Inleiding

Inleiding

Het doel van de voorliggende perspectiefnota 2020 (inclusief het eerste programmajournaal) is feitelijk tweeledig. Ten eerste een rapportage over de voortgang van het bestaande beleid en de financiële consequenties daarvan (het eerste programmajournaal 2019). Zowel inhoudelijk maar zeker ook financieel zijn de gegevens uit de jaarstukken 2018 hiervoor de belangrijkste input. Daarnaast is ook de stand van zaken over de eerste drie maanden 2019 meegenomen. Zowel inhoudelijk als financieel geeft deze rapportage op basis van de werkelijkheid uit het (nabije) verleden de huidige stand van zaken aan (het heden). Dit geeft een goede basis om kaders te stellen en richtinggevende uitspraken te doen voor de (nabije) toekomst. Zowel voor het jaar 2019 maar zeker voor het jaar 2020.

Het eerste programmajournaal 2019 vormt, samen met de uitkomsten van de jaarstukken 2018, de opstap voor de perspectiefnota 2020. Reden waarom het eerste programmajournaal 2019 onderdeel uitmaakt van de perspectiefnota 2020. De perspectiefnota 2020 is de aftrap van de nieuwe P&C cyclus om te komen tot een begroting 2020 inclusief de meerjarenbegroting. Bij de perspectiefnota stelt de gemeenteraad de kaders vast (doet richtinggevende uitspraken) waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar (in dit geval 2020) moet worden uitgewerkt.