verslaving aan social media, drugs en gamen. Hoewel de cijfers hierbij laag zijn, zijn de ervaringen van inwoners/ TOZ anders.
 • Stimuleren dat inwoners deel kunnen nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Uit de cijfers blijkt dat vooral inwoners boven de 65 jaar en ouder ruim voldoen aan de beweegnorm (80%) en bij jongeren en volwassenen tot 65 jaar is dit ongeveer 65%.
 • Voorkomen van overgewicht. Uit onderzoek blijkt dat rond de 10 % van de jongeren overgewicht heeft, dit is 42 % bij de volwassenen tot 65 jaar en 59% boven de 65 jaar en ouder.
 • Stimuleren dat inwoners een gezonde en gevarieerde voeding nemen. Uit onderzoek blijkt dat het ontbreekt aan gevarieerde voeding. Het percentage dat dagelijks fruit eet is bij jongeren 27% en bij volwassenen 37%. Bij groente zijn deze percentages rond de 45%. Uit onderzoek blijkt ook dat er kennis ontbreekt over wat is gezonde voeding.

  

Mentale gezondheid

Wanneer we het hebben over mentale gezondheid hebben we het over de emotionele toestand, de eigenwaarde die iemand heeft, het gevoel controle te hebben, maar ook veerkrachtig zijn en eigen regie kunnen voeren over het dagelijks functioneren.  Zit iemand lekker in zijn vel, ervaart iemand een goede gezondheid en beleeft iemand geluk, is er balans en ontbreekt stress?

Uitdagingen

o          Armoede: voorkomen dat inwoners in armoede terecht komen. Armoede heeft een groot effect op het dagelijks functioneren. Het hebben van weinig geld, levert veelal veel stress op. Eind 2015 telde de gemeente Tubbergen 324 gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Dat is ruim 4% van de Tubbergse bevolking, welke uit bijna 8.000 gezinnen bestaat. Qua jeugd gaat het om 2% (100) van alle kinderen. Met name in de kernen Langeveen en Tubbergen wonen minima, met respectievelijk 4,4% en 5,9% van de lokale bevolking. Van alle 65-plus huishoudens heeft 4,8% een laag inkomen, meer dus dan het gemeentelijk gemiddelde. Onder huishoudens tussen de 45 en 65 jaar is het aandeel minima het laagst: 3,5%. Tevens bleek dat er relatief weinig gebruik werd gemaakt van de regelingen die er zijn.

o          Voorkomen dat inwoners langdurig van de arbeidsmarkt raken. Het hebben van werk biedt naast de noodzakelijke financiële middelen ook zingeving aan het leven. Het ontbreken van werk kan een grote impact hebben op de mentale gezondheid. 

o          Mantelzorg: mantelzorg overkomt je en wordt veelal vanuit naasten liefde gedaan. Hoewel mantelzorg ook zingeving kan betekenen, een goed gevoel om iets voor een ander te kunnen betekenen, heeft mantelzorg ook een keerzijde, namelijk overbelasting.  Wat betreft mantelzorg zien we een percentages van 13% bij jongeren, 19 % bij volwassenen en 12 % bij 65 jaar en ouder. Door o.a. tweeverdieners, steeds langer actief in het werkproces, langer zelfstandig thuis wonen en vergrijzing,  zien we een druk ontstaan op mantelzorg. We hebben meer mantelzorgers nodig, terwijl door ontwikkelingen mantelzorgers steeds meer activiteiten moeten verrichten en in disbalans terecht kunnen komen.

o          Voorkomen dat inwoners sociale maatschappelijke druk ervaren.

Wat willen we bereiken?

 • Meer aandacht voor noaberschap, eenzaamheid, vroegsignalering en activering om deel te nemen aan de samenleving
 • Een beter bij de behoefte passende ondersteuning aan voorzieningen, verenigingen en activiteiten waar mensen samenkomen
 • Wij en onze partners in zorg en welzijn werken eenduidiger samen en zijn zichtbaarder en toegankelijker voor de inwoner
 • Er zijn meer mogelijkheden om de inwoner  passende daginvulling te bieden

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Zelfredzaamheid en zorg':

- Het LEA ( lokaal educatieve agenda) is ingesteld.

