Programma Veiligheid

Informatie Programma Veiligheid (klik hier)

Algemeen

Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op.

Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking met onder meer Veiligheidsregio Twente, het RIEC, Openbaar Ministerie en woningcorporaties.

Actuele ontwikkelingen

Tubbergen is al jarenlang een van de veiligste gemeentes van ons land. De politie constateert dat over het algemeen het aantal diefstallen daalt. Er is een verschuiving gaande naar andere criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Om te zorgen dat de gemeente Tubbergen hoogt blijft scoren op het gebied van veiligheid zal in 2019 daarom helder worden gemaakt wat de situatie rondom ondermijning in de gemeente Tubbergen is en welke mogelijke (structurele) interventies nodig zijn.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

We nemen een aantal maatregelen om de veiligheid van onze gemeente en organisatie te waarborgen:

  • We zetten in op weerbaarheid en integriteit van het lokaal bestuur (college, Raad en ambtenaren).
  • We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid en de samenwerking met ondernemers en burgers om ondermijning tegen te gaan.
  • We zetten structureel in op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit.
  • We continueren de samenwerking met de veiligheidsregio Twente.