Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Informatie Programma Openbare ruimte & mobiliteit (klik hier)

Algemeen

De gemeente is mede verantwoordelijk voor de “groene” kwaliteit van de leefomgeving. We dragen zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte.

Noaberkracht beheert en onderhoudt de wegen, openbare verlichting, de verkeersvoorzieningen en het openbaar groen. Ook zorgt Noaberkracht ervoor dat er gestrooid wordt bij gladheid. Wanneer er iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar.

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Daarnaast zijn in het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven.

Om de in totaal zo’n 270 kilometer riolering van de gemeente Tubbergen te onderhouden en vervangen, zijn de kaders en het beleid hiervoor vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).   

Actuele ontwikkelingen

Kwaliteitsplan Openbare Ruimte

In het “Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR)” wil de gemeente verantwoorde keuzes maken voor duurzaam en bestendig beheer van de openbare ruimte. Eén van de speerpunten is om bij de inrichting van de openbare ruimte het juiste materiaal op de juiste plaats gebruiken, waardoor deze goed, doelmatig en effectief kan worden beheerd.  We ondersteunen inwonersinitiatieven voor onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Extra wensen omtrent dagelijks onderhoud worden samen met de professionele onderhoudsorganisatie van Noaberkracht ingevuld. Besluitvormingstraject zal in het eind van het tweede kwartaal 2019 plaatsvinden.

 

Parkeervoorzieningen TVC '28

Er ligt een wens van voetbalvereniging TVC om  meer parkeervoorziening in de directe omgeving van de sportvelden te creëren. Als geschikte parkeerlocatie wordt de huidige skatebaan gezien. In het kwaliteitsplan openbare ruimte (KOR), welke in concept klaar is, wordt aangegeven dat skatelocatie de locatie is  voor jongeren van tien jaar en ouder. Belangrijk is om deze groep jongeren een plek te bieden om elders overlast te voorkomen. Op dit moment wordt onderzoek gedaan onder de jongeren of deze locatie skatebaan in zijn huidige vorm moet blijven bestaan. In afwachting de resultaten van dit onderzoek blijft de huidige skatevoorziening nog bestaan. Een uitkomst kan zijn dat er behoefte is aan een andere invulling van de ontmoetings-, speel- , sportlocatie.

 

Rioolvervanging Oranjewijk Tubbergen

Het project is op basis van design en construct (DC:  wat betekent dat de verantwoording voor het ontwerp en de uitvoering bij de gecontracteerde partij ligt) zit nog in de ontwerp fase waar de uitvoeringsfase al volop gestart had moeten zijn en deels gereed. De reden hiervoor is dat er verschillen in mening zijn over het ontwerp, vergunningen en financieel. En bovenal de werkwijze die de gecontracteerde partij hanteert in deze contractvorm.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Coördinator openbare ruimte

Wij blijven inwoners actief betrekken bij de te maken keuzes voor de inrichting van hun en onze leefomgeving. De pilot met de coördinator openbare ruimte (COR) wordt omgezet naar reguliere dienstverlening.

Om een openbare ruimte met meer kwaliteit te bereiken kijkt de gemeente samen met de bewoners naar de toekomst van uw leefomgeving. Inwoners kunnen meer zeggenschap krijgen over de openbare ruimte door samen plannen te maken over hoe uw straat of buurt eruit moet zien. Hiervoor is wel draagvlak uit de directe omgeving nodig en wordt ook rekening gehouden met het veiligheidsaspect. Wanneer inwoners zelf een deel van het onderhoud uitvoeren kan er meer kwaliteit en diversiteit in de inrichting van de openbare ruimte besteed worden. Tevens wordt door samen te werken in het onderhoud van de openbare ruimte ook nog eens de sociale contacten in de buurt versterkt. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderhoud gelijk blijft, maken we hierover afspraken. Tot nu toe zijn er 29 projecten in uitvoering, waarvan vijf projecten in opstartfase.

 

Eikenprocessierups

In 2018 is sprake geweest van grote hinder als gevolg van de aanwezigheid van extreem veel eikenprocessierupsen in onze gemeente. Als gemeente Tubbergen hebben wij ons genoodzaakt gezien om structureel extra middelen (€ 35.000) vrij te maken voor de bestrijding van deze rupsen. In het voorjaar 2019 zijn enkele honderden koolmezen nestkastjes geleverd door de gemeente aan de samenleving. Daarnaast zijn een aantal bomen op kritieke plaatsen en die vorig jaar overlast en een risico voor de volksgezondheid opleverden preventief behandeld.

Aangenomen moties en amendementen

Amendement Verlichting Veldboersweg

In de raadsvergadering van 12 november 2018 is het amendement Verlichting Veldboersweg unaniem aangenomen. Middels dit amendement heeft de raad besloten hoewel  het beleid niet in de uitbreiding van de openbare verlichting in het buitengebied zou voorzien, een uitzondering te treffen voor de Veldboersweg. Het betreft hier de toegangsweg tot het voormalige Knooperf, dat een bijzondere situatie oplevert. Het betreft een clustering van woningen die elders in het buitengebied niet voorkomt. Gehoord de berichten in Langeveen is de verkeersveiligheid zeer gediend met het aanbrengen van de verlichting op de Veldboersweg. Het voorgestelde amendement voorziet in de middelen om deze openbare verlichting aan te leggen. 

Stand van zaken: In overleg met de bewoners en de dorpsraad Langeveen is er voor gekozen om geen verlichting langs de weg te plaatsen. De aanleg van de weg is in uitvoering.

De amendementen zijn te raadplegen via de volgende link:  Amendementen

 

Motie Fietspad Veeneggeweg - Voshaarsweg

In de raadsvergadering van 26 juni 2017 is de motie Fietspad Veeneggeweg-Voshaarsweg Geesteren unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

  • De verharding van het fietspad tussen de Veeneggeweg en de Voshaarsweg uit te werken en op te nemen in de begroting 2018;
  • Het fietspad te realiseren met financiering uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 

Stand van zaken: De motie is afgedaan. De betonweg is inmiddels aangelegd.

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2017

 

Motie Plastic fietspad

In de raadsvergadering van 18 juni 2018 is de motie Plastic fietspad unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

  • Te onderzoeken of een aan te leggen of te vervangen fietspad voor deelname aan de pilot in aanmerking komt en de bevindingen aan de raad terug te koppelen;
  • Zich in te spannen om soortgelijke initiatieven binnen de gemeente te faciliteren. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018