Kernagenda's

Inleiding op de kernagenda

Inleiding op de kernagenda

Het Maatschappelijk Akkoord (MAT) bestaat uit kernagenda’s en kern overstijgende agenda’s. In dit hoofdstuk ziet u de kernagenda’s.

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn bij het opstellen van de begroting 2019 per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in het jaar 2019 aan gewerkt gaat worden. Hierbij is ook aangegeven wat wij als gemeente in 2019 gaan bijdragen qua geld en capaciteit. 

Middels deze perspectiefnota 2020 (inclusief eerste programmajournaal 2019) geven we de stand van zaken per kernagenda weer, zowel inhoudelijk als financieel. 

 

Per kern zijn in tabelvorm de behaalde mijlpalen en eventuele afwijkingen weergeven:

V beschrijving van de bereikte mijlpaal 

X beschrijving van de 'afwijking'. Een afwijking betekent bijvoorbeeld als  de oorspronkelijke eerste stap (volgens begroting) niet meer aan orde is en dat de plannen gewijzigd zijn (bijvoorbeeld vanwege voortschrijdend inzicht) of dat de uitvoering langer duurt dan gepland.

Albergen

Albergen

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

 

 

Financiële kaders

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Voor 2019 is alleen een bijdrage ad. € 500,-- nodig voor het uitgeven van een bedrijvengids. Deze kan uit het budget 'proceskosten' worden gehaald.

Fleringen

Fleringen

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Fleringen

 

Thema:

 

Bereikte mijlpaal:

School naar Kulturhus

Werkgroep Fleringen, TOF en de gemeente zijn met elkaar in gesprek om de plannen concreet te krijgen.

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Financiële kaders

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 

 

Herinrichting Fleringen

Gemeente is opdrachtgever en heeft eind juli 2019 de subsidie aangevraagd, plan blijft van Fleringen. Gezien deze ontwikkeling zijn er 50 extra uren nodig in 2019. Mede afhankelijk van de hoogte van de te ontvangen subsidie zal er naar alle waarschijnlijkheid o.a. een bijdrage uit "Mijn Dorp 2030"aangevraagd worden. De hoogte is op dit moment nog niet bekend.

 

Haakje naar 2020 op dit onderwerp evenals voor verbouwing school!!

Geesteren

Geesteren

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Voor 2019 is alleen een bijdrage ad. € 500,-- nodig voor het uitgeven van een bedrijvengids. Deze kan uit het budget 'proceskosten' worden gehaald.

Financiële kaders

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Er wordt voor 2019 extra uren gevraagd voor alternatieven vanwege uitkomst locatieonderzoek nieuwe school. Als we meer willen doen dan de wteelijke plicht dan ongeveer 80 uur nodig. Omvang financiele bijdrage is nog onbekend

Voor de muziekkoepel 16 uur, omvang financiele bijdrage nog onbekend.

Voor 2020 alvast rekening houden met: extra ureninzet en middelen multifunctionele accomodatie.

 

Nieuw voor 2020 is bewegingsonderwijs; hiervoor worden extra ambtelijke uren gevraagd en een gemeentelijke bijdrage tussen 150.000 en 200.000,--

 

Vitaal Geesteren - eerste stap

Om uitvoering te geven aan het plan van aanpak Vitaal Geesteren is in de begroting 2019 een bedrag van €37.000 beschikbaar gesteld. De kosten van de eerste stap in het uitvoeren van het plan van aanpak Vitaal Geesteren zijn €10.000. Dit past binnen de kaders van de begroting.

Harbrinkhoek/Mariaparochie

Harbrinkhoek

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

HARBRINKHOEK/MARIAPAROCHIE

Thema:   Bereikte mijlpaal:
     
Duurzaamheid - Er is een mail uitgegaan naar de bewoners m.b.t. de zonnepanelen. De bewoners kunnen een offerte opvragen voor de plaatsing van zonnepanelen.
     
Herinrichting - Er zijn nieuwe ontwikkelingen m.b.t. De Krön. Bij de ontwikkeling van dit industrieterrein wordt, v.w.b. de ontsluiting van de Krön, eerst gekeken om de ontsluiting via de Almeloseweg te laten plaatsvinden. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren dat wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de ontsluiting toch via de Noordergraafsingel te laten verlopen.
     
    Het speel- en ontmoetingsplein is op 11 april 2019 officieel geopend.
     
Woonconcepten ? De woonbehoefte is op een rijtje gezet evenals de mogelijke opties op bestaande locaties. Er is behoefte aan kleinere duurzame levensbestendige woningen.
     
Zorg - Er is een bord geplaats in de Haambrink waarop de activiteiten die in Harbrinkhoek/Mariaparochie plaatsvinden, kenbaar gemaakt kunnen worden. De verenigingen en de bedrijven zijn hierover ingelicht.
    Hondenuitlaatplek is niet meer van toepassing.
     

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Langeveen

Langeveen

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

LANGEVEEN

Thema:   Bereikte mijlpaal:
     
Wonen/Voorzieningen/ Bereikbaarheid V Enquête, uitgevoerd door OVKK in opdracht van provincie m.b.t. behoefte starterswoningen is afgerond. Vervolgafspraak met jongeren op 1-4-2019 geweest en vanuit deze sessie wordt nu voor 3 stellen concreet naar (inbreiding)bouwlocaties gezocht. 
     
