Programma Bestuur & middelen

Informatie Programma Bestuur & middelen (klik hier)

Algemeen

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad zitten negentien inwoners uit onze gemeente. De zetelverdeling is als volgt: CDA twaalf zetels, Gemeentebelangen/VVD vier zetels, PvdA twee zetels en Dorpen Centraal één zetel.

Voor onze inwoners willen we goed inzichtelijk maken wat we als bestuur van de gemeente Tubbergen doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Onze gemeentelijke begroting moet in evenwicht zijn. Gemeenschapsgeld genereren wij via de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen. Ons uitgangspunt is dat we de lokale lasten zo laag en stabiel mogelijk willen houden. We houden oog voor een gezonde balans tussen de hoogte van de lokale lasten, onze begrotingspositie en onze investeringen.   

De uitvoering van het gemeentelijke beleid wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht is een samenwerkingsverband met de gemeente Dinkelland. Er zijn ook maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen die de grenzen van individuele gemeenten overstijgt. In dat geval vinden we het belangrijk om samen te werken met de juiste partners. Op inhoudelijke thema’s zullen wij de bestaande samenwerking binnen de provincie Overijssel, regio Twente, Noordoost Twente en met de gemeente Dinkelland voortzetten.

Actuele ontwikkelingen

Uitkomsten onderzoek gemeentelijke Belasting- en WOZ-taken

Onderzocht is in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om de werkzaamheden met betrekking tot  de gemeentelijke belastingen uit te besteden aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Het bestuur van Noaberkracht heeft het besluit genomen om de werkzaamheden op het gebied van WOZ, Belastingen en Innen te optimaliseren en in eigen huis te blijven uitvoeren. 

 

Herziening gemeentefonds

In juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer gemeld te werken aan een herziening van het totale gemeentefonds per 2021. Met deze herziening van het gemeentefonds wordt onder meer beoogd om de vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op te lossen.

Het doel van de herziening van het gemeentefonds is te komen tot een volledige en integrale herijking van het gemeentefonds. Alle uitgavenclusters worden bij de herziening betrokken, evenals de manier waarop de inkomsten van gemeenten verevend worden. Het ministerie van BZK heeft gekozen voor een verdeelonderzoek langs twee sporen (“percelen”). Een voor het sociaal domein (de evaluatie verdeelmodellen sociaal domein, EVSD) en een voor het “klassiek gemeentefonds” (de overige delen van het gemeentefonds). De omvang van deze onderzoeken maakt nauwe samenwerking tussen de onderzoekers die de verdeelonderzoeken uitvoeren noodzakelijk.

Sinds het begin van de decentralisatie werd al verondersteld dat de verdeelmodellen binnen het sociaal domein moesten worden herzien. De huidige verdeelmodellen zijn immers gebaseerd op een situatie van voor de decentralisatie. Deze modellen bevatten diverse, inmiddels vastgestelde scheefheden. Veranderingen in het takenpakket en de context waarin gemeenten werken geven aanleiding om ook de rest van het gemeentefonds opnieuw te bezien. Dit gebeurt binnen de uitgangspunten van de Financiële Verhoudingswet.

Het is de bedoeling om de nieuwe verdeelmodellen in 2021 in te voeren. Dat betekent dat de uitkomsten van het verdeelonderzoek in de meicirculaire van 2020 worden gepubliceerd.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Van m³ naar m² - overgang waarderen op gebruiksoppervlakte

Alle gemeenten zijn verplicht om uiterlijk met ingang van het jaar 2022 de waardering van de woningen in het kader van de Wet WOZ uit te voeren op basis van de (BAG) gebruiksoppervlakte. Deze gebruiksoppervlakte moet nauwkeurig zijn bepaald en moet gedetailleerd genoeg zijn om de taxaties op te kunnen baseren. De kwaliteitseisen maken het noodzakelijk om de gebruiksoppervlakten van alle woningen opnieuw te bepalen. De overgang van het waarderen wordt projectmatig uitgevoerd.

Aangenomen moties en amendementen

Motie Ontwerpbegroting 2019 OLCT

In de raadsvergadering van 18 juni 2018 is de motie Ontwerpbegroting 2019 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

 • Om het dividendbeleid bespreekbaar te maken bij of na het vaststellen van de jaarrekening 2018 van het OLCT en Crematoria Twente B.V. Op dat moment bestaat er zicht op het resultaat over 2018 en de meerjarige doorwerking daarvan;
 • Om hierbij heldere uitgangspunten vast te stellen (weerstandsvermogen en solvabiliteitseis) die borgen dat niet meer eigen vermogen in "de onderliggende" Crematoria Twente B.V. achterblijft dan voor het uitvoeren van haar doelstelling noodzakelijk is;
 • Om zich in het algemeen bestuur van het OLCT in te spannen in volgende jaarrekeningen en begrotingen meer inzicht te geven in de resultaten, risico's en investeringsbeslissingen van Crematoria Twente B.V. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling. 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018

 

Motie Regenbooggemeente

In de raadsvergadering van 21 januari 2019 is de Motie Regenbooggemeente aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeesters en wethouders op:

 • Een maatschappelijk besproken voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen waarin LHBTI-beleid wordt vormgegeven;
 • En deze motie te delen met de overige Twentse gemeenten. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling. Er is een bijeenkomst georganiseerd met raadsleden en mensen uit de LHBTI gemeenschap. Deze bijeenkomst krijgt een vervolg. 

 

Motie Treinverbinding Amsterdam-Berlijn

In de raadsvergadering van 25 maart 2019 is de Motie Treinverbinding Amsterdam-Berlijn aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeesters en wethouders op:

 • Zich volop in te zetten voor het bereiken van de volgende doelen: handhaving van de spoorverbinding Amsterdam-Hengelo-Berlijn als volwaardige verbinding voor de lange termijn en het toekomstproof maken van deze verbinding door het realiseren van beoogde versnelling;
 • Zich er actief voor in te zetten dat - met de krachtige inzet van de bestuurlijk-ambtelijke lobby vanuit Twente - alle in casu relevante bestuurlijke en maatschappelijke actoren hiertoe hun invloed uitoefenen, waaronder in elk geval:
  • de Twentse colleges;
  • de Duitse buurgemeenten;
  • Regio Twente;
  • de provincie Overijssel;
  • EUREGIO;
  • het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  • de Tweede Kamer der Staten Generaal;
 • Met deze motie bij te dragen aan de lobby van de Regio Twente.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De moties zijn te raadplegen via de volgende link : Moties 2019