- Het college heeft akkoord gegeven voor de pilot voor het vervoersaanbod.

 - Wij zijn PSO-3 (prestatieladder sociaal ondernemer) gecertificeerd. Onze werkprocessen zijn afgestemd op doelgroepers. Iedereen doet mee

- De vacature voor praktijkondersteuner is ingevuld. Praktijkondersteuner Jeugd

 

Interventieplan Sociaal Domein

In het vierde kwartaal 2018 is het interventieplan vastgesteld. Dit interventieplan beslaat het gehele sociale domein (niet alleen de kernoverstijgende thema's) en geeft een beeld van de interventies die nodig zijn om de zorg en ondersteuning voor onze inwoners bereikbaar en betaalbaar te houden. Hieronder ziet u de stand van zaken van een aantal interventies die van start zijn gegaan.

 • Regionaal Menzis project: Er loopt een traject voor het verkennen van kansrijke interventiemogelijkheden met de gemeenten Dinkelland, Rijssen, Wierden, Hof van Twente en Twenterand. 
 • Voorliggende begeleiding als alternatief voor individuele ondersteuning: Dit is onderdeel van het project algemene voorzieningen dat inmiddels is gestart. 
 • Vergaand verschuiven naar algemene en collectieve voorzieningen: Dit wordt enerzijds gerealiseerd via MijnDorp2030! (huiskamerprojecten) en anderzijds binnen het project algemene voorzieningen. 
 • Uitbreiden van samenwerking met huisartsen: De pilot projectondersteuner Jeugd GGZ is gestart. 
 • Uitvoeren acties binnen maatschappelijk kader sport: Er wordt een convenant en uitvoeringsplan ontwikkeld om gestructureerd uitvoering te geven aan het Maatschappelijk Kader. Er worden bijvoorbeeld mogelijkheden voor algemene dagbesteding ontwikkeld. 
 • Inzetten op samenwerking tussen voorliggende voorzieningen (Wij in de Buurt) en Team Ondersteuning en Zorg: Het visiedocument is in concept gereed en bijna klaar voor besluitvorming. 
 • Onderscheid kinderen dyslexie en andere spraak- of taalproblemen: De gesprekken met het onderwijs over doorgaande ontwikkellijn zijn begonnen. 

Langer gezond:

Er zijn verder geen trends of ontwikkelingen op dit moment die bijsturing van het thema langer gezond noodzakelijk maken. 

 

Passende voorzieningen:

Het belang van partnerschap wordt steeds belangrijker. Van opdrachtgeverschap naar partnerschap. Zowel met de inwoners als andere stakeholders zoals onderwijs, zorgaanbieders, zorgverzekeraars

De transformatie van het sociaal domein vraagt om innovatie van het aanbod, nieuwe samenwerkingsconstructies en ruimte voor maatschappelijke initiatieven, burgerkracht. Onder andere het project algemene voorzieningen zet hier vol op in.

 

Meer zorg nabij:

Jeugdzorg blijft een aandachtspunt, daarom werken we samen met zorgaanbieders aan 3 ontwikkeltafels bijvoorbeeld onderwijs.

 

Passende daginvulling:

De gemeenten Tubbergen heeft de verantwoordelijkheid om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen in het vinden van een passende werkomgeving.

Er is een aantal ontwikkelingen die een nieuwe aanpak vragen, maar tegelijkertijd ook kansen biedt de uitdaging effectiever en nabij (dichter bij de samenleving) te organiseren geredeneerd vanuit wat willen we bereiken. Er zijn twee ontwikkelingen.

 1. Op dit moment is er sprake van een hervorming van de taken van Soweco.

2. Het contract voor de uitkeringsadministratie van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen bij de gemeente Almelo loopt af per 1 januari 2020.