     
Verkeersveiligheid V Verharding van de Veldboersweg incl. verlichting is gerealiseerd
     
     

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Financiële kaders

Verlichting Veldboersweg

Bij het vaststellen van de begroting 2019 is een amendement ingediend voor het plaatsen van verlichting aan de Veldboersweg. In overleg met de bewoners van Langeveen is echter besloten om geen verlichting te plaatsen langs de Veldboersweg. De raming voor de verlichting kan dus komen te vervallen. Hiermee kunnen de benodigde middelen van €106.000 terug worden gebracht naar €100.000.

Manderveen

Manderveen

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

MANDERVEEN

Thema:   Bereikte mijlpaal:
     
Proces Mijn Dorp 2030 Manderveen V Dorpsraad heeft uitbreiding gevonden en ontwikkelt zich door.
Huiskamer V Onderhandelingen tussen gemeente en huidige eigenaar zijn afgerond. Werkgroep werkt aan subsidieaanvragen en verdere uitwerking van het plan. Voorbereidingen bestemmingsplan zijn opgestart.
Fietspad V In februari 2019 is een inloopbijeenkomst gehouden, voor grondeigenaren, aanwonenden en inwoners van Manderveen over het ontwerp. Traject grondaankopen loopt, offerte voor RO procedure is afgerond.
Duurzaamheid V Manderveen is ook aangesloten bij Essenkracht. De gemeente heeft zich bij Cogas aangemeld als pilotgemeente, om de mogelijkheden van de inzet van waterstof (H2) als vervanger van aardgas te onderzoeken. Dat onderzoek is uitgevoerd in het dorp Manderveen.
Woningbouw V Overleg tussen gemeente en dorpsraad heeft plaatsgevonden. Dorpsraad gaat behoefte peilen in Manderveen. Daarna weer overleg met gemeente.

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Reutum

Reutum

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

REUTUM

Thema:   Bereikte mijlpaal:
     
Wonen ? Hiervoor wordt een verwijzing gemaakt naar de kern overschrijdende agenda op het thema wonen
     
Behoud voorzieningen V Er zijn vanuit de werkgroep gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de TOF, het Kulturhuus en de locatieraad Reutum, om zicht te krijgen op hoe ze ervoor staan en wat de uitdagingen zijn richting 2030. Mogelijk volgen nog enkele gesprekken.

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Tubbergen

Tubbergen

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Tubbergen

 

Thema:

 

Bereikte mijlpaal:

Wonen

V

Startoverleg heeft plaatsgevonden voor in kaart brengen woonbehoefte en mogelijkheden in Tubbergen.

 

 

 

Sport een verbindende factor

V

Hardlooproute is aangelegd.

Aanpassing openbare ruimte rondom Vlaskoel voor kwaliteitsslag.

 

 

 

Een sterk centrum

V

Programma van eisen en businesscase voor het Glashoes zijn in concept gereed.

Plan van aanpak voor de herontwikkeling Verdegaalhal is in concept gereed.

 

 

 

Vervolg Proces Tubbergen Bruist/ MijnTubbergen2030

V

Tubbergen Bruist heeft de huidige rol geëvalueerd in relatie tot kernagenda Tubbergen en proces mijn Dorp. Op basis daarvan is een voorzet gemaakt voor een nieuwe werkwijze, met een kernteam en daaraan verbonden werkgroepen gerelateerd aan de thema’s uit de kernagenda. Overleggen met dorpsraad Tubbergen hebben plaatsgevonden over hun rol en positie in het proces.

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Vasse

Vasse

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Vasse

 

Thema:

 

Bereikte mijlpaal:

Wonen

V

Het Balkon is gekocht door een particuliere ondernemer die hier woningen/-appartementen gaat bouwen (10 wooneenheden), geschikt voor jong en oud.

 

 

 

Infrastructuur

-

Volop bezig met proces- en planvorming.

 

 

 

Zorg, Welzijn & Educatie

V

Er wordt een Peuterbieb 0-4 jr. gerealiseerd.

 

 

 

Toerisme & Landbouw

V

Binnen het toeristisch plan Vasse worden er 8 projecten/initiatieven uitgevoerd.

 

 

 

Sport & Verenigingen

V

Aanschaf vloermatten in sportzaal ’t Eschhoes is gerealiseerd.

 

X

Plan multifunctionele speelhal bij voetbalveld is ingetrokken i.v.m. herinrichtingsplannen accommodatie  S.V. Vasse.

 

 

 

Duurzaamheid

-

Volop bezig met proces- en planvorming.

Financiële kaders

Voor de inspanning Vasse klimaatproof onder het thema landbouw is in de begroting 2019 €10.000 beschikbaar gesteld voor cofinanciering met de provincie Overijssel. Deze cofinanciering wordt €12.500 in plaats van €10.000. Deze extra €2.500 wordt uit de duurzaamheidsgelden gehaald. 

 

Wat is er nodig voor de volgende stap?

Voor het thema Sport & verenigingen is in het Maatschappelijk Akkoord het project 'Multifunctioneel speelhal naast voetbalveld' beschreven. Dit project heeft in 2019 geen prioriteit gekregen. Inmiddels is het project ingetrokken en is er een ander project voor in de plaats gekomen, namelijk het project 'Herinrichting accommodatie S.V. Vasse'. De gemeente is over dit project in gesprek met S.V. Vasse. Bij gebleken haalbaarheid zal de gemeente hierin eventueel een financiële bijdrage leveren. In september wordt duidelijkheid verwacht over de doorgang van de project. We betrekken de uitkomsten van de ontwikkelingen bij het opstellen van de begroting 2020.