Programma Milieu

Informatie Programma Milieu (klik hier)

Algemeen

Het uitgangspunt van de gemeente Tubbergen is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang.

Afval wordt in de gemeente Tubbergen opgehaald door Rova, daarnaast zijn er twee afval brengpunten waar inwoners hun afval kunnen brengen. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.

Actuele ontwikkelingen

Collectief asbest saneren particulieren

Na 2024 zijn asbesthoudende daken in Nederland verboden. Uit een dakenscan uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel is gebleken dat er in Tubbergen ongeveer 1250 particuliere asbestverdachte daken zijn, voornamelijk op bijgebouwen van woningen. De particuliere dakeigenaren worden geïnformeerd over de mogelijkheden en uitgenodigd voor een informatieavond. Gezamenlijk met de andere drie NOT-gemeenten (Dinkelland, Losser en Oldenzaal) gaan we een samenwerkingsverband aan met iChoosr. iChoosr verzorgt een collectieve aanbesteding. 

 

Poorttarieven Afvalbrengpunt 2019 voor particulieren

Als onderdeel van de contractafspraken met de nieuwe eigenaar van het afvalbrengpunt in Tubbergen zijn nieuwe afspraken gemaakt over de te accepteren afvalsoorten op de door de gemeente als Gemeentelijk afvalbrengpunt aangewezen milieubrengstation in Tubbergen. Er is overeenstemming bereikt over de nieuwe tarieven. Door de toename van het aantal te scheiden afvalstromen wordt de service aan inwoners op het milieubrengstation verhoogd. Tevens wordt voldaan aan het uitgangspunt dat zoveel mogelijk grondstoffen uit het huishoudelijke afval terug gebracht worden in de circulaire economie. 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Revolverend duurzaamheidsfonds

Het revolverend duurzaamheidsfonds is ingesteld. De gemeente Tubbergen werkt hiermee aan de ambitie om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Het college wil met het revolverend duurzaamheidsfonds lokale initiatieven stimuleren die gericht zijn op duurzame energieopwekking en het beperken van het totale energieverbruik. De benodigde structurele middelen zijn opgenomen in de basisbegroting. 

Aangenomen moties en amendementen

Motie Grondstoffen

In de raadsvergadering van 10 november 2014 is de motie Grondstoffen aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op bij het opstellen van een nieuw afvalbeleidsplan de mogelijkheid van een 'grondstoffenplein' per kern te overwegen. Hierbij vooral verenigingen en stichtingen te betrekken. 

Stand van zaken: De motie is afgedaan/niet meer actueel. 

De motie is via deze link te raadplegen:  Moties 2014

 

Motie Dumpen van gevaarlijk afval

In de raadsvergadering van 21 januari 2019 is de Motie Dumpen van gevaarlijk afval aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeesters en wethouders op:

  • een beroep op de Provincie Overijssel en/of het Rijk te doen om te komen tot een compensatieregeling voor gevaarlijk afval, die 100% van de kosten voor de onschuldige grondeigenaar vergoedt; 
  • geen kosten te verhalen op de onschuldige grondeigenaar indien van overheidswege tot verwijdering wordt overgegaan;
  • deze motie ter kennis te brengen van de gemeenten in Overijssel.

Stand van zaken: De motie is afgedaan. De gemeenteraad is op 4 april 2019 per raadsbrief geïnformeerd over de uitvoering van deze motie. 

De motie is via deze link te raadplegen: Moties 2019