Financiële kaders

Financiën ambitie "Samen redzaam, gezond meedoen"

In het MAT is voor drie inspanningen uit de ambitie "Samen redzaam, gezond meedoen" incidenteel geld beschikbaar gesteld in de begroting 2019. Dit zijn de inspanningen "Stimuleren dat sport en bewegen breder ingezet wordt", "De mogelijkheden onderzoeken naar meer algemene voorzieningen die maken dat inwoners minder gebruik hoeven te maken van maatwerkvoorzieningen" en "De samenhang en samenwerking tussen professionele algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen wordt geïntensiveerd door de realisatie van één toegang".

De overige aanvullende ambtelijke inzet en middelen voor de inspanningen uit de ambitie "Samen redzaam, gezond meedoen" en de maatregelen uit het interventieplan worden gefinancierd uit het interventieplan. Daarnaast kunnen een aantal zaken worden opgevangen binnen de regulier beschikbare uren. Hieronder zullen we de financiële stand van zaken weergeven met betrekking tot de eerste drie maanden van 2019 en geven we een vooruitblik naar de komende periode.

 

Algemene voorzieningen

Om te onderzoeken wat de behoefte is van het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen is €60.000 beschikbaar gesteld. Hiervoor is het project algemene voorzieningen opgestart. Dit project omvat onder andere een onderzoek op kern niveau met als resultaat een inzicht over het gebruik van geïndiceerde zorg en de beschikbaarheid van algemene voorzieningen. Voor de uitvoering van dit eerste onderzoek is naar verwachting is hier een bedrag van maximaal €4.850 nodig. Daarnaast wordt nog in beeld gebracht welke tijd en capaciteit benodigd is voor de andere inspanningen binnen dit project.

 

Interventieplan

Voor het uitwerken van inspanningen uit het interventieplan en Maatschappelijk Akkoord Tubbergen is een bedrag van €350.000 beschikbaar gesteld. De pilot praktijkondersteuner huisarts is één van de maatregelen uit het interventieplan. Deze pilot is inmiddels van start gegaan. Voor deze pilot is €75.000 vanuit het interventieplan benodigd. Dat betekent dat er na de eerste drie maanden van 2019 nog €275.000 beschikbaar is voor de maatregelen uit het interventieplan. 

Daarnaast verwachten we in 2019 in ieder geval nog een beroep te doen op het budget interventieplan voor de volgende inspanning uit het MAT: "We werken aan een zelfvoorzienend systeem voor het plannen, boeken, betalen en het reizen voor onze cliënten en uiteindelijk voor al onze inwoners. Met 'MaaS' verdwijnen de grenzen tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer (MaaS-project)." Voor dit project is €24.000 benodigd (voor de periode 2019 t/m 2021).

Sport en bewegen

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

De uitdagingen de komende periode:

 • Ledenaanwas.
 • Vrijwilligerstekort.
 • Gebrek aan ruimte om te sporten.
 • Toegankelijkheid van de verenigingen.

Sport kan daarnaast als middel dienen om maatschappelijke doelen te bereiken, zoals een gezonde leefstijl, het voorkomen van eenzaamheid, het begeleiden naar werk te bevorderen.

Wat willen we bereiken?

(Sport)verenigingen hebben een belangrijk aandeel in de samenleving. Het is een plek waar mensen samenkomen voor een praatje, voor vrijwilligerswerk of om betrokken te blijven bij de samenleving. Sport heeft een hoog sociaal karakter en gaat verder dan alleen het sporten op zich. Bij de accommodaties gaan we uit van het behoud van het bestaande en het maken van slimme combinaties.

 • Sport moet als middel dienen om maatschappelijke doelen te bereiken – vitale sportverenigingen.
 • Verbinding leggen tussen sport en andere doelgroepen.
 • Samenwerking tussen verenigingen onderling.
 • Toekomstbestendige exploitatie en beheer van gesubsidieerde accommodaties.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Sport en bewegen':

- Het uitvoeringsplan met sportverenigingen is opgeleverd.