Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Informatie Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening (klik hier)

Algemeen

Als gemeente is het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Het woningaanbod moet voorzien in de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Ook moet er ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste.  Dit is ook van belang in het kader van de Omgevingswet. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook meerdere agenda’s.

Actuele ontwikkelingen

Planontwikkeling

De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving wordt doorgezet, ook in de ruimtelijke planvorming. Daarnaast speelt de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Bij mogelijke aanpassingen van bestaand beleid of het opzetten van nieuw beleid wordt afgewogen hoe dit in het licht van de nieuwe Omgevingsvisie past. Hierbij  vindt een nauwe samenwerking plaats met de participatieprocessen.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Deregulering planregels

Er komt nieuw beleid voor de deregulering van planregels. Dit project loopt door tot in 2019. Daarnaast wordt, mede in het kader van het project Omgevingswet, beoordeeld welke beleidsnota’s geactualiseerd moeten worden.

 

Startersleningen

Het verstrekken van startersleningen is na aanpassing van de regeling in verband met de stijging van de koopprijzen voor woningen gecontinueerd. Tevens is er een regeling voor blijversleningen in het leven geroepen.

Aangenomen moties en amendementen

Amendement Actualisatie grondprijzen kalenderjaar 2019

In de raadsvergadering van 17 december 2018 is het amendement Actualisatie grondprijzen kalenderjaar 2019 (staffeling uitgifteprijs) aangenomen. Middels dit amendement heeft de raad besloten geen korting op de kaveluitgifteprijs te hanteren voor gemeentelijke kavels boven de 700m². 

Stand van zaken: Het amendement is afgedaan. 

De amendementen zijn via deze link te raadplegen:  Amendementen